Tài liệu The Do It Yourself Lobotomy: Open Your Mind to Greater Creative Thinking [ docx

275 389 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,509 tài liệu

  • Loading ...
1/275 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/02/2014, 03:20

. THE DO- IT- YOURSELF LOBOTOMY Open Your Mind to Greater Creative Thinking Tom MonahanJohn Wiley & Sons, Inc. THE DO- IT- YOURSELF LOBOTOMYAdweek. Larry Oakner THE DO- IT- YOURSELF LOBOTOMY Open Your Mind to Greater Creative Thinking Tom MonahanJohn Wiley & Sons, Inc.Copyright © 2002 by Tom Monahan.
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu The Do It Yourself Lobotomy: Open Your Mind to Greater Creative Thinking [ docx, Tài liệu The Do It Yourself Lobotomy: Open Your Mind to Greater Creative Thinking [ docx, Tài liệu The Do It Yourself Lobotomy: Open Your Mind to Greater Creative Thinking [ docx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay