Đề kiểm tra định kỳ số 3 2013 - môn toán

1 236 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2014, 15:40

Khóa học LTĐH đảm bảo môn Toán – Thầy Phan Huy Khải Đề kiểm tra định kỳ số 03 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - Bài 1: Tính tích phân: a) 3033. 1 3xdxxx  . b) 60tan( )4os2xxI dxc c) 321ln 2 lnexxI dxx 6644sin cos)61xxxd dx Bài 2: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB = a , AD = 2a . Cạnh SA vuông góc với mặt phẳng đáy, cạnh bên SB tạo với mặt phắng đáy một góc 600. Trên cạnh SA lấy điểm M sao cho AM =33a, mặt phẳng ( BCM) cắt cạnh SD tại N. Tính thể tích khối chóp S.BCNM Bài 3: Cho các số thực không âm ,,x y z thoả mãn 2 2 23x y z  . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: 5A xy yz zxx y z   . Bài 4: Cho lăng trụ đứng ABC.A1B1C1 có AB = a, AC = 2a, AA1 2a 5 và 120oBAC . Gọi M là trung điểm của cạnh CC1. Chứng minh MB  MA1và tính khoảng cách d từ điểm A tới mặt phẳng (A1BM). Bài 5: Cho a,b, c dương và a2 + b2 + c2 = 3. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 3 3 32 2 23 3 3a b cPb c a     Nguồn : Hocmai.vn ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ SỐ 03 . Phan Huy Khải Đề kiểm tra định kỳ số 03 Hocmai. vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - Bài. thức: 3 3 32 2 23 3 3a b cPb c a     Nguồn : Hocmai. vn ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ SỐ 03
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra định kỳ số 3 2013 - môn toán, Đề kiểm tra định kỳ số 3 2013 - môn toán, Đề kiểm tra định kỳ số 3 2013 - môn toán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay