Tài liệu Báo cáo " Vai trò của tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ quyền lợi người lao động khi tham gia xây dựng chính sách cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước " pptx

6 914 4

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,441 tài liệu

  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/02/2014, 12:20

nghiên cứu - trao đổi tạp chí luật học số 4/2008 9 ThS. Đỗ Thị Dung * 1. Quyn v trỏch nhim ca cụng on Vit Nam c quy nh ti iu 10 Hin phỏp nm 1992 v khon 1 iu 4 Lut cụng on. Theo ú, Ch tch Tng liờn on lao ng Vit Nam cú quyn i din tham gia vi Chớnh ph xõy dng v thc hin chng trỡnh phỏt trin kinh t - xó hi, chớnh sỏch, c ch qun lớ kinh t, ch trng, chớnh sỏch liờn quan n quyn, ngha v v li ớch ca ngi lao ng. thc hin cú hiu qu nhng quyn ú, trờn c s nhn thc rừ tm quan trng ca vic bo v quyn li ca ngi lao ng trong nh nc phỏp quyn - sng v lm vic theo Hin phỏp v phỏp lut thỡ gii phỏp tt nht ca cụng on chớnh l bo v ngi lao ng bng phỏp lut - ngay trong quỏ trỡnh xõy dng cỏc vn bn phỏp lut. Vỡ vy, trong chớnh sỏch v c phn hoỏ doanh nghip nh nc, Tng liờn on lao ng Vit Nam ó tham gia vi trỏch nhim cao nht trong quỏ trỡnh xõy dng cng nh sa i, b sung cỏc vn bn phỏp lut. Vi phng chõm bo v quyn v li ớch ngi lao ng trong s phự hp vi nhng thay i v phỏt trin kinh t - xó hi, Tng liờn on lao ng ó cụng phu t chc nhiu cuc hi tho ly ý kin tham gia ca cỏc cp cụng on v ngi lao ng. Do vy, cỏc quyn li v ch i vi ngi lao ng trong quỏ trỡnh c phn hoỏ luụn c m bo. Nhng quy nh cú li cho ngi lao ng v phự hp vi thc t c k tha v phỏt trin. Nhng quy nh bt hp lớ v khụng m bo quyn li ngi lao ng thỡ ct b v b sung bng cỏc quy nh mi u vit hn nhm to s yờn tõm cho ngi lao ng khi c phn hoỏ l h c m bo cuc sng, thu nhp v cỏc vn khỏc. 2. Trong cỏc ni dung c phn hoỏ,(1) cụng on quan tõm c bit n cỏc vn liờn quan n ngi lao ng, c th: Mt l, chớnh sỏch v vic lm v m bo vic lm ca ngi lao ng. Thc t, trong nhng nm u thc hin c phn hoỏ doanh nghip nh nc, ngi lao ng rt lo lng, bn khon, s b mt vic lm khi thc hin chuyn i t doanh nghip 100% vn nh nc sang cụng ti c phn hot ng theo Lut doanh nghip. õy cng l lớ do nh hng ti tc ca quỏ trỡnh c phn hoỏ trong doanh nghip nh nc. Thu hiu c iu ny, trong quỏ trỡnh xõy dng, sa i, b sung chớnh sỏch, Tng liờn on lao ng ó rt chỳ trng n vn bo v vic lm cho ngi lao ng. Th * Ging viờn chớnh Khoa phỏp lut kinh t Trng i hc Lut H Ni nghiên cứu - trao đổi 10 tạp chí luật học số 4/2008 hin l trong tt c cỏc ngh nh ca Chớnh ph v c phn hoỏ doanh nghip nh nc u cú nhng quy nh v vn ny v ó tr thnh mt nguyờn tc quan trng ca cụng ti c phn ó c chuyn i t doanh nghip 100% vn nh nc. ú l Doanh nghip c phn hoỏ cú trỏch nhim sp xp, s dng ti a s lao ng ti thi im quyt nh c phn hoỏ v gii quyt ch cho ngi lao ng ngh vic, thụi vic theo quy nh hin hnh. Cụng ti c phn cú ngha v k tha mi trỏch nhim i vi ngi lao ng t doanh nghip c phn hoỏ chuyn sang, cú quyn tuyn chn, b trớ s dng lao ng v phi hp vi cỏc c quan liờn quan gii quyt ch cho ngi lao ng theo quy nh ca phỏp lut.(2) Hai l, chớnh sỏch c phn u ói dnh cho ngi lao ng. Mt trong nhng mc tiờu ca vic c phn hoỏ doanh nghip nh nc l to iu kin ngi lao ng phỏt huy vai trũ lm ch thụng qua vic mua c phn u t gúp vn vo cụng ti. Vỡ th, õy cng l ni dung m cụng on rt quan tõm khi tham gia xõy dng chớnh sỏch v ó t c hiu qu cao. C th, nhng ngi ang lm vic ti doanh nghip c phn hoỏ c hng chớnh sỏch u ói v mua c phn. So vi quy nh trong cỏc vn bn trc õy(3) thỡ theo quy nh hin hnh(4) ngi lao ng c mua s lng c phn nhiu hn(5) ng thi khụng b khng ch tng giỏ tr c phn u ói nh trc õy.(6) Ngoi ra, phỏp lut hin hnh ó k tha quy nh t chc cụng on c s ti doanh nghip c phn hoỏ c s dng ngun qu hp phỏp ca cụng on ti doanh nghip c phn hoỏ mua c phn. iu ú ó to iu kin cho t chc cụng on núi riờng, ngi lao ng núi chung cú c phn c quyn tham gia qun lớ cụng ti thụng qua vic tham gia hp i hi c ụng, cú quyn ng c vo hi ng qun tr, ban kim soỏt, c biu quyt quyt nh v thụng qua nhng vn quan trng trong cụng ti c phn. Ba l, chớnh sỏch i vi qu khen thng, qu phỳc li. Theo quy nh hin hnh v phõn phi li nhun sau thu i vi cụng ti nh nc, hng nm cỏc cụng ti nh nc c trớch qu khen thng v qu phỳc li bng 2 hoc 3 thỏng lng tu theo loi hỡnh cụng ti. Theo quy nh, qu phỳc li c dựng u t sn xut hoc sa cha, xõy dng cỏc cụng trỡnh phỳc li cụng ti, chi cho cỏc hot ng phỳc li cụng cng ca tp th cụng nhõn viờn trong cụng ti, phỳc li xó hi, gúp mt phn vn u t xõy dng cỏc cụng trỡnh phỳc li chung trong ngnh hoc vi cỏc n v khỏc theo hp ng. Ngoi ra, qu phỳc li cũn tr cp khú khn t xut cho ngi lao ng hoc lm cụng tỏc t thin. Qu khen thng c dựng thng cui nm hoc thng thng kỡ cho ngi lao ng.(7) Qua nhiu ln sa i, b sung, n nay chớnh sỏch i vi 2 qu ny cng ngy cng c hon thin theo hng tt c ti sn c hỡnh thnh t 2 qu ny u thuc v ngi lao ng v phi c chia cho ngi lao ng hoc c dựng phc v ngi lao ng. C th, nhng cụng trỡnh phỳc li nh nh tr, nh mu giỏo, bnh xỏ, cỏc ti sn phỳc li khỏc u t bng ngun ca 2 nghiên cứu - trao đổi tạp chí luật học số 4/2008 11 loi qu ny thỡ chuyn giao cho cụng ti c phn qun lớ, s dng phc v tp th lao ng trong cụng ti c phn.(8) S d bng tin ca qu khen thng v qu phỳc li c chia cho ngi lao ng ang lm vic doanh nghip ti thi im xỏc nh giỏ tr doanh nghip theo s nm lm vic ti doanh nghip c phn hoỏ.(9) Bn l, chớnh sỏch i vi ngi lao ng dụi d. Khi thc hin c phn hoỏ doanh nghip nh nc, dự mun hay khụng, vic sp xp li lao ng l yờu cu tt yu nhm giỳp doanh nghip c phn hoỏ tuyn chn v s dng c lc lng lao ng phự hp, ỏp ng mc tiờu c phn hoỏ m ng v Nh nc ó ra. Trờn tinh thn ny, Tng liờn on lao ng ó rt tớch cc phi hp cựng cỏc c quan nh nc, cỏc b, ban, ngnh xõy dng, sa i, b sung, hon thin chớnh sỏch i vi ngi lao ng, c bit i vi ngi lao ng dụi d nhm m bo hp lớ quyn li v nhiu mt cho h khi vỡ thc hin ch trng ca ng v Nh nc m b mt vic lm hoc thay i vic lm. T ú hng lot cỏc chớnh sỏch, ch i vi lao ng dụi d do t chc cụng on tham gia xõy dng ó c tip thu v c th ch hoỏ bng cỏc ngh nh v c c th qua cỏc vn bn hng dn.(10) Theo quy nh hin hnh,(11) nhng ngi lao ng dụi d ang thc hin hp ng lao ng khụng xỏc nh thi hn c hng ch hu trớ trc ti a 5 nm (tui i) so vi quy nh trong Lut bo him xó hi. i vi trng hp cũn thiu thi gian úng bo him xó hi ti a 6 thỏng c hng ch hu trớ thỡ c Nh nc úng mt ln cho s thỏng cũn thiu. Ngoi ra, h cũn c hng cỏc ch tr cp vi mc rt u ói quy nh ti khon 2 iu 3 Ngh nh s 110/2007/N-CP. i vi cỏc i tng cũn li thỡ thc hin chm dt hp ng lao ng v h c hng cỏc ch tr cp, cỏc khon h tr thờm tỡm kim vic lm v c hc ngh nu cú nguyn vng. i vi nhng ngi lao ng dụi d m ang thc hin hp ng lao ng cú xỏc nh thi hn t 12 thỏng n 36 thỏng thỡ c chm dt hp ng lao ng v c hng tr cp cho nhng nm thc t lm vic trong khu vc nh nc v cho nhng thỏng cũn li cha thc hin ht hp ng lao ng. So vi cỏc quyn li m ngi lao ng c hng khi thụi vic quy nh ti iu 17, iu 31 B lut lao ng thỡ cỏc ch ny thc s l u ói. iu ú khụng ch to s yờn tõm v cỏc iu kin vt cht m cũn cú tỏc ng tớch cc v tinh thn cho ngi lao ng, gúp phn cựng vi ng v Nh nc y nhanh tin c phn hoỏ doanh nghip nh nc. Nhỡn chung, trong cỏc ni dung liờn quan n ngi lao ng m Tng liờn on ó tham gia, phn ln u c cỏc c quan hu quan ỏnh giỏ cao, tip thu v th ch trong cỏc vn bn phỏp lut. Song vn cũn mt s ni dung m cụng on ó cú ý kin nhng cha c c quan chc nng th ch hoỏ. Cũn mt s ni dung khỏc thỡ ý kin ca cụng on ó c quy nh trong cỏc vn bn trc õy nhng n nay b ct b. nghiên cứu - trao đổi 12 tạp chí luật học số 4/2008 iu ú lm nh hng khụng ớt ti quyn li ca ngi lao ng khi c phn hoỏ doanh nghip nh nc. 3. tip tc thc hin Ngh quyt trung ng 9 khoỏ IX v y mnh tin v m rng din cỏc doanh nghip c phn hoỏ cựng vi nhim v ca cỏc b, ban, ngnh, cỏc c quan hu quan v cỏc doanh nghip nh nc, t chc cụng on cn phi nõng cao hn na vai trũ ca mỡnh trong vic bo v quyn li cho ngi lao ng thụng qua vic nõng cao cht lng v hiu qu ca vic tham gia xõy dng chớnh sỏch c phn hoỏ doanh nghip nh nc. Th nht, kiờn nh bo v quyn v li ớch ca ngi lao ng, v cỏc ni dung: - Bo v chớnh sỏch u ói i vi ngi lao ng nghốo. Chớnh sỏch u ói i vi ngi lao ng nghốo trong quỏ trỡnh c phn hoỏ doanh nghip nh nc luụn c ng v Nh nc quan tõm. Nh cú chớnh sỏch u ói ny m nhiu ngi lao ng nghốo cú c phn v tr thnh c ụng ca cụng ti c phn. T ú, ó giỳp h phỏt huy quyn lm ch trong cụng ti c phn ng thi giỳp h cú thờm thu nhp t c tc, vỡ th cuc sng ca h m bo hn v gn bú hn vi cụng ti. Trong quy nh hin hnh khụng cp vn ny. Vỡ vy, k tha tớnh u vit ca quy nh ny trong cỏc vn bn trc õy v vic bo v ngi lao ng, t chc cụng on cn thuyt phc c quan chc nng khụi phc chớnh sỏch u ói i vi ngi lao ng nghốo. - Cú c ch ngi lao ng gi c c phn. Trong thc t, cú mt b phn ngi lao ng khi c mua c phn u ói nhng do cn tin chi dựng trc mt hoc do khụng tin tng vo s phỏt trin ca cụng ti hoc do c tc thp nờn h mun u t vo lnh vc khỏc cú li tc cao hn nờn ó bỏn s c phn u ói ny (thng gi l bỏn lỳa non). Tỡnh trng ny dn n quyn lm ch ca ngi lao ng l c ụng b suy gim, mt khỏc li to iu kin cho mt s cỏ nhõn mua gom c phn vi mc ớch thõu túm cụng ti, bin c phn hoỏ thnh t nhõn hoỏ, trỏi vi mc tiờu v ch trng ca ng. khc phc, Ngh quyt Trung ng 3 khoỏ IX ó khng nh: Cn phi cú quy nh ngi lao ng gi c c phn u ói. V Ngh nh ca Chớnh ph s 64/2002/N-CP quy nh: Ngi lao ng mua c phn u ói khụng c chuyn nhng trong 3 nm u k t khi mua. Nh vy m ngi lao ng gi c c phn v thc hin tt hn quyn lm ch ca mỡnh, tham gia qun lớ cụng ti, gn bú quyn li v trỏch nhim ca mỡnh vi cụng ti. Nhng n nay, quy nh ny khụng c tip tc ghi nhn trong Ngh nh ca Chớnh ph s 109/2007/N-CP. Xut phỏt t nhng u vit ca quy nh ny, trờn c s ch trng ca ng, t chc cụng on cng phi bo lu ý kin ny ca mỡnh kin ngh sa i, b sung chớnh sỏch cho phự hp vi nguyn vng v li ớch ca ụng o nhng ngi lao ng. - Cú chớnh sỏch t chc cụng on i din cho ngi lao ng tham gia hi ng qun tr, ban kim soỏt cụng ti c phn. L t chc i din ln nht ca ngi lao ng, cú vai trũ quan trng i vi s phỏt trin ca cụng ti, cụng on ngh Chớnh ph v nghiên cứu - trao đổi tạp chí luật học số 4/2008 13 c quan hu quan cn b sung quy nh cụng on ng nhiờn c quyn tham gia hi ng qun tr hoc ban kim soỏt ca cụng ti, nu ú Nh nc cú c phn. Vỡ nh vy, cụng on mi cú iu kin thun li thc hin tt vai trũ, chc nng, nhim v ca mỡnh nhm bo v cú hiu qu cao hn quyn li ngi lao ng. - Tip tc thc hin chớnh sỏch i vi ngi lao ng dụi d sau c phn hoỏ. Sau c phn hoỏ, cụng ti vn tip tc tin hnh thay i c cu, cụng ngh v thc hin vic sp xp li lao ng cho phự hp vi tỡnh hỡnh sn xut, kinh doanh theo quy nh ca Lut doanh nghip. Nhiu ngi lao ng khụng b trớ c vic lm do khụng cú trỡnh . Vic gii quyt chớnh sỏch, ch i vi nhng lao ng dụi d vo thi im ny l rt khú khn vỡ cụng ti phi t chi tr t doanh thu ca mỡnh. Trong khi ú, sau c phn hoỏ, khụng phi cụng ti no cng ho nhp c ngay vi mụi trng kinh doanh mi. Vỡ th, trong thc t ó cú nhiu cụng ti khụng kinh phớ gii quyt tr cp mt vic lm cho ngi lao ng. Ngc li, mt s cụng ti kinh doanh cú hiu qu, cú kinh phớ gii quyt ch tr cp mt vic lm theo quy nh ti iu 17 B lut lao ng thỡ ngi lao ng li khụng mun thụi vic vỡ mc tr cp v cỏc quyn li khỏc thp hn rt nhiu so vi ch i vi ngi lao ng dụi d trong khi c phn hoỏ theo quy nh ti Ngh nh ca Chớnh ph s 110/2007/N-CP. Vỡ th, vic tip tc thc hin chớnh sỏch i vi ngi lao ng b mt vic lm trong 12 thỏng sau c phn hoỏ l rt cn thit. T chc cụng on cn cú ý kin b sung chớnh sỏch i vi lao ng dụi d sau c phn hoỏ v ngun chi tr cng trong khon tin thu t c phn hoỏ, giỳp ngi lao ng n nh cuc sng, tỡm kim vic lm mi ng thi cng s khuyn khớch cỏc doanh nghip tin hnh c phn hoỏ nhanh hn. - B sung quy nh v o to, o to li ngi lao ng b trớ vic lm mi trong cụng ti c phn. Ngay t khi lp phng ỏn c phn hoỏ doanh nghip nh nc, trong quỏ trỡnh lp phng ỏn s dng lao ng cn thit phi lp phng ỏn o to, o to li ngi lao ng b trớ vic lm mi cho ngi lao ng ti cụng ti c phn. Ngun chi cho phng ỏn ny c trớch t qu h tr sp xp doanh nghip. Quy nh nh vy s gim bt khú khn cho cụng ti c phn. Vỡ thay i c cu cụng ngh nờn cụng ti rt khú to c vic lm mi cho nhng ngi lao ng khụng cú trỡnh chuyờn mụn, kh nng ngh nghip. - B sung chớnh sỏch khuyn khớch cỏc cụng ti c phn thu hỳt lao ng vo lm vic trong cụng ti. Th hai, nõng cao trỡnh , nng lc v mi mt cho cỏn b cụng on lm cụng tỏc xõy dng chớnh sỏch. tham gia xõy dng chớnh sỏch cú hiu qu, nht l trong bi cnh hi nhp hin nay, cn thit phi nõng cao trỡnh , nng lc ca cỏn b cụng on, nht l nhng cỏn b cụng on tham gia xõy dng chớnh sỏch bng cỏc bin phỏp nh bi dng thng xuyờn nhng kin thc phỏp lut liờn quan n c phn hoỏ, nghiên cứu - trao đổi 14 tạp chí luật học số 4/2008 n quyn li ngi lao ng, bi dng nghip v cụng on, rốn luyn k nng son tho vn bn v cỏc k nng thuyt phc, bo v ý kin, thng xuyờn i thc t nm bt kp thi nhng bc xỳc ny sinh v nhng phỏt sinh trong quỏ trỡnh c phn hoỏ doanh nghip nh nc Cú nh vy mi cú th tham mu, giỳp on Ch tch Tng liờn on lao ng Vit Nam trong vic úng gúp xõy dng chớnh sỏch, phỏp lut cú hiu qu nhm bo v tt hn quyn li ca ngi lao ng khi c phn hoỏ doanh nghip nh nc. Th ba, nõng cao hiu qu trong vic t chc ly ý kin cụng on cỏc cp. Trong quỏ trỡnh xõy dng, sa i, b sung chớnh sỏch v c phn hoỏ doanh nghip nh nc, cụng on cn thit phi nõng cao hiu qu trong vic t chc ly ý kin cụng on cỏc cp nhm huy ng trớ tu tp th trong vic tham gia úng gúp ý kin, ý tng hay nhm phự hp hn thc t ca cỏc doanh nghip v bo v c quyn, li ớch hp phỏp, chớnh ỏng ca ngi lao ng./. (1).Xem: Cỏc ni dung: Xõy dng phng ỏn c phn hoỏ, kim kờ ti sn v x lớ nhng vn ti chớnh doanh nghip, xỏc nh giỏ tr cụng ti, lp v hon thin phng ỏn c phn hoỏ, t chc bỏn c phn, hon tt vic chuyn doanh nghip thnh cụng ti c phn, cỏc ch i vi doanh nghip v ngi lao ng sau c phn hoỏ. Xem: Ngh nh ca Chớnh ph s 109/2007/N-CP ngy 26/6/2007 v chuyn doanh nghip 100% vn nh nc thnh cụng ti c phn. Thụng t s 20/2007/TT-BLTBXH ngy 4/10/2007 hng dn thc hin chớnh sỏch i vi ngi lao ng dụi d do sp xp li cụng ti nh nc. (2).Xem: Khon 1 iu 10 Ngh nh s 109/2007/N-CP ngy 26/6/2007. (3).Xem: Ngh nh s 28/CP ngy 17/5/1996, Ngh nh s 44/1998/N-CP ngy 29/6/1998, Ngh nh s 64/2002/N-CP u quy nh c phn u ói cho ngi lao ng ti a 10 c phn/nm lm vic trong khu vc nh nc. (4).Xem: Khon 1 iu 51 Ngh nh s 109/2007/N-CP. (5). Ngi lao ng c mua 100 c phn cho mi nm thc t lm vic ti khu vc nh nc vi giỏ u ói bng 60% giỏ u thnh cụng bỡnh quõn. i vi doanh nghip c bit khú khn vựng sõu, vựng xa giỏ bỏn c phn u ói cho ngi lao ng cú th thp hn. (6). Trc õy trong Ngh nh s 28/CP ngy 17/5/1996 v Ngh nh s 44/1998/N-CP ngy 29/6/1998 khng ch tng giỏ tr c phn u ói khụng quỏ 20%- 30% giỏ tr phn vn nh nc. (7).Xem: iu 27, iu 28 Quy ch qun lớ ti chớnh ca cụng ti nh nc v qun lớ vn nh nc u t vo doanh nghip khỏc ban hnh kốm theo Ngh nh ca Chớnh ph s 199/2004/N-CP ngy 03/12/2004. (8).Xem: Khon 3 iu 14 Ngh nh s 109/2007/N-CP. (9).Xem: iu 19 Ngh nh s 109/2007/N-CP. (10).Xem: Ngh nh ca Chớnh ph s 41/2002/N-CP ngy 11/4/2002 v chớnh sỏch i vi lao ng dụi d do sp xp li doanh nghip nh nc; Thụng t ca B lao ng, thng binh v xó hi s 11/2002/TT-BLTBXH ngy 12/6/2002 hng dn thc hin mt s iu ca Ngh nh s 41/2002/N-CP; Thụng t s 11/2003/TT-BLTBXH ngy 22/5/2003 hng dn sa i, b sung Thụng t s 11/2002/TT-BLTBXH ngy 12/6/2002; Ngh nh ca Chớnh ph s 155/2004/N-CP ngy 10/8/2004 sa i, b sung mt s iu ca Ngh nh s 41/2002/N-CP ngy 11/4/2002; Thụng t s 19/2004/TT-BLTBXH ngy 22/11/2004 hng dn thi hnh mt s iu ca Ngh nh s 41/2002/N-CP v chớnh sỏch i vi lao ng dụi d do sp xp li doanh nghip nh nc ó c sa i, b sung ti Ngh nh s 155/2004/N-CP ngy 10/8/2004. (11).Xem: Ngh nh ca Chớnh ph s 110/2007/N-CP ngy 26/6/2007 v chớnh sỏch i vi ngi lao ng dụi d do sp xp li cụng ti nh nc; Thụng t ca B lao ng, thng binh v xó hi s 18/2007/TT-BLTBXH ngy 10/9/2007 hng dn thi hnh mt s iu ca Ngh nh s 110/2007/N-CP ngy 26/6/2007. . liờn on lao ng ó cụng phu t chc nhiu cuc hi tho ly ý kin tham gia ca cỏc cp cụng on v ngi lao ng. Do vy, cỏc quyn li v ch i vi ngi lao ng trong quỏ. ói i vi ngi lao ng nghốo. - Cú c ch ngi lao ng gi c c phn. Trong thc t, cú mt b phn ngi lao ng khi c mua c phn u ói nhng do cn tin chi dựng trc mt
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Báo cáo " Vai trò của tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ quyền lợi người lao động khi tham gia xây dựng chính sách cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước " pptx, Tài liệu Báo cáo " Vai trò của tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ quyền lợi người lao động khi tham gia xây dựng chính sách cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước " pptx, Tài liệu Báo cáo " Vai trò của tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ quyền lợi người lao động khi tham gia xây dựng chính sách cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước " pptx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn