Tài liệu Static and Dynamic Analysis of the Internet’s Susceptibility to Faults and Attacks docx

11 288 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/02/2014, 01:20

. Static and Dynamic Analysis of the Internet’s Susceptibility to Faults and Attacks Seung-Taek Park1, Alexy Khrabrov2,1Department of Computer. e.g., with β ≈ 0.1 (10% attacks) .We analyze both static and dynamic susceptibility of the In-ternet to faults and attacks. In static analysis, we first reconfirmprevious
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Static and Dynamic Analysis of the Internet’s Susceptibility to Faults and Attacks docx, Tài liệu Static and Dynamic Analysis of the Internet’s Susceptibility to Faults and Attacks docx, Tài liệu Static and Dynamic Analysis of the Internet’s Susceptibility to Faults and Attacks docx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay