Lực lượng dân quân tự vệ.DOC

13 15,959 16
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2012, 15:38

Lực lượng dân quân tự vệ 1. Mở đầu.Khởi nguồn từ triều đại các vua Hùng, trong suốt mấy ngàn năm lịch sử dựng nớc và giữ nớc dân tộc Việt Nam ta đã trải qua rất nhiều cuộc đấu tranh giải phóng và bảo vệ Tổ Quốc, chúng ta đã rất tự hào với những vị anh hùng dân tộc nh Bà Trng, Bà Triệu, Lê Lợi, Quang Trung ., tự hào với những chiến thắng nh chiến thắng Gò Đống Đa, Điện Biên Phủ dới đất và trên không ., đặc biệt những thắng lợi mà chúng ta giành đợc trong các cuộc đấu tranh giành và giữ chính quyền, chiến tranh giải phóng dân tộc trong thời đại Hồ Chí Minh dới sự lãnh đạo của Đảng đã kế thừa và phát triển truyền thống quân sự quốc phòng lên một bớc mới. Những chiến công mà cha ông ta đã giành đợc chính là nhờ có sức mạnh đoàn kết của cả dân tộc vĩ đại, cùng với nó là sự xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Vận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết Mác-Lê Nin về chiến tranh, quân đội và quốc phòng vào điều kiện cụ thể Việt Nam, Đảng ta đã giải quyết đúng đắn và sáng tạo vấn đề tổ chức lực lợng trong khởi nghĩa và chiến tranh cách mạng với phơng châm vũ trang toàn dân đi đôi với xây dựng Quân đội nhân dân, đồng thời giải quyết tốt vấn đề về hậu phơng chiến lợc và lực lợng đồng minh chiến lợc của cách mạng. Từ những kinh nghiệm và những bài học xơng máu trong sự nghiệp dựng nớc và giữ nớc, và yêu cầu đòi hỏi của nhiệm vụ bảo vệ Tổ Quốc hiện nay mà ta có thể khẳng định rằng xây dựng nền quốc phòng toàn dân với lực lợng dân quân tự vệ vững mạnh, là nhiệm vụ chiến lợc và thờng xuyên lâu dài,vừa khẩn trơng cấp bách trong cục diện đất nớc ngày nay, đó là nhiệm vụ của toàn dân, toàn quân ta.Dân quân tự vệ là lực lợng vũ trang quần chúng, không thoát ly sản xuất, công tác, là một bộ phận của lực lợng vũ trang nhân dân của nớc Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đặt dới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản Việt nam, sự quản lý, điều hành của Chính phủ và của Uỷ ban Nhân dân, sự chỉ đạo, chỉ huy trực tiếp của cơ quan quân sự các cấp, là một trong 1những công cụ chủ yếu để bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nớc ở cơ sở. Lực lợng này đợc tổ chức ở xã, phờng, thị trấn gọi là dân quân, đợc tổ chức ở các cơ quan Nhà nớc, đơn vị hành chánh sự nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị - xã hội gọi là tự vệXuất phát từ quan điểm chiến tranh nhân dân của Đảng ta là luôn luôn xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nớc.Xuất phát từ mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, xây dựng Tổ Quốc luôn đi đôi với bảo vệ Tổ Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa. Vì thế những quốc gia dân tộc khi giành đợc chính quyền, giành đợc độc lập tự do thì phải luôn chú trọng, quan tâm giải quyết mối quan hệ này. Xây dựng Tổ Quốc và bảo vệ Tổ Quốc là hai vấn đề khác nhau nhng giữa chúng có mối quan hệ chặt chẽ, biện chứng, hữu cơ tác động qua lại lẫn nhau. Xây dựng Tổ Quốc là làm cho đất nớc từng bớc phát triển về mọi mặt kinh tế, chính trị xã hội, quân sự, khoa học kỹ thuật. Xây dựng Tổ Quốc là xây dựng từ cơ sở hạ tầng cho tới kiến trúc thợng tầng, xây dựng từ những điểm khởi đầu cho mãi mãi về sau, khiến cho đất nớc ngày càng tiến bộ, phát triển đi lên sánh vai với các cờng quốc năm châu. Tuy nhiên chỉ xây dựng Tổ Quốc không thôi thì cha đủ, cùng với xây dựng ta còn phải phối kết hợp với việc bảo vệ Tổ Quốc, có nh vậy xây dựng mới có cơ sở, nền tảng vững chắc để tiếp tục phát triển và huy động đợc mọi tiềm năng vốn có. Bảo vệ Tổ Quốc là để chống lại mọi âm mu thủ đoạn của kẻ thù nhằm chống phá ta về mọi mặt, trên cơ sở đó bảo vệ mọi thành tựu xây dựng đất nớc của mọi thế hệ những ngời Việt Nam chúng ta. An ninh chính trị, trật tự xã hội ổn định là điều kiện cho đất nớc phát triển về mọi mặt, do đó những quốc gia đã có độc lập chủ quyền phải chăm lo đến việc xây dựng và bảo vệ. Xây dựng để bảo vệ, bảo vệ để xây dựng, hai vấn đề đó tuy mới thoạt nghe tởng chừng hoàn toàn khác nhau,nhng giữa chúng có mối quan hệ vô cùng mật thiết, không thể tách rời, luôn tác động qua lại lẫn 2nhau. Mối quan hệ hữu cơ đó là điều kiện tiền đề để thúc đẩy đất nớc phát triển, xây dựng Tổ Quốc giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Xuất phát từ những quan điểm, t tởng nhận thức của Đảng ta về việc giải quyết mối quan hệ giữa xây dựng với bảo vệ Tổ Quốc trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Đảng ta luôn luôn cho rằng xây dựng và bảo vệ có một mối quan hệ luôn luôn đi đôi trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng. Bản chất âm mu của kẻ thù không thay đổi là xoá bỏ chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa, do đó xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc là quy luật phổ biến của các nớc đi lên chủ nghĩa xã hội, quan điểm của Đảng ta phù hợp với lí luận của chủ nghĩa Mác-Lê nin. Mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ, nó vẫn và luôn luôn là quy luật phổ biến của cách mạng Xã Hội Chủ Nghĩa. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn chú trọng giải quyết tốt mối quan hệ này.Xuất phát từ thực tiễn của địa hình, của vị trí địa lí, chính trị, quân sự của Việt Nam trong khu vực.Việt Nam có địa hình: chiều dài lớn, chiều rộng hẹp, có đờng bờ biển dài trên 3200 km,có nhiều đảo và quần đảo, có vị trí rất quan trọng ở khu vực Đông Dơng. Việt Nam là nớc đầu tiên trong khu vực đi theo con đờng Xã Hội Chủ Nghĩa, là nớc Xã Hội Chủ Nghĩa đầu tiên ở Đông Nam á đã và đang giơng cao ngọn cờ đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho Tổ Quốc, đòi toàn vẹn lãnh thổ trớc các cờng đế quốc lớn; đồng thời cũng đã giành đợc nhiều thắng lợi to lớn và vang dội, gây đợc uy tín lớn trên trờng quốc tế, điều đó làm cho kẻ thù vô cùng tức tối và càng làm cho chúng chống phá ta quyết liệt hơn.Xuất phát từ đặc điểm, tình hình thực tiễn của đất nớc ta hiện nay, đặc biệt là từ những năm đổi mới, chúng ta đã thu dợc những kết quả to lớn trong nhiều lĩnh vực song vẫn còn gặp nhiều khó khăn,trong khi đó kẻ thù câu kết với nhau triệt để lợi dụng những khó khăn và tìm mọi cách để chống phá, thôn tính Việt Nam. Nớc ta đang xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thời kì hoà bình, đang thực hiện những đờng lối của Đảng về phát triển kinh tế -xã hội sau những năm đổi mới, đẩy lùi lạm phát, đa kinh tế nhanh chóng phát triển, trật tự an ninh đợc giữ vững. Nhân dân tin tởng vào đờng lối lãnh đạo của 3Đảng , phấn khởi hăng hái khắc phục những khó khăn chống tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó ta còn vấp phải một số khó khăn nh nền kinh tế còn mất cân đối về cơ cấu, tệ nạn xã hội còn nhiều do đó an ninh chính trị cha thật vững chắc. Sau sự sụp đổ của Liên Xô và các nớc Xã Hội Chủ Nghĩa ở Đông Âu,Việt Nam vẫn kiên định đi theo con đờng Xã Hội Chủ Nghĩa mà Bác và Đảng ta đã chọn.Việc kiên định với mục tiêu, con đờng đã chọn của Đảng và nhân dân ta càng làm cho kẻ thù chống phá ta quyết liệt hơn.Chúng thông qua những hoạt động diễn biến hoà bình để thực hiện xoá bỏ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, triệt tiêu sự lãnh đạo của Đảng ta. Chúng tiếp tục chống phá về chính trị, t tởng, văn hoá, kích động đấu tranh đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập; chúng chống phá trên lĩnh vực kinh tế, gây rối loạn về chính trị; chúng lợi dụng vấn đề tôn giáo, vấn đề dân tộc để chống Việt Nam; chúng móc nối sử dụng bọn phản động tay sai trong chế độ cũ, vô hiệu hoá sức mạnh lực lợng vũ trang của ta.Xuất phát từ kinh nghiệm trong lịch sử truyền thống dựng nớc và giữ nớc của dân tộc, xây dựng đất nớc vững mạnh luôn luôn làm cơ sở cho việc bảo vệ Tổ Quốc.Thực hiện việc kết hợp xây dựng kinh tế để củng cố quốc phòng. Truyền thống động viên sức ngời, sức của tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn trớc những tình huống khi chiến tranh xâm lợc xảy ra.Từ những cơ sở lí luận và thực tiễn trên, ta có thể rút ra kết luận vấn đề xây dựng một nền quốc phòng toàn dân với lực lợng dân quân tự vệ vững mạnh của nớc ta trong giai đoạn hiện nay là hết sức quan trọng và cần thiết.2. Nội dung.2.1 Vị trí, vai trò và nhiệm vụ của lực lợng dân quân tự vệ.Lực lợng dân quân tự vệ là lực lợng chiến lợc của chiến tranh nhân dân Việt Nam, là công cụ bạo lực và là một trong những lực lợng chuyên chính của chính quyền nhân dân ở cơ sở, là một bộ phận của lực lợng vũ trang nhân dân, là một trong những công cụ chủ yếu để bảo vệ Đảng, bảo vệ chính 4quyền, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân của đất nớc, đồng thời lực l-ợng dân quân tự vệ cũng là nòng cốt cho phong trào toàn dân đánh giặc ở địa phơng.Theo đờng lối quân sự của Đảng ta, lực lợng vũ trang nhân dân gồm 3 thứ quân: bộ đội chủ lực, bộ đội địa phơng và dân quân tự vệ. Từ trớc tới nay, dân quân tự vệ luôn luôn giữ vai trò quan trọng trong chiến tranh nhân dân. Nói đến chiến tranh nhân dân nhất thiết phải nói đến lực lợng dân quân tự vệ. Vì vậy, việc nhận thức vai trò của dân quân tự vệ là rất quan trọng.Trong chiến tranh lực lợng dân quân tự vệ luôn là lực lợng đi đầu trong công tác bảo vệ trật tự an ninh tại hậu phơng đồng thời cũng tham gia chiến đấu hiệu quả mỗi khi cần thiết.Dân quân tự vệ còn có vai trò là lực lợng chủ yếu để tiến hành chiến tranh du kích ở vùng sau lng địch và để bảo vệ hậu phơng rộng lớn của ta trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Pháp. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, dân quân tự vệ là lực lợng vũ trang đông đảo nhất, lại không thoát ly sản xuất mà luôn luôn bám đất, bám dân để giữ làng, chống địch càn quét khủng bố, làm thất bại âm mu lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng ngời Việt đánh ngời Việt của chúng. Dân quân tự vệ đảm nhiệm việc trừ gian tiễu phỉ, tiêu hao và tiêu diệt sinh lực địch, đánh vào hậu phơng của chúng . Dân quân tự vệ với những vũ khí thô sơ nh giáo mác, gậy gộc, súng đạn . tự chế cũng đã tìm cách đánh giặc rất tài tình khiến cho địch ăn không ngon, ngủ không yên. Dân quân tự vệ còn là lực lợng nòng cốt động viên tổ chức và rèn luyện toàn dân tham gia giết giặc. Dân quân tự vệ giữ vai trò hết sức quan trọng trong việc bảo vệ hậu phơng của ta.Lực lợng dân quân tự vệ là một khái niệm mới có trong mấy chục năm gần đây tuy nhiên về bản chất lực lợng này đã luôn luôn tồn tại trong thế trận chiến tranh nhân dân của ta từ rất lâu rồi. Từ thời phong kiến trong các cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm nhân dân ta đã biết lập thế trận vờn không nhà trống với thế trận này ngời dân tuy không trực tiếp đánh phá quân địch nhng cũng đã làm cho chúng không thể cớp phá lơng thực làm suy yếu một 5phần sức mạnh của chúng có thể nói nhờ có lực lợng tại chỗ này mà vó ngựa quân Nguyên Mông không thể đạp gẫy đợc một ngọn cỏ nào của nớc ta.Cho đến những cuộc chiến tranh hiện đại với các nớc đế quốc gần đây một lần nữa lực lợng dân quân tự vệ lại đóng góp một phần vào thắng lợi vẻ vang của nhân dân ta trớc những cờng quốc quân sự nhất nhì thế giới. Thậm chí dân quân tự vệ đã bắn rơi đợc máy bay Mỹ chỉ với những vũ khí đơn giản nh súng 12.7 ly, hay các loại pháo hạng nhẹ.Vai trò chiến đấu của lực lợng dân quân tự vệ thậm chí đã trở thành thành ngữ giặc đến nhà đàn bà cũng đánh.Dân quân tự vệ là công cụ chuyên chính chủ yếu của chính quyền nhân dân ở cơ sở để thực hiện chuyên chính đối với thù trong giặc ngoài bảo vệ lợi ích dân tộc và lợi ích của nhân dân. Trong qúa trình đấu tranh vũ trang cách mạng, dân quân tự vệ tỏ ra rất mực trung thành với dân tộc, với nhân dân lao động. Dân quân tự vệ đóng vai trò hậu thuẫn tin cậy của nông dân lao động trong cuộc đấu tranh nhằm thực hiện cuộc cách mạng dân chủ, trong cuộc vận động giảm tô, giảm tức cải cách ruộng đất. Dân quân tự vệ cùgn công an nhân dân ra sức giữ gìn trật tự xóm làng yên vui trấn áp bọn phản động. Vì vậy, dân quân tự vệ đã đợc nhân dân ta hết lòng tin yêu giúp đỡ, nhờ đó mà không ngừng phát triển vững mạnh.Trong lao động sản xuất lực lợng dân quân tự vệ lại là lực lợng chủ yếu làm ra của cải vật chất cho xã hội trên đồng ruộng cũng nh là trong các nhà máy xí nghiệp.Nh ta đã biết dân quân đợc tổ chức ở các phờng, xã, thị trấn, tự vệ đợc tổ chức trong các cơ quan Nhà nớc, đơn vị hành chánh sự nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị - xã hội, ngoài nhiệm vụ giữ gìn an ninh ở địa phơng ra thì công việc hàng ngày và cũng là nhiệm vụ chính của họ chính là lao động sản xuất. Theo pháp lệnh về dân quân tự vệ thì lực lợng dân quân tự vệ có độ tuổi từ 18 đến 45 đối với nam và 18 đến 40 đối với nữ do đó lực lợng dân quân tự vệ là lực lợng đang trong độ tuổi lao động nhiệt tình và sáng tạo nhất của cuộc đời và vì vậy lực lợng dân quân tự vệ đóng vai trò rất quan trọng trong lao động sản xuất.6Tóm lại, trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nớc, lực lợng dân quân tự vệ giữ một vai trò chiến lợc hết sức quan trọng. Khẳng định vai trò chiến lợc của dân quân tự vệ, không phải chúng ta chỉ căn cứ vào những thắng lợi mà dân quân tự vệ đã giành đợc trong thực tiễn chiến tranh ở cả hai miền mà chính là chúng ta đã xuất phát từ đờng lối quân sự mác-xít của Đảng ta, từ bản chất của chiến tranh nhân dân, xuất phát từ đặc điểm của chiến tranh nhân dân ở nớc ta.Nhiệm vụ của lực lợng dân quân tự vệ.Lực lợng dân quân tự vệ có các nhiệm vụ sau:1. Sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu tiêu diệt, tiêu hao lực lợng địch, làm nòng cốt cho phong trào toàn dân đánh giặc, bảo vệ địa phơng, cơ sở;2. Phối hợp với công an, Bộ đội biên phòng, bộ đội thờng trực và các đoàn thể nhân dân giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ các công trình quốc phòng, các kho vũ khí trang bị kỹ thuật, phát hiện và thu giữ các loại vũ khí trang bị quân sự tồn giữ bất hợp pháp ở địa phơng, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện;3. Bổ sung cho quân đội, phối hợp với quân đội chiến đấu, phục vụ chiến đấu, phục vụ tiền tuyến;4. Gơng mẫu chấp hành và vận động nhân dân thực hiện đờng lối, chủ tr-ơng, chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nớc, xung kích trong lao động sản xuất, bảo vệ sản xuất, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, địch họa và các sự cố nghiêm trọng khác.Với nhiệm vụ đó, công tác dân quân tự vệ hiện nay cần đợc triển khai toàn diện, có chiều sâu, gắn kết chặt chẽ với xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cũng nh xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phơng, đặc biệt, trong thời kì mới, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nớc có sự phát triển với yêu cầu ngày càng cao, nên đồi hỏi công tác dân quân tự vệ phải có sự đổi mới hơn nữa, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ngang tầm nhiệm vụ trên.72.2 Phơng hớng xây dựng lực lợng dân quân tự vệ trong giai đoạn hiện nay.Lực lợng dân quân tự vệ là lực lợng nòng cốt giữ gìn an ninh trật tự tại các đoàn thể cơ sở địa phơng, đồng thời cũng là lực lợng hùng hậu trong công cuộc xây dựng đất nớc XHCN, vì vậy xây dựng lực lợng dân quân tự vệ trong giai đoạn hiện nay không chỉ là đơn thuần xây dựng lực lợng này theo khía cạnh quân sự chính trị mà còn phải áp dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật để hoạt động xây dựng đất nớc của dân quân tự vệ có hiệu quả hơn.Định hớng chung của Đảng ta về xây dựng lực lợng dân quân tự vệ là tạo sự ổn định và hợp lý về số lợng, nâng cao về chất lợng, xây dựng lực lợng dân quân tự vệ một cách có tổ chức và quy mô phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, đặc điểm dân tộc, tôn giáo điều kiện địa lý và nhiệm vụ quốc phòng an ninh của từng địa phơng và sự chuyển đổi về cơ chế kinh tế trong giai đoạn hiện nay.Định hớng cụ thể về xây dựng lực lợng dân quân tự vệ đợc thể hiện theo 4 điểm sau:1. Nâng cao chất lợng và hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng, tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng về nhận thức và trách nhiệm của cán bộ các cấp và của lực lợng dân quân tự vệ đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống.Phải giáo dục quán triệt sâu sắc quan điểm, đờng lối của Đảng, chủ trơng, chính sách của nhà nớc về xây dựng nền quốc phòng toàn dân cho cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành và thế hệ trẻ. Kết hợp giáo dục tập trung ở các lớp với giáo dục thờng xuyên bằng nhiều hình thức, làm cho mọi cán bộ, đảng viên ở tất cả các cấp, phải ngành và nhân dân có nhận thức đúng đắn và đầy đủ về việc xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân. Kết hợp quốc phòng - an ninh với kinh tế, phối hợp chặt chẽ các hoạt động quốc phòng, an ninh và đối ngoại; thấy rõ những âm mu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Từ đó nâng cao tinh thần yêu nớc, chủ nghĩa xã hội, đề cao ý thức cảnh 8giác cách mạng, xác định rõ trách nhiệm, trớc hết là của đội ngũ cán bộ. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng thuộc trách nhiệm của mỗi ngời, mỗi tổ chức, kiên quyết đấu tranh làm thất bại chiến lợc "diễn biến hòa bình" bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia.2. Đẩy mạnh xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nớc:Tăng cờng xây dựng tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, làm nền tảng của thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, coi trọng xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. Tập trung chỉ đạo xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh, đặc biệt là ở tuyến biên giới, đảo và các địa bàn trọng điểm ở nội địa. Nắm chắc tình hình, chủ động phát hịên và đối phó có hiệu quả với những âm mu, thủ đoạn phá hoại của địch, không để bị bất ngờ trong mọi tình huống. Giải quyết tốt tình hình an ninh ở cơ sở, các vụ khiếu kiện, tố cáo và mâu thuẫn trong nội bộ, nhất là những điểm nóng; xử lý kịp thời và có hiệu quả các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo để chia rẽ đoàn kết dân tộc, chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa.Các Bộ, ngành, địa phơng cần nắm vững và tổ chức thực hiện có hiệu quả việc kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh. Bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch A, triển khai xây dựng cụ thể kế hoạch B của các ngành, các cấp, trớc hết là đối với các Bộ, ngành Trung ơng. Các cấp, các ngành, các địa phơng phải thể hiện rõ sự kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với quốc phòng trong xây dựng và thực hiện các dự án dài hạn, ngắn hạn, các dự án liên doanh, các khu công nghiệp, khu chế xuất, trong điều chỉnh bố trí dân c, xây dựng củng cố bến cảng, sân bay, đờng giao thông thủy, bộ, chú trọng phát triển giao thông nông thôn, vùng núi, vùng sâu, vùng xa. Xây dựng và phát triển mô hình kinh tế - quốc phòng trên từng địa bàn cụ thể. Kết hợp thực hiện tốt các chính sách xã hội với chính sách hậu phơng quân đội. 9Coi trọng xây dựng tiềm lực và nguồn bảo đảm để đáp ứng nhu cầu quốc phòng trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.3. Xây dựng, nâng cao sức mạnh tổng hợp, tạo bớc phát triển mới về chất l-ợng và sức mạnh chiến đấu của lực lợng dân quân tự vệ địa phơng:Các Bộ, ngành và các địa phơng phải chăm lo xây dựng để nâng cao sức mạnh chiến đấu toàn diện. Xây dựng cơ quan quân sự địa phơng, cơ quan và cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm công tác quốc phòng ở các Bộ, ngành với chất lợng tốt, đủ sức làm tham mu cho lãnh đạo, chỉ huy thực hiện công tác quốc phòng trong thời kỳ mới.Xây dựng bộ đội địa phơng đủ số lợng, có chất lợng. Tổ chức huấn luyện cho từng đối tợng theo đúng nội dung chơng trình quy định sát với tình hình nhiệm vụ địa bàn hoạt động, phù hợp với sở trờng cách đánh của từng lực l-ợng.Nâng cao chất lợng tổng hợp của lực lợng Dân quân tự vệ theo quy định của pháp lệnh về Dân quân tự vệ, nhất là chất lợng về chính trị. Duy trì số l-ợng, quy mô tổ chức và phơng thức hoạt động phù hợp với từng vùng, từng địa phơng. Nâng cao chất lợng giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự để bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực sự là lực lợng nòng cốt xung kích trong phòng, chống thiên tai ở cơ sở.Duy tình hình huấn luyện và quản lý chặt chẽ lực lợng dự bị động viên, quân nhân dự bị và phơng tiện kỹ thuật. Xây dựng đội ngũ sĩ quan dự bị, đảm bảo đủ số lợng và chất lợng. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch động viên, huấn luyện diễn tập từng bớc nâng cao chất lợng của đội ngũ sĩ quan dự bị và các đơn vị dự bị động viên. Thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và công tác tuyển sinh quân sự hàng năm, có chính sách u tiên đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc.Tổ chức sơ kết việc thực hiện Pháp lệnh về Dân quân tự vệ, Pháp lệnh về Lực lợng dự bị động viên, rút ra những bài học kinh nghiệm, xác định phơng hớng, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Trong năm 2001, tổ 10[...]... khẳng định rằng xây dựng nền quốc phòng toàn dân với lực lợng dân quân tự vệ vững mạnh, là nhiệm vụ chiến lợc và thờng xuyên lâu dài,vừa khẩn trơng cấp bách trong cục diện đất nớc ngày nay, đó là nhiệm vụ của toàn dân, toàn quân ta. Dân quân tự vệ là lực lợng vũ trang quần chúng, không thoát ly sản xuất, công tác, là một bộ phận của lực lợng vũ trang nhân dân cđa níc Céng Hßa X· Héi Chđ NghÜa ViƯt... đáng là những công dân có ích cho đất nớc. Lực lợng dân quân tự vệ của ta đà đợc xây dựng, quản lý mấy chục năm nay theo những chính sách rất hợp lý của nhà nớc có thể nói là hoàn chỉnh tuy nhiên tôi cũng đa ra ý kiến chủ quan của bản thân m×nh hy väng r»ng nã cã thĨ gióp Ých cho việc cải tiến về tổ chức của lực lợng này. Lực lợng dân quân tự vệ của ta đợc huấn luyện về chính trị và quân sự tập chung... cách đánh của từng lực l-ợng.Nâng cao chất lợng tổng hợp của lực lợng Dân quân tự vệ theo quy định của pháp lệnh về Dân quân tự vệ, nhất là chất lợng về chính trị. Duy trì số l-ợng, quy mô tổ chức và phơng thức hoạt động phù hợp với từng vùng, từng địa phơng. Nâng cao chất lợng giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự để bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xà hội, thực sự là lực lợng nòng cốt... ơng ngày càng hoàn chỉnh về chất lợng.Trong thời chiến lực lợng dân quân tự vệ chính là lực lợng đảm bảo cho hậu phơng vững chắc đồng thời chi viện sức ngời sức của cho tiền tuyến thân yêu.Có thể nói lực lợng dân quân tự vệ là một trong những thế mạnh cđa chóng ta c¸c níc kh¸c vÝ dơ nh Nam T đà rất thiếu sót khi không chú trọng phát triển lực lợng này. Trong chiến tranh Nam T, Nam T đà bắn rơi...Trong thời bình lực lợng dân quân tự vệ là lực lợng chính tham gia lao động làm ra phần lớn của cải vật chất cho xà hội, đồng thời dân quân tự vệ hoạt động tích cực cũng có thể đẩy lùi đợc các tệ nạn xà hội nh làm cho các đoàn thể cơ sở ở điạ phơng trở nên vững mạnh hơn từ đó... nay các thế lực phản động thờng xuyên sử dụng những thủ đoạn diễn biến hoà bình lôi kéo, lừa gạt nhân dân ta điển hình là sự kiện một số đồng bào Tây Nguyên vợt biên sang Campuchia vừa qua vì vậy theo ý kiến tôi việc huấn luyện lực lợng dân quân tự vệ là rất cần thiết đặc biệt là huấn luyện t tởng chính trị cho lực lợng này, nhng chu kỳ huấn luyện 1 năm là hơi dài, việc huấn luyện về quân sự có... điều hành của Chính phủ và của Uỷ ban Nhân dân, sự chỉ đạo, chỉ huy trực tiếp của cơ quan quân sự các cấp, là mét trong 1 Coi trọng xây dựng tiềm lực và nguồn bảo đảm để đáp ứng nhu cầu quốc phòng trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.3. Xây dựng, nâng cao sức mạnh tổng hợp, tạo bớc phát triển mới về chất l-ợng và sức mạnh chiến đấu của lực lợng dân quân tự vệ địa phơng:Các Bộ, ngành và các địa phơng... đội và quốc phòng vào điều kiện cụ thể Việt Nam, Đảng ta đà giải quyết đúng đắn và sáng tạo vấn đề tổ chức lực lợng trong khởi nghĩa và chiến tranh cách mạng với phơng châm vũ trang toàn dân đi đôi với xây dựng Quân đội nhân dân, đồng thời giải quyết tốt vấn đề về hậu phơng chiến lợc và lực lợng đồng minh chiến lợc của cách mạng. Từ những kinh nghiệm và những bài học xơng máu trong sự nghiệp... tranh giải phóng dân tộc trong thời đại Hồ Chí Minh dới sự lÃnh đạo của Đảng đà kế thừa và phát triển truyền thống quân sự quốc phòng lên một bớc mới. Những chiến công mà cha ông ta đà giành đợc chính là nhờ có sức mạnh đoàn kết của cả dân tộc vĩ đại, cùng với nó là sự xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Vận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết Mác-Lê Nin về chiến tranh, quân đội và quốc... Thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và công tác tuyển sinh quân sự hàng năm, có chính sách u tiên đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc.Tổ chức sơ kết việc thực hiện Pháp lệnh về Dân quân tự vệ, Pháp lệnh về Lực lợng dự bị động viên, rút ra những bài học kinh nghiệm, xác định phơng hớng, biện pháp lÃnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Trong năm 2001, tæ 10 . lệnh về dân quân tự vệ thì lực lợng dân quân tự vệ có độ tuổi từ 18 đến 45 đối với nam và 18 đến 40 đối với nữ do đó lực lợng dân quân tự vệ là lực lợng. của lực lợng dân quân tự vệ .Lực lợng dân quân tự vệ là lực lợng chiến lợc của chiến tranh nhân dân Việt Nam, là công cụ bạo lực và là một trong những lực
- Xem thêm -

Xem thêm: Lực lượng dân quân tự vệ.DOC, Lực lượng dân quân tự vệ.DOC, Lực lượng dân quân tự vệ.DOC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay