phân tích báo cáo tài chính của ngân hàng thương mại cổ phần bắc á

10 815 0

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,649 tài liệu

  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/02/2014, 12:37

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á( NORTH ASIA COMMERCIAL JOINT STOCK BANK)I. PHÂN TÍCH CẤU1. cấu bảng cân đối kế toánĐơn vị: VNĐSTT Chỉ tiêu31/12/2006 31/12/ 2007LượngTỷ trọngLượng Tỷ trọngA TÀI SẢNI Tiền mặt, vàng bạc, đá quý57,264,685,760 0.90 136,895,219,576 1.10II Tiền gửi tại ngân hàng nhà nước76,598,748,189 1.21 155,002,738,095 1.25III Tiền gửi tại tổ chức tín dụng trong và ngoài nước và cho vay các tổ chức tín dụng434,868,001,372 6.85 4,686,797,313,990 37.731 Tiền gửi tại tổ chức tín dụng khác434,868,001,372 6.85 4,686,797,313,990 37.732 Cho vay các tổ chức tín dụng khác_ _3Dự phòng rủi ro cho vay các tổ chức tín dụng khác_ _VI Chứng khoán kinh doanh269,837,445,000 4.25 1,830,126,477,500 14.731 Chứng khoán kinh doanh269,837,445,000 4.25 1,830,126,477,500 14.732 Dự phòng giảm giá chứng khoán_ _V Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chinh khác_ 236,200,000 0.00VI Cho vay khách hàng2,764,296,849,899 43.57 4,696,604,541,804 37.811 Cho vay khách hàng2,768,063,129,899 43.63 4,709,365,541,804 37.912Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng-3,766,280,000 -0.06 -12,761,000,000 -0.10VII Chứng khoán đầu tư5,200,000,000 0.08 184,478,940,000 1.491Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán200,000,000 179,478,940,000 1.442Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn5,000,000,000 0.08 5,000,000,000 0.043Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư_ - _ -Giảng viên: Trần Tất Thành 1 Kiểm tra : Tài chính DN VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn69,350,347,380 1.09 176,570,347,380 1.421 Đầu tư vào công ty con_ _2 Góp vốn liên doanh28,157,847,380 0.44 _3Đầu tư vào công ty liên kết_ _4 Đầu tư dài hạn khác41,192,500,000 0.65 176,570,347,380 1.425Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn_ _IX Tài sản cố định41,408,170,313 0.65 42,657,501,733 0.341 Tài sản cố định hữu hình40,556,881,109 0.64 41,851,522,169 0.34a Nguyên giá57,925,789,899 0.91 64,293,471,916 0.52b Hao mòn tài sản cố định-17,368,908,790 -0.27 -22,441,949,747 -0.182 Tài sản cố định thuê tài chính_ - _a Nguyên giá_ - - -b Hao mòn tài sản cố định_ - - -3 Tài sản cố định vô hình851,289,204 0.01 805,979,564 0.01a Nguyên giá1,366,621,817 0.02 1,623,212,578 0.01b Hao mòn tài sản cố định-17,368,908,790 -0.27 -817,233,014 -0.01X Bất động sản đầu tư_ - - -a Nguyên giá bất động sản đầu tư_ - - -b Hao mòn tài sản đầu tư_ - - -XI Tài sản khác196,577,360,196 3.10 512,982,032,500 4.131 Các khoản phải thu19,869,712,979 0.31 194,457,865,966 1.572Các khoản lãi, phí phải thu175,867,904,407 2.77 313,738,529,161 2.533 Tài sản TNDN hoãn lại_4 Tài sản khác839,742,811 0.01 4,785,637,374 0.045Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản nội bảng khác_ - - 0.00 Tổng tài sản có6,343,938,613,109100.0012,422,351,312,579100.00B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮUI Các khoản nợ Chính phủ và NHNN- - - 0.00II Tiền gửi, vay của các tổ chức tín dụng khác4,139,894,755,808 65.26 8,587,520,160,477 69.13Giảng viên: Trần Tất Thành 2 Kiểm tra : Tài chính DN 1Tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác4,139,894,755,808 65.26 8,487,520,160,477 68.322Vay của các tổ chức tín dụng khác- - 100,000,000,000 0.81III Tiền gửi khách hàng 1,485,724,419,791 23.42 2,255,211,011,630 18.15IVCác công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chinh khác18,700,000,000 0.29 28,709,000,000 0.23V Vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay tổ chức tín dụng chịu rủi ro- - - -VI Phát hành giấy tờ giá- - - -VII Các khoản nợ khác156,124,851,479 2.46 351,831,276,179 2.831Các khoản lãi, phí phải trả64,066,905,139 1.01 104,438,074,414 0.842 Thuế TNDN hoãn lại phải trả- 0.00 - -3 Các khoản phải trả và công nợ khác92,057,946,340 1.45 247,393,201,414 1.994 Dự phòng rủi ro khác- 0.00 - -VIII Vốn và các quỹ543,494,586,031 8.57 1,199,079,864,293 9.651 Vốn của TCTD476,020,000,000 7.501,059,220,000,000 8.53a Vốn điều lệ400,000,000,000 6.31 940,000,000,000 7.57bVốn đầu tư xây dựng bản- 0.00 - -c Thặng dư vốn cổ phần76,020,000,000 1.20 119,220,000,000 0.96d Cổ phiếu quỹ- - - -e Cổ phiếu ưu đãi- - - -g Vốn khác- - - -2 Quỹ của TCTD10,055,843,134 0.16 20,643,450,934 0.173 Chênh lệch tỷ giá hối đoái- - - -4Chênh lệch đánh giá lại tài sản- - - -5Lợi nhuận chưa phân phối57,418,742,897 0.91 119,216,413,359 0.96 Tổng cộng nguồn vốn6,343,938,613,109100.0012,422,351,312,579100.00Qua bảng cân đối kế toán cho ta thấy:- Trong cấu tài sản của ngân hàng, tiền cho khách hàng vay chiếm tỷ trọng lớn. Điều này là do tính chất đặc thù của ngân hàng là kinh doanh tiền tệ Giảng viên: Trần Tất Thành 3 Kiểm tra : Tài chính DN và mảng tín dụng là mảng quan trọng số một của ngân hàng nước ta hiện nay. Nhưng tỷ trọng của chỉ tiêu này thay đổi giảm xuống trong năm 2007 ( giảm tử 43.57% trong năm 2006 xuống còn 37,81)điều này phù hợp với xu hướng hiện đại hoá ngành ngân hàng là đa dạng hoá hình thức kinh doanh và tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc theo quy định của Ngân hàng Trung ương. Tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác tăng đột biến từ 6.85%lên 37.73 %. Đây cũng là hình thức kinh doanh tiền phổ biến của các ngân hàng và hình thức kinh doanh tiền này khá an toàn. Khoản mục dự phòng rủi ro khách hàng luôn âm và tăng vọt trong năm 2007 điều này thể hiện tính rủi ro tín dụng tăng nhanh, lý do là cuối năm 2007 cuộc khủng hoảng tín dụng cho vay thế chấp nhà tại Mỹ đã ảnh hưởng đến Việt Nam và giá bất động sản ở Việt nam cũng sụt giảm khá mạnh. Ngân hàng cần chú trọng hơn nữa đến chỉ tiêu này để chỉ tiêu này mang dấu dương đảm bảo an toàn hoạt động cho ngân hàng và toàn hệ thống. Do đặc thù của ngân hàng nên tỷ trọng chỉ tiêu tài sản cố định trong tổng tài sản là khá nhỏ và giảm dần trong năm 2007 do trong năm 2007 Ngân hàng không mở thêm chi nhánh hay phòng giao dịch nào. Khoản mục đầu tư dài hạn tăng hơn 2 lần so với năm 2007 thể hiện Ngân hàng đã kinh doanh mạo hiểm hơn đặc biệt là đầu tư dài hạn vào kinh doanh chứng khoán.- Trong cấu nguồn vốn, tỷ trọng nợ chiếm 91.45% trong năm 2006 và 90.35% trong năm 2007. Như vậy tỷ trọng nợ của Ngân hàng là rất lớn. Một phần đây cũng là đặc trưng của ngân hàng, phần khác nó cũng phản ánh tính rủi ro mà Ngân hàng phải gánh chịu. Nhưng tỷ trọng này giảm trong năm 2007, đây là một dấu hiệu tốt của Ngân hàng. Vốn điều lệ tăng nhẹ. Lợi nhuận chưa phân phối tăng từ 0.91% trong năm 2006 lên 0.96% trong năm 2007 làm do vốn chủ sở hữu tăng lên và do đó làm thay đổi cấu nợ và vốn chủ sở hữu.Giảng viên: Trần Tất Thành 4 Kiểm tra : Tài chính DN 2. Phân tích cấu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2006-2007STT Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007Lượng (VNĐ)Tỷ trọng(%) Lượng(VNĐ)Tỷ trọng(%)1Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự 426,792,966,785 100.0 597,097,077,049 100.002Chi phí lãi và các khoản chi phí tương tự360,479,270,210 84.5 375,718,555,832 62.92I Thu nhập lãi thuần102,313,696,575 24.0221,678,521,217 37.133Thu nhập từ hoạt động dịch vụ 2,881,043,095 0.7 9552353467 1.604 Chi phí từ hoạt động dịch vụ 1,763,247,970 0.4 2364564669 0.40IILãi (lỗ) thuần từ hoạt động dịch vụ 1,117,795,125 0.3 7187788798 1.20IIILãi ( lỗ ) thuần từ kinh doanh ngoại hối -10,668,370,723 -2.5 -5444369613 -0.91IVLãi (lỗ) từ kinh doanh chứng khoán kinh doanh - 0.0 - 0.00VLãi (lỗ) từ mua bán chứng khoán đầu tư 31,850,452,654 7.5 3,077,303,570 0.525 Thu nhập từ hoạt động khác 25,068,496,219 5.9 2257230137 0.386 Chi phí hoạt động khác 6,781,956,435 1.6 820073433 0.14VILãi(lỗ) thuần từ hoạt động khác 18,286,530,784 4.3 1,436,856,704 0.24VIIThu nhập từ góp vốn, mua cổ phần - 0.0 355,740,000 0.06VIII Chi phí hoạt động 26,583,991,183 6.2 50,471,197,862 8.45IXLợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 84,456,660,578 19.8 174,743,339,244 29.27XChi phí dự phòng rủi ro tín dụng 4,836,601,000 1.1 10,139,420,000 1.70XI Tổng lợi nhuận trước thuế 79,629,059,578 18.7 164,603,919,244 27.577 Chi phí TNDN hiện hành 16,450,000,000 3.9 44,848,093,920 7.518 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - 0.0 - 0.00XII Chi phí thuế TNDN 22,210,316,681 5.2 44,848,093,920 7.51XIII Lợi nhuận sau thuế 57,418,742,897 13.5119,755,825,324 20.06Giảng viên: Trần Tất Thành 5 Kiểm tra : Tài chính DN XIV Lãi bản trên cổ phiếu 143,547 - 269,114 - Ta thấy, Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự tăng manh trong 2 năm 2006-2007. Nguyên nhân là do lãi thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng gần 3 lần đóng góp gấp đôi vào ngân sách nhà nước thông qua khoản mục thuế thu nhập doanh nghiệp. Kinh doanh chứng khoán luôn mang lại lợi nhuận cao nhưng lại xu hướng giảm trong năm 2007. Nên Ngân hàng cần phải những bước đi vững chắc hơn trong lĩnh vực đầy rủi ro này. Trong lĩnh vực kinh doanh ngoại hối đã làm giảm doanh thu của Ngân hàng. Ngân hàng luôn luôn lỗ về lĩnh vực này. Nhưng mức độ lỗ lại giảm trong năm 2007 từ -2.5% xuống 0.91%. Lợi nhuận sau thuế tăng đột biến. Năm 2006 chỉ chiếm 13.5% nhưng đến năm 2007 đã tăng lên hơn 2 lần chiếm 20.6% làm cho lãi bản trên một cổ phiếu tăng gần 2 lần từ 143.547 nghìn đồng lên 269.114 nghìn đồng. Điều này phần nào làm tăng vị thế của Ngân hàng trên thị trường tiền tệ.II. PHÂN TÍCH TỶ SỐ1. Phân tích tỷ số quản lý tài sản.- Tỷ suất sử dụng tổng tài sản = Doanh thu thuần/ Tài sản bình quân- Hiệu suất sử dụng tài sản ngắn hạn= Doanh thu thuần/tài sản ngắn hạn bình quân- Hiệu suất sử dụng tài sản cố định = Doanh thu thuần/ Tài sản cố định bình quânTrong đó tài sản bình quân= (Tài sản đầu kỳ+Tài sản cuối kỳ)/2Tài sản ngắn hạn bình quân= (Tài sản ngắn hạn đầu kỳ + Tài sản ngắn hạn cuối kỳ)/2Tài sản cố định bình quân = ( Tài sản cố định đầu kỳ+ Tài sản cố định cuối kỳ)/2Ta bảng sau:Chỉ tiêuNăm 2006 Năm 2007Tỷ suất sử dụng tổng tài sản0.032 0.046Hiệu suất sử dụng tài sản ngắn hạn0.620.75Hiệu suất sử dụng tài sản cố định 9.21 10.150 Ta thấy các chỉ tiêu đều tăng qua các năm điều này thể hiện Ngân hàng đã sử dụng tài sản của mình hiệu quả. Đặc biệt là việc sử dụng tài sản ngắn hạn là rất ý nghĩa với ngân hàng2. Phân tích khả năng quản lý nợChỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007Tỷ số nợ trên tổng tài sản(%) 91.43 90.35Giảng viên: Trần Tất Thành 6 Kiểm tra : Tài chính DN Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu(%) 10.67 9.36 Chỉ tiêu tỷ số nợ trên tổng tài sản giảm phản ánh cấu nợ trong tổng nguồn vốn giảm. Đây là dấu hiệu tốt, và do tỷ số này giảm nên chỉ tiêu tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu tăng lên. Một phần nguyên nhân là lợi nhuận chưa phân phối để lại cho các quỹ làm tăng vốn chủ sở hữu.3. Phân tích tỷ số khả năng sinh lợiChỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu(%) 13.45 20.06Tỷ suất lợi nhuận căn bản(ROA)(%) 1.09 1.276Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu(ROE)(%)10.56 9.987 Ta thấy tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu tăng mạnh, nó phản ánh khả năng sinh lời của một đồng doanh thu tăng so với năm 2006. Tỷ suất sinh lợi căn bản cũng tăng nhẹ. Nhưng chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu lại giảm. Điều này không phải do ngân hàng hoạt động không hiệu quả mà do lợi nhuân chưa phân phối được dữ lại làm tăng vốn chủ sở hữu.Chính vì khả năng sinh lời của các ngân hàng rất cao nên lương của cán bộ nhân viên là cao so với mặt bằng thị trường.4.Phân tích tỷ số tăng trưởngChỉ tiêuNăm 2006 Năm 2007Tỷ số lợi nhuận giữ lại48,32% 60,32%Tỷ số tăng trưởng bền vững(Tỷ số lợi nhuận giữ lại *ROE)5.103 5.488 Hàng năm một tỷ lệ rất lớn lợi nhuận sau thuế được giữ lại để đầu tư làm tăng vốn chủ sở hữu và Ngân hàng không dùng nhiều để kinh doanh ngành nghề mới mà chủ yếu đầu tư vào lĩnh vực chứng khoán. Tuy nhiên do tính đặc thù là rủi ro rất cao nên Ngân hàng phải thật sự nhận định chính xác tránh thua lỗ. Tỷ lệ tăng trưởng bền vững nhanh ngày càng khẳng định uy tín của Ngân hàng vì so với các ngân hàng thương mại cổ phần hác thì Ngân hàng Bắc Á kinh doanh ít mạo hiểm hơn, không đi sâu kinh doanh bất động sản do vậy ít chịu ảnh hưởng của biến động trong thị trường này5. Phân tích tỷ số giá thị trườngGiảng viên: Trần Tất Thành 7 Kiểm tra : Tài chính DN Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007Thu nhập trên cổ phiếu thường(EPS) 143,547 269,114Gía trên thu nhập một cổ phiếu thường(P/E)(lần)23.52 32.21Cổ tức trên một cổ phiếu 143,547 269,114Giá trị thị trường trên giá trị sổ sáchcủa cổ phiếu7 9.200III. Kết luận chung Nhìn chung hoạt động của Ngân hàng trong năm 2007 là rất tốt. Khả năng sinh lợi cao, hoạt động hiệu quả và an toàn. Tuy nhiên một số lĩnh vực kinh doanh còn lỗ như kinh doanh ngoại hối, chưa đi sâu mở rộng thị trường kinh doanh.Ngân hàng cần quan tâm hơn nữa đến vấn đề này.Giảng viên: Trần Tất Thành 8 Kiểm tra : Tài chính DN Giảng viên: Trần Tất Thành 9 Kiểm tra : Tài chính DN Giảng viên: Trần Tất Thành 10 Kiểm tra : Tài chính DN . PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á ( NORTH ASIA COMMERCIAL JOINT STOCK BANK)I. PHÂN TÍCH CƠ CẤU1. Cơ. vững nhanh ngày càng khẳng định uy tín của Ngân hàng vì so với các ngân hàng thương mại cổ phần hác thì Ngân hàng Bắc Á kinh doanh ít mạo hiểm hơn, không
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích báo cáo tài chính của ngân hàng thương mại cổ phần bắc á, phân tích báo cáo tài chính của ngân hàng thương mại cổ phần bắc á, phân tích báo cáo tài chính của ngân hàng thương mại cổ phần bắc á

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay