TÓM TẮT CÔNG THỨC VÀ LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12-LUYỆN THI ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG

228 2,542 2
  • Loading ...
1/228 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/02/2014, 21:42

TÓM TẮT CÔNG THỨC VÀ LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12-LUYỆN THIĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG GV. TRƯƠNG ĐÌNH HÙNG ĐT: 0908.346.838 Trang 1 TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐẠI HỌC ĐẠI VIỆT ( NGUYÊN LÀ TTLT ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ) TĨM TẮT CƠNG THỨC THUYẾT VẬT 12-LUYỆN THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN 1. Chuyển động quay đều: Tốc độ góc trung bình ωtb của vật rắn là : ttbΔΔ=ϕω Tốc độ góc tức thời ω: ttΔΔ=→Δϕω0lim hay )('tϕω= Vận tốc góc ω= hằng số. Toạ độ góc.tωϕϕ+=0 Vận tốc dài của điểm cách tâm quay khoảng r : rv×=ω 2. Chuyển động quay biến đổi đều: Gia tốc góc trung bình γtb: ttbΔΔ=ωγ Gia tốc góc tức thời γ: ttΔΔ=→Δωγ0lim hay )('tωγ= Gia tốc góc: γ= hằng số. Vận tốc góc: tγωω+=0 Toạ độ góc: 22100ttγωϕϕ++= Công thức độc lập với thời gian: )(20202ϕϕγωω−=− 3. Liên hệ giữa vận tốc dài, gia tốc của một điểm trên vật rắn với vận tốc góc, gia tốc góc: γrat= ; rrvan22ω== ; 42422222ωγωγ+=+=+= rrraaatn Vectơ gia tốc ar hợp với kính góc α với: 2tanωγα==ntaa 4. Momem: a. Momen lực đối với một trục quay cố đònh: dFM×= F là lực tác dụng; d là cánh tay đòn (đường thẳng hạ từ tâm quay vuông góc với phương của lực b. Momen quán tính đối với trục: ∑=2iirmI (kg.m2) Với : m là khối lượng, r là khoảng cách từ vật đến trục quay P0 P AzHình φ rOvrtarnararrOMαHình 2 OrFr ΔΔL R Δ Hình www.MATHVN.comWWW.MATHVN.COM GV. TRƯƠNG ĐÌNH HÙNG ĐT: 0908.346.838 Trang 2 TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐẠI HỌC ĐẠI VIỆT ( NGUYÊN LÀ TTLT ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ) * Momen quán tính của thanh có tiết diện nhỏ so với chiều dài với trục qua trung điểm: 2121mLI = * Momen quán tính của vành tròn bán kính R trục quay qua tâm: 2mRI = * Momen quán tính của đóa đặc dẹt trục quay qua tâm: 221mRI = * Momen quán tính của quả cầu đặc trục quay qua tâm: 252mRI = b. Momen động lượng đối với một trục: ωIL = (kg.m/s) c. Mômen quán tính của vật đối với trục Δ song song cách trục qua tâm G đoạn d . 2mdIIG+=Δ 5. Hai dạng phương trình động lực học của vật rắn quay quanh một trục cố đònh: γIM = dtdLM= 6. Đònh lụât bảo toàn động lượng: Nếu M = 0 thì L = hằng số Áp dụng cho hệ vật : 21LL += hằng số Áp dụng cho vật có momen quán tính thay đổi: 2211ωωII= 7. Động năng của vật rắn quay quanh một trục cố định Động năng Wđ của vật rắn quay quanh một trục cố định là : 221ωIWđ= trong đó: I là momen qn tính của vật rắn đối với trục quay ω là tốc độ góc của vật rắn trong chuyển động quay quanh trục Động năng Wđ của vật rắn quay quanh một trục cố định có thể viết dưới dạng : WđIL22= trong đó : L là momen động lượng của vật rắn đối với trục quay I là momen qn tính của vật rắn đối với trục quay Động năng của vật rắn có đơn vị là jun, kí hiệu là J. 8. Định lí biến thiên động năng của vật rắn quay quanh một trục cố định Độ biến thiên động năng của một vật bằng tổng cơng của các ngoại lực tác dụng vào vật. ΔWđ = AII =−21222121ωω trong đó : I là momen qn tính của vật rắn đối với trục quay 1ω là tốc độ góc lúc đầu của vật rắn 2ω là tốc độ góc lúc sau của vật rắn A là tổng cơng của các ngoại lực tác dụng vào vật rắn ΔWđ là độ biến thiên động năng của vật rắn 9. Động năng của vật rắn chuyển động song phẳng: ΔRHìnhΔ RHình www.MATHVN.comWWW.MATHVN.COM GV. TRƯƠNG ĐÌNH HÙNG ĐT: 0908.346.838 Trang 3 TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐẠI HỌC ĐẠI VIỆT ( NGUYÊN LÀ TTLT ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ) 222121CđmvIW +=ω m là khối lượng của vật, vC là vận tốc khối tâm DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ - CON LẮC LÒ XO I. Dao động điều hòa: Dao động điều hoà là dao động mà trạng thái dao động được mô tả bằng đònh luật dạng sin( hoặc cosin) đối với thời gian . 1. Phương trình dao động (phương trình li độ) )cos(ϕω+= tAx trong đó : A,ω,φ là những hằng số. A [m] là biên độ ; ω [rad/s] là tần số góc ϕ [rad] là pha ban đầu ϕω+t [rad] pha dao động Giá trị đại số của li độ: AxCĐ=; AxCT−= Độ lớn: |x|max =A (vị trí biên) ; |x|min =0 (vị trí cân bằng) 2. Vận tốc: )sin(ϕωω+−= tAv (m) Giá trị đại số của vận tốc: AvCĐω= VTCB theo chiều dương ; AvCTω−= VTCB theo chiều âm Độ lớn vân tốc : Avω=max (vị trí cân bằng ) ; 0min=v ( ở hai biên ) Chú ý: vật đi theo chiều dương v>0, theo chiều âm v<0. Tốc độ là giá trị tuyệt đối của vận tốc 3. Gia tốc: xtAa22)cos(ωϕωω−=+−= (m/s2) Giá trị đại số của gia tốc: * AaCĐ2ω= vò trí biên âm * AaCT2ω−= vò trí biên dương Độ lớn gia tốc: * Aa2maxω= vị trí biên ; * 0min=a vò trí cân bằng Chú ý: ar luôn hướng về vò trí cân bằng 4. Công thức độc lập: 2222ωvxA += => 22xAv −±=ω ; 22422vaAω+ω= 5. Tần số góc – chu kỳ – tần số: mk=ω; ;22kmTπωπ== hoặc NtT = ; t là thời gian thực hiện N lần dao động. mkfππω212==; hoặc Tf1= 2122122122211122⎟⎟⎠⎞⎜⎜⎝⎛==⎟⎟⎠⎞⎜⎜⎝⎛⇒⎪⎪⎭⎪⎪⎬⎫====NNmmTTkmNtTkmNtTππ 6. Mối liên hệ giữa li độ, vận tốc, gia tốc: )cos(ϕω+= tAx; →P →đhF →N →F O x l0 →đhF →PO (+)Δ l www.MATHVN.comWWW.MATHVN.COM GV. TRƯƠNG ĐÌNH HÙNG ĐT: 0908.346.838 Trang 4 TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐẠI HỌC ĐẠI VIỆT ( NGUYÊN LÀ TTLT ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ) )2cos()2cos()sin()sin(πϕωωππϕωωπϕωωϕωω++=−++=++=+−= tAtAtAtAv )cos()cos(22πϕωωϕωω++=+−= tAtAa ** Vận tốc nhanh pha hơn li độ góc2π ** Gia tốc nhanh pha hơn vận tốc góc 2π ** Gia tốc nhanh pha hơn li độ góc π 7. Năng lượng dao động * Động năng: )(sin21212222ϕωω+== tAmmvWđ * Thế năng : )(cos2121222ϕω+== tKAKxWt Với:2ωmk = * Cơ năng: W = Wđ + Wt = 21kA 2 = 21mω2A 2 = Wđ max = Wt max = Const lưu ý: Con lắc dao động với chu kỳ T, tần số f ,tần số góc ω thì thế năng, động năng dao động với chu Kỳ 2/T, tần số 2f, tần số góc ω2. Còn cơ năng luôn không đổi theo thời gian. * Động năng thế năng trung bình trong thời gian nT/2 ( n∈N*, T là chu kỳ dao động) là: 22W124mAω= * Tại vị trí có Wđ = nWt ta có: + Toạ độ: (n + 1).21kx2 = 21kA2 <=> x = ± 1nA+ + Vận tốc: n1n +.21mv2 = 21mω2A2 <=> v = ± ωA1nn+ * Tại vị trí có Wt = nWđ ta có: + Toạ độ: n1n +.21kx2 = 21kA2 <=> x = ± A1+nn + Vận tốc: (n + 1).21mv2 = 21mω2A2 <=> v = ± 1nA+ω 8. Lực phục hồi: Là lực đưa vật về vò trí cân bằng(lực điều hoà), luôn hướng về vò trí cân bằng xkFrr−= ; Độ lớn xkF = Tại VTCB: 0min=F ; Tại vi trí biên : kAF=max 9. Lực đàn hồi: là lực đưa vật về vò trí chiều dài tự nhiên 0l Tại vò trí có li độ x: xlkFđh±Δ= Với 0lll −=Δ * Con lắc có lò xo nằm ngang: 0=Δl do đó phđhFF= * Con lắc có lò xo thẳng đứng: lkmgΔ= α = 300 →P→P’ →P’’ α α = 300 →P→N→P’’ α →đhFx O l0 →đhF →PO (+)Δ l www.MATHVN.comWWW.MATHVN.COM GV. TRƯƠNG ĐÌNH HÙNG ĐT: 0908.346.838 Trang 5 TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐẠI HỌC ĐẠI VIỆT ( NGUYÊN LÀ TTLT ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ) + Chiều dương thẳng đứng hướng xuống: xlkFđh+Δ= + Chiều dương thẳng đứng hướng lên : xlkFđh−Δ= * Con lắc nằm trên mặt phẳng nghiêng một góc α so với mặt phẳng ngang: + lkmg Δ=αsin + Chiều dương hướng xuống: xlkFđh+Δ= + Chiều dương hướng lên : xlkFđh−Δ= Lực đàn hồi cực đại: )(max_AlkFđh+Δ= Lực đàn hồi cực tiểu: Nếu A≥ ∆l : Fđh min = 0 (Ở vò trí lò xo có chiều dài tự nhiên: Fđh = 0) Nếu A < ∆l : )(min_AlkFđh−Δ= 10. Chiều dài tự nhiên lo , chiều dài cực đại lmax , chiều dài cực tiểu lmin Ở vò trí lò xo có chiều dài tự nhiên: Fđh = 0 * lllcbΔ+=0 (tại vò trí cân bằng lò xo bò dãn) * lllcbΔ−=0 (tại vò trí cân bằng lò xo bò nén) * Allcb+=max * Allcb−=min * 22minmaxMNllA =−=, với MN = chiều dài quỹ đạo =2A * 2minmaxlllcb+= 11. Con lắc lò xo gồm n lò xo: Mắc nối tiếp: * độ cứng nntkkkk1 11121+++= * chu kỳ Tnt = 2ntkmπ 222212 nntTTTT +++= Mắc song song: * độ cứng nkkkkk++++= 321// * chu kỳ T// = 2π//kmvà 222212//1111nTTTT+++=K Con lắc lò xo khi treo vật có khối lượng m1 thì chu kỳ là T1 , khi treo vật m2 thì chu kỳ là T2. ** khi treo vật có khối lượng 21mmm+= thì chu kỳ là : 22212TTT += ** khi treo vật có khối lượng ||21mmm−= thì chu kỳ là : ||22212TTT −= 12. Nếu các lò xo có độ cứng k1, k2…kn, có chiều dài tự nhiên l1, l2, …ln có bản chất giống nhau hay được cắt từ cùng một lò xo ko, lo thì: nnklklklkl=== 331100 13. Khoảng thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có toạ độ x1 đến x2 21tϕϕϕωω−ΔΔ= = với 1122ssxcoAxcoAϕϕ⎧=⎪⎪⎨⎪=⎪⎩ K2K1 →AF →BF →P m A B mK2 K1 KMT/4 X -A T/6 T/12 T/12 T/6 T/4 0-A/2 A/2 A www.MATHVN.comWWW.MATHVN.COM GV. TRƯƠNG ĐÌNH HÙNG ĐT: 0908.346.838 Trang 6 TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐẠI HỌC ĐẠI VIỆT ( NGUYÊN LÀ TTLT ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ) (120,ϕϕπ≤≤) 14. Vận tốc trung bình khi vật đi từ vò trí x1 đến x2 : 1212ttxxtxvtb−−=ΔΔ= 15. Tốc độ trung bình : tSV = ** Chú ý: Trong một chu kỳ vận tốc trung bình bằng 0 tốc độ trung TAV4= 16. Tính qng đường lớn nhất nhỏ nhất vật đi được trong khoảng thời gian 0 < t < T/2 trong DĐĐH. Vật có vận tốc lớn nhất khi qua VTCB, nhỏ nhất khi qua vị trí biên nên trong cùng một khoảng thời gian qng đường đi được càng lớn khi vật ở càng gần VTCB càng nhỏ khi càng gần vị trí biên. Sử dụng mối liên hệ giữa dao động điều hồ chuyển đường tròn đều. Góc qt : tωϕ= Qng đường lớn nhất khi vật đi từ M1 đến M2 đối xứng qua trục sin 2sin2maxϕAS = Qng đường nhỏ nhất khi vật đi từ M1 đến M2 đối xứng qua trục cos )2cos1(2minϕ−= AS Lưu ý: + Trong trường hợp t > T/2 Tách tTnt Δ+=2 trong đó 20;*TtNn<Δ<∈ Trong thời gian 2Tn qng đường ln là n.2A. Do đó, quãng đường đi được trong thời gian t > T/2 là: 2sin22ϕΔ+×= AAnSMax )2cos1(22ϕΔ−+×= AAnSMin với tΔ=Δωϕ + Tốc độ trung bình lớn nhất nhỏ nhất của vật trong khoảng thời gian Δt: axaxMtbMSvt=Δ MintbMinSvt=Δ với SMax; SMin tính như trên. CON LẮC ĐƠN 1. Phương trình dao động điều hoà: khi biên độ góc 0010≤α )cos(0ϕω+= tSs (m) với : αls= ; 00αlS= )cos(0ϕωαα+= t (rad) hoặc (độ) Với s : li độ cong ; So : biên độ ; α: li độ góc ; 0α: biên độ góc 2. Tần số góc – chu kỳ – tần số: Khi biên độ góc 0010≤α lg=ω gTlπωπ22== lgfππω212== O1 l (+) O →T →tp →np →p α α0 α A A-AMM12OPx xO 21MM-A AP21PP0T/8 T/8 T/6 T/12 22A23A X -A A www.MATHVN.comWWW.MATHVN.COM GV. TRƯƠNG ĐÌNH HÙNG ĐT: 0908.346.838 Trang 7 TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐẠI HỌC ĐẠI VIỆT ( NGUYÊN LÀ TTLT ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ) 2122122122211122⎟⎟⎠⎞⎜⎜⎝⎛==⎟⎟⎠⎞⎜⎜⎝⎛⇒⎪⎪⎭⎪⎪⎬⎫====NNTTgNtTgNtTllllππ N là số lần dao động trong thời gian t 3. Con lắc vật lý: Tần số góc: Imgd=ω ; Chu kỳ: mgdITπωπ22== 4. phương trình vận tốc khi biên độ góc 0010≤α: )sin(0ϕωω+−= tSv(m/s) Giá trị đại số của vận tốc : 0SvCĐω= VTCB theo chiều dương ; 0SvCTω−= VTCB theo chiều âm Độ lớn vận tốc : 0maxSvω= vị trí cân bằng ; 0min=v ở hai biên 5. Phương trình gia tốc (gia tốc tiếp tuyến) khi biên độ góc 0010≤α: stSa202)cos(ωϕωω−=+−= (m/s2) Giá trị đại số của gia tốc : 02SaCĐω= vò trí biên âm ; 02SaCTω−= vò trí biên dương Độ lớn gia tốc : 02maxSaω= vị trí biên ; 0min=a vò trí cân bằng Chú ý: ar luôn hướng về vò trí cân bằng (gia tốc tiếp tuyến), narlà gia tốc hướng tâm. Gia tốc tồn phần 242422svaaantpω+=+=l 6. phương trình độc lập với thời gian: 2220ωvsS += ; lgv220+=αα ; 22422ωωvaSo+= ; αωωl22−=−= Sa 7. Vận tốc: Khi biên độ góc o bất kỳ. * Khi qua li độ góc  bất kỳ: )cos(cos202αα−= lgv => )cos(cos20αα−±= lgv * Khi qua vò trí cân bằng: ⇒=⇒= 1cos0αα)cos1(20α−= lgvCĐ; )cos1(20α−−= lgvCT * Khi ở hai biên: 0coscos00=⇒=⇒±= vαααα Chú ý: Nếu 0α≤ 010, thì có thể dùng: 1 – cos0α= 22sin20α= 220α ⇒ 00maxSglvωα== 8. Sức căng dây: Khi biên độ góc 0αbất kỳ * Khi qua li độ góc  bất kỳ: )cos2cos3(0αα−=mgT * Khi qua vò trí cân bằng : )cos23(1cos0max ovtcbmgTTααα−==⇒=⇒= I O K α α0 H A www.MATHVN.comWWW.MATHVN.COM GV. TRƯƠNG ĐÌNH HÙNG ĐT: 0908.346.838 Trang 8 TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐẠI HỌC ĐẠI VIỆT ( NGUYÊN LÀ TTLT ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ) * Khi qua vò trí biên: 0min00coscoscosαααααmgTTbien==⇒=⇒±= Chú ý: Nếu ,1000≤αthì có thể dùng: 1 - cos0α= 222sin2002αα= ; )1(20maxα+= mgT; *** Lực phục hồi của con lắc đơn : smsmgmgmgFph2sinωαα−=−=−=−=l 9. Năng lượng dao động: Động năng: )cos(cos21020ααα−== mglmvWđ Thế năng: 221)cos1(ααααlmgmglmghWt=−== Với )cos1(αα−=lh Cơ năng: maxmax0)cos1(tđtđWWmglWWW==−=+=ααα Chú ý: Nếu 010≤oαthì có thể dùng:22sin2cos120020ααα==− 22 2 2 22 2000 01111W2222ωαωα====mgmS S mgl mll * Tại cùng một nơi con lắc đơn chiều dài l1 có chu kỳ T1, con lắc đơn chiều dài l2 có chu kỳ T2. ** Con lắc đơn chiều dài l1 + l2 có chu kỳ 22212TTT += ** Con lắc đơn chiều dài l1 - l2 có chu kỳ 22212TTT −= 10. Con lắc đơn có chu kỳ đúng T ở độ cao h1, nhiệt độ t1. Khi đưa tới độ cao h2, nhiệt độ t2 thì ta có: 2tRhTT Δ+Δ=Δλ Với R = 6400km là bán kính Trái Đât, còn λ là hệ số nở dài của thanh con lắc. 11. Con lắc đơn có chu kỳ đúng T ở độ sâu h1, nhiệt độ t1. Khi đưa tới độ sâu h2, nhiệt độ t2 thì ta có: 22tRhTT Δ+Δ=Δλ 12. Con lắc đơn có chu kỳ đúng T tại nơi có gia tốc g1. Khi đưa đến nơi có gia tốc g2, thì ta có: ggTT2Δ−=Δ với 12ggg −=Δ. Để con lắc chạy đúng giờ thì chiều dài dây thỏa: 2211ggll= Lưu ý: * Nếu ΔT > 0 thì đồng hồ chạy chậm (đồng hồ đếm giây sử dụng con lắc đơn) * Nếu ΔT < 0 thì đồng hồ chạy nhanh * Nếu ΔT = 0 thì đồng hồ chạy đúng * Thời gian chạy sai mỗi giây là: TTΔ=θ * Thời gian chạy sai mỗi ngày (24h = 86400s): )(86400 sTTΔ=θ 12. Khi con lắc đơn chịu thêm tác dụng của lực phụ khơng đổi: Lực phụ khơng đổi thường là: * Lực qn tính: Fma=−ur r, độ lớn F = ma ( Fa↑↓urr) Lưu ý: + Chuyển động nhanh dần đều av↑↑rr (vr có hướng chuyển động) ⎟⎟⎠⎞⎜⎜⎝⎛−=2120minαmgT www.MATHVN.comWWW.MATHVN.COM GV. TRƯƠNG ĐÌNH HÙNG ĐT: 0908.346.838 Trang 9 TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐẠI HỌC ĐẠI VIỆT ( NGUYÊN LÀ TTLT ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ) + Chuyển động chậm dần đều av↑↓rr * Lực điện trường: FqE=ur ur, độ lớn F = |q|E (Nếu q > 0 ⇒ FE↑↑urur; còn nếu q < 0 ⇒ FE↑↓ur ur) Khi đó: 'PPF=+uururur gọi là trọng lực hiệu dụng hay trong lực biểu kiến (có vai trò như trọng lực Pur) 'Fggm=+uruurur gọi là gia tốc trọng trường hiệu dụng hay gia tốc trọng trường biểu kiến. Chu kỳ dao động của con lắc đơn khi đó: glT′=′π2 Các trường hợp đặc biệt: * Fur có phương ngang: + Tại VTCB dây treo lệch với phương thẳng đứng một góc có: tanFPα= + 22'()Fggm=+; ααcoscosggpp=′⇔=′ * Furcó phương thẳng đứng thì 'Fggm=± + Nếu Fur hướng xuống thì 'Fggm=+ + Nếu Fur hướng lên thì 'Fggm=− 13. Đo chu kỳ bằng phương pháp trùng phùng Để xác định chu kỳ T của một con lắc lò xo (con lắc đơn) người ta so sánh với chu kỳ T0 (đã biết) của một con lắc khác . Hai con lắc gọi là trùng phùng khi chúng đi qua VTCB cùng một lúc theo cùng một chiều. Thời gian giữa hai lần trùng phùng liên tiếp : 00TTTT−=θ Nếu T > T0 ⇒ θ = nT = (n+1)T0. với n ∈ Z+ Nếu T < T0 ⇒ θ = nT0 = (n+1)T. CÁC LOẠI DAO ĐỘNG 1. Dao động tự do: Dao động tự do là dao động có chu kỳ hay tần số chỉ phụ thuộc vào đặc tính của hệ dao động, không phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài. VD: + Con lắc lò xo dao động trong điều kiện giới hạn đàn hồi. + Con lắc đơn dao động với biên độ góc nhỏ,bỏ qua sức cản môi trường tại một đòa điểm xác đònh 2. Dao động tắt dần: Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian. Nguyên nhân: Nguyên nhân dao động tắt dần là do lực ma sát hay lực cản của môi trường. Các lực này luôn ngược chiều với chiều chuyển động, nên sinh công âm vì vậy làm giảm cơ năng của vật dao động. Các lực này càng lớn thì sự tắt dần càng nhanh. * Một con lắc lò xo dao động tắt dần với biên độ A, hệ số ma sát µ. + Qng đường vật đi được đến lúc dừng lại là: ⇒−=−⇔−=− mgSkAmgSWWμμ20210 mgkASμ22= ; →T α →E →F →'P→P αT ΔxtO www.MATHVN.comWWW.MATHVN.COM GV. TRƯƠNG ĐÌNH HÙNG ĐT: 0908.346.838 Trang 10 TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐẠI HỌC ĐẠI VIỆT ( NGUYÊN LÀ TTLT ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ) Nếu lò xo nằm nghiêng góc αthì: αμcos22mgkAS = + Độ giảm biên độ trong một chu kỳ: AmgkAAAk 421)(2122μ−=−Δ−=> 244ωμμgkmgA==Δ + Số lần dao động trước khi dừng: gAmgkAAANμωμ442==Δ= + Thời gian dao động cho đến lúc dừng: gAmgkATNTtμπωμ24=×=×=Δ * Để m luôn nằm yên trên M thì biên độ cực đại là: kgMmgA)(2+=≤ω * Để m không trượt trên M thì biên độ dao động là: kgMmgA)(2+=≤μωμ μlà hệ số ma sát giữa m 3. Dao động cưỡng bức: Dao động cưỡng bức là dao động của hệ dưới tác dụng của một ngoại lực biến thiên điều hòa, có dạng: tFFΩ= cos0 gồm hai giai đoạn. * Giai đoạn chuyển tiếp: dao động của hệ chưa ổn đònh, giá trò cực đại của li độ (biên độ) cứ tăng dần, cực đại sau lớn hơn cực đại trước. * Giai đoạn ổn đònh: khi đó giá trò cực đại không thay đổi(biên độ không đổi) vật dao động với tần số của lực cưỡng bức f Lưu ý:Dao động của vật trong giai đoạn ổn đònh gọi là dao động cưỡng bức. Biên độ phụ thuộc vào quan hệ giữa tần số ngoại lực f với tần số riêng của hệ f0. ** Sự cộng hưởng cơ Biên độ A của dao động cưỡng bức đạt giá trò cực đại khi tần số của lực cưỡng bức bằng tần số riêng của hệ dao động. ( Điều chỉnh tần số của lực cưỡng bức, ta thấy khi ) flực=f riêng MaxAA=⇒ Nếu lực ma sát nhỏ thì cộng hưởng rõ nét hơn(cộng hưởng nhọn) Nếu lực ma sát lớn thì cộng hưởng ít rõ nét hơn(cộng hưởng tù) TỔNG HP DAO ĐỘNG 1. Tổng hợp 2 dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số Giả sử một vật thực hiện đồng thời 2 DĐĐH cùng phương, cùng tần số: )cos(111ϕω+= tAx )cos(222ϕω+=tAx Dao động hợp là: )cos(21ϕω+=+= tAxxx Với )cos(2122122212ϕϕ−++= AAAAA ; 22112211coscossinsintanϕϕϕϕϕAAAA++= * Nếu hai dao động thành phần Cùng pha: πϕk2=Δ thì A=Amax = 21AA+ Ngược pha: πϕ)12( +=Δ k thì A=Amin = 2AA − Vuông pha: 2)12(πϕ+=Δ k thì 2221AAA += Lệch pha nhau bất kỳ: 212AAAAA +≤≤− mMHình 1 m k M y x Ax Ay A1y A2y A1x A2x OMM2M1 A2A1 A φφ2φ1 Δ www.MATHVN.comWWW.MATHVN.COM[...]... khối lượng nghỉ (đứng yên); m là khối khi vật chuyển động với tốc độ v v2 1− 2 c Năng lượng toàn phần 7 Hệ thức giữa năng lượng khối lượng; m0 1 c2 W ≈ m0c 2 + m0v 2 E = mc 2 = 2 2 v 1− 2 c l = l0 1− TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐẠI HỌC ĐẠI VIỆT ( NGUYÊN LÀ TTLT ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ) WWW.MATHVN.COM www.MATHVN.com GV TRƯƠNG ĐÌNH HÙNG Trang 35 ĐT: 0908.346.838 VẬT HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ I PHÓNG XẠ HẠT NHÂN... cực tiểu bằng: − TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐẠI HỌC ĐẠI l λ − 1 l 1 công suất rất nhỏ, giá thành cao * Dùng máy phát điện một chiều => Công suất cao hơn pin, ắc quy Giá thành cao hơn so với việc tạo dòng điện xoay chiều có cùng công suất * Chỉnh lưu dòng xoay chiều => kinh tế nhất phổ biến nhất 2 Máy phát điện một chiều * Nguyên tắc hoạt động : Dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ * Nguyên tắc cấu tạo: + Phần cảm phần ứng giống máy... nồng độ các chất có trong mẫu chính xác tới 0,002% - Có thể phân tích được từ xa: có thể xác đònh được thành phần cấu tạo nhiệt độ của các vật rất xa như: mặt trăng, mặt trời… dựa vào việc phân tích quang phổ của chúng TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐẠI HỌC ĐẠI VIỆT ( NGUYÊN LÀ TTLT ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ) WWW.MATHVN.COM www.MATHVN.com GV TRƯƠNG ĐÌNH HÙNG ĐT: 0908.346.838 Trang 30 TIA HỒNG NGOẠI – TIA TỬ NGOẠI... 0 • e = 1,6.10−19 (c) UAK là hiệu điện thế giữa hai đầu anôt catôt: TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐẠI HỌC ĐẠI VIỆT ( NGUYÊN LÀ TTLT ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ) WWW.MATHVN.COM www.MATHVN.com GV TRƯƠNG ĐÌNH HÙNG ĐT: 0908.346.838 Trang 32 - Nếu UAK > 0 tức anôt nối với cực dương catôt nối với cực âm (UAK = U+ −) - Nếu UAK < 0 tức anôt nối với cực âm catôt nối với cực dương (UAK = U− +) Lúc này UAK đóng vai... trong miền nào của quang phổ được gọi là gần như trong suốt với môi trường đó Những vật không hấp thụ ánh sáng trong miền nhìn thấy của quang phổ được gọi là trong suốt không màu Những vật hấp thụ lọc lựa ánh sáng trong miền nhìn thấy thì gọi là vật trong suốt có màu TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐẠI HỌC ĐẠI VIỆT ( NGUYÊN LÀ TTLT ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ) WWW.MATHVN.COM www.MATHVN.com GV TRƯƠNG ĐÌNH HÙNG ĐT: 0908.346.838... môi trường truyền sóng cách nguồn O lần lượt là d M d N : : d − dM d − dM Δϕ MN = ω N = 2π N v λ * Nếu M N dao động cùng pha thì: TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐẠI HỌC ĐẠI VIỆT ( NGUYÊN LÀ TTLT ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ) WWW.MATHVN.COM www.MATHVN.com GV TRƯƠNG ĐÌNH HÙNG 2π Δϕ MN = k 2π dN − dM λ Trang 13 ĐT: 0908.346.838 d N − d M = kλ = k 2π ⇒ * Nếu M N dao động ngược pha thì: d − dM 2π N = (2k + 1)π... Az T T (1 − 2 ) = (2 − 1) mZ = Ax Ax m0X ,mX : là khối lượng ban đầu còn lại của X sau thời gian t mY , mZ : là khối lượng sinh ra của Y Z sau thời gian t TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐẠI HỌC ĐẠI VIỆT ( NGUYÊN LÀ TTLT ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ) WWW.MATHVN.COM www.MATHVN.com GV TRƯƠNG ĐÌNH HÙNG ĐT: 0908.346.838 Trang 36 Độ phóng xạ H : Đại lượng đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu của chất phóng xạ... luỹ thừa bậc bốn của tần số ( W ∼ f 4), như vậy tần số của sóng điện từ càng cao thì năng lượng sóng càng lớn • Sóng điện từ có đầy đủ các tính chất của sóng cơ học như: Tn theo các quy luật truyền thẳng, phản xạ, khúc xạ, nhiễu xạ P = I 2R = R= Phát –thu sóng điện từ TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐẠI HỌC ĐẠI VIỆT ( NGUYÊN LÀ TTLT ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ) WWW.MATHVN.COM www.MATHVN.com GV TRƯƠNG ĐÌNH HÙNG Trang... hay I= (A) R R 1 1 1 1 = + + + Rnt = R1 + R2 + + Rn R// R1 R2 Rn * ghép điện trở: * Giản đồ vectơ: Đoạn mạch chỉ có R u i cùng pha : ϕ R = 0 2 Đoạn mạch chỉ có cuộn dây thuần cảm L: * u L = U 0 cos ωt A * i = I 0 cos(ωt − π 2 B r U0L ) * Đònh luật Ôm: I0= U0 U hay I= ZL ZL TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐẠI HỌC ĐẠI r I0 + với Z L = ωL cảm kháng ; VIỆT ( NGUYÊN LÀ TTLT ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ) WWW.MATHVN.COM . α α0 α A A-AMM12OPx xO 21MM-A AP21PP0T/8 T/8 T/6 T/12 22A23A X -A A www .MATHVN. comWWW .MATHVN. COM GV. TRƯƠNG. →P m A B mK2 K1 KMT/4 X -A T/6 T/12 T/12 T/6 T/4 0-A/2 A/2 A www .MATHVN. comWWW .MATHVN. COM GV. TRƯƠNG ĐÌNH HÙNG ĐT: 0908.346.838
- Xem thêm -

Xem thêm: TÓM TẮT CÔNG THỨC VÀ LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12-LUYỆN THI ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG, TÓM TẮT CÔNG THỨC VÀ LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12-LUYỆN THI ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG, TÓM TẮT CÔNG THỨC VÀ LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12-LUYỆN THI ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay