Tài liệu Chương 5: Hệ tuần tự ppt

68 638 2
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/02/2014, 22:20

Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ môn: Kỹ Thuật Máy TínhBài Giảng: Kỹ Thuật Số 1Chương 5: Hệ tuần tự•Gi i thi uớ ệ•Các lo i Flip flopạ•B mộ đế•Thanh ghi d chị•H tu n t có ngõ vào, ngõ raệ ầ ựChương 5: Hệ tuần tựTrường Đại Học Giao Thơng Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ mơn: Kỹ Thuật Máy TínhBài Giảng: Kỹ Thuật Số 25.1 Giới thiệuS h tu n tơ đồ ệ ầ ực i m:Đặ đ ể- Tr ng thái ngõ ra m i th i i m khơng ch ph thu c vào tr ng ạ ở ỗ ờ đ ể ỉ ụ ộ ạthái ngõ vào th i i m ó mà còn ph thu c tr ng thái c a m ch ở ờ đ ể đ ụ ộ ạ ủ ạ ởth i i m tr c ó.ờ đ ể ướ đ- M ch tu n t có kh n ng nhạ ầ ự ả ă ớMẠCHTỔ HP(C ng logic)ổPHẦN TỬ NHỚ(Flip Flop) Ngõ raNgõ vàoChương 5: Hệ tuần tựTrường Đại Học Giao Thông Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ môn: Kỹ Thuật Máy TínhBài Giảng: Kỹ Thuật Số 35.1 Giới thiệu-M ch tu n t bao g m m t m ch t h p cùng v i các ạ ầ ự ồ ộ ạ ổ ợ ớph n t nh c n i v i nhau thành m t vòng h i ti p.ầ ử ớ đượ ố ớ ộ ồ ế-Các ph n t nh (Flip-Flop) là nh ng m ch có kh n ng ầ ử ớ ữ ạ ả ăl u tr các thông tin nh phân bên trong.ư ữ ịPhân lo i:ạ- ng b (Synchronous) : ngõ ra ch thay i khi có tác Đồ ộ ỉ đổng c a xung clock ( ng b v i xung clock)độ ủ đồ ộ ớ- B t ng b (Asynchronous): ngõ ra thay i khi có s ấ đồ ộ đổ ựthay i ngõ vào.đổChương 5: Hệ tuần tựTrường Đại Học Giao Thông Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ môn: Kỹ Thuật Máy TínhBài Giảng: Kỹ Thuật Số 45.2 Các loại Flip flopD - Fiplop•Phân lo iạ–Kích cạnh lên–Kích cạnh xuốngD QQCKD QQCKChương 5: Hệ tuần tựTrường Đại Học Giao Thông Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ môn: Kỹ Thuật Máy TínhBài Giảng: Kỹ Thuật Số 55.2 Các loại Flip lopD - Fiplop•Kích c nh lênạ–Một ngõ vào D (data) và ngõ vào xung clock–Ngõ ra Q có giá trị bằng ngõ vào D khi có tác động xung clock (CK)–Khi không có xung CK thì ngõ ra Q không thay đổi Ký hiệuD QQCKChương 5: Hệ tuần tựTrường Đại Học Giao Thông Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ môn: Kỹ Thuật Máy TínhBài Giảng: Kỹ Thuật Số 65.2 Các loại Flip lopD - Fiplop•Gi n xungả đồCKDQ(Cho Q ban ñaàu laø 0)Bảng trạng tháiPhương trình trạng tháiChương 5: Hệ tuần tựTrường Đại Học Giao Thông Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ môn: Kỹ Thuật Máy TínhBài Giảng: Kỹ Thuật Số 75.2 Các loại Flip flopD - Fipflop•B ng kích thíchảChương 5: Hệ tuần tựPhương trình kích thíchTrường Đại Học Giao Thông Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ môn: Kỹ Thuật Máy TínhBài Giảng: Kỹ Thuật Số 85.2 Các loại Flip flopT - Flipflop•Phân lo iạ–Kích cạnh lên–Kích cạnh xuốngT QQCKT QQCKChương 5: Hệ tuần tựTrường Đại Học Giao Thông Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ môn: Kỹ Thuật Máy TínhBài Giảng: Kỹ Thuật Số 95.2 Các loại FlipflopT - Flipflop•Ho t ng T-Fliplop kích c nh xu ngạ độ ạ ốChương 5: Hệ tuần tựBảng trạng tháiPhương trình trạng tháiTrường Đại Học Giao Thông Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ môn: Kỹ Thuật Máy TínhBài Giảng: Kỹ Thuật Số 105.2 Các loại Flip flopT - Flipflop•B ng kích thíchảChương 5: Hệ tuần tựPhương trình kích thích[...]... Chương 5: Hệ tuần tự 5.2 Các loại Flip flop JK-Flip flop • Giản đồ xung CK J K Q (Cho Q ban đầu là 0) Trường Đại Học Giao Thơng Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ mơn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 13 Chương 5: Hệ tuần tự 5.2 Các loại Flip flop JK-Flip flop • Bảng kích thích Trường Đại Học Giao Thơng Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ mơn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 14 Chương 5:. .. 5: Hệ tuần tự 5.2 Các loại Flip flop SR-Flip flop • Kích cạnh lên S Q CK R Q • Kích cạnh xuống Trường Đại Học Giao Thơng Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ mơn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 15 Chương 5: Hệ tuần tự 5.2 Các loại Flip flop SR-Flip flop • Kích cạnh xuống Trường Đại Học Giao Thơng Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ mơn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 16 Chương 5: Hệ tuần. .. Điện Điện Tử - Bộ mơn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 24 Chương 5: Hệ tuần tự 5.2 Các loại Flip flop Ứng dụng của Flip flop • Bộ đếm • Lưu dữ liệu nhị phân • Truyền dữ liệu nhị phân giữa các thiết bị Trường Đại Học Giao Thơng Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ mơn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 25 Chương 5: Hệ tuần tự • Định nghĩa: 5.3 Bộ đếm Sơ đồ khối Trường Đại Học Giao Thơng Vận... Đại Học Giao Thơng Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ mơn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 18 Chương 5: Hệ tuần tự 5.2 Các loại Flip flop SR-Flip flop • Bảng kích thích Trường Đại Học Giao Thơng Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ mơn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 19 Chương 5: Hệ tuần tự 5.2 Các loại Flip flop Ngõ vào bất đồng bộ • Ngõ vào Pr (Preset) và Cl (Clear) Các ngõ vào này làm... Thuật Số 20 Chương 5: Hệ tuần tự 5.2 Các loại Flip flop Chuyển đổi các loại FF • Cách thực hiện – Lập bảng kích thích 2 loại FF – Ngõ vào thơng tin của FF nguồn là hàm, và ngõ vào thơng tin của FF đích và trạng thái hiện tại Qn là các biến – Thực hiện rút gọn hàm Trường Đại Học Giao Thơng Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ mơn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 21 Chương 5: Hệ tuần tự 5.2 Các loại... Học Giao Thơng Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ mơn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 22 Chương 5: Hệ tuần tự 5.2 Các loại Flip flop Chuyển đổi các loại FF • JK thành D Trường Đại Học Giao Thơng Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ mơn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 23 Chương 5: Hệ tuần tự 5.2 Các loại Flip flop Chuyển đổi các loại FF • Chuyển SR FF thành D FF D S Q CK R Q Khơng được.. .Chương 5: Hệ tuần tự 5.2 Các loại Flip flop JK-Flip flop • Kích cạnh lên J Q CK K Q • Kích cạnh xuống Trường Đại Học Giao Thơng Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ mơn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 11 Chương 5: Hệ tuần tự 5.2 Các loại Flip flop JK-Flip flop • Bảng trạng thái và phương trình trạng thái Trường... Tử - Bộ mơn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 29 5.3 Bộ đếm Chương 5: Hệ tuần tự Bộ đếm nối tiếp, đầy đủ M = 2n, đếm lên • Giản đồ xung 1 2 3 4 5 6 7 8 9… CK (LSB) Q0 Q1 (MSB) Q2 0 1 2 3 4 5 6 7 0… Trường Đại Học Giao Thơng Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ mơn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 30 Chương 5: Hệ tuần tự 5.3 Bộ đếm Bộ đếm nối tiếp, đầy đủ M = 2n, đếm xuống Q0 (LSB) 1 J... Giảng: Kỹ Thuật Số 31 Chương 5: Hệ tuần tự 5.3 Bộ đếm Bộ đếm nối tiếp, khơng đầy đủ M < 2n • Ví dụ: Dùng T-FF: ngõ vào Preset và Clear tích cực mực thấp, thiết kế bộ đếm lên có M = 5, bắt đầu từ giá trò 0 Xác đònh số FF? Bảng trạng thái Z: tín hiệu reset Trường Đại Học Giao Thơng Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ mơn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 32 Chương 5: Hệ tuần tự 5.3 Bộ đếm Bộ đếm... mơn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 33 5.3 Bộ đếm Chương 5: Hệ tuần tự Bộ đếm nối tiếp, khơng đầy đủ M < 2n Q0 (LSB) Q1 1 1 T Pr CK CK Q2 (MSB) 1 Q Q Cl 1 T 1 Pr CK Q Q Cl 1 T Pr CK Q Q Cl Z Trường Đại Học Giao Thơng Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ mơn: Kỹ Thuật Máy Tính Bài Giảng: Kỹ Thuật Số 34 5.3 Bộ đếm Chương 5: Hệ tuần tự Bộ đếm nối tiếp, khơng đầy đủ M < 2n Giản đồ xung 1 2 3 . Số 1 Chương 5: Hệ tuần tự •Gi i thi uớ ệ•Các lo i Flip flopạ•B mộ đế•Thanh ghi d chị•H tu n t có ngõ vào, ngõ raệ ầ ự Chương 5: Hệ tuần tự Trường. ớMẠCHTỔ HP(C ng logic)ổPHẦN TỬ NHỚ(Flip Flop) Ngõ raNgõ vào Chương 5: Hệ tuần tự Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ môn:
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Chương 5: Hệ tuần tự ppt, Tài liệu Chương 5: Hệ tuần tự ppt, Tài liệu Chương 5: Hệ tuần tự ppt, 2 Các loại Flip flop JK-Flip flop, 2 Các loại Flip flop SR-Flip flop, 2 Các loại Flip flop Chuyển đổi các loại FF, 2 Các loại Flip flop Ứng dụng của Flip flop, 3 Bộ đếm Bộ đếm nối tiếp, không đầy đủ M < 2n, 3 Bộ đếm IC đếm nối tiếp 74LS293, 3 Bộ đếm Bộ đếm song song, đầy đủ, 3 Bộ đếm Bộ đếm song song, không đầy đủ, 3 Bộ đếm Phân tích bộ đếm song song (có sơ đồ, tìm bảng trạng thái), Thanh ghi dịch đếm vòng đơn giản (ring counter), 4 Thanh ghi dịch Bộ đếm Jonhson

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay