Tài liệu Báo cáo "Vài nét về vai trò chính quyền cấp xã trong Pháp lệnh xử lí vi phạm hành chính năm 2002 " ppt

4 559 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,441 tài liệu

  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/02/2014, 12:20

đặc san về xử vi phạm hành chính Tạp chí luật học 41 Ths. Hoàng văn sao * i phm hnh chớnh (VPHC) l hnh vi ca cỏ nhõn, t chc thc hin mt cỏch c ý hay vụ ý, vi phm cỏc quy nh ca phỏp lut v qun lớ nh nc m khụng phi l ti phm v theo quy nh ca phỏp lut phi b x pht hnh chớnh. Nhng ni dung trờn cu thnh ni hm ca khỏi nim VPHC. õy l khỏi nim phỏp lớ rt quan trng. Theo khỏi nim ny, hnh vi VPHC khụng ch do cỏ nhõn m cũn do c quan, t chc thc hin. Nhng cỏ nhõn, t chc ny nu vi phm hnh chớnh thỡ h phi b x pht, tc l h phi chp hnh quyt nh x pht VPHC. Quyt nh x pht VPHC l mt dng quyt nh hnh chớnh. Vic ra quyt nh hnh chớnh v vic chp hnh quyt nh hnh chớnh ny khụng ch l quyn m cũn l ngha v phỏp lớ. Vỡ th, ngi ra quyt nh x pht v ngi chp hnh quyt nh x pht VPHC phi tuõn theo nhng yờu cu sau õy: 1. Phỏp lut hin hnh nc ta ó quy nh khi phỏt hin cú vi phm hnh chớnh, ngi cú thm quyn x lớ vi phm hnh chớnh phi ra lnh ỡnh ch ngay hnh vi vi phm hnh chớnh ú. Sau ú, tựy tng trng hp c th, xem xột mc vi phm v cỏc tỡnh tit tng nng, gim nh m ngi cú thm quyn x pht cú th ra quyt nh x pht ti ch (theo th tc n gin) hay phi lp biờn bn v vi phm ú ri mi ra quyt nh x pht vi phm hnh chớnh. Ni dung ca quyt nh x pht bao gm ngy, thỏng, nm ra quyt nh; h, tờn, a ch, ngh nghip ca ngi vi phm hoc tờn, a ch ca t chc vi phm; hnh vi vi phm hnh chớnh c th; nhng tỡnh tit liờn quan n vic gii quyt v vi phm; a im xy ra vi phm; h, tờn, chc v ca ngi ra quyt nh; iu, khon ca vn bn phỏp lut c ỏp dng; hỡnh thc x pht chớnh, hỡnh thc x pht b sung (nu cú), cỏc bin phỏp khc phc hu qu. Trng hp pht tin thỡ trong quyt nh phi ghi rừ mc tin pht. Khi quyt nh x pht mt ngi thc hin nhiu hnh vi vi phm hnh chớnh thỡ ngi cú thm quyn ch ra mt quyt nh x pht trong ú quyt nh hỡnh thc, mc x pht i vi tng hnh vi vi phm; nu cỏc hỡnh thc x pht u l pht tin thỡ cng li thnh mc pht chung. Trong quyt nh x pht cng phi ghi rừ cỏ nhõn, t chc b x pht nu khụng t nguyn chp hnh thỡ s b cng ch thi hnh. Quyt nh x pht cú hiu lc k t V * Ging viờn chớnh Khoa hnh chớnh - nh nc Trng i hc lut H Ni đặc san về xử vi phạm hành chính 42 tạp chí luật học ngy kớ, tr trng hp trong quyt nh cú quy nh ngy cú hiu lc khỏc. Th nhng, nu quyt nh ny b khiu ni m trong quỏ trỡnh gii quyt khiu ni xột thy vic thi hnh quyt nh x pht b khiu ni s gõy hu qu khú khc phc thỡ ngi gii quyt khiu ni cú th ra quyt nh tm ỡnh ch vic thi hnh quyt nh ú.(1) Thi hn tm ỡnh ch khụng vt quỏ thi gian cũn li ca thi hn gii quyt. Ngoi ra, trc khi xem xột v vi phm ra quyt nh x pht, nu thy hnh vi vi phm cú du hiu ti phm thỡ phi chuyn ngay h s cho c quan tin hnh t tng hỡnh s cú thm quyn ch khụng c gi li x pht hnh chớnh. i vi trng hp ó ra quyt nh x pht vi phm hnh chớnh, nu sau ú phỏt hin hnh vi vi phm cú du hiu ti phm m cha ht thi hiu truy cu trỏch nhim hỡnh s thỡ ngi ó ra quyt nh x pht phi hy quyt nh ú v trong thi hn 3 ngy, k t ngy hy quyt nh x pht phi chuyn h s v vi phm cho c quan tin hnh t tng hỡnh s cú thm quyn. 2. Trong thi hn 10 ngy, k t ngy lp biờn bn v vi phm hnh chớnh, ngi cú thm quyn phi ra quyt nh x pht vi phm hnh chớnh. i vi nhng v vi phm hnh chớnh cú nhiu tỡnh tit phc tp thỡ thi hn ra quyt nh x pht l 30 ngy. Trng hp cn cú thờm thi gian xỏc minh v thu thp chng c thỡ ngi cú thm quyn phi bỏo cỏo th trng trc tip ca mỡnh bng vn bn xin gia hn nhng khụng c quỏ 30 ngy. Quỏ thi hn núi trờn, ngi cú thm quyn x pht khụng c ra quyt nh x pht na, tr trng hp x pht trc xut nhng vn cú th ỏp dng nhng bin phỏp khc phc hu qu. 3. Theo phỏp lut hin hnh thỡ ngi cú thm quyn ra quyt nh x pht vi phm hnh chớnh(2) l ch tch y ban nhõn dõn cp xó, cp huyn, cp tnh; trm trng, i trng cụng an v chin s cụng an ang thi hnh cụng v, trng cụng an cp xó, huyn, giỏm c cụng an cp tnh, cc trng Cc cnh sỏt qun lớ hnh chớnh v trt t xó hi, cnh sỏt giao thụng, cnh sỏt bin, cnh sỏt phũng chỏy, cha chỏy, cnh sỏt kinh t, cnh sỏt hỡnh s, cnh sỏt phũng chng ti phm ma tỳy v qun lớ xut nhp cnh; trng phũng nghip v ca cụng an cp tnh; trng n biờn phũng, chin s b i biờn phũng ang thi hnh cụng v, i trng i biờn phũng, ch huy trng b i biờn phũng cp tnh; i trng i nghip v thuc chi cc hi quan, chi cc trng hi quan, i trng i kim soỏt thuc cc hi quan tnh, liờn tnh, i trng i kim soỏt chng buụn lu v hi i trng hi i kim soỏt trờn bin thuc Cc iu tra chng buụn lu - Tng cc hi quan, cc trng Cc hi quan, cc trng Cc iu tra chng buụn lu thuc Tng cc hi quan; kim lõm viờn ang thi hnh cụng v, trm trng trm kim lõm, ht trng ht kim lõm, ht trng ht phỳc kim lõm sn, i trng đặc san về xử vi phạm hành chính Tạp chí luật học 43 i kim lõm c ng; chi cc trng chi cc kim lõm, cc trng cc kim lõm; nhõn viờn thu v ang thi hnh cụng v, trm trng trm thu, i trng i thu, chi cc trng chi cc thu, cc trng cc thu; kim soỏt viờn th trng ang thi hnh cụng v, i trng i qun lớ th trng, chi cc trng chi cc qun lớ th trng, cc trng cc qun lớ th trng; thanh tra viờn chuyờn ngnh ang thi hnh cụng v, chỏnh thanh tra chuyờn ngnh cp s, chỏnh thanh tra chuyờn ngnh b, c quan ngang b, c quan thuc chớnh ph; thm phỏn ch ta phiờn tũa, chp hnh viờn thi hnh ỏn dõn s ang thi hnh cụng v, i trng i thi hnh ỏn dõn s, trng phũng thi hnh ỏn dõn s cp tnh, trng phũng thi hnh ỏn quõn khu v cp tng ng; cnh sỏt viờn i nghip v cnh sỏt bin ang thi hnh cụng v, t trng t nghip v cnh sỏt bin, i trng i nghip v cnh sỏt bin, hi i trng hi i cnh sỏt bin, hi on trng hi on cnh sỏt bin, ch huy trng vựng cnh sỏt bin; giỏm c cng v hng hi, giỏm c cng v thy ni a, giỏm c cng v hng khụng. Nhng ngi cú thm quyn ra quyt nh x pht vi phm hnh chớnh núi trờn nu vng mt, h cú th y quyn cho cp phú ra quyt nh x pht v chu trỏch nhim v quyt nh x pht ú. S y quyn phi c thc hin bng vn bn. Tuy nhiờn, khụng phi tt c nhng ngi cú quyn ra quyt nh x pht u cú quyn ra quyt nh cng ch.(3) 4. Khc phc nhng tỡnh trng chng chộo, ựn y trỏch nhim, Phỏp lnh x lớ vi phm hnh chớnh nm 2002 ó quy nh rt rừ nguyờn tc xỏc nh thm quyn x lớ vi phm hnh chớnh nh sau: - Ch tch y ban nhõn dõn cỏc cp cú thm quyn x pht vi phm hnh chớnh trong cỏc lnh vc qun lớ nh nc a phng. Nhng ngi thuc c quan chuyờn mụn nghip v cú thm quyn pht hnh chớnh thỡ h ch cú quyn ra quyt nh x pht thuc lnh vc, ngnh mỡnh qun lớ. Trong trng hp vi phm hnh chớnh thuc thm quyn x pht ca nhiu ngi thỡ vic x pht do ngi th lớ u tiờn thc hin. - Trong trng hp x pht mt ngi thc hin nhiu hnh vi vi phm hnh chớnh thỡ: * Nu hỡnh thc, mc x pht i vi tng hnh vi u thuc thm quyn ca ngi x pht thỡ thm quyn x pht vn thuc ngi ú; * Nu hỡnh thc, mc x pht i vi mt trong cỏc hnh vi vt quỏ thm quyn ca ngi x pht thỡ ngi ú phi chuyn v vi phm n cp cú thm quyn x pht; * Nu cỏc hnh vi thuc thm quyn x pht ca nhiu ngi thuc nhiu ngnh khỏc nhau thỡ quyn x pht thuc v ch tch y ban nhõn dõn cp cú thm quyn x pht ni xy ra vi phm. 5. Cỏ nhõn, t chc b x pht vi phm hnh chớnh phi chp hnh quyt nh x pht trong thi hn 10 ngy, k t ngy c giao quyt nh x pht, tr trng hp phỏp lut cú quy nh khỏc. đặc san về xử vi phạm hành chính 44 tạp chí luật học Thi hiu thi hnh quyt nh x pht vi phm hnh chớnh l 1 nm, k t ngy ra quyt nh x pht. Quỏ thi hn ny m quyt nh ú khụng c thi hnh thỡ khụng thi hnh quyt nh x pht na nhng vn ỏp dng bin phỏp khc phc hu qu c ghi trong quyt nh. Nu cỏ nhõn, t chc b x pht c tỡnh trn trỏnh, trỡ hoón thỡ thi hiu núi trờn c tớnh li k t thi im chm dt hnh vi trn trỏnh, trỡ hoón. 6. Trng hp cỏ nhõn b pht tin t 500.000 ng tr lờn cú th c hoón chp hnh quyt nh x pht, nu h cú khú khn c bit v kinh t v cú n ngh c y ban nhõn dõn xó, ni ngi ú c trỳ hoc t chc ni ngi ú lm vic xỏc nhn. Thi hn hoón chp hnh quyt nh ny khụng quỏ 3 thỏng k t khi cú quyt nh hoón. Ngi ó ra quyt nh pht tin cú quyn quyt nh hoón chp hnh quyt nh pht tin ú. Ngi c hoón chp hnh quyt nh pht tin c nhn li giy t, tang vt, phng tin ang b tam gi theo quy nh ca phỏp lut hin hnh. 7. Trng hp cỏ nhõn, t chc b x pht vi phm hnh chớnh m khụng t nguyn chp hnh thỡ s b cng ch bng cỏc bin phỏp nh khu tr mt phn lng hoc mt phn thu nhp, khu tr tin t ti khon ti ngõn hng; kờ biờn ti sn cú giỏ tr tng ng vi s tin pht bỏn u giỏ hoc ỏp dng cỏc bin phỏp cng ch khỏc nhm khc phc hu qu do vi phm hnh chớnh gõy ra. Ngi b cng ch phi chu mi chi phớ v vic t chc cng ch. Tuy nhiờn, phỏp lut hin hnh cng ó d liu trng hp cỏ nhõn, t chc thc hin vi phm hnh chớnh mt a phng nhng c trỳ hoc úng tr s a phng khỏc v khụng cú iu kin chp hnh quyt nh x pht ti ni b x pht thỡ quyt nh x pht c chuyn n ni cỏ nhõn c trỳ, t chc úng tr s chp hnh theo quy nh ca Chớnh ph. 8. Quyt nh x pht VPHC l quyt nh hnh chớnh. Quyt nh ny cú th hp phỏp nhng cng cú th khụng hp phỏp bi nhiu lớ do khỏc nhau, xõm hi cỏc quyn hoc li ớch ca cỏ nhõn hay t chc. Vỡ th, phỏp lut cng ó xỏc nh: - Ngi cú thm quyn ra quyt nh x pht vi phm hnh chớnh m sỏch nhiu, dung tỳng, bao che, khụng x lớ hoc x lớ khụng kp thi, khụng ỳng mc hoc vt quỏ thm quyn; cú li trong vic quỏ thi hn m khụng ra quyt nh x pht thỡ tựy theo tớnh cht, mc vi phm cú th b x lớ k lut hoc b truy cu trỏch nhim hỡnh s; nu gõy thit hi thỡ phi bi thng. - Ngi b x pht vi phm hnh chớnh hoc ngi i din hp phỏp ca h cú quyn khiu ni v quyt nh x pht núi trờn hoc t cỏo v hnh vi sai trỏi trong vic ra quyt nh hay khi kin ra tũa ỏn./. (1).Xem: iu 35 Lut khiu ni, t cỏo. (2).Tuy h cựng cú quyn ra quyt nh x pht vi phm hnh chớnh nhng quyn quy nh mc pht, cỏc hỡnh thc pht v c bin phỏp khc phc hu qu rt khỏc nhau. (3).Xem: iu 67 Phỏp lnh x lớ vi phm hnh chớnh. . * Ging vi n chớnh Khoa hnh chớnh - nh nc Trng i hc lut H Ni đặc san về xử lí vi phạm hành chính 42 tạp chí luật học ngy kớ, tr trng hp trong quyt. đặc san về xử lí vi phạm hành chính Tạp chí luật học 41 Ths. Hoàng văn sao * i phm hnh chớnh (VPHC) l hnh vi ca cỏ nhõn, t chc
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Báo cáo "Vài nét về vai trò chính quyền cấp xã trong Pháp lệnh xử lí vi phạm hành chính năm 2002 " ppt, Tài liệu Báo cáo "Vài nét về vai trò chính quyền cấp xã trong Pháp lệnh xử lí vi phạm hành chính năm 2002 " ppt, Tài liệu Báo cáo "Vài nét về vai trò chính quyền cấp xã trong Pháp lệnh xử lí vi phạm hành chính năm 2002 " ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn