Tài liệu Báo cáo " CEDAW với pháp luật Việt Nam về vai trò bảo hộ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài " docx

8 501 2

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,504 tài liệu

  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/02/2014, 00:20

Pháp luật hôn nhân gia đình Việt Nam với việc thực hiện CEDAW Tạp chí luật học số 3/2006 65 ThS. Bùi Thị Thu *rc quỏ trỡnh quc t hoỏ din ra mnh m ó lm phỏt sinh ngy cng nhiu cỏc quan h phỏp lut cú yu t nc ngoi, trong ú cỏc quan h v hụn nhõn gia ỡnh c bit phỏt trin. Xu th ly chng ngoi quc, nhn tr em lm con nuụi m mt trỏi ca hin trng ny l tỡnh trng li dng quan h hụn nhõn vỡ mc ớch kinh t, buụn bỏn ph n, tr em cỏc nc nghốo, kộm phỏt trin ang t ra nhiu vn phỏp lớ v cỏc hu qu phc tp, buc cỏc quc gia phi n lc tỡm kim cỏc bin phỏp cú th bo v c quyn li chớnh ỏng cho ph n v tr em. Trong bi cnh ú, nhiu cụng c quc t trong lnh vc bo v quyn li ph n v tr em c hỡnh thnh. Mt trong nhng cụng c quc t a phng ph cp ton cu trong lnh vc quyn con ngi, Cụng c quc t v xoỏ b mi hỡnh thc phõn bit i x vi ph n (CEDAW) ra i ó ỏnh du bc tin di trong cụng cuc u tranh cho s tin b ca ph n. CEDAW cú giỏ tr l khung phỏp lớ quan trng nhm c th hoỏ cỏc cam kt ca cỏc quc gia thnh viờn, trong ú cú Vit Nam i vi vic vic xoỏ b mi hỡnh thc phõn bit i x vi ph n. Ni dung bi vit s i vo phõn tớch mi quan h ca CEDAW v cỏc quy nh ca phỏp lut Vit Nam vi vic bo h quyn li ca ph n v tr em trong quan h hụn nhõn gia ỡnh cú yu t nc ngoi.(1) 1. Cỏc quy nh ca phỏp lut Vit Nam liờn quan n cỏc quan h hụn nhõn gia ỡnh cú yu t nc ngoi bo v quyn li v ph n tr em Vit Nam trong cỏc quan h hụn nhõn gia ỡnh cú yu t nc ngoi, nhm thc hin mt trong nhng bin phỏp chng s phõn bit i x vi ph n, c th bng bin phỏp phỏp lut(2) m CEDAW ó nờu ra ti iu 3, Vit Nam cng ó tri qua quỏ trỡnh xõy dng v khụng ngng hon thin cỏc quy nh phỏp lut trong lnh vc hụn nhõn gia ỡnh núi chung v trong cỏc quan h hụn nhõn gia ỡnh cú yu t nc ngoi núi riờng. Hin nay, cỏc quy nh iu chnh quan h hụn nhõn gia ỡnh cú yu t nc ngoi ca Vit Nam c ghi nhn trong hai ngun lut chớnh l cỏc iu c quc t v cỏc quy nh ca phỏp lut trong nc. 1.1. Cỏc quy nh ca phỏp lut trong nc H thng cỏc quy nh ca phỏp lut Vit Nam liờn quan n quan h hụn nhõn gia ỡnh nm ri rỏc trong cỏc vn bn phỏp lut nh Hin phỏp nm 1992, Lut quc tch nm 1998, Lut hụn nhõn v gia ỡnh nm 2000 v cỏc vn bn hng dn thi hnh. c bit, Lut hụn nhõn v gia ỡnh chớnh thc cú hiu lc nm 2001 ó dnh t iu T * Ging viờn Khoa lut quc t Trng i hc Lut H Ni Pháp luật hôn nhân gia đình Việt Nam với việc thực hiện CEDAW 66 Tạp chí luật học số 3/2006 100 n iu 106 trc tip iu chnh cỏc quan h hụn nhõn gia ỡnh cú yu t nc ngoi. thc thi mt cỏch cú hiu qu Lut ny, ngy 10/7/2002 Chớnh ph ban hnh Ngh nh s 68/2002/CP quy nh chi tit thi hnh mt s iu ca Lut hụn nhõn v gia ỡnh v quan h hụn nhõn gia ỡnh cú yu t nc ngoi. Tip theo, ngy 16/4/2003 Hi ng thm phỏn To ỏn nhõn dõn ti cao ó ban hnh Ngh quyt s 01/2003/NQ-HTP hng dn ỏp dng phỏp lut trong vic gii quyt mt s v tranh chp dõn s, hụn nhõn gia ỡnh cú yu t nc ngoi ó gúp phn thỏo g mt s khú khn cho cỏc to ỏn a phng trong quỏ trỡnh gii quyt cỏc tranh chp v hụn nhõn gia ỡnh cú yu t nc ngoi ti Vit Nam trong thi gian qua. c bit, ngy 25/2/2005 Th tng Chớnh ph ó ra ch th s 03/CT-TTg v tng cng qun lớ nh nc i vi cỏc quan h hụn nhõn gia ỡnh cú yu t nc ngoi, nhng quy nh ny ó gúp phn hon thin h thng cỏc quy nh ca phỏp lut Vit Nam, th hin s quyt tõm ca nh nc trong vic qun lớ cỏc quan h hụn nhõn gia ỡnh cú yu t nc ngoi trong quỏ trỡnh hi nhp. 1.2. Cỏc iu c quc t Bờn cnh cỏc quy nh ca phỏp lut trong nc, Vit Nam cng ó tham gia kớ kt mt s iu c quc t trong lnh vc hụn nhõn gia ỡnh. Tuy nhiờn, s lng cỏc iu c quc t a phng cú liờn quan n vic bo m cỏc quyn ca ph n v tr em ch yu l cỏc cỏc iu c quc t v nhõn quyn,(3) Vit Nam cha tham gia cỏc iu c quc t a phng trc tip trong lnh vc hụn nhõn gia ỡnh. Hin Vit Nam mi ch kớ kt c mt s iu c quc t song phng, ch yu l cỏc hip nh tng tr t phỏp v phỏp lớ vi cỏc nc,(4) cỏc hip nh v nuụi con nuụi cú yu t nc ngoi Ni dung chớnh ca cỏc hip nh ny ch yu to ra mt khung phỏp lớ iu chnh cỏc quan h dõn s, hụn nhõn gia ỡnh gia cỏc nc hu quan, c bit to ra mt c ch phi hp gia cỏc c quan t phỏp ca hai bờn trong vic gii quyt cỏc vn phỏp lớ cú yu t nc ngoi phỏt sinh gia cụng dõn ca cỏc bờn liờn quan nh vn tng tr t phỏp, cụng nhn v cho thi hnh cỏc bn ỏn, phỏn quyt ca to ỏn nc ngoi Nh vy, vi vic xõy dng h thng cỏc quy nh ca phỏp lut, cỏc quyn li ca ph n v tr em trong cỏc quan h hụn nhõn cú yu t nc ngoi ó bc u c gii quyt, gúp phn hn ch bt cỏc vn phc tp ny sinh, to ra mt c ch phỏp lớ trong vic thc thi cỏc quyn c bn ca ph n v tr em ti Vit Nam. Nguyờn tc chung trong vic xõy dng cỏc quy nh cú liờn quan c ch rừ: nc CHXHCNVN quyn v li ớch hp phỏp ca cỏc bờn trong quan h hụn nhõn, quan h gia cha m v con, quan h nuụi con nuụi cú yu t nc ngoi, c xỏc lp hoc cụng nhn theo quy nh ca lut hụn nhõn v gia ỡnh Vit Nam c tụn trng v bo v phự hp vi phỏp lut Vit Nam v iu c quc t m Vit Nam ký kt hoc gia nhp.(5) 2. Lnh vc kt hụn cú yu t nc ngoi Mt trong nhng ni dung quan trng m bo s bỡnh ng ca ph n trong cỏc quan h hụn nhõn gia ỡnh ó c CEDAW cp ti iu 16, theo ú: "Cỏc nc tham gia Cụng c phi ỏp dng mi bin phỏp thớch hp xoỏ b s phõn bit i x i vi Pháp luật hôn nhân gia đình Việt Nam với việc thực hiện CEDAW Tạp chí luật học số 3/2006 67 ph n trong tt c cỏc vn liờn quan n hụn nhõn v quan h gia ỡnh", Cụng c nờu rừ cỏc nguyờn tc thc hin quyn bỡnh ng ca ph n trong vic xỏc lp cỏc quyn t do hụn nhõn (t do kt hụn, li hụn, tỏi hụn ), cỏc quyn trong lnh vc nhõn thõn, ti sn gia v v chng trong thi kỡ hụn nhõn cng nh khi chm dt hụn nhõn. thc hin cam kt trờn, phỏp lut Vit Nam ó c th hoỏ cỏc quyn ca ph n trong cỏc quan h hụn nhõn gia ỡnh núi chung v quan h hụn nhõn gia ỡnh cú yu t nc ngoi núi riờng trong cỏc vn bn phỏp lut. Nguyờn tc chung cho cỏc quan h hụn nhõn gia ỡnh l quyn t do hụn nhõn (trong ú bao gm cỏc quyn t do kt hụn, li hụn, quyn i vi quc tch ca v chng, quc tch ca con cỏi, cỏc quyn nhõn thõn, ti sn ca v chng), nguyờn tc bỡnh ng nam n trong quan h hụn nhõn v gia ỡnh, nguyờn tc hụn nhõn t nguyn, tin b, mt v mt chng c bit, t phỏp quc t Vit Nam cng ó xõy dng c cỏc nguyờn tc chung gii quyt cỏc vn trong cỏc quan h hụn nhõn gia ỡnh cú yu t nc ngoi nh cỏc nguyờn tc chn lut ỏp dng trong cỏc ch nh v kt hụn, li hụn, quan h nhõn thõn, ti sn gia v chng cú yu t nc ngoi. 2.1. V hỡnh thc kt hụn Theo quy nh ca Lut hụn nhõn v gia ỡnh Vit Nam, vic kt hụn gia cụng dõn Vit Nam vi ngi nc ngoi hoc gia ngi nc ngoi vi nhau nu tin hnh ti Vit Nam phi c thc hin phự hp theo quy nh ca phỏp lut Vit Nam (nguyờn tc lut ni tin hnh kt hụn). Phỏp lut Vit Nam cng cụng nhn cỏc cuc hụn nhõn tin hnh nc ngoi, phự hp vi lut ni tin hnh kt hụn v hỡnh thc thỡ s c cụng nhn ti Vit Nam, tr trng hp ln trỏnh phỏp lut.(6) c bit, hn ch bt tỡnh trng li dng hụn nhõn vỡ mc ớch kinh t, bo v tt hn quyn li ca ph n. Mt mt, va m bo nguyờn tc t do hụn nhõn, m rng hn cỏc quan h hụn nhõn gia ỡnh v cụng nhn cỏc cuc hụn nhõn cú yu t nc ngoi phỏp lut Vit Nam cũn nờu rừ: Vic kt hụn cng b t chi nu kt qu ca vic thm tra, xỏc minh cho thy nu vic kt hụn gi to, khụng nhm mc ớch xõy dng gia ỡnh no m, bỡnh ng, tin b kt hụn nhm mua bỏn ph n, xõm hi tỡnh dc hoc cỏc mc ớch trc li khỏc (iu 18 Ngh nh s 68/CP). Nhng quy nh ny nhỡn chung phự hp vi cỏc quy nh ca phỏp lut cỏc nc phự hp vi nguyờn tc lut ni tin hnh kt hụn ó c ghi nhn ti iu 15 Cụng c La Haye nm 1978 v lut ỏp dng i vi quan h hụn nhõn gia ỡnh.(7) 2.2. iu kin kt hụn ni dung Cỏc quy nh xỏc nh cỏc iu kin kt hụn v ni dung cỏc nc l mt vn phc tp v cú rt nhiu im khỏc bit do da trờn truyn thng, phong tc tp quỏn v cỏc giỏ tr xó hi khỏc nhau. Vn cũn cỏc quc gia da trờn cỏc nguyờn tc hụn nhõn a thờ hoc cú cỏc quy nh lm hn ch cỏc quyn t do, bỡnh ng trong cỏc quan h hụn nhõn gia ỡnh (nh cỏc quy nh ca phỏp lut cỏc nc hi giỏo), dn n tỡnh trng quyn li ca ph n v tr em trong cỏc quan h hụn nhõn gia ỡnh cú yu t nc ngoi khụng c bo m, nh hng xu n cỏc giỏ tr xó hi ca Vit Nam khi cú cỏc quan h hụn nhõn gia ỡnh vi cụng dõn cỏc nc ny phỏt sinh. Pháp luật hôn nhân gia đình Việt Nam với việc thực hiện CEDAW 68 Tạp chí luật học số 3/2006 xỏc nh iu kin kt hụn v ni dung, phỏp lut Vit Nam ó xõy dng nguyờn tc chung l nguyờn tc lut quc tch ca cỏc bờn v kt hp vi nguyờn tc lut ni c trỳ. Theo ú, mi bờn s tuõn theo phỏp lut nc mỡnh v iu kin kt hụn; Nu vic kt hụn c tin hnh ti c quan nh nc cú thm quyn ca Vit Nam thỡ ngi nc ngoi cũn phi tuõn theo cỏc quy nh ca phỏp lut Vit Nam.(8) Nguyờn tc ny ch c ỏp dng vi iu kin khụng thuc trng hp ln trỏnh phỏp lut v phi m bo trt t cụng ca Vit Nam. c bit, phỏp lut Vit Nam rt chỳ trng trong vic bo v quyn li ca ph n v tr em trong cỏc quan h hụn nhõn cú yu t nc ngoi nh trong trng hp vic kt hụn cú vi phm phỏp lut Vit Nam v iu kin kt hụn (vớ d nh vi phm iu kin v tui kt hụn) nhng vo thi im yờu cu cụng nhn vic kt hụn, hu qu ca s vi phm ú ó c khc phc hoc cụng nhn vic kt hụn ú l cú li cho vic bo v quyn li ca ph n v tr em thỡ hụn nhõn ú cng c cụng nhn ti Vit Nam (iu 20 Ngh nh s 68/CP). Bờn cnh cỏc quy nh ca phỏp lut trong nc, cỏc hip nh tng tr t phỏp cng da trờn c s nguyờn tc chung l lut quc tch ca cỏc bờn xỏc nh cỏc iu kin kt hụn v ni dung, trong trng hp cm kt hụn, cỏc bờn cn m bo ỏp ng y cỏc iu kin c quy nh trong phỏp lut ca nc m cỏc bờn mang quc tch v lut ni tin hnh kt hụn.(9) 3. m bo quyn i vi quc tch ca ph n v tr em Quc tch l vn rt quan trng liờn quan n vic thc hin quyn con ngi núi chung v l cn c bo m cỏc quyn c bn ca ph n v tr em trờn c s phỏp lut trong cỏc quan h hụn nhõn gia ỡnh cú yu t nc ngoi núi riờng. CEDAW cng chỳ trng n vn ny v a ra nguyờn tc chung nhm bo v quyn i vi quc tch ca ph n v tr em trong cỏc quan h hụn nhõn gia ỡnh cú yu t nc ngoi ti iu 9 nh sau: "1. Cỏc nc tham gia cụng c phi cho ph n c quyn bỡnh ng vi nam gii trong vic nhp, thay i hay gi nguyờn quc tch ca mỡnh. Cỏc nc phi m bo c bit l vic kt hụn vi ngi nc ngoi hay s thay i quc tch ca ngi chng trong thi gian hụn nhõn s khụng mc nhiờn lm thay i quc tch ca ngi v, bin ngi v thnh ngi khụng cú quc tch hay ộp buc ngi v phi ly quc tch ca chng. 2. Cỏc nc tham gia cụng c phi cho ph n cú quyn bỡnh ng vi nam gii trong vn quc tch ca con h. Trờn c s nguyờn tc núi trờn, Vit Nam cng ó c th hoỏ cỏc quyn v quc tch ca ph n v tr em, k c trong trng hp sau khi cú s thay i trong cỏc quan h v hụn nhõn gia ỡnh cú yu t nc ngoi trong cỏc quy nh nh Hin phỏp, Lut quc tch nm 1998 C th Lut quc tch nm 1998 ó xõy dng mt s nguyờn tc c bn liờn quan n vic bo v quyn i vi quc tch ca ph n v tr em trong cỏc quan h hụn nhõn gia ỡnh cú yu t nc ngoi nh: - Nguyờn tc bo h quyn cú quc tch ca cụng dõn (iu 1 Lut quc tch nm 1998); - Nguyờn tc bo h quyn v quc tch ca ph n khi kt hụn, li hụn, hu hụn nhõn trỏi phỏp lut trong quan h hụn nhõn gia ỡnh cú yu t nc ngoi (iu 9, iu 10 Lut Pháp luật hôn nhân gia đình Việt Nam với việc thực hiện CEDAW Tạp chí luật học số 3/2006 69 quc tch nm 1998). Theo ú, ngi v khụng ng nhiờn b mt quc tch khi cú s thay i trong cỏc quan h hụn nhõn gia ỡnh cú yu t nc ngoi. c bit, phỏp lut Vit Nam cng cho phộp v hoc chng (trong trng hp v chng khụng cựng quc tch) cú quyn nh nhau trong vic la chn quc tch cho con thụng qua mt tho thun bng vn bn vo thi im ng ký khai sinh cho con (iu 17 Lut quc tch nm 1998). 4. Bo m cỏc quyn nhõn thõn, ti sn ca ph n sau khi kt hụn Trc thc trng cỏc quan h hụn nhõn gia ỡnh cú yu t nc ngoi ti Vit Nam trong thi gian qua, phn ln ph n sau khi kt hụn thng ra nc ngoi sinh sng, sau mt thi gian cú th li hụn v tr v Vit Nam. Trong trng hp ny, cỏc quyn nhõn thõn v ti sn ca ph n v tr em khụng c bo m ó t ra nhiu vn phỏp lớ cn gii quyt. CEDAW ó a ra mt s nguyờn tc xỏc lp quyn bỡnh ng ca ph n trong cỏc quan h dõn s v hụn nhõn gia ỡnh ti cỏc iu 16, 17 Cụng c. Ph n cú quyn bỡnh ng trong cỏc quan h nhõn thõn (quyn i vi h tờn, la chn ni c trỳ, i li, l chn ngh nghip, vic lm), quan h ti sn (quyn s hu, qun lớ ti sn) v trong vic tham gia cỏc giao dch phỏp lớ nh quan h hp ng, hoc cỏc quan h trong lnh vc t tng. V chng cú quyn v trỏch nhim nh nhau trong thi gian hụn nhõn cng nh khi chm dt quan h hụn nhõn. Bờn cnh CEDAW, Cụng c La Haye nm 1978 v lut ỏp dng i vi cỏc quan h nhõn thõn, ti sn ca v chng ó xõy dng nguyờn tc chung cho vic chn lut ỏp dng iu chnh ch nhõn thõn, ti sn v chng theo ú: Ch nhõn thõn ti sn ca v chng c iu chnh bi h thng phỏp lut quc gia do v chng la chn trc hụn nhõn, v chng cú th la chn cỏc h thng phỏp lut sau: - Lut quc tch ca cỏc bờn vo thi im kt hụn (thng ỏp dng trong trng hp v chng cựng quc tch); - Lut ni c trỳ ca mt trong cỏc bờn vo thi im kt hụn; - Lut ni c trỳ chung ca v chng sau khi kt hụn; - Lut ni cú bt ng sn (iu 3 Cụng c La Haye nm 1978). Nguyờn tc trờn cng cn m bo mt s iu kin nht nh nh lut do v chng la chn l h thng lut cú quan h gn bú n li ớch gia ỡnh v khụng trỏi vi trt t cụng ni v chng c trỳ hoc theo lut quc tch ca cỏc bờn, m bo nguyờn tc bỡnh ng v chng v khụng nhm mc ớch ln trỏnh phỏp lut. Trng hp v chng khụng chn lut ỏp dng iu chnh quan h nhõn thõn ti sn ca h thỡ c quan cú thm quyn cú th cn c vo mong mun, ý chớ chung ca v chng khi to lp hụn nhõn tỡm ra h thng phỏp lut ni cú li ớch gia ỡnh gn bú nht l c s ỏp dng gii quyt cỏc vn liờn quan. Tuy nhiờn, hin nay cỏc quy nh ca phỏp lut Vit Nam trong vic gii quyt cỏc vn liờn quan n quan h nhõn thõn ti sn gia v chng cú yu t nc ngoi, cũn cha y vỡ s lng cỏc hip nh tng tr t phỏp cú quy nh v vn ny rt ớt, ch yu l cỏc hip nh kớ vi cỏc nc ụng u trc õy nh Hip nh vi Nga nm 1998, vi Ba Lan nm 1993, Hung ga ri nm 1985, Bun ga ri Pháp luật hôn nhân gia đình Việt Nam với việc thực hiện CEDAW 70 Tạp chí luật học số 3/2006 nm 1986, Cu Ba nm 1984 mi cú cỏc quy phm xung t chn lut ỏp dng iu chnh cỏc quan h nhõn thõn ti sn gia v chng. Theo ú, xỏc nh lut ỏp dng iu chnh cỏc quan h nhõn thõn, ti sn gia v chng cỏc hip nh quy nh ỏp dng mt trong cỏc nguyờn tc sau: - Lut ni c trỳ chung ca v chng hoc lut ni c trỳ chung cui cựng ca v chng vo thi im xy ra tranh chp. - Lut quc tch chung ca v chng nu v chng cựng quc tch nhng khụng cú ni c trỳ chung. - Lut to ỏn cú thm quyn gii quyt tranh chp.(10) Cũn trong mt lot cỏc hip nh tng tr t phỏp v phỏp lớ mi c kớ kt nh cỏc Hip nh vi Trung Quc nm 1998, Hip nh vi Cng ho Phỏp nm 1999, Hip nh vi Lo nm 1998 thỡ khụng cú cỏc quy nh ny m ch yu l vic xõy dng c ch hp tỏc, tng tr gia cỏc c quan t phỏp cỏc nc trong vic gii quyt cỏc tranh chp dõn s, hụn nhõn gia ỡnh núi chung. Hin to ỏn Vit Nam ch yu ỏp dng phỏp lut ni dung ca Vit Nam gii quyt cỏc vn liờn quan n ch nhõn thõn, ti sn ca v chng trờn c s cỏc cn c sau: - Trong trng hp phỏp lut cha cú quy nh thỡ cú th ỏp dng phỏp Lut hụn nhõn v gia ỡnh ca Vit Nam iu chnh cỏc quan h hụn nhõn gia ỡnh cú yu t nc ngoi, tr trng hp phỏp lut cú quy nh khỏc (iu 7 Lut hụn nhõn v gia ỡnh nm 2000). - p dng phỏp lut Vit Nam gii quyt cỏc vn v tranh chp quyn v ngha v ca v chng (khon 3 iu 102 Lut hụn nhõn v gia ỡnh nm 2000). - i vi cỏc tranh chp liờn quan n bt ng sn trờn lónh th Vit Nam thỡ ỏp dng phỏp lut Vit Nam (iu 104 Lut hụn nhõn v gia ỡnh nm 2000). Nh vy, vi cỏc quy nh núi trờn cú th nhn thy, phỏp lut Vit Nam vn cha hon thin trong vic xõy dng cỏc quy nh iu chnh cỏc quan h nhõn thõn ti sn gia v v chng trong cỏc quan h hụn nhõn gia ỡnh cú yu t nc ngoi, cha thc s bo v c quyn li ca ph n v tr em trong cỏc quan h hụn nhõn gia ỡnh cú yu t nc ngoi. khc phc nhng bt cp trờn, bo v tt hn cỏc quyn li ca ph n v tr em nờn chng khi gii quyt cỏc vn cú liờn quan, c quan cú thm quyn cú th tham kho cỏc nguyờn tc ó c xõy dng trong cỏc iu c quc t a phng nh Cụng c La Haye nm 1978 v lut ỏp dng i vi quan h hụn nhõn gia ỡnh. 5. Li hụn cú yu t nc ngoi CEDAW ó a ra cỏc nguyờn tc chng phõn bit i x i vi ph n trong cỏc quan h hụn nhõn gia ỡnh, m bo s bỡnh ng ca ph n khụng ch trong cỏc quan h hụn nhõn m ngay c khi hụn nhõn chm dt.(11) Cỏc vn liờn quan n li hụn luụn cú tớnh cht phỏp lớ phc tp do cú hu qu chm dt quan h nhõn thõn, ti sn ca v, chng, liờn quan n li ớch ca tr em c bit trong cỏc quan h li hụn cú yu t nc ngoi cú liờn quan n h thng phỏp lut nhiu nc nờn cn thit phi cú cỏc quy nh iu chnh vn ny vi mc ớch m bo tt nht cho quyn v li ớch ca ph n v tr em. Phỏp lut Vit Nam ó xõy dng c mt s quy nh gii quyt vn li hụn cú yu t nc ngoi. Th nht, trong trng hp cỏc bờn thng trỳ ti Vit Nam vic li hụn gia cụng Pháp luật hôn nhân gia đình Việt Nam với việc thực hiện CEDAW Tạp chí luật học số 3/2006 71 dõn Vit Nam vi ngi nc ngoi, gia ngi nc ngoi vi nhau thng trỳ trờn lónh th Vit Nam c gii quyt theo quy nh ca phỏp lut Vit Nam. Nh vy, phỏp lut Vit Nam da trờn nguyờn tc Lut ni thng trỳ chung ca v chng (iu 104.1 Lut hụn nhõn v gia ỡnh nm 2000) gii quyt li hụn, nguyờn tc ny c ỏp dng trong hai trng hp: + Li hụn gia cụng dõn Vit Nam vi ngi nc ngoi thng trỳ ti Vit Nam; + Li hụn gia 2 ngi nc ngoi (khỏc hoc cựng quc tch) thng trỳ ti Vit Nam, u ỏp dng phỏp lut Vit Nam. Th hai, trong trng hp mt trong cỏc bờn thng trỳ ti nc ngoi, bờn l cụng dõn Vit Nam khụng thng trỳ ti Vit Nam vo thi im yờu cu li hụn thỡ vic li hụn c gii quyt theo phỏp lut ca nc ni thng trỳ chung ca v chng. Nu v chng khụng cú ni thng trỳ chung thỡ ỏp dng phỏp lut Vit Nam (iu 104.2 Lut hụn nhõn v gia ỡnh nm 2000). Trng hp vic li hụn gia cụng dõn Vit Nam vi nhau hoc vi ngi nc ngoi ó c gii quyt ti to ỏn hoc c quan cú thm quyn khỏc ca nc ngoi thỡ c cụng nhn ti Vit Nam theo quy nh ca phỏp lut Vit Nam.(12) Vỡ phỏp lut Vit Nam khụng cú quy nh c th cỏc nguyờn tc gii quyt i vi ch nhõn thõn, ti sn ca v chng, cho nờn h qu phỏp lớ liờn quan n cỏc quyn nhõn thõn (chm dt quan h nhõn thõn gia v v chng, vn nuụi con) hin nay c to ỏn ỏp dng ch yu da trờn cỏc quy nh ca phỏp lut Vit Nam. Cỏc h qu phỏp lớ liờn quan n vic chia ti sn mi ch quy nh i vi vic phõn chia ti sn l bt ng sn thỡ ỏp dng lut ni cú bt ng sn ú (iu 104.3). Bờn cnh cỏc quy nh ca phỏp lut trong nc, t phỏp quc t Vit Nam cng ó xõy dng c mt s cỏc quy nh trong cỏc iu c quc t xỏc nh lut ỏp dng gii quyt li hụn nh nguyờn tc lut quc tch chung ca v chng (trong trng hp v chng cựng quc tch hoc lut ni c trỳ chung vo thi im li hụn hoc ni c trỳ chung cui cựng nu khụng cú ni c trỳ chung thỡ ỏp dng lut ca to ỏn cú thm quyn gii quyt.(13) Do tớnh cht phc tp ca loi v vic li hụn cú yu t nc ngoi, c quan ti phỏn phi gii quyt rt nhiu vn phỏp lớ nh cỏc vn xung t v thm quyn xột x, vn ỏp dng phỏp lut nc ngoi gii quyt li hụn, vn cụng nhn v cho thi hnh cỏc bn ỏn phỏn quyt v hụn nhõn gia ỡnh, vic phi hp hp tỏc vi cỏc c quan t phỏp ca cỏc nc trong vic gii quyt cỏc vn cú liờn quan cng gp nhiu khú khn Khi gii quyt, to ỏn phi t quyn li ca ph n v tr em lờn trc ht, Vớ d nh trong trng hp cụng dõn Vit Nam kt hụn vi ngi nc ngoi, nhng ngi nc ngoi ó v nc m khụng liờn h vi cụng dõn Vit Nam, nay cụng dõn Vit Nam xin li hụn thỡ to ỏn th lớ gii quyt. Nu ngi nc ngoi b v nc khụng thc hin ngha v theo quy nh, thi gian khụng cú tin tc cho v hoc chng l cụng dõn Vit Nam t mt nm tr lờn m ng s v thõn nhõn ca h v cỏc c quan cú thm quyn (c quan ngoi giao ca Vit Nam nc h,cỏc c quan cú thm quyn m ngi ú l cụng dõn), sau khi ó iu tra xỏc minh a ch ca h theo th tc xut nhp cnh, a ch m h khai khi ng kớ Pháp luật hôn nhân gia đình Việt Nam với việc thực hiện CEDAW 72 Tạp chí luật học số 3/2006 kt hụn theo giy ng kớ kt hụn nhng cng khụng bit tin tc, a ch ca h thỡ c coi l trng hp b n c tỡnh giu a ch v x cho li hụn.(14) 6. Kt lun Nhỡn chung m bo thc hin cỏc quyn v li ớch c bn ca ph n v tr em trong cỏc quan h hụn nhõn gia ỡnh cú yu t nc ngoi, thc hin cỏc cam kt ca quc gia trong vic thi hnh cỏc nguyờn tc ca CEDAW, thit lp s bỡnh ng trong cỏc quan h hụn nhõn gia ỡnh cú yu t nc ngoi, phỏp lut Vit Nam trong thi gian qua ó khụng ngng c xõy dng v hon thin, th hin s quan tõm chỳ trng ca ng v Nh nc i vi s phỏt trin v mi mt ca ph n. Vit Nam ó xõy dng c khung phỏp lớ c bn trong nc v kớ kt cỏc iu c quc t m bo thc thi gii quyt cỏc vn trong quan h hụn nhõn gia ỡnh cú yu t nc ngoi. thc hin tt hn na nhim v ny trong thi gian ti, Vit Nam cn sm hon chnh cỏc quy nh cú liờn quan trong cỏc vn bn lut nh lut hụn nhõn v gia ỡnh, lut dõn s, lut t tng dõn s c bit cn nghiờn cu cỏc chun mc ca quc t cú th sm gia nhp cỏc iu c quc t a phng v cỏc vn dõn s, hụn nhõn gia ỡnh ca hi ngh quc t La Haye gúp phn to ra c ch hp tỏc quc t hu hiu hn na trong vic bo v quyn v li ớch hp phỏp ca ph n v tr em Vit Nam./. (1). Khỏi nim quan h hụn nhõn gia ỡnh cú yu t nc ngoi l quan h hụn nhõn gia ỡnh. - Gia cụng dõn Vit Nam vi ngi nc ngoi; - Gia ngi nc ngoi vi nhau thng trỳ ti Vit Nam. - Gia cụng dõn Vit Nam vi nhau m cn c xỏc lp, thay i chm dt quan h ú theo phỏp lut nc ngoi hoc ti sn liờn quan n quan h ú nc ngoi (iu 8.14 Lut hụn nhõn v gia ỡnh nm 2000). (2). iu 3 CEDAW quy nh: Cỏc nc tham gia Cụng c phi ỏp dng mi bin phỏp thớch hp, k c bin phỏp phỏp lut, trờn tt c mi lnh vc m bo s phỏt trin v tin b y ca ph n". (3).Xem: Danh mc cỏc iu c quc t v quyn con ngi m Vit Nam ó kớ v phờ chun (ph lc B, Bỏo cỏo quc gia ln th 2 v tỡnh hỡnh thc hin CEDAW, Nxb. Ph n 1999, tr. 114). (4). Hin nay, ti Vit Nam cú khong 13 hip nh tng tr t phỏp v phỏp lớ vi cỏc nc cú hiu lc, ó kớ 6 hip nh v nuụi con nuụi quc t vi cỏc nc nh B, an Mch, Thu in, Ai - Len (5).Xem: iu 2 Ngh nh s 68/CP nm 2002 quy nh chi tit thi hnh Lut hụn nhõn gia ỡnh nm 2000 quy nh v vic bo v quan h hụn nhõn gia ỡnh cú yu t nc ngoi. (6).Xem: iu 23.2 Hip nh tng tr t phỏp Vit Nam - Cu Ba, iu 31.2 Hip nh Vit Nam - Hunggari, iu 24.2 Hip nh Vit Nam - Nga, iu 20 Ngh nh s 68/CP. (7). õy l cụng c quc t c xõy dng trong khuụn kh hi ngh quc t La Haye, hin cú khong 65 quc gia thnh viờn. Vit Nam cha l thnh viờn cụng c ny. (8).Xem: iu 103 Lut hụn nhõn v gia ỡnh nm 2000, iu 10 Ngh nh s 68/CP. (9).Xem: iu 24 Hip nh tng tr t phỏp gia Vit Nam - Nga, Hip nh Vit Nam - Mụng c (10).Xem: iu 25 Hip nh Vit Nam - Nga; iu 23 Hip nh Vit Nam - Cu Ba; iu 32 Hip nh Vit Nam - Hungari; iu 24 Hip nh Vit Nam - Ba Lan (11).Xem: iu 16 CEDAW. (12).Xem: iu 104.4 Lut hụn nhõn v gia ỡnh nm 2000, iu 20.2 Ngh nh s 68/CP nm 2002 hng dn chi tit thi hnh Lut hụn nhõn v gia ỡnh nm 2000. (13).Xem: iu 26 Hip nh tng tr t phỏp Vit Nam - Nga. (14).Xem: Ngh quyt s 01/2003/NQ-HTP ngy 16/4/2003 ca Hi ng thm phỏn To ỏn nhõn dõn ti cao hng dn ỏp dng phỏp lut trong vic gii quyt mt s v tranh chp dõn s, hụn nhõn gia ỡnh cú yu t nc ngoi. . lut trong quan h hụn nhõn gia ỡnh cú yu t nc ngoi (iu 9, iu 10 Lut Pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam với việc thực hiện CEDAW Tạp chí luật. Pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam với việc thực hiện CEDAW Tạp chí luật học số 3/2006 67 ph n trong tt c cỏc vn liờn quan n hụn nhõn v quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Báo cáo " CEDAW với pháp luật Việt Nam về vai trò bảo hộ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài " docx, Tài liệu Báo cáo " CEDAW với pháp luật Việt Nam về vai trò bảo hộ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài " docx, Tài liệu Báo cáo " CEDAW với pháp luật Việt Nam về vai trò bảo hộ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài " docx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay