Tài liệu Bài Giảng Xây dựng và quản lý dự án công nghệ thông tin ppt

54 979 8
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/02/2014, 01:20

. dự án Công nghệ Thông tin; Quản lý phạm vi dự án; Quản lý thời gian của dự án; Quản lý chi phí của dự án; Quản lý chất lượng của dự án; Quản lý nguồn nhân. VIỆT NAM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN *** BÀI GIẢNG XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Bài Giảng Xây dựng và quản lý dự án công nghệ thông tin ppt, Tài liệu Bài Giảng Xây dựng và quản lý dự án công nghệ thông tin ppt, Tài liệu Bài Giảng Xây dựng và quản lý dự án công nghệ thông tin ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn