Tài liệu Luận văn: Kế toán tập hợp chí phí SX & tính giá thành sản phẩm tại Cty TNHH THiện Ân pot

77 364 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,496 tài liệu

  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2014, 12:20

HUTECHKhóa lun tt nghip GVHD: TH.S Nguyn Trng NghaSVTT: Lê Th Thúy Hng 1 LI M U1.Tính cp thit ca đ tài:Trong xu th toàn cu hóa, nn kinh t Vit Nam đang tng bc thay đi đ hi nhp. Vit Nam là nc có nn kinh t đang phát trin nên phi đi mt vi rt nhiu khó khn và th thách ln gia s phát trin hùng mnh ca nn kinh t th gii. c bit t khi nc ta gia nhp T chc Thng mi th gii-WTO thì nn kinh t đc m rng và thông thoáng hn,đng thi cng là mt thách thc ln đòi hi phi có s nng đng và bit nm bt th trng.Vì vy, mun đm bo u th cnh tranh đt đc hiu qu cao trong hot đng kinh doanh thì đòi hi phi có s vn đng mt cách toàn din đi vi tt c các doanh nghip hot đng trong lnh vc sn xut kinh doanh. Các Doanh nghip sn xut không ch sn xut ra sn phm có cht lng tt, mu mã đp, mà mt yu t quan trng khác là giá c sn phm phi phù hp vi sc mua ca đa s ngi tiêu dùng nhm chim đc u th cnh tranh cho sn phm ca mình. Vì l đó, “tit kim chi phí, gim giá thành” đ không ngng nâng cao li nhun là mt trong nhng yêu cu c bn ca công tác qun lý sn xut kinh doanh ti Doanh nghip.Trong Doanh nghip sn xut thì giá thành là yu t quan trng đ Doanh nghip có th tái sn xut và tìm kim li nhun. Giá thành là thc đo chi phí tiêu hao phi bù đp sau mi chu k sn xut kinh doanh và cng là công c quan trng đ Doanh nghip có th kim soát tình hình hot đng sn xut kinh doanh, xem xét hiu qu ca các bin pháp t chc k thut. Có th nói, giá thành là tm gng phn chiu toàn b bin pháp, t chc qun lý kinh t liên quan đn tt c các yu t chi phí trong sn xut. m bo cho vic hch toán giá thành chính xác, kp thi phù hp vi đc đim hình thành và phát sinh chi phí  tng Doanh nghip là yêu cu có tính xuyên sut trong quá trình hch toán. Do đó, giá thành vi chc nng vn có ca nó đã tr HUTECHKhóa lun tt nghip GVHD: TH.S Nguyn Trng NghaSVTT: Lê Th Thúy Hng 2 thành mc tiêu kinh t có ý ngha quan trng trong qun lý hiu qu và cht lng sn xut kinh doanh. iu này đòi hi mi Doanh nghip phi vn dng các phng thc t chc, qun lý sn xut kinh doanh sao cho có hiu qu đ h thp giá thành sn phm, giúp Doanh nghip có th t tin đng vng trên th trng trong điu kin cnh tranh khc lit nh hin nay.Vi nhng kin thc đc hc ti trng, vi thi gian thc tp tìm hiu tình hình thc t cùng vi s hng dn tn tình ca thy Nguyn Trng Ngha và s giúp đ ca Ban lãnh đo, phòng K toán Công ty TNHH Thin Ân, em chn đ tài “Hoàn thin công tác k toán tp hp chi phí sn xut và tính giá thành sn phm ti công ty TNHH Thin Ân” làm chuyên đ Lun vn tt nghip ca mình nhm mong mun đc đóng góp mt phn nào đó trong công tác k toán chi phí sn xut và giá thành ti công ty.2. Mc đích nghiên cu:Giá thành sn phm vi các chc nng vn có đã tr thành ch tiêu kinh t có ý ngh rt quan trng trong qun lý hiu qu và cht lng sn xut kinh doanh. Có th nói rng giá thành sn phm là tm gng phn chiu toàn b các bin pháp kinh t, t chc, qun lý và k thut mà doanh nghip đã và đang thc hin trong quá trình sn xut kinh doanh.Hch toán giá thành là khâu phc tp nht trong toàn b công tác k toán  doanh nghip. Hch toán giá thành liên quan đn hu ht các yu t đu vào và đu ra trong quá trình sn xut kinh doanh. m bo vic hch toán giá thành chính xác, kp thi, phù hp vi đc đim hình thành và phát sinh chi phí  doanh nghip là yêu cu có tính xuyên xut trong quá trình hoch toán  các doanh nghip. Do đó, mc tiêu ca đ tài này là c s nghiên cu k toán chi phí sn xut và tính giá thành sn phm sn xut, đ tài tìm hiu quy trình tp hp chi phí, đánh giá sn phm d dang và tính giá thành sn phm ca sn phm hoàn thành là nhân điu ti công ty TNHH Thin Ân. T đó đ ra nhng gii pháp, kin ngh, nhm đ xut các biên pháp tit kim chi phí, HUTECHKhóa lun tt nghip GVHD: TH.S Nguyn Trng NghaSVTT: Lê Th Thúy Hng 3 h thp giá thành sn phm cng nh góp phn hoàn thin công tác k toán ti Công ty.3. Nhim v nghiên cu:Nhim v ca đ tài là nghiên cu v tình hình hot đng sn xut kinh doanh ti Công ty TNHH Thin Ân, c th:- Nghiên cu v tình hình xut nhp kho nguyên vt liu (ht điu khô, bán thành phm mua ngoài) đ tính ra đc chi phí nguyên vt liu trc tip sn xut ra thành phm (nhân điu)- Theo dõi tin lng ca công nhân trc tip sn xut sn phm- Tp hp chi phí sn xut chung liên quan đn vic sn xut sn phm.=> Tng hp chi phí sn xut liên quan đ tính ra giá thành ca nhân điu nhp kho.- Nhn xét u đim và nhc đim ca quá trình sn xut ti Công ty. T nhng nhc đim đó, đa ra nhng kin ngh gii pháp nhm hoàn thin công tác k toán tp hp chi phí sn xut và tính giá thành sn phm ti công ty TNHH Thin Ân.4. Phng pháp nghiên cu: Thu thp thông tin:ây là mt trong nhng bc không th thiu đc đi vi mi mt đtài nghiên cu khoa hc. Thu thp thông tin đc tin hành sau khi đã quyt đnh đc ni dung chi tit thc hành trong quá trình thc hin nghiên cu. Thu thp thông tin tc là tin hành điu tra phng vn, ghi chép li các câu tr li hoc thu thp thông tin t các ngun khác nhau. X lý thông tin :Vic x lý thông tin ph thuc vào thông tin thu thp đc. Thông tin thu thp đc tn ti di 2 dng: thông tin đnh tính và thông tin đnh lng.- X lý thông tin đnh tính: khi nhn dng chun xác mi liên h gia các x kin s giúp ngi nghiên cu mô t đc dng các s đ, lu đ.HUTECHKhóa lun tt nghip GVHD: TH.S Nguyn Trng NghaSVTT: Lê Th Thúy Hng 4 - X lý thông tin đnh lng: dùng x lý toán hc đ x lý thông tin đnh lng. ây là vic s dng phng pháp thng đ xác đnh xu hng, din bin ca tp hp s liu thu thp đc. S liu có th đc trình bày di nhiu dng nh: con sri rc; bng s liu. Phng pháp mô t: là mô t, lit nhng din bin ca s vt, hin tng xy ra theo trình t thi gian, ví d: mô t trình t luân chuyn chng t. Phng pháp đi chiu và so sánh: là phng pháp đi chiu, so sánh các s liu đã thu thp đc.5. Các kt qu đt đc ca đ tài:Qua quá trình nghiên cu tình hình thc t ti Công ty TNHH Thin Ân, em đã mt phn nào hiu hn v công ngh sn xut sn phm là nhân điu. T đó, em đã hoàn thành bài lun vn tt nghip vi đ tài “ Hoàn thin công tác k toán tp hp chi phí sn xut và tính giá thành sn phm ti công ty TNHH Thin Ân”. Qua bài lun vn, em đã đa ra đc mt s nhn xét v tình hình sn xut kinh doanh ti đn v, và cng đã đa ra đc mt s gii pháp nhm đóng góp mt phn nào đó đ hoàn thin công tác k toán giá thành ti công ty. 6. Kt cu đ tài: Gm 3 chngChng 1: C s lý lun ca k toán chi phí sn xut và tính giá thành sn phm.Chng 2: Thc trng công tác k toán toán tp hp chi phí sn xut và tính giá thành sn phm ti công ty TNHH Thin Ân.Chng 3: Nhn xét – Kin ngh v hot đng sn xut ca Công ty.Vi kin thc, trình đ cng nh kinh nghim thc t còn ít nên nhng kin ngh gii pháp đóng góp cho công ty còn có hn,và trong quá trình nghiên cu hoàn thành đ tài này em không tránh khi nhng sai sót. Em rt mong s thông cm ca thy cô và em mong nhn đc nhng ý kin đóng góp ca quý thy cô đ em có kinh nghim hn trong lnh vc k toán mà em đã theo hc.Em xin chân thành cm n!HUTECHKhóa lun tt nghip GVHD: TH.S Nguyn Trng NghaSVTT: Lê Th Thúy Hng 5 CHNG 1C S LÝ LUN CA K TOÁN CHI PHÍ SN XUT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SN PHM1.1 Nguyên tc k toán chi phí sn xut và giá thành sn phm trong các doanh nghip sn xut1.1.1 Chi phí sn xut1.1.1.1 Khái nimChi phí sn xut là biu hin bng tin toàn b hao phí v lao đng sng và lao đng vt hóa phát sinh trong quá trình ch to sn phm hoc dch v trong mt thi k nht đnh (tháng,quý,nm).1.1.1.2 Phân loi chi phí sn xutChi phí sn xut kinh doanh trong các doanh nghip gm nhiu loi khác nhau tùy cách ngi qun lý s dng tiêu thc nào nh: tính cht kinh t, mc đích, công dng và yêu cu qun lý khác nhau.Trong doanh nghip sn xut vic phân loi chi phí sn xut da trên các tiêu thc sau:a) Phân loi theo ni dung kinh t ban đuToàn b chi phí đc phân thành các yu t chi phí sau:- Chi phí nguyên vt liu (NVL): Bao gm toàn b giá tr nguyên liu,vt liu chính,vt liu ph, chi phí nhiên liu, chi phí ph tùng thay th… s dng trc tip hoc gián tip cho sn xut sn phm.- Chi phí nhân công (NC): Gm các khon chi phí v vic s dng lao đng trc tip hoc gián tip tham gia vào vic sn xut, ch to sn phm, dch v (tin lng, tr cp, ph cp có tính cht lng…) và các khon phi trích theo lng (BHXH, BHYT, KPC).HUTECHKhóa lun tt nghip GVHD: TH.S Nguyn Trng NghaSVTT: Lê Th Thúy Hng 6 - Chi phí công c dng c (CCDC): Bao gm nhng chi phí liên quan đn vic s dng các công c dng c, các trang thit b v an toàn lao đng.- Chi phí khu hao tài sn c đnh (TSC): Phn ánh toàn b khu hao TSC s dng cho sn xut trong phm vi phân xng nh: nhà kho, nhà xng, máy móc thit b…)- Chi phí dch v mua ngoài: Là các khon chi phí v dch v mua ngoài phi tr trong k phc v cho hot đng sn xut  phân xng nh: chi phí đin, nc, thuê ngoài sa cha TSC…)- Chi phí khác bng tin: Gm tt c các chi phí phát sinh bng tin phc v cho sn xut kinh doanh cha phn ánh trong các ch tiêu trên.Phân loi chi phí theo tiêu thc này cho bit kt cu, t trng ca tng loi chi phí sn xut mà doanh nghip đã ch ra đ lp bn thuyt minh báo cáo tài chính, phna6 tích tình hình thc hin d toán chi phí cho k sau.b) Phân loi theo chc nng hot đng Cn c vào mc đích và công dng mà chia ra các khon mc chi phí khác nhau. Toàn b chi phí đc chia thành 2 loi chi phí sn xut và chi phí ngoài sn xut.* Chi phí sn xut:Là toàn b chi phí phát sinh ti các phân xng, t, đi, b phn sn xut gn lin vi hot đng sn xut sn phm hoc dch v trong mt thi k nht đnh. i vi doanh nghip sn xut chi phí sn xut đc chia nh sau:- Chi phí nguyên vt liu trc tip: Gm toàn b giá tr nguyên vt liu chính, vt liu ph liên quan trc tip đn vic sn xut to nên sn phm.- Chi phí nhân công trc tip: Là toàn b tin lng và các khon ph cp mang tính cht tin lng phi tr cho công nhân trc tip sn xut sn phm, cùng vi các khon phi trích theo lng theo t l quy đnh cho các qu BHXH. BHYT, BHTN, KPC.- Chi phí sn xut chung: Gm toàn b các chi phí còn li phát sinh trong phm vi phân xng, là nhng chi phí đ sn xut ra sn phm nhng không k các chi phí sn xut ngoài hai khon mc chi phí trên. Chi phí sn xut chung thng bao gm chi phí nguyên vt liu gián tip, chi phí nhân công gián tip, chi phí khu hao tài sn c đnh HUTECHKhóa lun tt nghip GVHD: TH.S Nguyn Trng NghaSVTT: Lê Th Thúy Hng 7 s dng trong sn xut và qun lý sn xut, chi phí sa cha bo trì, chi phí qun lý phân xng.* Chi phí ngoài sn xut:Là nhng chi phí phát sinh trong quá trình tiêu th sn phm và qun lý chung toàn doanh nghip, bao gm:- Chi phí bán hàng: Là biu hin bng tin toàn b các khon hao phí v lao đng sng, lao đng vt hóa và các chi phí phc v cho quá trình bo qun và tiêu th hàng hóa.-Chi phí qun lý doanh nghip: : Là biu hin bng tin toàn b các khon hao phí v lao đng sng, lao đng vt hóa và các chi phí phc v cho quá trình qun lý và điu hành hot đng SXKD ca doanh nghip.Phân loi chi phí sn xut theo chc nng hot đng giúp qun lý đnh mc chi phí, cung cp s liu cho công tác tính giá thành sn phm ca doanh nghip.c) Phân loi theo mi quan h vi thi k tính kt quTheo cách phân loi này chi phí đc chia thành 2 loi:- Chi phí sn phm: Là nhng chi phí gn lin vi sn phm đc sn xut ra hoc đc mua vào trong k, gm: chi phí nguyên vt liu trc tip, chi phí nhân công trc tip, chi phí sn xut chung.- Chi phí thi k: Là nhng chi phí phát sinh và nh hng trc tip đn li nhun trong mt k k toán, gm chi phí bán hàng và chi phí qun lý doanh nghip.d) Phân loi theo phng pháp quy npCách phân loi này cn c vào mi quan h gia chi phí vi đi tng chu chi phí đ phân loi, chi phí đc chia làm 2 loi:- Chi phí trc tip: Là nhng chi phí phát sinh liên quan trc tip đn tng đi tng chu chi phí; có th quy np trc tip vào tng đi tng chu chi phí nh chi phí nguyên vt liu trc tip, chi phí nhân công trc tip…- Chi phí gián tip: Là nhng chi phí phát sinh liên quan đn nhiu đi tng chi phí nh chi phí nguyên vt liu ph, chi phí nhân công ph, chi phí qung cáo…i vi HUTECHKhóa lun tt nghip GVHD: TH.S Nguyn Trng NghaSVTT: Lê Th Thúy Hng 8 nhng chi phí này, khi phát sinh k toán phi tp hp chung, sau đó tính toán, phân b cho tng đi tng liên quan theo tiêu thc phù hp.Phân loi theo cách này giúp xác đnh phng pháp k toán tp hp và phân b chi phí cho các đi tng đúng đn và hp lý.e) Phân loi cn c vào thi gian tác dng ca chi phí- Chi phí tr trc: Là nhng chi phí thc t có phát sinh nhng có liên quan đn hot đng sn xut kinh doanh ca nhiu k k toán, nên cha th tính ht vào chi phí sn xut kinh doanh trong k này mà đc tính phân b cho nhiu k k toán tip theo nh chi phí tr trc tin thuê nhà, chi phí công c dng c có giá tr ln…- Chi phí phi tr: Là nhng chi phí thc t cha phát sinh nhng đc tính trc vào chi phí hot đng sn xut kinh doanh k này cho các đi tng chu chi phí, đ đm bo chi phí phát sinh thc t không gây đt bin cho chi phí sn xut kinh doanh nh trích trc chi phí tin lng ngh phép cho công nhân sn xut, trích trc chi phí sa cha ln tài sn c đnh…f) Phân loi theo mi quan h ng x chi phíCách phân loi này đc chia làm 3 loi:- nh phí (chi phí c đnh): Là nhng khon chi phí mang tính cht tng đi n đnh không ph thuc vào s bin đng ca s lng hay doanh thu. Các chi phí này nu tính cho mt đn v sn phm thì li thay đi nu s lng sn phm thay đi.- Bin phí (chi phí bin đi): Gm nhng khon chi phí s bin đi t l thun vi s lng và doanh thu. Nhng các chi phí này nu tính trên mt đn v sn phm thì li mang tính n đnh.- Chi phí hn hp: Là loi chi phí có đc đim bao gm c hai yu t bin phí và đnh phí, nh chi phí đin thoi c đnh…Phân loi theo quan h ng x chi phí giúp phân tích tình hình tit kim chi phí và xác đnh các bin pháp thích hp đ h thp chi phí đn v.1.1.2 Gía thành sn phmHUTECHKhóa lun tt nghip GVHD: TH.S Nguyn Trng NghaSVTT: Lê Th Thúy Hng 9 1.1.2.1 Khái nimGiá thành sn phm là toàn b hao phí lao đng sng và lao đng vt hóa trong quá trình sn xut sn phm ca doanh nghip đc biu hin bng tin liên quan đn khi lng công vic, sn phm hay lao v, dch v hoàn thành trong mt k hn nht đnh. 1.1.2.2 Phân loi giá thành sn phma) Phân loi theo thi gian và s liu tính giá thành- Giá thành k hoch: Là giá thành đc tính trc khi bt đu sn xut kinh doanh, trên c s chi phí sn xut k hoch và sn lng sn phm sn xut k hoch. Giá thành k hoch đc coi là mc tiêu mà doanh nghip phi c gng đt đc nhm hoàn thành mc tiêu chung ca toàn doanh nghip.- Giá thành đnh mc: Là giá thành đc tính trc khi bt đu sn xut kinh doanh cho mt đn v sn phm, da trên c s đnh mc các chi phí hin hành ti tng thi đim nht đnh trong k k hoch. Giá thành đnh mc đc xem là cn c đ kim soát tình hình thc hin các đnh mc tiêu hao, các yu t vt cht khác nhau phát sinh trong quá trình sn xut.- Giá thành thc t: Là giá thành đc xác đnh sau khi đã hoàn thành vic ch to sn phm trên c s các khon chi phí thc t phát sinh và kt qu sn xut kinh doanh đt đc. Giá thành thc t là cn c đ kim tra, đánh giá tình hình tit kim chi phí, h thp giá thành sn phm.b) Phân loi theo phm vi phát sinh chi phí:- Giá thành sn xut: Là giá thành tính trên c s toàn b chi phí lien quan đn vic sn xut ra sn phm, gm chi phí nguyên vt liu trc tip, chi phí nhân công trc tip, chi máy thi công và chi phí sn xut chung. Giá thành này dùng đ ghi nhn s sn phm hoàn thành nhp kho hoc xut giao trc tip cho khách hàng, là cn c đ tính giá vn hàng bán và hàng tn kho trong k. HUTECHKhóa lun tt nghip GVHD: TH.S Nguyn Trng NghaSVTT: Lê Th Thúy Hng 10 - Giá thành toàn b: : Là toàn b chi phí phát sinh liên quan đn mt khi lng sn phm hoàn thành t khi sn xut đn khi tiêu th xong sn phm. Giá thành toàn b bao gm giá thành sn xut cng vi chi phí bán hàng và chi phí qun lý phân b cho sn phm bán ra trong k. Giá thành toàn b là cn c đ tính lãi trc thu.1.1.3 Mi quan h gia chi phí sn xut và giá thành sn phmChi phí sn xut giá thành v bn cht là hai mt ca quá trình sn xut. Nu nh chi phí sn xut biu hin mt hao phí ca quá trình sn xut (các yu t chi phí đu vào) thì giá thành sn phm li biu hin mt kt qu ca quá trình sn xut đó (kt qu đu ra). S ging nhau: Chi phí sn xut và giá thành sn phm có mi quan h mt thit vi nhau, ging nhau  ch đu biu hin bng tin ca nhng chi phí mà doanh nghip đã b ra trong quá trình sn xut. Chi phí sn xut trong k là cn c đ tính giá sn phm hoàn thành. S tit kim hay lãng phí v chi phí sn xut nh hng trc tip đn giá thành sn phm cao hay thp. Do đó, qun lý giá thành sn phm gn lin vi vic qun lý chi phí sn xut. S khác nhau: Giá thành sn phm và chi phí sn xut có s khác nhau  mc đ biu hin và phm vi ca chi phí. Chi phí sn xut gn lin vi tng thi k phát sinh ca nó, còn giá thành gn lin vi khi lng đã hoàn thành. Chi phí sn xut trong k liên quan đn sn phm hoàn thành, sn phm d dang cui k, sn phm hng trong k, còn giá thành không liên quan đn sn phm d dang cui k, sn phm hng trong k mà li liên quan ti chi phí sn xut ca sn phm d dang cui k trc chuyn sang.Chi phí sn xut phát sinh trong k là chi phí phát sinh cho tt c các loi sn phm sn xut ra trong mt thi đim nht đnh, không phân bit công vic đã hoàn thành hay cha hoàn thành. Giá thành sn phm là khon chi phí sn xut gn lin vi mt s lng sn phm hay mt công vic, dch v c th. Giá thành bao gm chi phí sn xut chi ra  k này, nhng không nm trong giá thành sn phm  k này, nh [...]... Nguy chi phí ch ã chi chi phí không chi ra trong k ính vào ZSP k 1.1.4 Nhi à giá thành s Qu à giá thành s àn trong các doanh nghi êu ti l à giá thành s - Tính toán và ph phí s ns s H U TE li - Tính toán chính xác, k - Ki ình hình phát sinh chi àn doanh nghi ành c ình hình th nh êu hao và các d ãng phí, s sai m - L à giá thành s hình th th C H k ình àh ành s à tính giá thành s 1.2.1 Là vi h à chi phí c... ình SX nên khi tính chi Chú ý: phí NVL tr ên s àn thành 1.5 Tính giá thành s SVTT: Lê Th S (ho 24 Khóa lu GVHD: TH.S Nguy giá thành s li ãt ài li ành s xu ình công ngh à ành c à áp d ình công ngh gi khép kín, chu k n, m ãt s à cu Ta có công th ành s = Chi phí SX + àn thành: Chi phí SX phát sinh trong k H U TE T thành th SP C H thành s v Giá thành th T - Chi phí SX DD cu ành ph ành th = S xu êng chi phí. .. t Chi phí nhân công tr xu vi (5) ùng ngay vào s ên v (4) Cu 632 ti t chính, các kho và các kho b ãh s SVTT: Lê Th 15 Khóa lu GVHD: TH.S Nguy Chi phí nhân công tr tr ên quan t ì có th à chon tiêu th * Nguyên t - K ài kho c theo dõi chi phí nhân công tr ùy theo yêu õi tính giá thành cho t tài kho ài kho - Chi phí nhân công tr ào giá v - Cu ành tính phân b phí nhân công tr ào tài kho ên ho ng Tài kho... = S àn + thành trong k x S cu 1.4.2.2 - àn thành n ph toán ph SVTT: Lê Th S SP d dang cu k 22 Khóa lu GVHD: TH.S Nguy xác.Vì v chi phí SX không chênh l ngay t hi ình SX Chi phí NVL chính ho b ã và còn d ã hoàn thành hay òn à chi phí SX chung thì s ào êu hao th m àn ành: S H U TE Trình t C H ình ho = s S : x T c àn thành chi phí nhân công tr à chi phí + Chi phí NVL tr ã ình bày + Chi phí nhân công (NC)... tr Chi phí NC tr SP d SVTT: Lê Th Chi phí NC tr ti + Chi phí NC tr phát sinh trong k x = S àn thành trong k + 23 S k S Khóa lu GVHD: TH.S Nguy + Chi phí s Tr d cu Chi phí SX Chi phí SX chung phát sinh trong k + = x S àn thành trong k Chi phí NC tr SP d + H U TE = Chi phí NVL tr SP d S S + C H CP SX chung c d dang + Chi phí SX chung c d g cu ng pháp này s nh ìv xác cao Tr d cu Chi phí SX = x àn thành) ... TH.S Nguy nguyên v k ào tài kho ành th àn thành Doanh nghi toán nguyên v xu ên ào quá trình s ùng * Nguyên t án: -K ài kho - chi phí nguyên v NVL dùng s õi chi phí ùy theo yêu c t õi tính giá thành cho ài kho ài kho - Chi phí NVL tr ào giá thành s ào giá v àng bán - Cu C H v ành tính phân b phí NVL tr ào tài kho àk ùy theo doanh nghi H U TE ên ho - àng t +H chi phí NVL tr Chi phí NVL tr th Tr = trong... 111,112,331 (5) (1) Chi phí ti (2) Chi phí nguyên v (3) Chi phí công c (4) Chi phí kh SVTT: Lê Th ùng tr ài s ùng s 19 Khóa lu GVHD: TH.S Nguy (5) Chi phí b phí d ài ph ãn xu (6) Cu (7) K ình th 1.3.4 K dang 1.3.4.1 Tài kho Tài kho 54 “Chi phí s s ành s S - Các chi phí nguyên v S - Giá tr H U TE chung k hoàn thành nh S N àk C H ên v ành, giá thành th àng Chi phí s 1.3.4.2 Trình t Tài kho t SVTT: Lê Th... cho t lo àn thành ành ào h àt SVTT: Lê Th 25 - Kho ch giá thành Khóa lu GVHD: TH.S Nguy d hoàn ày, ành th s Trình t h toán giá thành: àn thành trong k T SL SP s th x C H = Và công th T = H U TE SL SPDD c t à SL SP DD ra thành m H t x H c g SP : Tính tr d ành c T ành Tr SP hoàn thành = d Chi phí SX + phát sinh trong k T Giá thành c - cu ành SP hoàn thành quy = T ành th SVTT: Lê Th Tr - 26 Giá tr li (n... K (3) K (4) Giá tr (5) Giá thành s SVTT: Lê Th (5) 632 (3) (1) K 155 ình s àn thành nh 21 Khóa lu GVHD: TH.S Nguy (6) S àn thành chuy êu th 1.4 1.4.1 Khái ni S à nh àt ành à th trình công ngh 1.4.2 M 1.4.2.1 i phí nguyên v - C H li ên v chi phí nguyên v tr (chi - và s H U TE ình s ào chi phí s nguyên v ph òn l ào chi phí s àn thành Ta có công th Tr SP d dang cu Chi phí SXKD d + Chi phí NVL tr phát... SP hoàn thành x th H SP A áp d Giá thành c m x ên cùng m s ình công ngh ùng lo nhau à nhóm s òn ành là t ành s (1) Ch êu chu C H Trình t ành Tiêu chu d ành k (2) Tính t ành th H U TE gi (3) Tính t ành T T ành = T (4) ành c êu chu Tính giá thành th T t 1.5.4 ành th = Tiêu chu c + T Ph ình công ngh ph às ày là s thành s SVTT: Lê Th àn thànhtoàn b 27 ành Khóa lu GVHD: TH.S Nguy xu ì chi phí s ho . K toán Công ty TNHH Thin Ân, em chn đ tài “Hoàn thin công tác k toán tp hp chi phí sn xut và tính giá thành sn phm ti công ty TNHH Thin Ân . dch v hoàn thành trong mt k hn nht đnh. 1.1.2.2 Phân loi giá thành sn phma) Phân loi theo thi gian và s liu tính giá thành - Giá thành k
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Luận văn: Kế toán tập hợp chí phí SX & tính giá thành sản phẩm tại Cty TNHH THiện Ân pot, Tài liệu Luận văn: Kế toán tập hợp chí phí SX & tính giá thành sản phẩm tại Cty TNHH THiện Ân pot, Tài liệu Luận văn: Kế toán tập hợp chí phí SX & tính giá thành sản phẩm tại Cty TNHH THiện Ân pot

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay