Tài liệu ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KỸ THUẬT ĐIỆN docx

139 707 12

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,441 tài liệu

  • Loading ...
1/139 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/02/2014, 01:20

1ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC1. Tên Môn Học: Kỹ Thuật Điện2. Ngành Học: Không Chuyên Điện3. Số Tiết: 424. Đánh Giá:  Kiểm Tra giữa Học Kỳ: 20% Thi cuối Học Kỳ: 80%5. Giáo Trình:[1] Nguyễn Kim Đính – Kỹ Thuật Điện –Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia TPHCM - 2007[2] Nguyễn Kim Đính – Bài Tập Kỹ Thuật ĐiệnNhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia TPHCM - 20072NỘI DUNG MÔN HỌCCHƯƠNG1. Khái niệm chung về Mạch Điện2. Mạch Điện hình sin3. Các phương pháp giải Mạch Sin4. Mạch Điện ba pha5. Khái niệm chung về Máy Điện6. Máy Biến Áp7. Động Cơ Không Đồng Bộ Ba Pha8. Máy Phát Đồng Bộ Ba Pha9. Máy Điện Một Chiều.CHƯƠNGCHƯƠNGCHƯƠNGCHƯƠNGCHƯƠNGCHƯƠNGCHƯƠNGCHƯƠNG33/3NỘI DUNG CHI TIẾT1 Khái Niệm Chung về Mạch Điện1.1 Các Thành Phần của Mạch Điện1.2 Cấu Trúc của Mạch Điện1.3 Các Thông Số Chế Độ của 1 Phần Tử1.4 Các loại Phần Tử Cơ Bản1.5 Hai Đònh Luật Kirchhoff2 Mạch Điện Hình Sin2.1 Khái Niệm Chung về Hàm Sin2.2 Áp Hiệu Dụng và Dòng Hiệu Dụng42.3 Biểu Diễn Áp Sin và Dòng Sin bằng Vectơ2.4 Quan Hệ Áp - Dòng của Tải.2.5 Tổng Trở Vectơ và Tam Giác Tổng Trở của Tải2.6 Công Suất Tiêu Thụ bởi Tải.2.7 Biểu Diễn Vectơ của Áp, Dòng, Tổng Trở, và Công Suất2.8 Hệ Số Công Suất2.9 Đo Công Suất Tác Dụng bằng Watlkế2.10 Số Phức2.11 Biểu Diễn Mạch Sin bằng Số Phức53. Các Phương Pháp Giải Mạch Sin3.1 Khái Niệm Chung3.2 Phương Pháp Ghép Nối Tiếp. Chia Áp3.3 Phương Pháp Ghép Song Song. Chia Dòng3.4 Phương Pháp Biến Đổi Y 3.5 Phương Pháp Dòng Mắt Lưới3.6 Phương Pháp Áp Nút3.7 Nguyên Lý Tỷ Lệ64. Mạch Điện Ba Pha4.1 Nguồn và Tải 3 Pha Cân Bằng4.2 Hệ Thống 3 Pha Y - Y Cân Bằng4.3 Hệ Thống 3 Pha Y -  Cân Bằng, Zd=04.4 Hệ Thống 3 Pha Y -  Cân Bằng, Zd≠ 04.5 Hệ Thống 3 Pha Y -  Không Cân Bằng, Zn=04.6 Hệ Thống 3 Pha Y - Y Không Cân Bằng, Zd=04.7 Hệ Thống 3 Pha Cân Bằng với Nhiều Tải //.4.8 Hệ Thống 3 Pha Cân Bằng với Tải là Động Cơ 3 Pha75. Khái Niệm Chung về Máy Điện5.1. Đònh Luật Faraday.5.2. Đònh Luật Lực Từ5.3. Đònh Luật Ampère5.4. Bài Toán Thuận: Biết , Tìm F86. Máy Biến Áp (MBA)6.1 Khái Niệm Chung6.2 Cấu Tạo của MBA6.3 MBA Lý Tưởng6.4 Các MTĐ và PT của MBA Thực Tế6.5 Chế Độ Không Tải của MBA6.6 Chế Độ Ngắn Mạch của MBA6.7 Chế Độ Có Tải của MBA97. Động Cơ Không Đồng Bộ Ba Pha7.1. Cấu Tạo của ĐCKĐB37.2. Từ Trường Trong ĐCKĐB37.3. Nguyên Lý Làm Việc của ĐCKĐB37.4. Các MTĐ1 Và PT của ĐCKĐB37.5. CS, TH, và HS của ĐCKĐB37.6. Mômen của ĐCKĐB3108. Máy Phát Đồng Bộ Ba Pha8.1. Cấu Tạo của MPĐB38.2. Nguyên Lý Làm Việc của MPĐB38.3. MTĐ và PT của MPĐB38.4. Phần Trăm Thay Đổi Điện Áp của MPĐB38.5. CS, TH, và HS của MPĐB3[...]... thuộc Áp i = ig, u (1.4) 3 Phần Tử Điện Trở (Điện Trở) (H1.7) H 1.7 ! Áp và dòng Tỷ Lệ Thuận với nhau 16 ! uR = RiR (1.5)  R = Điện Trở (ĐT) của PT Điện Trở () ! iR = GuR (1.6)  G = Điện Dẫn (ĐD) của PT Điện Trở (S) G= 1 1 ; R= R G (1.7) (1.5) và (1.6) gọi là Đònh luật Ôm (ĐLÔ) ! CS tức thời tiêu thụ bởi Điện Trở là 2 2 pR = uR iR = RiR = GuR (1.8) 17 4 PT Điện Cảm (Cuộn Cảm) (H1.8) uL = L diL... Chiều Quy Chiếu Áp (CQCA) (+, –) b Hiệu Điện Thế qua PT: u=u(t)  u > 0  Điện Thế Đầu + Lớn Hơn Điện Thế Đầu –  u < 0  Điện Thế Đầu + Nhỏ Hơn Điện Thế Đầu – 14 ) 3 CÔNG SUẤT (tức thời) (CS) ! Nếu mũi tên ( ) hướng từ + sang – thì CS tức thời tiêu thụ bởi PT là p(t) = u(t)i(t) (1.1)  p > 0  PT thực tế tiêu thụ CS  p < 0  PT thực tế phát ra CS 4 ĐIỆN NĂNG Điện Năng tiêu thụ bởi PT từ t1 đến t2...9 Máy Điện Một Chiều 9.1 Cấu Tạo của MĐMC 9.2 Nguyên Lý Làm Việc của MPMC 9.3 Sđđ của MĐMC 9.4 MPMC Kích Từ Độc Lập 9.5 MPMC Kích Từ Song Song 9.6 Nguyên Lý Làm Việc của ĐCMC 9.7 Vận Tốc của ĐCMC 9.8 Mômen của ĐCMC 9.9 ĐCMC Kích Từ Song Song 11 Chương 1 Khái Niệm Chung Về Mạch Điện 1.1 Các Thành Phần Của Mạch Điện (H1.1) H 1.1 1 Nguồn Điện: Phát (Cung Cấp) Điện Năng 2 Đường Dây: Dẫn (Truyền) Điện Năng... (Cung Cấp) Điện Năng 2 Đường Dây: Dẫn (Truyền) Điện Năng 3 Thiết Bò Biến Đổi: Biến Đổi Áp, Dòng, Tần Số… 4 Tải Điện: Nhạân (Tiêu Thụ) Điện Năng 12 1.2 Cấu Trúc Của Mạch Điện 1 Phần Tử Hai Đầu (PT) là H 1.2 Phần Tử nhỏ nhất của mạch điện  A và B là 2 Đầu Ra, để nối với các PT khác 2 Mạch Điện là 1 tập hợp PT nối với nhau (H 1.3) ! NÚT là Điểm Nối của n Đầu Ra (n  2) H 1.3 ! VÒNG là Đường Kín gồm m... (1.8) 17 4 PT Điện Cảm (Cuộn Cảm) (H1.8) uL = L diL dt 1 t iL (t) = ò uL ( ) d + iL (t ) L t H 1.8 (1.9) (1.10)  L = Điện Cảm của Cuộn Cảm (H) 5 PT Điện Dung (Tụ Điện) (H1.9) duC iC = C dt 1 t uC (t) = ò iC ( ) d + uC (t ) C t H 1.9 (1.11) (1.12)  C = Điện Dung của Tụ Điện (F) 18 1.5 Hai đònh luật Kirchhoff 1 Đònh Luật Kirchhoff Dòng (ĐKD) å i đến Nút = 0 (1.13)  Tại nút A (H1.10): H 1.10... b) H 2.5 R = Điện Trở của PT Điện Trở (2.11) UR = R;  R =  R -  R = 0 ZR = IR (2.12) Mạch R  (R, 0o) (2.13) 24 2 Mạch L a Sơ đồ và đồ thò vectơ (H2.6) a) b TT và góc H 2.6 b) XL = L = Cảm Kháng của PT Điện Cảm UL = X L ;  L =  L -  L = +90 ZL = IL Mạch L  (XL, 90o) (2.14) (2.15) (2.16) 25 3 Mạch C a Sơ đồ và đồ thò vectơ (H2.7) a) b TT và góc H 2.7 b) 1 XC = = Dung Kháng của PT Điện Dung C... a) b TT và Góc H 2.8 b) X = X L - X C = Điện Kháng (ĐK) của Mạch RLCNT (2.20) U 2 2 -1 X Z= = R + X ;  =  -  = tan I R Mạch RLC Nối Tiếp « (Z, ) (2.21) (2.22) 27 5 Mạch RLC song song a Sơ đồ (H2.9) và đồ thò vectơ (H 2.8b) b TT và Góc  G = 1/R = Điện Dẫn của R (2.23)  BL = 1/XL = Cảm Nạp của L (2.24)  BC = 1/XC = Dung Nạp của C (2.25) H 2.9 B = BL – BC = Điện Nạp (ĐN) của Mạch RLCSS U Z= = I 1... của Tải a) H 2.14 b) 35 Trên H 2.14a, Nguồn Áp có AHD Up cấp điện cho Tải có AHD U và TGCS trên H 2.14b, qua Đường Dây có ĐT Rd Ta có: P (2.42)  Dòng dây Id = Dòng tải I = U cos  (2.43)  Tổn Hao (TH) trên dây = Pth = Rd I 2  CS phát = PP = P + Pth (2.44) P ´ 100 (2.45) P + Pth ! Nếu cos  thì I , Pth , PP  và  %   Hiệu Suất (HS) tải điện = % =  Phải tìm cách nâng cao HSCS của tải 36 ... = 0 (1.13)  Tại nút A (H1.10): H 1.10 i1 - i2 + i3 - i4 = 0 2 Đònh Luật Kirchhoff Áp (ĐKA) å u dọc theo Vòng = 0 (1.14)  Trong vòng 1234 (ABCD) (H1.11): H 1.11 u1 - u2 + u3 - u4 = 0 19 Chương 2 Mạch Điện Hình Sin 2.1 Khái Niệm Chung Về Hàm Sin Từ Chương 2, Áp và Dòng qua PT trên H 2.1 có Dạng Sin u = Um sin( t +  ) i = Im sin( t +  ) (2.1) H 2.1 ! ! u « (Um ,  ) ; Um = Biên Độ Áp; i « ( Im , . 1ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC1. Tên Môn Học: Kỹ Thuật Điện 2. Ngành Học: Không Chuyên Điện 3. Số Tiết: 424. Đánh Giá:  Kiểm Tra giữa Học Kỳ: 20% Thi cuối Học. Nguyễn Kim Đính – Kỹ Thuật Điện –Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia TPHCM - 2007[2] Nguyễn Kim Đính – Bài Tập Kỹ Thuật Điện Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia TPHCM
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KỸ THUẬT ĐIỆN docx, Tài liệu ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KỸ THUẬT ĐIỆN docx, Tài liệu ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KỸ THUẬT ĐIỆN docx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn