Tài liệu Báo cáo "Pháp luật hình sự Việt Nam với việc bảo đảm quyền bình đẳng của phụ nữ " ppt

5 416 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/02/2014, 01:20

Pháp luật hình sự và tố tụng hình sự Việt Nam với việc thực hiện CEDAW tạp chí luật học số 3/2006 101 TS. Hoàng Thị Minh Sơn *rong nhng thp niờn gn õy phong tro bo m quyn bỡnh ng ca ph n luụn luụn l mt vn sụi ng tt c cỏc quc gia. iu ny c th hin rừ nột trong thụng ip nhõn 10 nm thc hin Tuyờn b v k hoch hnh ng Bc Kinh v quyn ph n, Tng th kớ Liờn hp quc Kofi Annan ó kờu gi cng ng quc t n lc hn na tip tc ci thin a v ca ph n trong xó hi v t c quyn bỡnh ng v gii cho ph n ton cu. ễng Kofi Annan nhn mnh: Quyn bỡnh ng gii ca ph n v trao quyn cho ph n l chỡa khoỏ ca ho bỡnh, quyn con ngi v phỏt trin. Khụng ch bỡnh ng v loi tr mi hỡnh thc phõn bit i x, ph n cũn phi c m bo l i tỏc bỡnh ng v tham gia y trong cỏc tin trỡnh hoch nh chớnh sỏch, thc hin chớnh sỏch v k hoch phỏt trin ca mi quc gia.(1) Tng th kớ Liờn hp quc cng khng nh vic thc hin cỏc quyn ca ph n phi c coi l ngha v phỏp lớ ca cỏc quc gia v cn tng cng vai trũ ca Liờn hp quc h tr cỏc nc thc hin ngha v ny. Cụng c quc t v xoỏ b mi hỡnh thc phõn bit i x i vi ph n (CEDAW) l vn kin quc t u tiờn cú tớnh cht phỏp lớ nhm xoỏ b s phõn bit i vi ph n v xõy dng mt chng trỡnh ngh s ca Chớnh ph thỳc y quyn bỡnh ng ca ph n. Cụng c ch ra nguyờn lớ ton din nhm loi tr s phõn bit gii tớnh di mi hỡnh thc. Tớnh cho n thỏng 10/2004 ó cú 179 nc tham gia tham gia phờ chun CEDAW, 76 quc gia ó ng kớ ngh nh th khụng bt buc. Vit Nam l mt trong nhng nc u tiờn kớ tham gia CEDAW (2) vi nhng quyt tõm tng bc xoỏ b phõn bit i x vi ph n. 1. Quy nh ca CEDAW v phỏp lut Vit Nam v quyn ca ph n im c iu 2 ca CEDAW quy nh cỏc nc tham gia Cụng c lờn ỏn s phõn bit i x vi ph n th hin di mi hỡnh thc, ng thi ỏp dng mi hỡnh thc thớch hp v khụng chm tr theo ui chớnh sỏch loi tr phõn bit i x vi ph n, nhm mc ớch cam kt thit lp s bo v v mt lp phỏp cỏc quyn ca ph n trờn c s bỡnh ng vi nam gii v thụng qua cỏc to ỏn quc gia cú thm quyn v cỏc c quan nh nc khỏc bo v ph n mt cỏch cú hiu qu chng li mi hnh ng phõn bit i x. L mt trong nhng nc tham gia kớ CEDAW, vn bỡnh ng gii Vit Nam luụn l vn xuyờn sut trong chớnh sỏch ca ng v phỏp lut ca Nh nc. Quyn bỡnh ng nam n l mt trong nhng quyn cụng dõn, l mt ni dung chớnh luụn c quan tõm trong lch s lp hin ca nc ta. Trong cỏc bn hin phỏp ca nc ta u ghi nhn nguyờn tc mi cụng dõn u bỡnh ng trc phỏp lut. Ngay t bn Hin phỏp dõn ch nhõn dõn u tiờn, Hin phỏp nm 1946 v cng l ln u tiờn trong lch s dõn tc, ph n Vit Nam c ghi nhn v mt phỏp lớ T * Ging viờn chớnh Khoa lut hỡnh s Trng i hc Lut H Ni Pháp luật hình sự và tố tụng hình sự Việt Nam với việc thực hiện CEDAW 102 tạp chí luật học số 3/2006 ngang quyn vi nam gii trờn mi lnh vc ca i sng, chớnh tr, xó hi 2. Nhng quy nh chung ca phỏp lut t tng hỡnh s Vit Nam trong vic bo v quyn ca ph n Ni lut hoỏ CEDAW trờn c s ca Hin phỏp, lut t tng hỡnh s Vit Nam ó cú nhng quy nh c th v vn ny nh sau: Th nht, mi cụng dõn u bỡnh ng trc phỏp lut l mt nguyờn tc c bn ca t tng hỡnh s. Nguyờn tc mi cụng dõn u bỡnh ng trc phỏp lut khụng ch c quy nh trong ton b h thng phỏp lut Vit Nam m cũn c c th hoỏ trong B lut t tng hỡnh s. Bo m quyn bỡnh ng ca mi cụng dõn trc phỏp lut khụng ch l nguyờn tc hin nh m cũn l mt nguyờn tc c bn ca t tng hỡnh s vi ni dung: T tng hỡnh s c tin hnh theo nguyờn tc mi cụng dõn u bỡnh ng trc phỏp lut, khụng phõn bit dõn tc, nam n, tớn ngng, tụn giỏo, thnh phn xó hi, a v xó hi.(3) Theo ú, khi tham gia t tng hỡnh s, l mt cụng dõn ngi ph n cng nh bt kỡ cụng dõn no khỏc u cú cỏc quyn v ngha v t tng nh nhau theo quy nh ca phỏp lut, tu thuc vo vic h tham gia vi t cỏch t tng no. Tuy nhiờn, phỏp lut t tng hỡnh s cng quy nh, bt c ngi no phm ti u b x lớ theo phỏp lut, khụng phõn bit h l nam hay n. Ti phiờn to, nu tham gia t tng vi t l b cỏo, ngi b hi, nguyờn n dõn s, b n dõn s, ngi cú quyn li, ngha v liờn quan n v ỏn khụng phõn bit h l nam hay n, nhng ngi ny u cú quyn bỡnh ng trong vic a ra ti liu, chng c, vt, a ra yờu cu v tranh lun dõn ch trc to ỏn. To ỏn cú trỏch nhim to iu kin cho nhng ngi tham gia t tng vi t cỏch trờn thc hin cỏc quyn ny do phỏp lut quy nh nhm lm rừ s tht khỏch quan ca v ỏn.(4) Th hai, vic tm giam i vi ph n. Xut phỏt t chc nng xó hi, chc nng lm m, lm v; t c im tõm - sinh lớ ca n gii m phỏp lut t tng hỡnh s cng cú nhng quy nh c bit nhm to iu kin tt hn ngi ph n khi tham gia t tng khụng ch thc hin c quyn v ngha v t tng ca mỡnh m cũn thc hin c chc nng xó hi, chc nng m h khụng th v khụng d bt c ai thc hin thay mỡnh. iu ny c th hin vic quy nh v bin phỏp tm giam theo khon 2 iu 88 B lut t tng hỡnh s (BLTTHS) l i vi b can, b cỏo l ph n cú thai hoc ang nuụi con di ba mi sỏu thỏng tui m cú ni c trỳ rừ rng thỡ khụng tm giam m ỏp dng bin phỏp ngn chn khỏc, tr trng hp b can, b cỏo b trn v b bt theo lnh truy nó; b can, b cỏo c ỏp dng bin phỏp ngn chn khỏc nhng tip tc phm ti hoc c ý gõy cn tr nghiờm trng n vic iu tra, truy t, xột x; b can, b cỏo phm ti xõm phm an ninh quc gia v cú cn c cho rng nu khụng tm giam i vi h thỡ s gõy nguy hi n an ninh quc gia. Trong cỏc bin phỏp ngn chn c quy nh ti BLTTHS thỡ tm giam l bin phỏp ngn chn nghiờm khc nht c ỏp dng i vi b can, b cỏo phm ti c bit nghiờm trng, phm ti rt nghiờm trng; b can, b cỏo phm ti nghiờm trng, phm ti ớt nghiờm trng m B lut hỡnh s quy nh hỡnh pht tự trờn hai nm v cú cn c cho rng ngi ú cú th trn hoc cn tr iu tra, truy t, xột x hoc cú th tip tc phm ti. Th hin chớnh sỏch nhõn o ca ng v Nh nc, nu b can, b cỏo l ph n cú thai hoc ang nuụi con di ba mi sỏu thỏng tui mc dự h phm ti trong nhng trng Ph¸p luËt h×nh vµ tè tông h×nh ViÖt Nam víi viÖc thùc hiÖn CEDAW t¹p chÝ luËt häc sè 3/2006 103 hợp trên cũng không được áp dụng biện pháp tạm giam, trừ trường hợp đặc biệt. Nếu áp dụng biện pháp tạm giam đối với bị can, bị cáophụ nữ trong trường hợp này sẽ “ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ, tâm lí của cả người mẹ và đứa trẻ. Người phụ nữ đang mang thai là đối tượng cần được chăm sóc đặc biệt cả về thể chất và tinh thần. Đứa trẻ dưới ba mươi sáu tháng tuổi hơn lúc nào hết rất cần được bàn tay chăm sóc của người mẹ”.(5) Trong thực tiễn điều tra, truy tố và xét xử các vụ án hình sự đối với những trường hợp này phụ nữ thường được cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, thay vì phải áp dụng biện pháp tạm giam đối với nam giới nhằm đảm bảo sự có mặt của họ theo giấy triệu tập. Khi được áp dụng biện pháp này họ vẫn sống chung cùng gia đình dưới sự quản lí, theo dõi của uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi họ cư trú. Trong thời gian cấm đi khỏi nơi cư trú nếu họ có lí do chính đáng phải tạm thời đi khỏi nơi cư trú thì phải được sự đồng ý của chính quyền xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú và phải có giấy phép của cơ quan đã áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Quy định này tạo điều kiện thuận lợi để bị can, bị cáo có thể nhận được sự chăm sóc của gia định khi mang thai cũng như khi sinh con, đảm bảo sức khoẻ cho người mẹ cũng như đứa trẻ khi sinh ra không phải chịu thiệt thòi về việc chăm sóc y tế… đồng thời vẫn thực hiện được các quyền và nghĩa vụ khi tham gia tố tụng. Thứ ba, việc tiến hành khám xét đối với phụ nữ. Trong quá trình tiến hành điều tra vụ án hình sự, cơ quan điều tra được quyền tiến hành các biện pháp điều tra cần thiết theo quy định của pháp luật để thu thập, kiểm tra và đánh giá chứng cứ phục vụ cho việc xác định sự thật khách quan của vụ án nhằm giải quyết vụ án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Khi tiến hành các hoạt động điều tra, cơ quan điều tra phải tuân thủ những quy định quy định của BLTTHS trong việc bảo hộ tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản của công dân trong đó có phụ nữ. Mặc dù là đối tượng bị buộc tội nhưng đối với phụ nữ, pháp luật luôn có những quy định nhằm đảm bảo danh dự, nhân phẩm cho họ. Khoản 2 Điều 142 BLTTHS quy định: “Khi khám người thì nam khám nam, nữ khám nữ và phải có người cùng giới chứng kiến”. Khoản 2 Điều 152 BLTTHS cũng quy định: “Việc xem xét thân thể phải do người cùng giới tiến hành và phải có người cùng giới chứng kiến Không được xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm hoặc sức khoẻ của người bị xem xét thân thể”. Thứ tư, việc xử phạt và thi hành hình phạt tử hình đối với phụ nữ. Trong giai đoạn xét xử, khi nghị án và quyết định áp dụng hình phạt đối với bị cáo là phụ nữ, toà án không được áp dụng hình phạt tử hình đối với phụ nữ có thai hoặc phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi khi phạm tội hoặc khi bị xét xử. Khi bản án, quyết định của toà án đã có hiệu lực pháp luật, mặc dù là người bị toà án kết tội, người phụ nữ vẫn luôn được pháp luật bảo vệ, kể cả trường hợp họ đã bị toà án tuyên phạt với mức hình phạt cao nhất là tử hình. Pháp luật tố tụng hình sự quy định thủ tục xem xét bản tử hình rất chặt chẽ, trước khi đưa ra thi hành và đặc biệt là đối với phụ nữ. Trong trường hợp người bị kết án là phụ nữ thì khi ra quyết định thi hành án, chánh án toà án đã xét xử sơ thẩm phải tổ chức kiểm tra các điều kiện không áp dụng hình phạt tử hình đối với phụ nữ được quy định tại Điều 35 Bộ luật hình sự là không thi hành hình phạt tử hình đối với phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Nếu có căn cứ cho rằng Pháp luật hình sự và tố tụng hình sự Việt Nam với việc thực hiện CEDAW 104 tạp chí luật học số 3/2006 ngi b kt ỏn l ph n ang cú thai hoc ph n ang nuụi con di 36 thỏng tui thỡ chỏnh ỏn to ỏn ó xột x s thm khụng ra quyt nh thi hnh ỏn v bỏo cỏo chỏnh ỏn To ỏn nhõn dõn ti cao xem xột chuyn hỡnh pht t hỡnh thnh tự chung thõn cho ngi b kt ỏn. Mc dự ó c kim tra rt cht ch v iu kin khụng ỏp dng hỡnh pht t hỡnh i vi ph n trc khi ra quyt nh thi hnh ỏn nhng trc khi thi hnh ỏn t hỡnh i vi ngi b kt ỏn l ph n thỡ hi ng thi hnh ỏn ngoi vic kim tra cn cc, phi kim tra cỏc ti liu liờn quan n iu kin khụng thi hnh ỏn t hỡnh mt ln na. Nu hi ng thi hnh ỏn phỏt hin ngi b kt ỏn l ph n cú iu kin khụng thi hnh ỏn t hỡnh c quy nh ti iu 35 B lut hỡnh s thỡ hi ng thi hnh ỏn hoón thi hnh ỏn v bỏo cỏo chỏnh ỏn to ỏn ó ra quyt nh thi hnh ỏn bỏo cỏo chỏnh ỏn To ỏn nhõn dõn ti cao xem xột chuyn hỡnh pht t hỡnh thnh tự chung thõn cho ngi b kt ỏn.(6) Th nm, vic thi hnh hỡnh pht tự i vi ph n. i vi ngi b kt ỏn b x pht tự ang ti ngoi (cha chp hnh hỡnh pht) l ph n cú thai hoc ang nuụi con di 36 thỏng tui thỡ chỏnh ỏn to ỏn ó ra quyt nh thi hnh ỏn cú th t mỡnh hoc theo ngh ca vin kim sỏt, c quan cụng an cựng cp hoc ngi b kt ỏn cho hoón chp hnh hỡnh pht tự cho n khi con 36 thỏng tui. Trng hp ngi b kt ỏn ang chp hnh hỡnh pht tự l ph n cú thai hoc ang nuụi con di 36 thỏng tui thỡ chỏnh ỏn to ỏn ó ra quyt nh thi hnh ỏn cú th cho h tm ỡnh ch chp hnh hỡnh pht tự. Trong thi gian chp hnh hỡnh pht tự phm nhõn n c hng ch giam gi v sinh hot nh sau: - Ch giam gi. i vi phm nhõn l ph n b tm giam hoc trong thi gian chp hnh hỡnh pht tự cú thi hn, tự chung thõn thỡ h phi c giam gi mt khu riờng bit trong tri giam theo ch qun lớ, lao ng, sinh hot phự hp vi gii tớnh, sc kho v tui. Trng hp ngi b tm giam hoc phm nhõn l ngi cha thnh niờn thỡ ngoi vic c giam riờng theo gii tớnh, phỏp lut cũn quy nh khụng c giam chung vi ngi ó thnh niờn. Nu ngi b tm giam hoc phm nhõn ó 18 tui thỡ mi chuyn ngi ú sang ch giam gi ngi thnh niờn. - Ch sinh hot v ch lao ng ci to. Ch sinh hot ca phm nhõn n cng c phỏp lut quy nh cht ch nhm m bo h cú th duy trỡ sinh hot hng ngy. Phm nhõn n c min lao ng c hi. Phm nhõn c ngh lao ng nu cú con nh ang cựng trong tri b m c y, bỏc s ca tri xỏc nh; m au c y, bỏc s ca tri giam xỏc nh; ang nm iu tr ti trm xỏ, bnh xỏ, bnh vin. - Ch i vi phm nhõn cú thai hoc nuụi con nh. i vi phm nhõn ang cú thai c bung giam rng, ớt ngi, m bo ỏnh sỏng, v sinh; c i khỏm thai nh kỡ hoc t xut, c chm súc y t trong trng hp cn thit. Phm nhõn cú thai c ngh trc v sau khi sinh con theo quy nh ca B lut lao ng. Trong thi gian ngh sinh con, phm nhõn c hng cỏc ch theo quy nh ca Nh nc v theo ch dn ca y, bỏc s. Trng hp phm nhõn sinh con trong tri giam thỡ ban giỏm th tri giam cú trỏch nhim thụng bỏo cho u ban nhõn dõn cp xó ni cú tri giam. U ban nhõn dõn cp xó cú trỏch nhim thc hin y cỏc Pháp luật hình sự và tố tụng hình sự Việt Nam với việc thực hiện CEDAW tạp chí luật học số 3/2006 105 th tc v ng kớ khai sinh theo quy nh ca phỏp lut v h tch. Sau khi phm nhõn sinh con, nu khụng c tm ỡnh ch chp hnh hỡnh pht theo quy nh ti iu 62 B lut hỡnh s thỡ c cựng con trong mt nh giam. Khi con c 36 thỏng tui thỡ gi v gia ỡnh hoc ngi thõn nuụi dng. Trng hp khụng cú ngi chm súc, nuụi dng thỡ giỏm th tri giam liờn h vi u ban nhõn dõn cp xó ni phm nhõn c trỳ trc khi chp hnh hỡnh pht gi chỏu cho cỏc t chc nuụi dng tr m cụi. Trong trng hp ny phm nhõn c thụng tin y v chớnh xỏc v t chc nhn nuụi v tỡnh hỡnh sc kho ca a tr. Phm nhõn n c phộp mang con vo tri giam chm súc cho n khi con trũn 36 thỏng tui nu khụng cú ngi chm súc, nuụi dng. Khi con ca phm nhõn trũn 36 thỏng tui thỡ phi c gii quyt nh i vi trng hp phm nhõn sinh con trong tri giam. Ngoi ra, tri giam cũn phi dnh mt khu riờng bit, thoỏng mỏt, sch s lm nh tr v phi b trớ ngi trụng gi tr. Ngoi gi lm vic bt buc, phm nhõn c cựng vi con ca mỡnh trong tri giam. Túm li, mc dự l i tng b buc ti nhng k c trng hp b tm giam, b khỏm xột hay phi chp hnh hỡnh pht tự hoc b t hỡnh, cn c vo c im gii tớnh phỏp lut t tng hỡnh s ó cú nhng quy nh phự hp ph n khi tham gia t tng khụng b xõm phm n danh d, nhõn phm ng thi vn cú iu kin thc hin quyn v ngha v t tng ca mỡnh theo quy nh ca phỏp lut. 3. Kt lun Vit Nam chỳng ta ó kớ v phờ chun Cụng c quc t v xoỏ b mi hỡnh thc phõn bit i x i vi ph n, luụn coi trng, bo v, phỏt huy cỏc quyn ca ph n, to mi iu kin cho ph n úng vai trũ tớch cc trong mi lnh vc i sng thụng qua vic tng cng khuụn kh phỏp lớ, chớnh sỏch v quyn ph n, bo m ph n tht s l ch nhõn ca gia ỡnh v xó hi, hon ton bỡnh ng vi nam gii trong mi lnh vc i sng, chớnh tr, kinh t, xó hi.(7) Vi n lc ca cng ng quc t, trong nhng nm u ca th k XXI, ph n khụng ch nhn thc rừ hn cỏc quyn v a v ca mỡnh trong xó hi m cũn khng nh mỡnh bng kh nng thc hin cỏc quyn ú mt cỏch cú hiu qu. Tuy nhiờn, thc hin CEDAW cú hiu qu ũi hi cn phi xỏc nh bỡnh ng nam n l quc sỏch c bn th hin s quyt tõm thỳc y bỡnh ng nam n v bo m quyn li ca ph n; n lc ngn chn bo lc i vi ph n; thc hin chng trỡnh hnh ng chng buụn bỏn ph n v tr em, coi trng hp tỏc khu vc trong iu tra, truy t v xột x i vi loi ti phm ny vỡ tr em l tng lai ca nhõn loi v b m l ngi bo v tng lai ú. Nhng b m v tr em kho mnh l nn tng ca mt dõn tc, mt quc gia v ton th gii vng mnh, thnh vng;(8) ci thin v thc hin bỡnh ng gii khụng ch l trỏch nhim ca mi quc gia m cũn l trỏch nhim ln ca c cng ng th gii./. (1). Liờn hp quc kờu gi l lc hn na ci thin a v ca ph n. (2). Cụng c quc t v xoỏ b mi hỡnh thc phõn bit i x vi ph n, Nxb. Ph n, H Ni 2004, tr. 5. (3).Xem: iu 5 BLTTHS. (4).Xem: iu 19 BLTTHS. (5).Xem: ThS. Th Phng, Ngi ph n trong phỏp lut t tng hỡnh s Vit Nam v mt s nc trong khu vc, Tp chớ lut hc, c san v bỡnh ng gii nm 2005, tr. 55. (6).Xem: iu 259 BLTTHS. (7), (8).Xem: Phng Bỡnh: Ci thin a v ca ph n. Nhõn dõn hng thỏng s 102/2005, tr. 33, 34. . dụng hình phạt tử hình đối với phụ nữ được quy định tại Điều 35 Bộ luật hình sự là không thi hành hình phạt tử hình đối với phụ nữ có thai, phụ nữ đang. quyết định áp dụng hình phạt đối với bị cáo là phụ nữ, toà án không được áp dụng hình phạt tử hình đối với phụ nữ có thai hoặc phụ nữ đang nuôi con dưới
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Báo cáo "Pháp luật hình sự Việt Nam với việc bảo đảm quyền bình đẳng của phụ nữ " ppt, Tài liệu Báo cáo "Pháp luật hình sự Việt Nam với việc bảo đảm quyền bình đẳng của phụ nữ " ppt, Tài liệu Báo cáo "Pháp luật hình sự Việt Nam với việc bảo đảm quyền bình đẳng của phụ nữ " ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay