Tài liệu ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH NGỮ VĂN ppt

4 584 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/02/2014, 03:20

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌCNGÀNH NGỮ VĂNA. PHẦN NGÔN NGỮ HỌC VÀ VIỆT NGỮ HỌC• NGÔN NGỮ HỌCI. Những vấn đề chung về ngôn ngữ và ngôn ngữ học1. Bản chất của ngôn ngữ1.1 Ngôn ngữ là một hiện tượng xã hội1.2 Ngôn ngữ là một hệ thống ký hiệu đặc biệt: Khái niệm ký hiệu. Kháiniệm hệ thống và cấu trúc. Những đặc trưng cơ bản của hệ thống kýhiệu ngôn ngữ.2. Chức năng của ngôn ngữ1.1 Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất của con người1.2 Ngôn ngữ là công cụ tư duy2. Ngôn ngữ học2.1 Đối tượng của ngôn ngữ học. Phân biệt ngôn ngữ và lời nói.2.2 Mục đích của việc nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ ở nhà trường.II. Ngữ âm học1. Cơ sở của ngữ âm.2. Các khái niệm ngữ âm học3. Các đơn vị ngữ âm: Nguyên âm, phụ âm, thanh điệu, ngữ điệuIII. Từ vựng học1. Khái niệm hình vị, từ và ngữ cố định. Phân biệt thành ngữ và tục ngữ2. Nghĩa của từ. Phân biệt nghĩa của từ với vật quy chiếu (vật sở chỉ)3. Sự phát triển của từ vựng3.1. Sự phát triển về số lượng: Cấu tạo thêm những từ ngữ mới dựavào những yếu tố có sẳn, vay mượn từ ngữ của tiếng nước ngoài.3.2. Sự phát triển về chất lượng (hiện tượng chuyển nghĩa của từ. Cácphương thức chuyển nghĩa cơ bản: Ẩn dụ từ vựng và hoán dụ từvựng.4. Phân biệt đa nghĩa và đồng âm5. Các quan hệ ngữ nghĩa cơ bản giữa các từ ngữ trong hệ thống từ vựng:Quan hệ đồng nghĩa, quan hệ trái nghĩa, quan hệ bao hàm.6. Các lớp từ vựng: Từ thuần việt và từ vay mượn; từ toàn dân và từ điạphương; thuật ngữ, từ nghề nghiệp, biệt ngữ xã hội, tiếng lóng; từ tíchcực, từ tiêu cựcIV. Ngữ pháp học1. Khái niệm ngữ pháp học. Các phân ngành của ngữ pháp học2. Ý nghĩa ngữ pháp và ý nghĩa từ vựng3. Những vấn đề cơ bản của ngữ pháp học: Những vấn đề cơ bản của từpháp học (hình thái học): Qui tắc biến hình từ, cấu tạo từ, từ loại.Những vẫn đề cơ bản của cú pháp học: Ngữ đoạn, cấu trúc ngữ đoạn,phân loại ngữ đoạn; câu, cấu trúc câu, phân loại câu.V. Ngữ dụng học1. Khái niệm ngữ dụng học2. Những vấn đề cơ bản của ngữ dụng học: Chỉ xuất và các phạm trù chỉxuất. Hành động ngôn từ. Các phưong châm hội thoại. Ý nghĩa hàm ẩn,phân biệt các loại ý nghĩa hàm ẩn.VI. Ngữ pháp văn bản1. Khái niệm ngữ pháp văn bản2. Tính liên kết trong văn bản: Liên kết nội dung và liên kết hình thức.3. Đoạn văn: Kháo niệm đoạn văn, câu chủ đề, phân loại đoạn văn.4. Kết cấu của văn bản• VIỆT NGỮ HỌCI. Ngữ âm học tiếng Việt1. Âm tiết tiếng việt: Tính đơn lập của âm tiết tiếng Việt, cấu tạo của âmtiết tiếng Việt, phân loại các kiểu âm tiết tiếng Việt.2. Hệ thống ngữ âm tiếng Việt: âm đầu, âm đệm, âm chính, âm cuối,thanh điệu.II. Từ vựng học tiếng Việt1. Đặc điểm của hình vị và từ tiếng Việt2. Các kiểu từ trong tiếng Việt phân chia theo đặc điểm cấu tạo: Từ đơnvà từ phức (từ láy và từ ghép)III. Ngữ pháp học tiếng Việt1. Từ loại tiếng Việt: tiêu chí phân chia từ loại tiếng Việt. Hệ thống từ loạitiếng Việt2. Các đơn vị ngữ pháp và quan hệ ngữ pháp trong tiếng Việt2.1 Các đơn vị ngữ pháp rong tiếng Việt: Tiếng (hình vị), từ , ngữ đoạn,câu.2.2 Các quan hệ ngữ pháp trong tiếng việt: quan hệ đẳng lập, quan hệchính phụ, quan hệ chủ - vị/đề thuyết.3. Ngữ đoạn trong tiếng Việt: Ngữ đoạn danh từ. Ngữ đoạn vị từ (động từ,tính từ)4. Câu tiếng việt 4.1 Cấu trúc ngữ pháp4.1.1 Các thành phần của câu: Các thành phần chính trong câu tiếngviệt: chủ ngữ, vị ngữ hay đề ngữ và thuyết ngữ. Các thànhphần của câu: Trạng ngữ, tình thái ngữ, thành phần, chêm,xen…4.1.2 Các thành phần của ngữ đoạn: định ngữ, bổ ngữ.4.2 Phân loại câu tiếng việt: phân loại câu theo cấu trúc. Phân loại câutheo “mục đích phát ngôn”IV. Phong cách học tiếng việt1. Các đặc điểm chủ yêu của những phong cách chức năng cơ bản: Phongcách ngôn ngữ hằng ngày, phong cách ngôn ngữ nghệ thuật, phongcách ngôn ngữ khoa học, phong cách ngôn ngữ hành chính – công vụ,phong cách ngôn ngữ chính luận. Phân biệt ngôn ngữ nói và ngôn ngữviết.2. Một số biện pháp tu từ phổ biến trong tiếng việt: Ẩn dụ, hoán dụ, tỉ dụ(so sánh tu từ), nhân hóa, uyển ngữ, ngoa dụ, điệp ngữ.B. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY NGỮ VĂN.I. Phương pháp giảng dạy tiếng Việt.1. Nhận thức chung về môn tiếng Việt ở cấp phổ thông (mục đích, bảnchất, đặc thù, cấu tạo nội dung, cấu trúc bài học)2. Những vấn đề lý thuyết của phương pháp giảng dạy tiếng Việt: Lýthuyết hoạt dộng ngôn ngữ và việc tiếp cận quan điểm giao tiếp tronggiảng dạy tiếng Việt. Các nguyên tắc giảng dạy tiếng Việt. Phươngpháp giảng dạy tiếng Việt.3. Phương pháp giảng dạy từ ngữ: giảng dạy nghĩa và mở rộng vốn từ.Luyện tập sử dụng từ ngữ. Phương pháp phân tích, bình giá giá trị thẩmmỹ của từ ngữ văn học.4. Phương pháp giảng dạy ngữ pháp: Hình thành các khái niệm ngữ phápcho học sinh. Luyện tập ngữ pháp, chữa lỗi ngữ pháp.5. Phương pháp dạy làm văn.II. Phương pháp giảng dạy văn học1. Nhận thức chung về môn văn học ở cấp phổ thông (đặc trưng, bản chất,cấu tạo nội dung, nhiệm vụ môn văn)2. Tư tưởng giảng dạy văn học theo tinh thần đổi mới (học sinh là chủ thểtích cực, sáng tạo trong giờ học văn)3. Các nguyên tắc giảng dạy văn học4. Các phương pháp giảng dạy văn học5. Các phương pháp giảng dạy tác phẩm văn chương: tiến trình thâm nhậpmột tác phẩm văn chương. Quá trình tổ chức hoạt động chiếm lĩnh tácphẩm văn chương. Một số phương pháp chủ yếu trong việc phân tíchtác phẩm văn chương.6. Phương pháp giảng dạy văn học: Phương pháp giảng dạy kiểu bài vềtác giả. Phương pháp giảng dạy kiểu bài về tác phẩm văn học. . ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌCNGÀNH NGỮ VĂNA. PHẦN NGÔN NGỮ HỌC VÀ VIỆT NGỮ HỌC• NGÔN NGỮ HỌCI. Những vấn đề chung về ngôn ngữ và ngôn ngữ. kýhiệu ngôn ngữ. 2. Chức năng của ngôn ngữ 1.1 Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất của con người1.2 Ngôn ngữ là công cụ tư duy2. Ngôn ngữ học 2.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH NGỮ VĂN ppt, Tài liệu ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH NGỮ VĂN ppt, Tài liệu ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH NGỮ VĂN ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay