tác động của đầu tư đến tăng trưởng và phát triển kinh tế việt nam trong giai đoạn 1990 – 2009

75 789 2

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,619 tài liệu

  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/02/2014, 13:02

CHƯƠNG 1:NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ ĐẦU TƯ, TĂNG TRƯỞNG PHÁT TRIỂN KINH TẾI.NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ ĐẦU TƯ1.Khái niệm phân loại đầu tư.1.1 Khái niệm về đầu tư.Đầu nói chung là sự hy sinh các nguồn lực ở hiện tại để tiến hành các hoạt động nào đó nhằm thu về các kết quả nhất định trong tương lai lớn hơn các nguồn lực đã bỏ ra để đạt được các kết quả đó. Như vậy , mục tiêu của mọi công cuộc đầu là đạt được các kết quả lớn hơn so với những hy sinh về nguồn lực mà nhà đầu phải ghánh chịu khi tiến hành đầu tư. Nguồn lực được nói đến ở đây có thể là tiền, tài nguyên, công nghệ, nhà xưởng, sức lao động, trí tuệ… các mục đích hướng tới chính là sự tăng lên về tài sản tài chính (tiền vốn), tài sản vật chất (nhà máy, đường sá, bệnh viện, máy móc…), tài sản trí tuệ (trình độ chuyên môn, kỹ năng tay nghề, năng suất lao động, trình độ quản lý… ) trong nền sản xuất xã hội. Trong những kết quả đạt được trên đây, những kết quả trực tiếp của sự hy sinh các tài sản vật chất, tài sản trí tuệ nguồn nhân lực tăng thêm có vai trò quan trọng trong mọi lúc , mọi nơi không chỉ đối với người bỏ vốn mà cả đối với toàn bộ nền kinh tế. Những kết quả này không chỉ nhà đầu mà cả nền kinh tế xã hội được thụ hưởng. Chẳng hạn, một nhà máy được xây dựng, tài sản vật chất của nhà đầu trực tiếp tăng lên, đồng thời tài sản vật chất, tiềm lực sản xuất của nền kinh tế cũng được tăng thêm.Lợi ích trực tiếp do sự hoạt động của nhà máy này đem lại cho nhà đầu là lợi nhuận, còn cho nền kinh tế là thoả mãn nhu cầu tiêu dùng (cho sản xuất cho sinh 1hoạt ) tăng thêm của nền kinh tế, đóng góp cho ngân sách, giải quyết việc làm cho người lao động…Trình độ nghề nghiệp, chuyên môn của người lao động tăng thêm không chỉ có lợi cho chính họ (để có thu nhập cao, địa vị cao trong xã hội) mà còn bổ sung nguồn lực có kỹ thuật cho nền kinh tế để có thể tiếp nhận công nghệ ngày càng hiện đại, góp phần nâng cao dần trình độ công nghệ kỹ thuật của nền sản xuất quốc gia.1.2 Phân loại đầu tư.Căn cứ vào các kết quả của hoạt động đầu tư, bản chất lợi ích do đầu đem lai chúng ta có thể chia đầu ra làm 3 loại : đầu tài chính, đầu thương mại đầu phát triển. Đầu tài chính:Đầu tài chính là loại đầu trong đó người có tiền bỏ ra cho vay hoặc mua các giấy tờ có giá để hưởng lãi suất định trước, hay lãi suất tuỳ thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ quan phát hành. Đầu tài chính không tạo ra tài sản mới cho nền kinh tế (Nếu không xét đến quan hệ quốc tế trong lĩnh vực này) mà chỉ làm tăng giá trị tài sản tài chính của các tổ chức, cá nhân. Với sự hoạt động của hình thức đầu này, vốn được lưu chuyển dễ dàng, khi cần có thể rút ra nhanh chóng. Đây thực sự là một nguồn cung cấp vốn quan trọng cho đầu phát triển.Đầu thương mại:Đầu thương mại là hình thức đầu trong đó người có tiền bỏ tiền ra mua hàng hóa sau đó bán với giá cao hơn nhằm thu lợi nhuận chênh lệch do giá khi mua khi bán. Loại đầu này không tạo ra tài sản mới cho nền kinh tế (nếu không xét đến ngoại thương), mà chỉ làm tăng tài sản tài chính của nhà đầu trong quá trình mua đi bán lại, chuyển giao quyền sở hữu hàng hoá giữa người bán với nhà đầu giữa nhà đầu 2với khách hàng của họ. Tuy nhiên đầu thương mại có tác dụng thúc đẩy quá trình lưu thông của cải vật chất do đầu phát triển tạo ra. Từ đó thúc đẩy đầu phát triển, tăng thu cho ngân sách, tăng tích luỹ vốn cho phát triển sản xuất kinh doanh dịch vụ nói riêng nền sản xuất xã hội nói chung.Đầu phát triển :Đầu phát triển là những hoạt động đầu tạo ra tài sản mới cho nền kinh tế, làm tăng tiềm lực sản xuất kinh doanh mọi hoạt động xã hội khác, là điều kiện chủ yếu để tạo việc làm, nâng cao đời sống của mọi người dân trong xã hội. Nói cách khác đầu phát triển là việc bỏ tiền ra để xây dựng, sửa chữa nhà cửa, kết cấu hạ tầng, mua sắm trang thiết bị lắp đặt chúng trên nền bệ, bồi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực, thực hiện các chi phí thường xuyên gắn liền với hoạt động của các tài sản này nhằm duy trì tiềm lực hoạt động của các cơ sở đang tồn tại tạo tiềm lực mới cho nền kinh tế xã hội.Ba loại đầu trên luôn tồn tại có mối quan hệ tương hỗ với nhau, trong đó đầuphát triển là cơ bản nhất, tạo tiền đề đề tăng tích lũy, phát triển hoạt động đầu tài chính đầu thương mại. Đầu phát triển là điều kiện tiên quyết cho sự ra đời, tồn tại tiếp tục phát triển của mọi cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ. Bên cạnh đó, đầu tư tài chính đầu thương mại hỗ trợ tạo điều kiện để tăng cường đầu phát triển. Tuy nhiên trong khuân khổ của đề tài này chúng ta chỉ đi sâu, tiềm hiểu, xem xét các vấn đề kinh tế của đầu phát triển- loại đầu quyết định trực tiếp sự phát triển của nền sản xuất xã hội, là điều kiện tiên quyết cho sự ra đời, tồn tại tiếp tục phát triển của mọi cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ.2.Các lý thuyết về đầu 32.1.Số nhân đầu tưSố nhân đầu phản ánh vai trò của đầu đối với sản lượng. Nó cho thấy sản lượng gia tăng bao nhiêu khi đầu gia tăng 1 đơn vị .Công thức tính:k = ∆Y/ ∆I (1) Trong đó: ∆Y: Mức gia tăng sản lượng ∆I : Mức gia tăng đầu tư k : Số nhân đầu tưTừ công thức (1) ta được ∆Y = k * ∆I (2) Như vậy, việc gia tăng đầu tác dụng khuyếch đại sản lượng tăng lên số nhân lần. Trong công thức trên, k là số dương lớn hơn 1. Vì, khi I = S, có thể biến đổi công thức (2) thành: k =IY∆∆= sY∆∆=CYY∆−∆∆=YC∆∆−11=MPC−11=MPS1 (3) Trong đó: MPC = YC∆∆ Khuynh hướng tiêu dùng biên 4 MPS = Ys∆∆ Khuynh hướng tiết kiệm biênVì MPS < 1 nên k >1Nếu MPC càng lớn thì k càng lớn, do đó, độ khuyếch đại của sản lượng càng lớn. Sản lượng càng tăng, công ăn việc làm càng tăng.Thực tế, gia tăng đầu tư, dẫn đến cầu về các liệu sản xuất (máy móc, thiết bị, nguyên nhiên vật liệu…) quy mô lao động. Sự kết hợp hai yếu tố này làm cho sản xuất phát triển, kết quả là gia tăng sản lượng nền kinh tế.Mô hình số nhân đầu phản ánh quan hệ giữa gia tăng thu nhập với gia tăng đầu tư, theo Keynes mỗi sự gia tăng của đầu đều kéo theo sự gia tăng nhu cầu bổ sung công nhân, nâng cao cầu về liệu sản xuất, do vậy làm tăng cầu về tiêu dùng, tăng giá hàng, làm tăng việc làm cho công nhân. Tất cả điều đó làm cho thu nhập tăng lên, đến lượt mình thu nhâp lại là tiền đề cho sự gia tăng đầu mới, tăng đầu mới lại làm tăng thu nhập mới. Cứ như vậy, đầu quyết định thu nhâp, thu nhâp lại tạo tiền đề để gia tăng đầu tư.2.2. Gia tốc đầu tưSố nhân đầu giải thích mối quan hệ giữa gia tăng đầu gia tăng sản lượng hay việc gia tăng đầu có ảnh hưởng như thế nào đến sản lượng. Như vậy, đầu xuất hiện như một yếu tố của tổng cầu. Theo Keynes (nhà kinh tể học trong thập niên 30 thế kỉ trước), đầu cũng được xem xét từ góc độ tổng cung, nghĩa là, mỗi sự thay đổi của sản lượng làm thay đổi đầu như thế nào.Theo lí thuyết này, để sản xuất ra 1 đơn vị đầu ra cho trước cần phải có một lượng vốn đầu nhất định. Tương quan giữa sản lượng vốn đầu có thể được biểu diễn như sau: 5x = YK (4) Trong đó: K: Vốn đầu tại thời kì nghiên cứu Y: Sản lượng tại thời kì nghiên cứu x : Hệ số gia tốc đầu tưTừ công thức (4) suy ra:K = x * Y (5)Như vậy, nếu x không đổi thì khi quy mô sản lượng sản xuất tăng dẫn đến nhu cầu vốn đầu tăng theo ngược lại. Nói cách khác, chi tiêu đầu tăng hay giảm phụ thuộc nhu cầu về liệu sản xuất nhân công. Nhu cầu các yếu tố sản xuất lại phụ thuộc vào quy mô sản phẩm cần sản xuất.Theo công thức (5), có thể kết luận:sản lượng phải tăng liên tục mới là cho đầu tăng cùng tốc độ, hay không đổi so với thời kì trước.- Theo lí thuyết này toàn bộ vốn đầu mong muốn đều được thực hiện ngay trong cùng một thời kì. Điều này không đúng bởi nhiều lí do, chẳng hạn do việc cung cấp các yếu tố liên quan đến thực hiện vốn đầu không đáp ứng, do cầu vượt quá cung… Do đó, lí thuyết gia tốc đầu tiếp tuc được hoàn thiện qua thời gian.theo lí thuyết gia tốc đầu sau này thì vốn đầu mong muốn được xác định như là một hàm của mức sản lượng hiện tạivà quá khứ, nghĩa là, qui mô đầu mong muốn được xác định trong dài hạn.Nếu gọi: Kt K (t-1) là vốn đầu thực hiện ở thời kì t (t-1)6Kt* là vốn đầu mong muốn λlà một hằng số ( 0<λ<1 )Thì: Kt K(t-1) = λ*(Kt* - K(t-1)) Có nghĩa là, sự thay đổi đầu thực hiện giữa hai kì chỉ bằng một phần của chênh lệch giữa vốn đầu mong muốn thời kì t vốn đầu thực hiện thời kì t - 1. Nếu 1=λthì Kt = Kt*.Và lí thuyết gia tốc đầu hoàn thiện sau này cũng đã đề cập đến tổng đầu tư.Theo lí thuyết gia tốc đầu ban đầu thi đầu thuần: ).1( −−=−=∆ tKKtDtItITheo lí thuyết gia tốc đầu sau này thì: Kt K(t-1) = ))1(*(* −− tKKtλ. do đó: ))1(*(*−−=∆tKKtIλ Để xác định tổng đầu tư,chúng ta giả định: Dt = )1(*−tKδ δ là hệ số khấu hao 01<<δ.Do đó: It –Dt = It - ))1(*(*)1(*−−=−tKKttKλδ hoặcIt = )1(*))1(*(*−+−−tKtKKtδλ (11)It chính là tổng đầu trong là hàm của vốn mong muốn vốn thực hiện.Lí thuyết gia tốc đầu số nhân đầu giải thích mối quan hệ qua lại giữa đầu sản lượng. Mỗi sự gia tăng của đầu đều kéo theo việc gia tăng bổ sung lao 7động,nguyên vật liệu sản xuất… dẫn đến gia tăng sản phẩm (giải thích qua số nhân đầu tư). Sản lượng gia tăng,dẫn đến gia tăng tiêu dung (do thu nhập người tiêu dùng tăng), tăng cầu hàng hóa dịch vụ nên lại đòi hỏi gia tăng đầu mới (giải thích qua mô hình gia tốc đầu tư). Gia tăng đầu mới dẫn đến gia tăng sản lượng, gia tăng sản lượng lại là nhân tố thúc đẩy gia tăng đầu tư. Quá trình này diễn ra liên tuc, dây chuyền2.3.Quỹ nội bộ của đầu tưTheo lí thuyết này,đầu có quan hệ tỷ lệ thuận với lợi nhuận thực tế:I = f (lợi nhuận thực tế). Do đó, dự án đầu nào đem lại lợi nhuận cao sẽ được lựa chọn. Vì lợi nhuân cao, thu nhập giữ lại cho đầu sẽ lớn mức đầu sẽ cao hơn. Nguồn vốn cho đầu có thể huy động bao gồm: Lợi nhuận giữ lại, tiền trích khấu hao, đi vay các loại trong đó bao gồm cả việc phát hành trái phiếu và bán cổ phiếu. Lợi nhuận giữ lại tiền trích khấu hao tài sản là nguồn vốn nội bộ của doanh nghệp, còn đi vay phát hành trái phiếu, bán cổ phiếu là nguồn vốn huy động từ bên ngoài. Vay mượn thì phải trả nợ, trường hợp nền kinh tế lâm vào tình trạng suy thoái, doanh nghiệp có thể không trả được nợ lâm vào tình trạng phá sản. Do đó việc đi vay không phải là điều hấp dẫn, trừ khi được vay ưu đãi. Cũng tương tự, việc tăng vốn đầu bằng phát hành trái phiếu cũng không phải là biện pháp hấp dẫn. Còn bán cổ phiếu để tài trợ cho đầu chỉ được các doanh nghiệp thực hiện khi hiệu quả của dự án đầu là rõ ràng thu nhập do dự án đem lại trong tương lai lớn hơn các chi phí đã bỏ ra.Chính vì vậy, theo lí thuyết quỹ nôi bộ của đầu tư, các doanh nghiệp thường chọn biện pháp tài trợ cho đầu từ các nguồn vốn nội bộ chính sự gia tăng của lợi nhuận sẽ làm cho mức đầu của doanh nghiệp lớn hơn.8Sự khác nhau giữa lí thuyết gia tốc đầu lí thuyết nàydẫn đến việc thực thi các chính sách khác nhau để khuyến khích đầu tư. Theo lí thuyết gia tốc đầu tư, chính sách tài khóa mở rộng sẽ làm cho mức đầu cao hơn do đó sản lượng thu được cũng sẽ cao hơn. Còn việc giảm thuế lợi tức của doanh nghiệp không có tác dụng kích thích đầu tư. Ngược lại, theo lí thuyết quỹ nội bộ của đầu thì việc giảm thuế lợi tức của doanh nghiệp sẽ làm tăng lợi nhuận từ đó tăng đầu tăng sản lượng, mà tăng lợi nhuận có nghĩa là tăng quỹ nội bộ. Quỹ nội bộ là một yếu tố quan trọng để xác định lượng vốn đầu mong muốn, còn chính sách tài khóa mở rộng không có tác dụng trực tiếp làm tăng đầu theo lí thuyết này.2.4. Lí thuyết tân cổ điểnCác nhà kinh tế tân cổ điển đã cố gắng giải thích nguồn gốc của sự tăng trưởng thông qua hàm sản xuất. Hàm số này nêu lên mối quan hệ giữa sự tăng lên của đầu ra với sự tăng lên của các yếu tố đầu vào: vốn, lao động, tài nguyên khoa học công nghệ.Y=f (K, L, R, T)Trong đó: Y: Đầu ra (ví dụ GDP)K: Vốn sản xuấtL: Số lượng lao độngR: Nguồn tài nguyên thiên nhiênT: Khoa học công nghệMột dạng của kiểu phân tích này là hàm Cobb-Douglas, hàm này có dạng:Y=T.Kα..Lβ.Rγ9Ở đây α, β, γ là các số luỹ thừa, phản ánh tỷ lệ cận biên của các yếu tố đầu vào.(α + β + γ = 1)Sau khi biến đổi Cobb-Douglas thiết lập được mối quan hệ theo tốc độ tăng trưởng của các biến số.g = t + αk + βl + γrTrong đó: g: Tốc độ tăng trưởng của GDPK, l, r: Tốc độ tăng trưởng của các yếu tố đầu vào.T: Phần dư còn lại, phản ánh tác động của khoa học công nghệ.Ví dụ: Giả sử các biến số của phương trình trên nhận các giá trị sau:y = 0,07 (vốn tăng 7%)k = 0,02 (lao động tăng 2%)r = 0,01 (tài nguyên ví dụ đất đai tăng 1%)α = 0,3 (vốn chiếm 30% trong GDP)β = 0,6 (lao động chiếm 60% trong GDP)γ = 0,1 (tài nguyên chiếm 10% trong GDP).Thay các số liệu vào phương trình trên chúng ta có:0,06 = t + (0,3 x 0,07) + (0,6 x 0,02) + (0,1 x 0,01)t = 0,02610[...]... trung của công nghệ gián tiếp phản ánh mức độ hiện đại của công nghệ CHƯƠNG II TÁC ĐỘNG CỦA ĐẦU ĐẾN TĂNG TRƯỞNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 1990 2009 1 ĐẦU TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 1.1 Tỷ trọng đầu trong GDP cao: Ở Việt Nam trong giai đoạn 2000-2007 vừa qua kinh tế cũng đạt được những thành tựu khả quan Tốc độ tăng trưởng hằng năm cao, ổn định (khoảng 7,6%) Trong. .. đang phát triển phải tạo ra các điều kiện thuận lợi nhằm kích thích đầu nước ngoài, cụ thể bằng các chính sách của nhà nước, bằng môi trường thuận lợi để thu hút đầu Đây chính là vai trò quan trọng của đầu nước ngoài trong việc thúc đẩy kinh tế của các nước đang phát triển 3 .Tác động của đầu phát triển đến tăng trưởng phát triển kinh tế Đầu phát triển vừa tác động đến tốc độ phát triển. .. đó tỷ lệ đầu chiếm tỷ trọng khá lớn (>30%) Năm 2008 khủng hoảng kinh tế tác động mạnh tới kinh tế Việt Nam làm giảm tăng trưởng GDP xuống còn 6.18%, năm 2009 tăng trưởng GDP là 5,32% đầu tăng gần 17% chiếm gần 43% GDP Bảng: Dự báo tăng trưởng kinh tế của WB tháng 11 năm 2008 22 1.2 Đầu tác động đến tăng trưởng kinh tế Tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây liên tục gia tăng nhưng... đang phát triển Trong nhiều 31 diễn đàn đầu người ta xem đây là đầu vào kinh tế dùng để tính các chỉ tiêu phát triển kinh tế tầm vĩ mô Đầu cho sức khoẻ con người, phát triển trí tuệ, văn hoá xã hội đầu khác cũng có tác động không nhỏ đến tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội, nhưng gián tiếp qua nguồn nhân lực các nhân tố về môi trường đầu tư; hơn nữa tác động của đầu ở các... tài sản của nhà đầu mà còn là tiềm lực sản xuất của cả nền kinh tế, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động Như vậy đầu phát 13 triển chính là một yếu tố không thể thiếu đối với quá trình tăng trưởng của một nền kinh tế 2 .phát triển kinh tế Phát triển kinh tế là quá trình lớn lên, tăng tiến về mọi mặt của nền kinh tế Phát triển kinh tế là một khái niệm rộng hơn tăng trưởng Nếu tăng trưởng. .. tiêu tăng trưởng kinh tế, nhưng tác động đến tăng trưởng kinh tế thì đầu ở mỗi lĩnh vực lại không giống nhau; Đầu vào các hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ sở hạ tầng bảo vệ môi trường tác động trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế hiệu quả của đầu cho thấy nhanh hơn, rõ ràng hơn Chính vì vậy vốn đầu vào lĩnh vực này được xem là quan trọng nhất, đặc biệt với các nước đang phát. .. kê Việt Nam 24 Để làm rõ vấn đề này, đề tài sử dụng mô hình tăng trưởng nội sinh để hồi quy phân tích những đóng góp của các yếu tố đầu vào cơ bản đến tăng trưởng từ đó đánh giá tác động của việc sử dụng vốn đến chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam thời gian qua, như thể hiện trong các bảng sau Bảng : Tỷ trọng đóng góp của các yếu tố đầu vào cơ bản cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn. .. 1995-1999 3.2.3 Tác động của đầu đến chuyển dịch cơ cấu các thành phần kinh tế Cơ cấu thành phần kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng giữ vững vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước tăng đóng góp của thành phần kinh tế ngoài nhà nước Bảng: Cơ cấu vốn đầu phân theo thành phần kinh tế giai đoạn 2001 -2009 Đơn vị tính: Tỷ đồng Năm Kinh tế nhà nước Kinh tế ngoài nhà nước Kinh tế có vốn đầu nước ngoài... cách khác, phát triển bền vững là sự kết hợp hài hòa, chặt chẽ, hợp lý cả về ba mặt: tăng trưởng kinh tế, cải thiện các vấn đề xã hội bảo vệ môi trường Đây là mục tiêu hướng tới của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam 14 III.VAI TRÒ CỦA ĐẦU ĐẾN TĂNG TRƯỞNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ THÔNG QUA LÝ THUYẾT VỀ KINH TẾ ĐẦU 1 Đầu kích thích tổng cầu nền kinh tế: 1.2 Vai trò của đầu với tổng cầu:... cứu kinh tế So sánh ICOR của Việt Nam với các nước trong khu vực có cùng giai đoạn phát triển kinh tế, ICOR của Việt Nam cao hơn rất nhiều Điều đó chứng tỏ, hiệu quả đầu của Việt Nam còn thấp Hiệu quả đầu còn được tính theo cách lấy GDP chia cho vốn đầu hàng năm (đều tính theo giá thực tế) Theo cách này, thì GDP/vốn đầu (có nghĩa là 1 đồng vốn đầu tạo ra được bao nhiêu đồng GDP) của Việt . ngoài trong việc thúc đẩy kinh tế của các nước đang phát triển. 3 .Tác động của đầu tư phát triển đến tăng trưởng và phát triển kinh tế. Đầu tư phát triển. CỦA ĐẦU TƯ ĐẾN TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ THÔNG QUA LÝ THUYẾT VỀ KINH TẾ ĐẦU TƯ1. Đầu tư kích thích tổng cầu nền kinh tế: .1.2. Vai trò của đầu tư
- Xem thêm -

Xem thêm: tác động của đầu tư đến tăng trưởng và phát triển kinh tế việt nam trong giai đoạn 1990 – 2009, tác động của đầu tư đến tăng trưởng và phát triển kinh tế việt nam trong giai đoạn 1990 – 2009, tác động của đầu tư đến tăng trưởng và phát triển kinh tế việt nam trong giai đoạn 1990 – 2009, III.VAI TRÒ CỦA ĐẦU TƯ ĐẾN TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ THÔNG QUA LÝ THUYẾT VỀ KINH TẾ ĐẦU TƯ, CHƯƠNG II. TÁC ĐỘNG CỦA ĐẦU TƯ ĐẾN TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 1990 – 2009, ĐẦU TƯ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ, HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CHUNG TOÀN XÃ HỘI CHƯA CAO DẪN ĐẾN CHẤT LƯỢNG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CÒN NHIỀU HẠN CHẾ, 1 Đầu tư tác động đến mức sống của người dân, CHƯƠNG 3.GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ VÀ XU HƯỚNG ĐẦUTƯ,TĂNG TRƯỞNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM HIỆN NAY ĐẾN NĂM 2020 ., 1Tạo lập và duy trì năng lực tăng trưởng nhanh và bền vững cho nền kinh tế, Các giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng vốn đầu tư nhằm nâng cao vai trò của đầu tư với tăng trưởng và phát triển kinh tế Việt Nam.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn