Một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ.doc

72 289 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2012, 15:48

Một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ.doc Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻTaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phíMỤC LỤCTài khoản tiền gửi USD: 001.370.380 99.5 – Ngân hàng Ngoại thương . 6 Mặt hàng 32 Bảng 3: Kim ngạch xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của Công ty Cường Thịnh theo cơ cấu mặt hàng 33 II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CƯỜNG THỊNH . 46 1. Tăng cường công tác nghiên cứu và hoàn thiện hệ thống thu thập và xử lý thông tin 46 1.1. Tăng cường công tác nghiên cứu và xây dựng chiến lược thị trường toàn diện 46 2. Nâng cao khả năng cạnh tranh 50 2.1 Lựa chọn mặt hàng chiến lược 50 2.2 Nâng cao chất lượng sản phẩm 51 2.3. Đa dạng hoá sản phẩm .51 2.4 Thực hiện tiết kiệm vật tư .52 3. Huy động tối đa nguồn vốn kinh doanh .52 4 . Nâng cao hiệu quả nghiệp vụ kinh doanh .52 5. Hoàn thiện công tác lãnh đạo và tổ chức nhân sự và nâng cao chất lượng tay nghề công nhân .53 5.1 Hoàn thiện công tác lãnh đạo và tổ chức nhân sự 53 5.2 Nâng cao chất lượng tay nghề công nhân .54 10. Nhà nước tạo điều kiện giúp đỡ các doanh nghiệp 61 12. Kiện toàn bộ máy cán bộ hải quan và đơn giản hoá thủ tục xuất khẩu .63 a. Về cán bộ ngành hải quan 63 b. Đơn giản thủ tục xuất nhập khẩu 64 http://tailieutonghop.com1Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻTaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí 13. Chính sách phát triển các làng nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống 64 a. Tìm kiếm và phát triển các làng nghề truyền thống .64b. Chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển các làng nghề truyền thống, đặc biệt chú ý đến các nghệ nhân 65 14. Chính sách tín dụng nâng cao khả năng quản lí hệ thống ngân hàng 66 KẾT LUẬN 68 http://tailieutonghop.com2Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻTaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí LỜI NÓI ĐẦU Đất nước ta sau khi xoá bỏ bao cấp, gia nhập vào cơ chế thị trường nền kinh tế đã thay đổi rất nhiều. Đã thu được những thành công nhất định, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao rõ rệt và xu hướng phát triển ngày càng tăng với xu thế hội nhập toàn cầu, chính sách đổi mới mở của Đảng và Nhà nước để phù hợp với hội nhập thì hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu ở nước ta đặc biệt được coi trọng trở thành công cụ để đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng và phát triển của đất nước. Mở rộng hội nhập vào thị trường thương mại thế giới.Chúng ta đã trở thành thành viên của ASIAN và đang nỗ lực để được ra nhập WTO. Trong năm 2002 Việt Nam và Mỹ đã ký hiệp định thương mại song phương, tạo ra rất nhiều cơ hội cũng như thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam muốn xuất khẩu hàng vào Mỹ. Vì đây là một thị trường lớn, vì vậy muốn thành công thì các doanh nghiệp buộc phải tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tự tìm kiếm nguồn hàng, mối hàng và cân đối trong hoạt động tài chính để đảm bảo có thể mang lại hiệu quả. Muốn vậy thì phải cung cấp được những sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, phù hợp với thị hiếu tiêu dùng, đồng thời nắm bắt kịp thời những diễn biến thị trường để tạo dựng được một chiến lược phát triển lâu dài. Kinh doanh trong xu thế quốc tế hoá, các Doanh nghiệp, các quốc gia cần phải dựa trên http://tailieutonghop.com3Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻTaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phítiềm lực, lợi thế so sánh sẵn có của mình để tham gia có hiệu quả vào thương mại quốc tế. Một trong những lợi thế của Việt Nam là sản xuất mặt hàng thủ công mỹ nghệ. Đây là những sản phẩm đã có quá trình phát triển khá lâu dài, mang đậm nét tinh hoa, độc đáo của truyền thống Dân tộc, được thế giới đánh giá cao về sự tinh xảo và trình độ nghệ thuật. Việc xuất khẩu những mặt hàng này đem lại nguồn thu ngoại tệ không nhỏ, góp phần cải thiện cán cân xuất nhập khẩu và cán cân thanh toán quốc tế của Đất nước. Nắm bất được xu thế thời đại công ty TNHH XNK Cường Thịnh đã ra đời vào năm 1997. Trong những năm qua, công ty TNHH XNK Cường Thịnh đã có cố gắng rất lớn trong việc đẩy mạnh và mở rộng xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ sang các thị trường trong khu vực và trên thế giới. Công ty đã đạt được một số thành tựu nhưng đồng thời cũng gặp phải những khó khăn nhất định.Sau m t th i gian th c t p t i công ty.th y r ng hi u qu ho t ng           xu t nh p kh u h ng th công m ngh l v n c n thi t i v i công             ty TNHH xu t nh p kh u C ng Th nh. Vì v y tôi xin ch n t i ''        M t s gi i pháp nh m nâng cao ho t ng xu t nh p kh u h ng th công mà          ngh c a công ty TNHH XNK  C ng Th nh  '' L m t i chuyên t t    nghi p c a mình.   Chuyên g m có 3 ph n:   L i nói u  http://tailieutonghop.com4Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻTaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí- Ph n I: Quá trình hình th nh v phát tri n c a Công ty TNHH    XNK C ng Th nh.  !- Ph n II: Th c tr ng xu t kh u h ng th công m ngh t i Công ty " #      # TNHH XNK C ng Th nh.  !- Ph n III: M t s gi i pháp thúc y xu t kh u h ng th công m $  %      ngh t i Công ty TNHH XNK C ng Th nh   ! K t lu n.& Em xin chân th nh c m n các th y cô giáo trong Khoa Qu n tr kinh % '  %  doanh c bi t l th y Th c s . Nguy n Th nh Hi u ã h ng d n v giúp  (   # ) *    + em trong quá trình th c t p.,  H N i, ng y 28 tháng 6 n m 2005 $ -Ng i th c hi n    Sinh viên: D ng M nh Tùng .  http://tailieutonghop.com5Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻTaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phíPHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH XNKCƯỜNG THỊNHI. QU TRÌNH HÌNH TH NH V PH T TRI N CÔNG TY TNHH XU T NH PÁ À À Á    KH U C NG TH NH  Tên g i chính: / Công ty TNHH xu t nh p kh u CUONG THINH.  Tên giao d ch: ! CUONG THINH IMPORT- EXPORT CO.,LTDTrụ sở chính: 10 Thể Giao- Hai Bà Trưng- Hà Nội.E-mail: cuongthinhco@hn.vnn.vnTài khoản tiền gửi USD: 001.370.380 99.5 – Ngân hàng Ngoại thươngVi t Nam, 198 Tr n Quang Kh i, H N i  % $T i kho n ti n g i VN : 011.1.000.380 985 – Ngân h ng Ngo i %  0 1 # th ng Vi t Nam, 198 Tr n Quang Kh i , H N i.'   % $Công ty TNHH XNK Cường Thịnh đã hoạt động được gần 09 năm. Nếu xét về qui mô thì công ty thuộc loại qui mô nhỏ, ra đời với chức năng kinh doanh thương mại xuất nhập khẩu đồ thủ công mỹ nghệ.Quá trình phát triển công ty có thể chia thành 2 giai đoạn chính:1. Giai o n 1997-2000.  http://tailieutonghop.com6Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻTaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí ây l giai o n hình th nh c a công ty.Giai o n n y công ty c ng  1  #   # 2 g p ph I m t s khó kh n vì b c u m i th nh l p, còn b ng khi ra( % $  -     3 3 nh p v o th tr ng dã có khá nhi u doanh nghi p ang ho t ng. Ngo I       # $ ra qui mô c a công ty l m t DN nh , ngu n v n huy ng có h n,kinh $ 4 5  $ # nghi m hoat ng ch a có,ch a có th ng hi u c a mình. Lu ng thông tin  .    hai chi u c a công ty còn nhi u h n ch .    & http://tailieutonghop.com7Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻTaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí2. Giai o n 2001 - n nay  Đây là thời kỳ khởi sắc của Công ty. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã đi vào trạng thái an toàn và có lãi. Các mặt hàng xuất khẩu truyền thống của Công ty ngày càng tăng về kim ngạch xuất khẩu, dẫn đầu là mặt mây tre đan, sơn màI và thêu ren trong ba năm gần đây luôn đạt trên 1 triệu USD/năm. Những mặt hàng như gốm sứ, gỗ mỹ nghệ, thảm cói đay, thổ cẩm, dần chiếm lĩnh được thị trường.Nh ng th tr ng khó tính nh EU, Nh t B n, H n Qu c, c bi t6     %  (  l th tr ng m i nh M , Canada, ã ti p nh n ch t l ng h ng hoá… 7 89 : 8 ; < = > ? 8@ c a Công ty trong 3 n m g n ây m không có m t kho n khi u n i v t  -   $ %  # A ch i thanh toán n o.3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Công ty3.1. Ch c n ng, nhi m v c a Công ty     .Công ty TNHH XNK C ng Th nh có y t cách pháp nhân, có  !   t i s n v con d u riêng, th c hi n ch h ch toán kinh doanh c l p %  "   $ # $  nên Công ty ph i m b o các ho t ng s n xu t kinh doanh c a mình l% % % # $ %   không trái v i pháp lu t, th c hi n m i ch kinh doanh theo lu tB    / &   Th ng m i Vi t Nam, ch u m i trách nhi m v h nh vi kinh doanh . ' #     Trong quá trình m c a v h i nh p n n kinh t các doanh nghi pC 0 $     c bi t l các doanh nghi p xu t kh u ph thu c r t nhi u v o n n kinh (     D $    http://tailieutonghop.com8Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻTaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phít th gi i. Các c h i v thách th c t ra cho các doanh nghi p r t   ' $ E (   nhi u, nó l s s ng còn c a nhi u doanh nghi p, n u nh doanh nghi p "        thu, tìm c nhi u b n h ng thì s xu t kh u c nhi u h ng hoá v  F  # G   F  s thu c nhi u ngo i t cho qu c gia c ng nh cho chính doanhH  I    J K nghi p u t phát tri n. Thông qua xu t kh u doanh nghi p nhanh L  L  M  chóng ti p thu c khoa h c k thu t, t ó có kh n ng c ng c t ch c&  I / N  O   P  J Q R s n xu t, nâng cao m u mã, ch t l ng, uy th v a v c a doanh nghi p%  +  F      trên th tr ng qu c t c ng thông qua xu t kh u, các doanh nghi p xu t!  J & K  M   kh u nhanh chóng ho n thi n s n ph m c a mình c ng c i ng cán b  %     $ 2 $ công nhân viên nâng cao trình i ng cán b công nhân viên trong s n  K   xu t c ng nh trong xu t kh u, m c ích t o l i th c nh tranh so v i K  M S  L  I &  B các i th khác trên th tr ng th gi i.J  !  & B3.2. C c u t ch c b máy     * S b máy công ty.  B máy c a công ty TNHH XNK C ng Th nh c t ch c theo s   !  I Q R . sau: http://tailieutonghop.com9Giám đốcPhó giám đốcCác b ph n  kinh doanhCác b ph n  qu n lýPhòng Tổ chức hành phòng Nghi p v 1SPhòng th !tr ng Phòng Kế toán tài phòng Nghi p v 2Sphòng Nghiệp vụ 3phòng Nghi p v 4STài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻTaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí S 1  : C c u t ch c b máy i u h nh c a Công tyà       * Phân tích: T i Công ty C ng Th nh, m i phòng ch c n ng c coi nh m t  ! T R P  I  n v kinh doanh c l p v i ch h ch toán riêng. M i phòng b. !   B &   T Q nhi m m t qu n lý i u h nh công vi c kinh doanh c a phòng.  $ %     Chính nh c c u ho t ng c l p nh ng có s qu n lý chung .        c a ban giám c v i quy ch xác nh do b ph n qu n lý ra m ho t     $  %  # ng c a các phòng kinh doanh c ng nh các b ph n khác r t có hi u  K     qu . Tuy nhiên v i vi c b trí nh th c ng r t d gây ra s c nh tranh B  J & K  U   l n nhau khi tình hình kinh doanh g p khó kh n. i u n y có th gây m t+ ( - 1    o n k t trong n i b Công ty v l m cho không phát huy c h t s c    $ $ F  E m nh t p th c a Công ty.   L  http://tailieutonghop.com10[...]... dạng, song tập trung lớn vào hai mặt hàng chủ đạo là: hàng mây tre đan và hàng sơn mài (đều chiếm hơn 1/3 tổng kim ngạch xuất khẩu của Công ty) Hai mặt hàng này luôn là hai mặt hàng có tỷ trọng cao nhất trong số những mặt hàng xuất khẩu của Công ty Năm 2002 ta thấy kim ngạch xuất khẩu của các mặt hàng đều tăng lên đáng kể Trong đó kim ngạch của hai mặt hàng mây tre đan và sơn màI là tăng nhiều nhất (mây... trường là một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu với mỗi công ty xuất khẩu hiện nay Nếu không có thị trường thì sản phẩm không tiêu thụ được, nghĩa là sẽ không đem lại lợi nhuận, công ty sẽ không thể tồn tại và phát triển được Vì thế một câu hỏi đặt ra cho mỗi công ty xuất khẩu nói chung và đối với Công ty xuất xuất nhập khẩu Cường Thịnh nói riêng là: làm thế nào để có được nhiều thị trường hàng TCMN... ngạch của các mặt hàng thảm mỹ nghệ ,thêu ren và gốm sứ Chính vì thế tổng kim ngạch xuất khẩu của Công ty năm 2002 tăng lên 250.655 USD tương đương với 28,65% so với năm 2001 Tuy nhiên nếu xét về cơ cấu hàng xuất khẩu thì tại Công ty Cường Thịnh ta lại thấy rằng tỷ trọng các mặt hàng xuất khẩu của Công ty không có sự thay đổi đáng kể Nhìn vào bảng trên thì tỷ trọng hai mặt hàng xuất khẩu lớn nhất trong... XUẤT KHẨU HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ (TCMN) TẠI CÔNG TY TNHH XNK CƯỜNG THỊNH I TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY TRONG NHỮNG NĂM QUA 1 Kim ngạch xuất khẩu theo cơ cấu mặt hàng Công ty Cường Thịnh đã từng phải trải qua những giai đoạn hết sức khó khăn, nhưng cho đến nay Công ty lại đạt được những thành tựu to lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình Công ty đã đảm bảo kinh doanh có lãi và nộp... thiết kế sinh động, hấp dẫn và tiện lợi cho người xem có thể truy nhập và tìm kiếm thông tin - Chính sách giao tiếp, khuyếch trương và quảng bá sản phẩm cần được Công ty đầu tư thích đáng để có thể đạt hiệu quả cao nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu và đem lại hiệu quả kinh tế cao cho Công ty - Thường xuyên thay đổi mẫu mã, bao bì xuất khẩu - Thu mua những sản phẩm mỹ nghệ có chất lượng cao - Có chế... thực hiện và triển khai mẫu mã, đáp ứng kịp thời với khách hàng * Nhiệm vụ của bộ phận kinh doanh - Triển khai công tác xúc tiến thương mại, quảng cáo thương hiệu của công ty trên các phương tiện thông tin đại chúng - Trực tiếp làm các thủ tục xuất, nhập khẩu của công ty, xuất nhập khẩu uỷ thác Trực tiếp ký kết, khai thác hàng gia công xuất khẩu, http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn... lớn nhất trong năm 2002 vẫn là mây tre đan và sơn mài Sang năm 2003 cả kim ngạch xuất khẩu và tỷ trọng các mặt hàng đều có nhiều thay đổi: một số mặt hàng thì bị giảm kim ngạch xuất khẩu và tỷ trọng trong khi đó một số mặt hàng thì tăng nhanh về kim ngạch xuất khẩu và tỷ trọng cũng tăng Cụ thể là mặt hàng mây tre đan vẫn là một http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính... Kim ngạch xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của Công ty Cường Thịnh theo cơ cấu mặt hàng (Nguồn: Tài liệu nội bộ Công ty) http://tailieutonghop.com 33 Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ 34 TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Qua bảng trên ta thấy rằng mặt hàng xuất khẩu của công ty Cường Thịnh là tương đối đa dạng, song tập trung lớn vào hai mặt hàng chủ... doanh chi tiết, sát thực và hiệu quả III CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY Công ty đề ra một chiến lược với qui mô lâu dài.Sẽ cùng với các đối tác trong nước(các cai thầu tại địa phương) và một số hợp tác xã sản xuất thủ công mỹ nghệ, xây dựng các nhà máy chế biến nghuyên vật liệu, tuyển dụng công nhân thành lập xí nghiệp sản xuất hàng TCMN ngay tạI http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ... kế hoạch sản xuất và hợp đồng xuất khẩu cho phòng KHSX thực hiện, giám sát, kiểm tra phòng KHSX thực hiện từng hợp đồng, đơn hàng (đảm bảo đúng chất lượng, chủng loại, số lượng, thời gian) - Trực tiếp giao nhận hàng hoá với khách hàng (được biểu hiện bằng các bảng kê chi tiết hàng hoá có ký nhận của khách hàng) - Theo dõi, quản lý các điểm bán hàng, các khách hàng và trực tiếp thu hồi công nợ - Được . .................................................................................................................... 33 II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CƯỜNG THỊNH . ................................................................................................................................ 32 Bảng 3: Kim ngạch xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của Công ty Cường Thịnh theo cơ cấu mặt hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ.doc, Một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ.doc, Một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ.doc, Ch c n ng, nhi m v c a Công ty ứ C c u t ch c b máy ơ ấ ổ, Ch c n ng nhi m v c a các phòng ban ứ, Giai o n 1997-2000. đ ạ Giai o n 2001 - n nay c i m v lao, c i m v t i chính:, Xúc ti n qu ng cáo: ế nh giá: nh v tìm ki m th tr, Kim ng ch xu t kh u theo c c u m t h ng à, Kim ng ch xu t kh u theo th tr ng, Th tr ng ngu n h ng., Nh ng th nh t u Công ty ã t Nh ng h n ch c a Công ty ữ, V công tác th tr ng, T ng c ng ho t Ho n thi n h th ng thu th p v x lý thông tin. à, Hồn thiện cơng tác lãnh đạo và tổ chức nhân sự, Chính sách h tr v xúc ti n th ng m i, T o l p môi tr ng c nh tranh l nh m nh cho các Ti p t c c i thi n môi tr ng, N ng cao k n ng xu t kh u v v n hố thúc y h p tác Ti p t c ho n thi n v phát tri n mơi tr ng th ch, Phát tri n m nh các lo i hình d ch v c n thi t h tr cho ể Ti p t c y m nh v c i cách h nh chính, c t gi m chi phí T ng c ng u ãi, n gi n hoá th t c xu t kh u Nhà nước tạo điều kiện giúp đỡ các doanh nghiệp, Tìm kiếm và phát triển các làng nghề truyền thống, Th nh l p các trung tâm, các c s xúc ti n à Chính sách tín dụng nâng cao khả năng quản lí hệ thống ngân hàng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn