Một số vấn đề về tổ chức thanh toán không dùng tiền mặt tại Vietinbank Đống Đa

68 347 1
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2012, 08:13

Tài liệu tham khảo tài chính ngân hàng Một số vấn đề về tổ chức thanh toán không dùng tiền mặt tại Vietinbank Đống Đa Mục lục Mục lục .1Lời nói đầu 3Chơng I: .6Cơ sở lý luận về thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế. 6I. Sự cần thiết khách quan và vai trò của thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế thị trờng: 61. Sự cần thiết khách quan: .62. Vai trò của thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế thị tr-ờng: .8II. Quá trình phát triển của nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt nam. .111. Thanh toán không dùng tiền mặt trong thời kỳ kinh tế kế hoạch hoá tập trung. .112. Thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần 12III. Những quy định mang tính nguyên tắc về thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt nam 161. Quy định chung: .162. Quy định đối với khách hàng: 172.1. Quy định đối với bên mua (bên phải trả) 172.2. Quy định đối với bên bán (bên thụ hởng) .173. Quy định đối với ngân hàng (ngời thực hiện thanh toán) 18IV. Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt đợc áp dụng ở nớc ta hiện nay: 191. Thanh toán bằng séc: 201.1. Séc chuyển khoản: .211.2. Séc bảo chi: 222. Thanh toán bằng uỷ nhiệm chi - chuyển tiền: 243. Thanh toán bằng uỷ nhiệm thu. .254. Thanh toán bằng th tín dụng. .27 5. Thanh toán bằng ngân phiếu thanh toán .286. Thẻ thanh toán. 296.1. Thẻ ghi nợ (thẻ không phải ký quỹ) còn lại là thẻ loại A .296.2. Thẻ ký quỹ thanh toán (thẻ loại B) 306.3. Thẻ tín dụng (thẻ loại C) .30Chơng II: 31Thực trạng thanh toán không dùng tiền mặt .31- 1 -tại Ngân hàng Công thơng Đống Đa 31I. Khái Quát hoạt động kinh tế xã hội Quận Đống Đa .31II. Khái quát tình hình hoạt động của Ngân hàng Công thơng Đống Đa.321. Mô hình tổ chức: 322. Hoạt động nguồn vốn .343. Công tác sử dụng vốn .364. Kinh doanh đối ngoại .385. Công tác thanh toán: .396. Kết quả tài chính: .39II. Thực trạng thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Công thơng Đống Đa: .401. Tình hình thanh toán nói chung: 402. Thực trạng áp dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Công thơng Đống Đa: 422.1. Hình thức thanh toán bằng séc: .44a. Séc chuyển khoản: 45b. Séc bảo chi 472.2. Thanh toán bằng uỷ nhiệm chi - chuyển tiền: .492.3. Thanh toán bằng uỷ nhiệm thu: .532.4. Thanh toán bằng ngân phiếu thanh toán: 55Chơng III: 57Một số giải pháp nhằm mở rộng và hoàn thiện các hình thức .57thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng 571. Kiến nghị về séc chuyển khoản: .582. Về mức thu phí chuyển tiền trong cùng địa bàn khi thực hiện thanh toán điện tử .603. Kiến nghị về uỷ nhiệm chi: 614. Kiến nghị về ngân phiếu thanh toán : .63Kết luận 66Tài liệu tham khảo .68- 2 -Lời nói đầuHiện nay phát triển kinh tế là một vấn đề mang tính chất toàn cầu mà mọi quốc gia đều đặt lên mục tiêu hàng đầu, đi đôi với nó là xu hớng quốc tế hoá các hoạt động kinh tế. Điều này khiến các quốc gia phải thực hiện chính sách hoà nhập vào cộng đồng kinh tế nói chung. Trớc tình hình đó và thực hiện mục tiêu dân giàu nớc mạnh xã hội công bằng văn minh Đảng ta chủ tr-ơng chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế kế hoạch hoá tập chung sang cơ chế thị trờng có sự quản lý của nhà nớc. Đó là tiền đề khách quan kích thích các tiềm năng trong nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất hàng hoá phát triển từng bớc tham gia vào phân công lao động quốc tế cũng nh tạo dựng tiền đề cho hoạt động tài chính tiền tệ, đặc biệt là hoạt động ngân hàng.Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, hệ thống Ngân hàng Thơng mại cũng đợc hoàn thiện và phát triển để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế, các Ngân hàng Thơng mại phải không ngừng đổi mới. Nh vậy đổi mới ngân hàng là xuất phát từ đòi hỏi thực tế khách quan và tầm quan trọng của nó.Hoạt động của Ngân hàng Thơng mại gồm nhiều loại hình khác nhau nh huy động vốn, cho vay, làm các dịch vụ cho khách hàng. Với t cách là trung gian thanh toán nên hoạt động thanh toán là hoạt động cơ bản, chiếm tỷ trọng lớn và đóng vai trò quan trọng quyết định sự tồn tại và phát triển của ngân hàng.Hơn nữa thói quen dùng tiền mặt trong thanh toán chi trả hàng hoá, dịch vụ của dân c đã tồn tại từ thời bao cấp. Mỗi năm phải tốn nhiều tỷ đồng cho chi phí, vận chuyển, bảo quản, kiểm đếm . cha kể thời gian thanh toán rất chậm. Đây là một lãng phí lớn trong khi hiện nay ta đang cần vốn để đầu t và phát triển. Dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng đã - 3 -khắc phục đợc tình trạng đó. Nó không chỉ tiết kiệm cho nền kinh tế xã hội mà còn là công cụ thiết thực để điều tiết và thúc đẩy sản xuất, lu thông hàng hoá và tăng vòng quay của vốn. Bên cạnh đó thanh toán không dùng tiền mặt giúp cho Ngân hàng Thơng mại có thêm nguồn vốn trong thanh toán. Đối với ngân hàng nhà nớc thanh toán không dùng tiền mặt làm giảm lợng tiền trong lu thông là điều kiện quan trọng của chính sách tiền tệ quốc gia chống lạm phát.Xuất phát từ thực trạng của nghiệp vụ đối với nền kinh tế và trớc yêu cầu đổi mới cấp bách của hệ thống ngân hàng để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nền kinh tế, tiến tới hoà nhập vào hệ thống ngân hàng thế giới thì việc hoàn thiện và phát triển hệ thống thanh toán ở các Ngân hàng Thơng mại Việt Nam là rất cần thiết. Từ luận điểm này em đã lựa chọn nghiên cứu khoá luận với đề tài: Một số vấn đề về tổ chức thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Công thơng Đống Đa. Với phơng pháp nghiên cứu lôgic, kết hợp với bài giảng cùng hiểu biết thực tế khoá luận đề xuất một số vấn đề về tổ chức thanh toán không dùng tiền mặt ở Ngân hàng Công thơng Đống Đa. Kết cấu của khoá luận:Chơng I: Cơ sở lý luận về thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế. Chơng II: Thực trạng thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Công thơng Đống Đa.Chơng III: Một số ý kiến nhằm mở rộng và hoàn thiện các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Công thơng Đống Đa.Mặc dù đã hết sức cố gắng trong nghiên cứu, su tầm tài liệu nhng do thời gian có hạn, kiến thức còn hạn chế nên khoá luận không tránh khỏi những khiếm khuyết. Em rất mong nhận đợc những ý kiến đóng góp quý báu - 4 -của các thầy cô giáo, cán bộ ngân hàng và các bạn sinh viên để khoá luận đ-ợc hoàn thiện hơn, giúp cho quá trình nghiên cứu và công tác.Em xin chân thành cảm ơn ! - 5 -Chơng I: Cơ sở lý luận về thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế. I. Sự cần thiết khách quan và vai trò của thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế thị trờng:1. Sự cần thiết khách quan:Từ sau nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VI, với sự chuyển biến mạnh mẽ của nền kinh tế từ cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trờng, hoạt động của nền kinh tế đã trở nên sôi động hơn với nhiều loại hình kinh doanh thuộc nhiều thành phần kinh tế khác nhau. Các quan hệ hàng hoá - tiền tệ, quan hệ thị trờng ngày càng mở rộng.Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VII cũng đã khẳng định: Hệ thống ngân hàng cần phải vơn lên làm tốt chức năng trung tâm tiền tệ - tín dụng - thanh toán của các thành phần kinh tế, huy động mọi nguồn vốn nhàn rỗi trong xã hội, thúc đẩy sản xuất phát triển, góp phần từng bớc ổn định giá trị đồng tiền Việt Nam.Là một ngành có vai trò trọng tâm của toàn bộ nền kinh tế, ngân hàng phải đi trớc các ngành kinh tế khác trong công cuộc đổi mới và phát triển của đất nớc. Chiến lợc ổn định và phát triển kinh tế xã hội đến năm 2000 của Đảng đã khẳng định rõ: Phải cải tổ hệ thống ngân hàng để hoạt động có hiệu quả, thực sự trở thành trung tâm tiền tệ - tín dụng - thanh toán, đóng vai trò nòng cốt trên thị trờng vốn và tiền tệ.Thanh toán không dùng tiền mặt ra đời là do chính đòi hỏi ngày càng cao của nền kinh tế. Sản xuất hàng hoá phát triển qua nhiều giai đoạn từ thấp - 6 -đến cao. Nhng ở giai đoạn nào tiền tệ vẫn đóng vai trò là một công cụ có tầm quan trọng lợi hại đặc biệt và có độ nhạy rất cao. Việc sử dụng công cụ tiền tệ nh thế nào sẽ gây tác động dây chuyền nh là một tác nhân kinh tế đối với từng mắt xích hoặc có khi đối với các quá trình kinh tế. Trong các học thuyết kinh tế, ngời ta đã xác định ngân hàng có vai trò là trung tâm thanh toán của hệ thống ngân hàng ngày càng rõ nét và to lớn. Tái sản xuất xã hội là một quá trình liên hoàn, trong đó tồn tại các quan hệ trao đổi, mua bán hàng hoá dịch vụ và do đó phát sinh quan hệ thanh toán.Mặt khác, tập trung thanh toán vào ngân hàng là một vấn đề thiết yếu đối với mỗi doanh nghiệp và các tầng lớp dân c trong điều kiện nền kinh tế phát triển. Ngân hàng là nơi tập trung một khối lợng tiền tệ trong nền kinh tế, số tồn khoản này dành cho các tổ chức kinh tế trong nớc để tiến hành mở rộng công việc làm ăn, kinh doanh buôn bán. Trong nền kinh tế hiện đại, ngân hàng kiểm soát và điều động một cách hợp lý khối lợng tiền tệ, chịu ảnh hởng của mọi chính sách phát triển kinh tế quốc gia. Tập trung công tác thanh toán vào ngân hàng có một ý nghĩa to lớn không chỉ đối với xã hội, chính phủ mà còn với cả các doanh nghiệp và các tầng lớp dân c.Ngân hàng đứng trên phơng diện rộng lớn, nó phản ánh kinh tế của một nớc. Nhìn vào những hoạt động và trình độ công nghệ của các nghiệp vụ trong ngân hàng là ta có thể đánh giá đợc trình độ phát triển kinh tế của nớc đó. Hệ thống ngân hàng phát triển mạnh mẽ sẽ tạo ra động lực cho mọi ngành kinh tế khác trong nớc phát triển và ngợc lại.Cùng với sự phát triển của sản xuất hàng hóa thanh toán bằng tiền mặt ngày càng bộc lộ nhiều nhợc điểm. Các quan hệ kinh tế trở nên đa dạng, phức tạp, thanh toán không ngừng tăng lên về khối lợng và chất lợng. Nh vậy, chính sự phát triển của nền sản xuất và lu thông hàng hoá đã dẫn đến sự ra - 7 -đời của một phơng thức thanh toán mới u việt hơn: Thanh toán không dùng tiền mặtThanh toán không dùng tiền mặtmột nấc thang phát triển tất yếu của nghiệp vụ thanh toán trong nền kinh tế thị trờng và chính nó đã từng bớc đáp ứng đợc yêu cầu của nền kinh tế hiện đại.2. Vai trò của thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế thị tr-ờng:Công tác thanh toánmột trong những chức năng trung tâm của ngân hàng. Theo đà phát triển chung của xã hội và hệ thống ngân hàng, thanh toán không dùng tiền mặt ngày trở nên quan trọng.Ngày nay, thanh toán không dùng tiền mặtmột phần không thể tách rời các doanh nghiệp, các cá nhân và các đoàn thể. Trong nền kinh tế thị tr-ờng, thanh toán không dùng tiền mặt đợc thực hiện trôi chảy sẽ đem lại hiệu quả thiết thực cho tất cả các đối tác tham gia.- Thứ nhất: Tăng tỷ trọng thanh toán không dùng tiền mặt trong lu chuyển hàng hoá tiền tệ góp phần làm giảm lợng tiền mặt trôi nổi trên thị tr-ờng, tiết kiệm đợc chi phí xã hội gắn liền với việc in tiền, huỷ tiền, h hỏng, bảo quản, kiểm đếm .Khối lợng tiền cần thiết để thanh toán trong lu thông có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Nếu thanh toán không dùng tiền mặt tăng sẽ làm giảm khối lợng tiền mặt cần thiết. Vì vậy khối lợng tiền mặt trong lu thông giảm xuống, sẽ giảm đợc chi phí lu thông mà chủ yếu là chi phí phát hành, bảo quản, kiểm đếm, cất giữ v.v . Giảm đợc chi phí này sẽ tạo điều kiện tốt để điều hoà lu thông tiền tệ vì quá trình thanh toán này chịu giám sát trực tiếp hoặc gián tiếp của ngân hàng nhà nớc. Vì vậy mà chúng ta kế hoạch hoá và điều hoà lu thông tiền tệ.- 8 -- Thứ hai: Thanh toán không dùng tiền mặt phục vụ sản xuất và lu thông hàng hoá. Bất kỳ một chu kỳ sản xuất và lu thông hàng hoá nào đều bắt đầu bằng khâu thanh toán. Do vậy, phải tổ chức thanh toán nhanh gọn, chính xác vừa đảm bảo an toàn về vốn vừa rút ngắn đợc chu kỳ sản xuất, tăng tốc độ luân chuyển vốn. Đứng ở tầm vĩ mô, khâu thanh toán ảnh hởng trực tiếp đến hiệu quả sử dụng vốn, đến kết quả sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp. Nếu nh thanh toán đợc tiến hành trôi chảy sẽ giúp cho lu thông hàng hoá thông suốt, các hoạt động của nền kinh tế sẽ tiến hành thuận lợi.Để tiến hành thanh toán qua ngân hàng, các tổ chức, cá nhân phải mở tài khoản tiền gửi thanh toán thông qua việc gửi một khoản tiền nhất định vào ngân hàng. Tính chất của tài khoản này là luôn d có, đó là nguồn vốn huy động tạm thời tồn đọng trên các tài khoản tiền gửi thanh toán nhng cha sử dụng đến. Hơn nữa, xuất phát từ tính chất không liên tục của việc nộp tiền bán hàng hoá, dịch vụ vào tài khoản và việc chi trả từ tài khoản, do không phải lúc nào các lệnh chi trả cũng đợc tiến hành cùng một lúc với giá trị nh nhau, nên trên tài khoản luôn lu ký một số d nhất định. Đây là nguồn vốn tín dụng khá lớn và có chi phí thấp (vì trả lãi thấp), mà ngân hàng đợc phép sử dụng để mở rộng đầu t và tín dụng cho nền kinh tế, (sau khi duy trì một tỷ lệ nhất định để đảm bảo chi trả cho chủ tài khoản trong mọi trờng hợp).- Thứ ba: Thanh toán không dùng tiền mặt giúp ngân hàng và các tổ chức tín dụng tập trung đợc nguồn vốn nhàn rỗi trong dân c vào nền kinh tế để mở rộng việc cấp tín dụng ngân hàng.Nh đã đề cập trong vai trò thứ hai, ngân hàng có thể sử dụng một phần nguồn vốn từ tài khoản tiền gửi thanh toán để cho vay, mở rộng việc cấp tín dụng cho nền kinh tế.- 9 -Chỉ tiêu kế hoạch tín dụng tổng hợp là một trong những chỉ tiêu kế hoạch quan trọng của nền kinh tế, mà kế hoạch tín dụng muốn thực hiện đợc tốt thì phải đẩy mạnh công tác thanh toán qua ngân hàng. Việc thanh toán này diễn ra càng nhanh chóng thì sẽ giải phóng nhanh vốn trong khâu thanh toán, kết quả là tạo ra nguồn vốn nhàn rỗi lớn thì đẩy mạnh hoạt động cho vay của ngân hàng và cuối cùng là tạo điều kiện để kế hoạch hoá nền kinh tế quốc dân.Xu hớng trong thời gian tới khối lợng thanh toán sẽ tiếp tục tăng nhanh, do vậy nguồn vốn tiền gửi thanh toán sẽ chiếm một tỷ trọng đáng kể trong toàn bộ cơ cấu nguồn vốn của ngân hàng.Thứ t: Thanh toán qua ngân hàng đã và đang trở thành công cụ cạnh tranh có hiệu quả của các ngân hàng nhằm thu hút khách hàng. Điều này thể hiện trên hai khía cạnh sau:+ Về dịch vụ ngân hàng:Mục đích của khách hàng gửi tiền vào ngân hàng không chỉ đề hởng lãi mà còn để mua các dịch vụ ngân hàng và dịch vụ dần sẽ trở thành mục đích chính của khách hàng. Vì vậy sức mạnh và khả năng cạnh tranh của các ngân hàng đợc đo bằng số lợng và chất lợng các dịch vụ ngân hàng trong đó có dịch vụ thanh toán.+ Về chi phí ngân hàng:Lãi suất ngân hàng phải trả cho số d trên tài khoản tiền gửi thanh toán là rất thấp, thậm chí một số nớc trên thế giới ngời gửi tiền không đợc hởng lãi trên số d tài khoản tiền gửi thanh toán. Vì vậy ngân hàng có thể lợi dụng việc mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt nh một giải pháp hữu hiệu để thay đổi cơ cấu nguồn vốn theo xu hớng tăng tỷ trọng nguồn vốn có chi phí thấp, giảm tỷ trọng nguồn vốn có chi phí cao.- 10 -[...]... thuật thanh toán luôn là khâu mấu chốt quan trọng để ngân hàng đảm bảo thanh toán nhanh, an toàn rút ngắn thời gian thanh toán, chính xác tiện lợi, góp một phần không nhỏ vào công cuộc đổi mới kinh tế thị trờng của đất nớc Qua đó nó cũng tỏ rõ u thế hơn hẳn của thanh toán không dùng tiền mặt so với thanh toán bằng tiền mặt III Những quy định mang tính nguyên tắc về thanh toán không dùng tiền mặt ở... lợng thanh toán tập trung qua các ngân hàng Mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt tạo điều kiện cho ngân hàng Nhà nớc quản lý một cách tổng thể quá trình sản xuất và lu thông hàng hoá II Quá trình phát triển của nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt nam 1 Thanh toán không dùng tiền mặt trong thời kỳ kinh tế kế hoạch hoá tập trung ở nớc ta từ khi có hệ thống ngân hàng ra đời, phơng thức thanh. .. định 30/CP của chính phủ ban hành ngày 09/5/1996 ngân hàng đang áp dụng các thể thức sau - Thanh toán bằng tiền séc - Thanh toán bằng uỷ nhiệm chi - chuyển tiền - Thanh toán bằng uỷ nhiệm thu - Thanh toán bằng thẻ tín dụng - Thanh toán bằng ngân phiếu thanh toán - 19 - - Thanh toán bằng thẻ thanh toán 1 Thanh toán bằng séc: Séc đợc thực hiện thanh toán qua ngân hàng từ năm 1951(khi ngân hàng Việt Nam thành... mạng lới thanh toán không dùng tiền mặt Để thu hút đợc nhiều khách hàng ngân hàng phải nâng cao uy tín của mình bằng chất lợng hoạt động kinh doanh của ngân hàng trên thơng trờng Xuất phát từ sự đổi mới này, thanh toán không dùng tiền mặt ở nớc ta, đặc biệt từ sau quyết định 22/QĐ-NH đã tăng nhanh về số lợng, chất lợng và các thành phần tham gia Nh vậy lĩnh vực thanh toán không dùng tiền mặt đã không. .. phiếu thanh toán nộp vào ngân hàng hay kho bạc nhà nớc để ghi có vào tài khoản tiền gửi hoặc đổi lấy tiền mặt hay ngân phiếu thanh toán đang có giá trị lu hành theo yêu cầu của khách Ngân phiếu thanh toán không có hiệu lực thanh toán là ngân phiếu đã hết thời hạn lu hành, bị tẩy xoá, rách nát, dây bẩn Ngân phiếu thanh toán đợc bảo quản nh tiền, mất ngân phiếu thanh toán cũng nh mất tiền Ngân phiếu thanh. .. thanh toán khác và rút tiền mặt tại các ngân hàng đại lý thanh toán hay các quầy trả tiền tự động Thẻ thanh toán có nhiều loại, trớc mắt đợc áp dụng 03 loại thẻ sau: 6.1 Thẻ ghi nợ (thẻ không phải ký quỹ) còn lại là thẻ loại A - 29 - Khách hàng sử dụng loại thẻ này không phải lu ký trớc số tiền vào một tài khoản nhằm đảm bảo thanh toán cho thẻ mà căn cứ để thanh toán là dựa trên số d tài khoản tiền. .. tơng lai, Việt Nam sẽ xây dựng nhiều siêu thị, trung tâm thơng mại thì thẻ thanh toán sẽ đợc sử dụng rộng rãi và trở thành phơng tiện thanh toán đợc dùng nhiều nhất, tiện lợi nhất - 30 - Chơng II: Thực trạng thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Công thơng Đống Đa I Khái Quát hoạt động kinh tế xã hội Quận Đống Đa Đống Đamột trong bẩy quận nội thành của thành phố Hà Nội, có mật độ dân c đông... mới đã đáp ứng đợc những yêu cầu thanh toán đa thành phần trong nền kinh tế, mọi tổ chức, cá nhân trong nền kinh tế đều có thể tham gia trực tiếp thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng nhằm thúc đẩy sản xuất hàng hoá, dịch vụ phát triển, góp phần phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, thu hút vốn đầu t nớc ngoài Từ khi đổi mới chế độ thanh toán không dùng tiền mặt ở nớc ta đã có nhiều chuyển... các doanh nghiệp, góp phần giảm bớt nhu cầu tiền mặt, ngày 21/11/1992, Thống đốc ngân hàng Nhà nớc Việt Nam đã ban hành quyết định 239/QĐ - NH1, đa ngân phiếu thanh toán vào sử dụng Ngân phiếu thanh toánmột phơng tiện thanh toán không dùng tiền mặt do Nhà nớc độc quyền phát hành Ngân phiếu thanh toán đợc lu hành trong cả nớc, có mệnh giá trên mỗi tờ, không ghi tên và địa chỉ chuyển nhợng Mệnh giá... sẽ hạch toán: Nợ: TK tiền gửi đảm bảo thanh toán séc bảo chi Có: TK liên hàng đến Hoặc TK thanh toán bù trừ 2 Thanh toán bằng uỷ nhiệm chi - chuyển tiền: Uỷ nhiệm chi là lệnh chi tiền của chủ tài khoản đợc lập theo mẫu in sẵn của ngân hàng, yêu cầu ngân hàng phục vụ mình (nơi mở tài khoản tiền gửi) thanh toán để chi trả cho ngời thụ hởng - 24 - Uỷ nhiệm chi dùng để thanh toán các khoản trả tiền hàng . luận đề xuất một số vấn đề về tổ chức thanh toán không dùng tiền mặt ở Ngân hàng Công thơng Đống Đa. Kết cấu của khoá luận:Chơng I: Cơ sở lý luận về thanh. thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế. Chơng II: Thực trạng thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Công thơng Đống Đa. Chơng III: Một số
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số vấn đề về tổ chức thanh toán không dùng tiền mặt tại Vietinbank Đống Đa, Một số vấn đề về tổ chức thanh toán không dùng tiền mặt tại Vietinbank Đống Đa, Một số vấn đề về tổ chức thanh toán không dùng tiền mặt tại Vietinbank Đống Đa, Sự cần thiết khách quan:, Thanh toán không dùng tiền mặt trong thời kỳ kinh tế kế hoạch hoá tập trung., Quy định chung: Quy định đối với khách hàng:, Thanh to¸n b»ng sÐc:, Thanh to¸n b»ng ủ nhiƯm chi - chun tiỊn: Thanh to¸n b»ng ủ nhiƯm thu., Thanh toán bằng th tín dụng. Thanh toán bằng ngân phiếu thanh toán., Khái Quát hoạt động kinh tế x hội Quận Đống Đa. ã, Mô hình tổ chức:, Hoạt động nguồn vốn., Công tác sử dụng vốn., Kinh doanh đối ngoại. Công tác thanh toán:, Tình hình thanh toán nói chung:, Kiến nghị về séc chuyển khoản:, Về mức thu phí chuyển tiền trong cùng địa bàn khi thực hiện thanh toán điện tử. Kiến nghị về uỷ nhiệm chi:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay