Tài liệu SOA Governance in Action doc

312 595 0
  • Loading ...
1/312 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/02/2014, 06:20

. MANNINGJos Dirksen IN ACTION REST and Web Service architectureswww.it-ebooks.info SOA Governance in Action www.it-ebooks.infowww.it-ebooks.info SOA Governance in. xxiiiPART 1 INTRODUCTION 11 Introducing SOA governance 31.1 What is SOA governance? 4Definition of service-oriented architecture 4■Introducing governance
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu SOA Governance in Action doc, Tài liệu SOA Governance in Action doc, Tài liệu SOA Governance in Action doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn