Tài liệu Báo cáo khoa học: DNA modification with cisplatin affects sequence-specific DNA binding of p53 and p73 proteins in a target site-dependent manner pptx

14 432 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,509 tài liệu

  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/02/2014, 05:20

. DNA modification with cisplatin affects sequence-specific DNA binding of p53 and p73 proteins in a target site-dependent manner Hana Pivonˇkova´1,. cisplatin inhibits p53 binding to a synthetic p53 DNA- binding site. Here we demonstratethat the effects of global DNA modification with cisplatin on binding
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Báo cáo khoa học: DNA modification with cisplatin affects sequence-specific DNA binding of p53 and p73 proteins in a target site-dependent manner pptx, Tài liệu Báo cáo khoa học: DNA modification with cisplatin affects sequence-specific DNA binding of p53 and p73 proteins in a target site-dependent manner pptx, Tài liệu Báo cáo khoa học: DNA modification with cisplatin affects sequence-specific DNA binding of p53 and p73 proteins in a target site-dependent manner pptx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay