Tài liệu Giải bài tập chương V: Cơ học chất lưu pptx

4 988 13

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,504 tài liệu

  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/02/2014, 19:20

Vật lý 11 nâng caoGiải bài tập chương V: học chất lưuVật lý 11 nâng cao5.1) C5.2) Sắt khối lượng riêng 23/10.8,7 mkg=ρ.Do đó khối lượng của quả cầu làkgRVm 11,00015,0.34.10.8,734.333=Π=Π==ρρ5.3) Vật khổi lượng riêng 333/10.48,1005,031,1mkgVm===ρĐối chiếu với bảng khối lượng riêng cảu một số chất (xem phụ lục SGK), ta suy ra khối đó làm bằng bạc5.4)Diện tích tiếp xúc của đế giày với sàn là 2322210.256,1)10.2.( mRS−−=Π=Π=Do đó áp suất đặt lên sàn là 263/10.39,010.256,18,9.50mNSmgp−−===5.5)Áp suất thủy tĩnh Paghppa53510.95,330.8,9.10.0,110.01,1 =+=+=ρ5.6)Lực tác dụng lên pittong nhỏ là F1Lực tác dụng lên pittong lớn là F2 NFFSFSF22510.2001500010.314412211=⇔=⇔=⇒−−5.7)a)lưu lượng nước qua 2 vị trí là như nhau: S1v1=S2v2 <=> 10.10-4.5=5.10-4.v2 <=>v2=10 m/sb)áp dụng định luật Béc-nu-li cho 2 vị trí, ta có:smvvppvpvp/10.375,2)25100.(10.1.2110.2)(212121535212221222211=−+=−+=⇔+=+ρρρc)lưu lượng nước min/3,060.5.10.103411mvSSvA ====−5.8)a)vận tốc dòng tại mặt thoáng là smSAv /10.8,1705,0.10.4,132411−−===π1vận tốc dòng tại mặt lỗ là smSAv /4,110.110.4,14422===−−b)chiều cao của mực nước được đưa vào trong bình là h. Các phân tử nước chuyển động thành dòng với khoảng cách là độ cao h, vận tốc tại 2 vị trí là v1 và v2. Do đó v22-v12=2gh↔1,42-(17,8.10-3)2=2.9,8.h↔h=0,1 m <0,2 m→chiều cao của bình đủ để cho bình chứa lượng nước sao cho mước chảy với vận tốc như vậy.5.9)Áp suất do rượu vang độ cao h gây ra cân bằng với áp suất khí quyển.Do đó, ta mhhpghppavanga50,1010.013,1.8,9.10.984,053=⇔=⇔=⇔=ρ5.10)Áp suất khí quyển lúc đó bằng áp suất thủy ngânChiều cao cột thủy ngân giảm đi 20mm so với lúc bình thường, nên áp suất thủy ngân lúc đó giảm đi:2363/64,2663)10.20.(8,9.1010.59,13mNghp ===∆−−−ρ→ áp suất lúc đó là Papppa45'10.86,964,266310.013,1 =−=∆−=5.11)a)định luâti Béc-nu-li cho một ống dòng không nằm ngang làconstgyvp =++ρρ221Áp dụng ta gyvpvpρρρ++=+2222112121 (1)Mà S1v1=S2v21221211244,08,0 vvSSvv ===⇔ (2)Thay (2) vào (1) ta có: smvvsmvvgyppvv/264,34/816,010.152).10.5,010(5,0.10.1010).5,15,2(15.21)(211234413421212122==⇒=−=⇔−−=⇔−−=−ρρρb)lưu lượng của dòng nước qua ống làsmvSSvA /10.09,4208,0 816,033211−====π5.12)Nhận xét:độ chênh lệch áp suất tĩnh của phần không khí dưới và trên cánh máy bay là nguyên nhân gây ra lực nâng máy bay. Xét 2 điểm nằm trên dòng không khí trên và dưới cánh máy bay, theo định luật Béc-nu-li ta có:2)(2121212222dttdddttvvppvpvp −=−⇔+=+ρρρMáy bay 2 cánh nên lực nâng 2 cánh của máy bay là F=P=2(tdpp −)S→tdpp −PappPaSFtd16960196010.5,11960196040.28,9.1600024=+=+=→===5.13)Áp dụng định luật Béc-nu-li cho 2 đầu,ta có:hgvhgvpvpHgkkHgkkkk∆=⇔∆++=+ρρρρρ21222211212121Vì 0,221=== vpppasmghvkkHg/10325,105,0.8,9.10.6,13.2231===⇔ρρVậy vận tốc của dòng không thí là 103 m/s5.14)Áp dụng định luật Béc-nu-li cho một điểm nằm trên mặt thoáng và một điểm ở miệng ống xiphong, ta có:vghvhgvhgvpvp==⇔∆=⇔∆++=+2212121121222211ρρρρρVậy ghv 2=5.15)Lực đủ để tách 2 nửa bán cầu ra phải lớn hơn hoặc bằng áp lực tác dụng lên nửabán cầu:NprpprpprFaaaa2576510.013,1.9,0.3,0.9,0.)1,0()(52222===−=−≥ππππVậy lực đủ để tách 2 nửa bán cầu ra là 25765N5.16)Áp dụng định luật Béc-nu-li,ta có:2212221122222112121)(212121vvvvghpghppghvpvpρρρρρρρρ==−==−+=∆⇒++=+Vì 0,221=== vpppahkmsmpv /388/76,107031,0180.22===∆=⇒ρ5.17)3Ta có:)(2121,212122222211vvpvppvppaa−=∆⇒+=+=ρρρMà 12212211SvSvvSvS =⇔=Do đó:smvvSSvSvSvvvp/21500)2,01,01(.10.21)1(21)(21)(21222223212222212222222122=⇔=−=−=−=−=∆ρρρLưu lượng smvSSvA /2,02.1,0322====5.18)A5.19)D5.20)D4 . Vật lý 11 nâng cao Giải bài tập chương V: Cơ học chất lưu Vật lý 11 nâng cao5.1) C5.2) Sắt có khối lượng riêng. 333/10.48,1005,031,1mkgVm===ρĐối chiếu với bảng khối lượng riêng cảu một số chất (xem phụ lục SGK), ta suy ra khối đó làm bằng bạc5.4)Diện tích tiếp
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Giải bài tập chương V: Cơ học chất lưu pptx, Tài liệu Giải bài tập chương V: Cơ học chất lưu pptx, Tài liệu Giải bài tập chương V: Cơ học chất lưu pptx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay