Báo cáo thực tập tại Viện chiến lược phát triển và ban nghiên cứu phát triển các ngành dịch vụ

25 905 1
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2012, 11:06

Lời nói đầuĐể đáp ứng nhu cầu học tập cuối khoá, sau khi kết thúc các học phần lý thuyết tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà nội. Sinh viên có cơ hội thực tập tại các cơ quan thực t Lời nói đầu Để đáp ứng nhu cầu học tập cuối khoá, sau khi kết thúc các học phần lý thuyết tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà nội. Sinh viên có cơ hội thực tập tại các cơ quan thực tế. Đây là cơ hội tốt để sinh viên vận dụng lý thuyết đã nghiên cứu ở trường vào phân tích, giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra. Qua đó củng cố kiến thức tạo kinh nghiệm làm việc thực tế cho sinh viên.Theo mục đích đó, em đến thực tập tại ban nghiên cứu phát triển các ngành dịch vụ của Viện chiến lược phát triển. Trong 5 tuần thực tập đầu tiên em đã tìm hiểu, đọc tài liệu tham gia một số công việc thực tế tại cơ quan. Chính vì vậy em làm báo cáo tổng hợp này nhằm giới thiệu tổng quan về quá trình hình thành, phát triển, chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, hoạt động,… tại cơ quan thực tập. Từ đó lựa chọn đề tài nghiên cứu cho giai đoạn thực tập chuyên ngành.Báo cáo thực tập tổng hợp của em gồm 3 phần:Phần I: Tổng quan về Viện chiến lược phát triển ban nghiên cứu phát triển các ngành dịch vụPhần II: Những hoạt động chính của Viện ban trong những năm gần đâyPhần III: Phương hướng hoạt động của Viện ban trong thời gian tớiTrong quá trình thực tập làm báo cáo tổng hợp này, em đã nhận sự giúp đỡ, chỉ bảo tận tình của tập thể anh chị đang làm việc tại Ban nghiên cứu phát triển các ngành dịch vụ cô giáo hướng dẫn TS. Nguyễn Thị Kim Dung. Em xin chân thành cảm ơn mong được sự chỉ bảo giúp đỡ của cô giáo các anh chị trong ban để em có thể hoàn thành tốt giai đoạn thực tập tiếp theo. 1PHẦN I : TỔNG QUAN VỀ VIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BAN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH DỊCH VỤI . Tổng quan về Viện chiến lược phát triển1. Lịch sử hình thành Viện chiến lược phát triển Viện chiến lược phát triển được hình thành trên cơ sở tiền thân là hai vụ của Uỷ ban kế hoạch nhà nước( nay là Bộ Kế hoạch Đầu tư): Vụ Tổng hợp kế hoạch kinh tế quốc dân dài hạn (a) Vụ kế hoạch phân vùng kinh tế (b). Qúa trình hình thành phát triển từ hai vụ nêu trên đến Viện chiến lược phát triển ngày nay như sau:Năm 1964(a) Thành lập vụ tổng hợp kế hoạch kinh tế quốc dân dài hạn(b) Thành lập vụ kế hoạch phân vùng kinh tếNăm 1974(b) Thành lập Viện phân vùng quy hoạchNăm 1983(a) Thành lập viện nghiên cứu kế hoạch dài hạn. Do vị trí, chức năng nhiệm vụ của viện, cán bộ phụ trách viện tương đương cấp tổng cục các cán bộ tương đương cấp vụ phụ trách các ban văn phòng viện.Năm 1986 (a) Đổi tên Viện phân vùng quy hoạch thành Viện phân bố lực lượng sản xuất.Năm 1988 Giải thể viện nghiên cứu kế hoạch dài hạn viện phân bố lực lượng sản xuất. Thành lập Viện kế hoạch dài hạn phân bố lực lượng sản xuất thuộc Uỷ ban kế hoạch nhà nước.Năm 1994 Đổi tên Viện kế hoạch dài hạn phân bố lực lượng sản xuất thành Viện chiến lược phát triển (có vị trí tương đương tổng cục loại I). Năm 2003 Thủ tướng chính phủ ký quyết định Viện chiến lược phát triểnviện cấp quốc gia.2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Viện chiến lược phát triển 2.1 Vị trí chức năng Viện chiến lược phát triểnviện cấp quốc gia, trực thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư, có chức năng nghiên cứu đề xuất về chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của cả nước, các vùng lãnh thổ; tổ chức nghiên cứu khoa học, đào tạo bồi dưỡng 2cán bộ chuyên ngành tổ chức hoạt động tư vấn về lĩnh vực chiến lược, quy hoạch theo quy định của pháp luật. Viện chiến lược phát triển là đơn vị sự nghiệp khoa học, có tư cách pháp nhân, con dấu tài khoản riêng, hoạt động tự chủ theo quy định của pháp luật. 2.2 Nhiệm vụ quyền hạnViện chiến lược phát triển có những nhiệm vụ quyền hạn sau đây: 1. Tổ chức nghiên cứu xây dựng các đề án về chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của cả nước, các vùng lãnh thổ theo sự phân công của Bộ Kế hoạch Đầu tư.2. Giúp bộ trưởng thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến chiến lược, quy hoạch; hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho các đơn vị chức năng của Bộ, ngành, địa phương. Lập quy hoạch phát triển của mình phù hợp với chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của cả nước đã được phê duyệt; theo dõi, thu thập thông tin, tổng hợp tình hình thực hiện chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của cả nước vùng lãnh thổ.3. Tham gia thẩm định các dự án quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương các dự án quy hoạch phát triển ngành, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế thuộc địa phương quản lý theo phân công của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư.4. Tổ chức triển khai thực hiện các chương trình nghiên cứu khoa học về lĩnh vực chiến lược, quy hoạch được giao nghiên cứu các lĩnh vực khoa học khác theo quy định của pháp luật.5. Nghiên cứu lí luận phương pháp luận về xây dựng chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội.6. Phân tích, tổng hợp dự báo các biến động kinh tế - xã hội, khoa học, công nghệ, môi trường các yếu tố khác tác động đến chiến lược, quy hoạch để phục vụ nghiên cứu chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội. 7. Thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế về lĩnh vực chiến lược, quy hoạch theo sự phân công của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư. 8. Tổ chức thực hiện hoạt động tư vấn về lĩnh vực chiến lược, quy hoạch, tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên ngành đào tạo sau đại học theo quy định của pháp luật.9. Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc Viện quản lý tài chính, tài sản, kinh phí được giao theo quy định của pháp luật phân cấp quản lý của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư.310. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư giao.3. Cơ cấu tổ chức 3.1 3.1 Lãnh đạo Viện Viện chiến lược phát triểncó viện trưởng các phó viện trưởng.Viện trưởng Viện chiến lược phát triển do thủ tướng chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư về toàn bộ hoạt động của Viện chiến lược phát triển. Phó viện trưởng Viện chiến lược phát triển do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Viện trưởng Viện chiến lược phát triển chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về lĩnh vực công tác được phân công.3.2 Cơ cấu tổ chức của Viện chức năng nhiệm vụ các ban 3.2.1 Ban tổng hợp- Nghiên cứu tổng hợp các kết quả nghiên cứu xây dựng các báo cáo về chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của đất nước.- Nghiên cứu dự báo kinh tế vĩ mô. - Phối hợp với các cục, vụ, viện thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư xây dựng kế hoạch về công tác quy hoạch; đầu mối tổng hợp, tham mưu các vấn đề chung liên quan đến quản lý nhà nước đối với công tác quy hoạch trên phạm vi cả nước. - Tham gia nghiên cứu xây dựng kế hoạch 5 năm hàng năm.4Viện trưởngCác phó viện trưởng Hội đồng khoa họcBan dự báoBan tổng hợpBan nghiên cứu phát triểncác ngành sản xuấtBan nghiên cứu phát triểncác ngành dịch v ụBan nghiên cứu phát triểnnguồn nhân lực các vấn đề xã hộiBan nghiên cứu phát triểnvùngBan nghiên cứu phát triểnhạ tầngTrung Tâmnghiên cứukinh tếmiền namTrung tâm thông tin tư liệu, đào tạo tư vấn phát triểnvăn phòng- Nghiên cứu lý luận phương pháp luận, phương pháp tổng hợp chiến lược, quy hoạch.- Thực hiện các nhiệm vụ khác do viện trưởng giao.3.2.2 Ban dự báo- Phân tích tổng hợp, dự báo về biến động kinh tế, cộng nghệ, môi trường, liên kết quốc tế của thế giới phục vụ nghiên cứu chiến lược, quy hoạch. - Phân tích tổng hợp dự báo về biến động kinh tế - xã hội trong nước phục vụ nghiên cứu chiến lược, quy hoạch.- Dự báo khả năng phát triển, hội nhập kinh tế khu vực thế giới của nền kinh tế Việt Nam.- Tham gia nghiên cứu xây dựng các kế hoạch 5 năm hàng năm về các vấn đề liên quan.- Nghiên cứu lý luận, phương pháp luận phương pháp dự báo- Thực hiện các nhiệm vụ khác do viện trưởng giao.3.2.3 Ban nghiên cứu phát triển các ngành sản xuất- Nghiên cứu, tổng hợp các kết quả nghiên cứu xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp, xây dựng trên phạm vi cả nước các vùng lãnh thổ.- Nghiên cứu, tổng hợp các kết quả nghiên cứu xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển các ngành nông, lâm, ngư nghiệp trên phạm vi cả nước các vùng lãnh thổ.- Đầu mối tổng hợp, tham mưu các vấn đề liên quan về quản lý nhà nước đối với công tác quy hoạch các ngành sản xuất.- Tham gia nghiên cứu, tư vấn các vấn đề chiến lược, quy hoạch liên quan đến chức năng của ban trên phạm cả nước vùng lãnh thổ.- Tham gia xây dựng kế hoạch 5 năm hàng năm thuộc các ngành sản xuất. Tham gia thẩm định các dự án quy hoạch ngành, vùng có liên quan.- Nghiên cứu lý luận, phương pháp luận, phương pháp xây dựng chiến lược, quy hoạch các ngành sản xuất.- Thực hiện các nhiệm vụ khác do viện trưởng giao.3.2.4 Ban nghiên cứu phát triển các ngành dịch vụ- Nghiên cứu, tổng hợp các kết quả nghiên cứu xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển các ngành dịch vụ của cả nước trên các vùng lãnh thổ.5- Làm đầu mối tổng hợp, tham mưu các vấn đề liên quan về quản lý nhà nước đối với công tác quy hoạch các ngành dịch vụ. Tham gia thẩm định các dự án quy hoạch các ngành dịch vụ. - Tham gia xây dựng kế hoạch 5 năm kế hoạch hàng năm các ngành dịch vụ.- Nghiên cứu lý luận, phương pháp luận phương pháp xây dựng chiến lược quy hoạch phát triển các ngành dịch vụ. - Thực hiện các nhiệm vụ khác do viện trưởng giao.3.2.5 Ban nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực các vấn đề xã hộI- Nghiên cứu tổng hợp các kết quả nghiên cứu xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển con người, nguồn nhân lực, các vấn đề xã hội trên phạm vi cả nước các vùng lãnh thổ.- Nghiên cứu, tổng hợp các kết quả nghiên cứu về xây dựng các giải pháp đảm bảo thực hiện chiến lược, quy hoạch, phát triển con người, nguồn nhân lực các vấn đề xã hội.- Tham gia nghiên cứu xây dựng các kế hoạch 5 năm hàng năm về các vấn đề liên quan quy hoạch.- Đầu mối tổng hợp, tham mưu các vấn đề liên quan về quản lý nhà nước đối với công tác quy hoạch phát triển con người, nguồn nhân lực các vấn đề xã hội.- Nghiên cứu lý luận, phương pháp luận, phương pháp nghiên cứu phát triển con người các vấn đề xã hội.- Thực hiện các nhiệm vụ khác do viện trưởng giao. 3.2.6 Ban nghiên cứu phát triển vùng- Nghiên cứu, tổng hợp các kết quả nghiên cứu xây dựng các đề án chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất các vùng lãnh thổ( trong đó có các vùng kinh tế - xã hội, các vùng kinh tế trọng điểm, các hành lang kinh tế, các tam giác phát triển, các vùng khó khăn, vùng ven biển hải đảo).- Đầu mối xây dựng kế hoạch 5 năm, hàng năm về phát triển các vùng lãnh thổ.- Đầu mối tổng hợp, tham mưu các vấn đề liên quan về quản lý nhà nước đối với công tác quy hoạch vùng lãnh thổ, tỉnh.- Tham gia thẩm định các dự án quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.- Nghiên cứu lý luận, phương pháp luận, phương pháp về quy hoạch vùng lãnh thổ tỉnh.- Xây dựng hệ thống bản đồ quy hoạch phục vụ công tác lập quy hoạch.6- Thực hiện các nhiệm vụ khác do viện trưởng giao. 3.2.7 Ban nghiên cứu phát triển hạ tầng- Nghiên cứu, tổng hợp các kết quả nghiên cứu xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển hạ tầng của cả nước trên các vùng lãnh thổ.- Làm đầu mối tham mưu các vấn đề quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực hạ tầng. Tham gia thẩm định quy hoạch các ngành liên quan.- Tham gia nghiên cứu xây dựng kế hoạch 5 năm hàng năm.- Nghiên cứu lý luận, phương pháp luận xây dựng chiến lược, quy hoạch hạ tầng bảo vệ môi trường.- Thực hiện nhiệm vụ khác do viện trưởng giao.3.2.8 Trung tâm nghiên cứu phát triển miền nam- Đầu mối nghiên cứu đề xuất về chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng ở nam bộ; tổ chức hoạt động tư vấn về lĩnh vực chiến lược, quy hoạch phát triển cho các tỉnh nam bộ. - Theo dõi việc thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh vùng ở Nam Bộ. - Tham gia thẩm định các dự án quy hoạch phát triển theo phân công.- Tổ chức hoạt động tư vấn quy hoạch phát triểncho các tỉnh, các ngành ở Nam Bộ.- Thực hiện các nhiêm vụ khác do viện trưởng giao3.2.9 Trung tâm thông tin tư liệu, đào tạo tư vấn phát triển- Tổ chức đào tạo cán bộ trình độ tiến sĩ về các lĩnh vực chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho các ngành các địa phương.- Tổ chức thực hiện hoạt động tư vấn về lĩnh vực nghiên cứu chiến lược quy hoạch phát triển kinh tế -xã hội (đối với cả trong nước quốc tế).- Tổ chức xây dựng hệ thống thông tin tư liệu phục vụ đào tạo tư vấn phát triển.- Thực hiện các nhiêm vụ khác do viện trưởng giao3.2.10 Văn phòng- Tổng hợp xây dựng theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác quản lý khoa học của viện; lập báo cáo với cấp trên về thực hiện nhiệm vụ chính trị của viện.- Thực hiện công tác hành chính, quản trị, thư viện- tư liệu, lưu trữ lễ tân.- Quản lý cơ sở vật chất tài chính của viện.- Đầu mối tổ chức thực hiện các công tác đối ngoại hợp tác quốc tế của viện.- Thực hiện công tác tổ chức nhân sự.7- Thực hiện các nhiêm vụ khác do viện trưởng giao.Viện trưởng Viện chiến lược phát triển quy định chức năng nhịêm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức các đon vị trực thuộc Viện theo quy định của pháp luật.4. Các mối quan hệ của việnTrong nướcViện có mối quan hệ với các bộ ngành, các viện nghiên cứu, các sở kế hoạch đầu tư của các tỉnh thành phố trong các lĩnh vực:- Phối hợp nghiên cứu chiến lược quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.- Hướng dẫn phương pháp nghiên cứu chiến lược quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội.- Trao đổi thông tin, bồi dưỡng nghiệp vụ đào tạo cán bộ nghiên cứu chiến lược quy hoạch. Ngoài nước Viện có quan hệ hợp tác với các cơ quan, viện nghiên cứu của nhiều nước tổ chức quốc tế:- Chương trình phát triển của Liên hợp quốc( UNDP), tổ chức phát triển công nghệ của Liên hợp quốc( UNIDO), trung tâm phát triển vùng của Liên hợp quốc(UNCRD).- Ngân hàng phát triển châu á (ADC): nghiên cứu quy hoạch về năng lượng, chiến lược phát triển miền Trung Việt Nam.- Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA): nghiên cứu quy hoạch 4 tỉnh miền trung, khu đô thị mới Hoà Lạc – Xuân Mai.- Cơ quan phát triển quốc tế thuỵ điển ( SIDA); tăng cương nâng cao năng lực nghiên cứu quy hoạch quản lý vùng biển ven biển, nghiên cứu một số đề án kinh tế vĩ mô.- Viện phát triển quốc tế Harvard ( HIID) của Mỹ, nghiên cứu các vấn đề kinh tế vĩ mô ở Việt Nam- Viện phát triển Hàn Quốc ( KDI) tăng cường năng lực nghiên cứu chiến lược dự báo kinh tế.- Cơ quan quy hoạch lãnh thổ hoạt động vùng ( DATAR) của Pháp: Nghiên cứu quy hoạch vùng.- Trung tâm nghiên cứu quốc tế ( IDRC) của Canada: nghiên cứu quản lý phát triển cùng ở Việt Nam.- Quỹ NIPPON ( Nhật Bản) Viện nghiên cứu Nhật Bản ( JRI ): nâng cao năng lực dự báo kinh tế của Việt Nam.8- Trường đại học kinh tế Stockholm ( SSE) Thuỵ Điển: nghiên cứu kinh tế vĩ mô, đầu tư phát triển nông thôn.- Trường đạI học Thammasat Thái Lan: nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực đào tạo cán bộ.- Quỹ hoà bình Sasakawa ( SPF) Nhật Bản: nghiên cứu kinh tế thị trường, đào tạo cán bộ liên kết mô hình dự báo kinh tế Việt Nam – ASEAN.- Quỹ Hanns Seidel ( CHLB Đức) nghiên cứu về cải cách kinh tế.- Quỹ động vật hoang dã (WWF) nghiên cứu môi trường.- Hiệp hội phát triển trao đổi công nghệ , kinh tế tài chính ( ADETEF) Pháp về diễn đàn kinh tế, tài chính để đối ngoại trao đổi giữa Việt Nam Pháp.- Uỷ ban kế hoạch hợp tác Lào: xây dựng kế hoạch hợp tác Việt Nam – Lào, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của Lào các tỉnh Khăm muôn, Viêng Chăn. một số tổ chức khoa học khác ở các nước.5. Một số thành tựu chính- Chủ trì các chương trình khoa học cấp nhà nước 70 –01, 70A nhiều đề tài cấp nhà nước, cấp bộ.- Chủ trì xây dựng tổng sỏ đồ phân bố lực lượng sản xuất thời kỳ 1986 – 1990 phục vụ xây dựng kế hoạch 5 năm 1986 –1990 đại hội Đảng lần thứ VI của Đảng.- Tham gia xây dựng chiến lược ổn định phát triển kinh tế - xã hội 1991 –2000; chiến lược phát triển kinh tế-xã hội thời kỳ 2001-2010 tham gia chuẩn bị các báo cáo, đề án phục vụ một số hội nghị trung ương các khoá.- Làm đầu mối giúp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư về công tác quy hoạch trên phạm vi cả nước.- Chủ trì soạn thảo Nghị định của Chính phủ về công tác quy hoạch, Thông tư của Bộ Kế hoạch Đầu tư hướng dẫn về nội dung, trình tự lập, thẩm định quản lý quy hoạch phát triển ngành quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội lãnh thổ.- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan Trung ương triển khai lập dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đến năm 2010 cho 8 vùng kinh tế lớn, 3 vùng trọng điểm. Chủ trì xây dựng quy hoạch phát triển công nghiệp kết cấu hạ tầng thời kỳ 1996-2010, quy hoạch các khu công nghiệp, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương triển khai xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đến năm 2010. Các kết quả nghiên cứu này đã đóng góp thiết thực cho việc chỉ đạo kinh tế 9theo lãnh thổ của chính phủ định hướng phát triển kinh tế xã hội các địa phương.- Chủ trì các đề án phát triển kinh tế- xã hội các vùng theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ: Tây Nguyên, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ Duyên hải miền Trung, Đông nam bộ, đồng bằng sông Cửu Long, huyện đảo Phú Quốc, Côn Đảo, khu vực Vịnh Cam Ranh, vịnh Văn Phong.II. Tổng quan về Ban nghiên cứu phát triển các ngành dịch vụ A- Chức năng, nhiệm vụ- Nghiên cứu, tổng hợp các kết quả nghiên cứu xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển các ngành dịch vụ của cả nước trên các vùng lãnh thổ.- Làm đầu mối tổng hợp, tham mưu các vấn đề liên quan về quản lý nhà nước đối với công tác quy hoạch các ngành dịch vụ. Tham gia thẩm định các dự án quy hoạch các ngành dịch vụ. - Tham gia xây dựng kế hoạch 5 năm kế hoạch hàng năm các ngành dịch vụ.- Nghiên cứu lý luận, phương pháp luận phương pháp xây dựng chiến lược quy hoạch phát triển các ngành dịch vụ. - Thực hiện các nhiệm vụ khác do viện trưởng giao.B - Cơ cấu tổ chức1. Lãnh đạo ban- Trưởng ban: Phụ trách chung đối với mọi hoạt động của ban; Nghiên cứu lý luận phương pháp luận xây dựng chiến lược quy hoạch phát triển các ngành dịch vụ; Tổng hợp chiến lược quy hoạch các ngành dịch vụ.- Phó trưởng ban: Phụ trách nhóm nghiên cứu các dịch vụ xã hội nhóm nghiên cứu các dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ; Nghỉên cứu phương pháp xây dựng chiến lược quy hoạch phát triển các nhành dịch vụ thuộc nhóm nghiên cứu các dịch vụ xã hội nhóm nghiên cứu các dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ; Tổng hợp các kết quả nghiên cứu tư vấn chuyển giao công nghệ.2. Nhóm nghiên cứu các dịch vụ kinh tế- Nghiên cứu các quan hệ thương mại trong nước quốc tế; các hoạt động liên quan đến hoạt động thương mại của cả nước trên các vùng lãnh thổ.- Nghiên cứu các hoạt động du lịch trong nước quốc tế; các dịch vụ liên quan đến hoạt động tài chính ngân hàng của cả nước các vùng lãnh thổ.- Nghiên cứu các quan hệ vận tải trong nước quốc tế; các dịch vụ liên quan đến hoạt động tiếp vận, vận tải của cả nước các vùng lãnh thổ.10[...]...- Nghiên cứu các quan hệ về viễn thông trong nước quốc tế; các dịch vụ liên quan đến hoạt động viễn thông của cả nước các vùng lãnh thổ 3 Nhóm nghiên cứu các dịch vụ xã hội - Nghiên cứu trao đổi văn hoá nghệ thuật giữa các vùng trong nước quốc tế - Nghiên cứu các dịch vụ liên quan đến các vấn đề phát triển thể lực của con người trong cả nước các vùng lãnh thổ - Nghiên cứu các dịch vụ liên... Nguyễn Thị Kim Dung cùng các anmh chị trong ban đã giúp đỡ em hoàn thành bài viết này 24 MỤC LỤC 1 Lời nói đầu Phần I: Tổng quan về viện chiến lược phát triển ban ban nghiên cứu phát triển các ngành dịch vụ I Tổng quan về Viện chiến lược phát triển 6 Lịch sử hình thành Viện chiến lược phát triển 7 vị trí chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của viện 2.1 Vị trí, chức năng 2.2 Nhiệm vụ, quyền hạn 3 Cơ cấu... làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình, đóng góp tích cực có hiệu quả vào công tác xây dựng chiến lược quy hoạch phát triển đất nước Trên đây là những thông tin tổng quan về lịch sử hình thành, phát triển, chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức các hoạt động chính về viện chiến lược phát triển ban nghiên cứu phát triển các ngành dịch vụ mà em đã thu thập trong quá trình thực tập tổng hợp Một lần... đến các vấn đề phát triển trí lực của con người trong cả nước các vùng lãnh thổ 4 Nhóm nghiên cứu các dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ - Nghiên cứu các dịch vụ liên quan đến các hoạt động tư vấn trong cả nước các vùng lãnh thổ - Nghiên cứu các dịch vụ liên quan đến các hoạt động chuyển giao công nghệ trong cả nước các vùng lãnh thổ 11 PHẦN II: NHỮNG HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA VIỆN BAN TRONG... của viện: 16 - Soạn thảo báo cáo Phát triển các ngành dịch vụ trong kế hoạch 5 năm 2006-2010” Báo cáo đã được gửi cho các đồng chí lãnh đạo ban - Soạn thảo báo cáo dự án “ Hợp tác phát triểnhai hành lang một vành đai kinh tế Việt Nam – Trung Quốc - Thực hiện báo cáo “Đi sâu nghiên cứu bổ sung làm rõ trong quy hoạch các ngành thuộc khu vực dịch vụ vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng vịnh Bắc Bộ” - Thực. .. năng nhiệm vụ, hoạt động phương hướng của viện ban như trên Kết hợp với việc nghiên cứu chức năng, nhiệm vụ của Ban nghiên cứu phát triển các ngành dịch vụ kiến thức học tập tại chuyên ngành Kinh tế phát triển, Trường đại học Kinh tế Quốc dân Em xin đưa ra lựa chọn hướng đề tài nghiên cứu cho giai đoạn sau như sau: Đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ du lịch trong nền kinh tế quốc dân của... giới vớI Lào”, Thực hiện triển vọng phát triển các trung tâm, các tuyến du lịch biển ven biển Việt Nam” thuộc các đề án “ Phân tích, dự báo lợi thế so sánh, các hạn chế, thách thức lựa chọn chiên lược phát triển hiệu quả, bền vững của Việt Nam”; “Hiện trạng định hướng phát triển các ngành dịch vụ vùng trung du miền núi phía bắc đến năm 2010”; “Định hướng phát triển các ngành dịch vụ vùng tây... Thực hiện báo cáo “Đánh giá hiện trạng, phương hướng phát triển giải pháp phát triển các ngành dịch vụ trên toàn vùng theo các tiểu vùng Bắc Trung Bộ,Duyên hải Trung Bộ, đồng bằng sông Cửu Long; danh mục các dự án ưu tiên bước đi cho các thời kỳ 2006-2010, 2011-2015, 2016-2020” - Thực hiện báo cáo “ Xây dựng các mục tiêu, phương hướng giải pháp phố hợp phát triển các ngành dịch vụ thương... cấu tổ chức 3.1 Lãnh đạo Viện 3.2 Cơ cấu tổ chức của Viện chức năng, nhiệm vụ các ban 4 Các mối quan hệ của Viện 5 Một số thành tựu chính II Tổng quan về ban nghiên cứu phát triển các ngành dịch vụ A Chức năng nhiệm vụ B Cơ cấu tổ chức Phần II: Những hoạt động chính của Viện Ban trong những năm gần đây I Những hoạt động của Viện 1 Kết quả nghiên cứu các đề án 2 Nghiên cứu khoa học 3 Đào tạo 4... tổng hợp pháp triển kinh tế xã hội các ngành các vùng các tỉnh Quá trình phát triển của viện chiến lược phát triển gắn với lịch sử phát triển của công tác kế hoạch hóa với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước Để đáp ứng yêu cẩu trong thời kỳ mới, thời kỳ đất nước tiến mạnh vào CNH,HĐH hộI nhập quốc tế, Viện chiến lược phát triển đang tiếp tục được tăng cường về chức năng tổ chức cán . CỨU PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH DỊCH VỤI . Tổng quan về Viện chiến lược phát triển1 . Lịch sử hình thành Viện chiến lược phát triển Viện chiến lược phát triển. năm. 4Viện trưởngCác phó viện trưởng Hội đồng khoa họcBan dự báoBan tổng hợpBan nghiên cứu phát triểncác ngành sản xuấtBan nghiên cứu phát triểncác ngành dịch
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập tại Viện chiến lược phát triển và ban nghiên cứu phát triển các ngành dịch vụ, Báo cáo thực tập tại Viện chiến lược phát triển và ban nghiên cứu phát triển các ngành dịch vụ, Báo cáo thực tập tại Viện chiến lược phát triển và ban nghiên cứu phát triển các ngành dịch vụ, Lịch sử hình thành Viện chiến lược phát triển, Trung tâm thông tin tư liệu, đào tạo và tư vấn phát triển, Một số thành tựu chính, Kết quả nghiên cứu các đề án, Nghiên cứu khoa học, Đào tạo Hợp tác quốc tế, Tình hình thực hiện cơng tác của ban trong năm 2005, Phương hướng tổng quát Nhiệm vụ trung tâm 1, Về cơng tác nghiên cứu khoa học - Học tập nâng cao trình độ kiến thức Cơng tác khácđối ngoại, tổ chức, đời sống,.. -

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay