Tìm hiểu kiến trúc chính phủ điện tử và nghiên cứu, đề xuất mô hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại sở thông tin và truyền thông tỉnh vĩnh phúc

16 624 4

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,609 tài liệu

  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/02/2014, 09:45

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Hoàng Tiến Hợi TÌM HIỂU VỀ KIẾN TRÚC CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT HÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TẠI SỞ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC Chuyên ngành: Truyền dữ liệu mạng máy tính Mã số: 60.48.15 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI- 2013 Luận văn được hoàn thành tại: HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Người hướng dẫn khoa học: TS. Phùng Văn Ổn Phản biện 1: ………………………………………………… Phản biện 2: ………………………………………………… Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Vào lúc: giờ ngày … tháng . năm Có thể tìm hiểu luận văn tại: Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 25KẾT LUẬN Qua nghiên cứu về một số hình Kiến trúc Chính phủ điện tử ở một số quốc gia Mỹ, Hàn quốc, Singapore…, luận văn đã rút ra được một số bài học kinh nghiệm cho các nước đi sau. Luận văn cũng đã đi sâu tìm hiểu về tình hình chuẩn bị cho phát triển Chính phủ điện tử ở Việt Nam. Đặc biệt trong những năm gần đây, nhiều bộ ngành các tỉnh/ thành phố lớn đã đi đầu trong công tác xây dựng các hệ thống thông tin với các cơ sở dữ liệu lớn được ứng dụng hiệu quả. Tuy nhiên, sự phối kết hợp vẫn còn nhiều bất cập, cần tìm ra những hướng đi thích hợp trong ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông vào việc nâng cao hiệu quả hiệu lực của chính quyền các cấp, đồng thời từng bước cung cấp dịch vụ công cho người dân qua Internet nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như tiết kiệm thời gian sức lực của người dân trong quan hệ với Chính phủ. Với xu hướng hiện đại hoá công tác quản lý hành chính nhà nước phối kết hợp cùng các đơn vị chức năng triển khai đề án giải quyết công việc theo hình dịch vụ hành chính công nhằm từng bước hiện đại hóa thủ tục hành chính với sự áp dụng CNTT, luận văn đã mạnh dạn đề xuất hình tham chiếu cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc. MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài. Từ những năm đầu của thế kỷ XXI, xây dựng Chính phủ điện tử (CPĐT) đã trở thành mục tiêu hướng tới của nhiều quốc gia trên thế giới để cải cách nền hành chính, thay đổi phương thức làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan nhà nước. Đến nay, các nước như Mỹ, Hàn Quốc, Singapore đã thu được nhiều thành công, góp phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Tại Việt Nam, Chính phủ cũng đã triển khai nhiều chương trình, đề án ứng dụng CNTT, xây dựng CPĐT phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; phát triển kinh tế xã hội, phục vụ người dân doanh nghiệp tốt hơn. Trong quá trình triển khai các đề án, dự án ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, một trong những yêu cầu cần thiết là phải xác định kiến trúc chuẩn về các quy trình nghiệp vụ, công nghệ sử dụng lộ trình triển khai phù hợp để tăng tính hiệu quả, tính linh hoạt khả năng tái sử dụng của các hệ thống thông tin. Do vậy, tôi chọn “Tìm hiểu về kiến trúc Chính phủ điện tử nghiên cứu, đề xuất hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc” làm đề tài luận văn của mình. 2. Mục đích nghiên cứu. Nghiên cứu những nội dung cơ bản về Kiến trúc CPĐT với mục đích đem lại cái nhìn tổng quát, khách quan nhất về Kiến trúc CPĐT. Từ đó, sẽ đi sâu nghiên cứu đề xuất hình tham chiếu cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc nhằm thực hiện các mục tiêu sau: - Lấy người dân làm trung tâm, đưa người dân vào trung tâm của toàn bộ nỗ lực cung cấp dịch vụ công của Chính phủ. Tạo điều kiện dễ dàng cho người dân, chính phủ doanh nghiệp kết nối với nhau, trao đổi thông tin cộng tác với nhau dễ dàng, hiệu quả. - Sử dụng khai thác hơn nữa thế mạnh của ứng dụng CNTT trên toàn quốc, tạo một phương thức mới trong quan hệ giữa chính quyền với công dân, doanh nghiệp các tổ chức xã hội. Xu thế “hướng đến công dân” thông qua các website đang tạo ra một phương thức hoạt động mới của các cơ quan hành chính nhà nước, trong nỗ lực cải cách hành chính xây dựng CPĐT ở Việt Nam. - Nâng cao tính minh bạch trong CPĐT. 3. Đối tượng phạm vi nghiên cứu. Nghiên cứu những nội dung cơ bản về Kiến trúc CPĐT, tìm hiểu một số hình Kiến trúc CPĐT ở một số nước tiêu biểu, cụ thể là 3 quốc gia Mỹ, Singapore Hàn Quốc, thực trạng xây dựng CPĐT ở nước ta, qua đó rút ra một số bài học kinh nghiệm về phát triển 3 CPĐT xây dựng Kiến trúc CPĐT ở Việt Nam. Từ đó, sẽ đi sâu nghiên cứu đề xuất hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc. 4. Phương pháp nghiên cứu. Thực hiện đề tài luận văn của mình tôi dự kiến dùng các phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp nghiên cứu tham khảo, phân tích tổng hợp tài liệu; phương pháp suy luận logic phương pháp so sánh. 24a. Các chức năng dịch vụ công cung cấp: - Giới thiệu DV công: giới thiệu về dịch vụ công; - Hướng dẫn sử dụng: hướng dẫn sử dụng, upload các tài liệu hỗ trợ sử dụng dịch vụ; - Download Biểu mẫu: tải tài liệu được upload để sử dụng tham khảo; - Đăng ký trực tuyến: hỗ trợ người dùng biên tập, gửi thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ; - Tra cứu thông tin hồ sơ: tìm kiếm thông tin trên hệ thống, cập nhật lại thông tin nếu cần thiết; - Quản lý dịch vụ công: quản lý quy trình, nghiệp vụ, cập nhật trạng thái xử lý tài liệu, hồ của Dịch vụ công. b. Chức năng đăng ký trực tuyến: - Lựa chọn loại cấp phép: người dùng lựa chọn cấp lại hay cấp mới; - Điền thông tin đăng ký: sử dụng form cung cấp sẵn để điền các thông tin cần thiết đăng ký; - Gửi tài liệu hồ sơ: Upload các hồ liên quan bản cứng lên khi đăng ký; - Tiếp nhận thông tin trao đổi qua Email: hệ thống sẽ tự động gửi các email thông báo thay đổi trạng thái của Hồ khi đăng ký xử lý hồ sơ. c. Chức năng tra cứu thông tin hồ sơ: - Xem danh sách hồ sơ: hỗ trợ người dùng xem toàn bộ hồ được gửi tới trên hệ thống; - Xem trạng thái hồ sơ: phân biệt hồ theo trạng thái; - Tìm kiếm theo mã hồ sơ: người dùng sử dụng form tìm kiếm được cung cấp để tìm kiếm hồ sơ; - Cập nhật thông tin hồ sơ: nếu hồ chưa được duyệt, người dùng có thể cập nhật hồ bằng mã số hồ được cung cấp. d. Chức năng quản lý dịch vụ công: - Tiếp nhận hồ sơ: hiển thị danh sách hồ vừa được gửi tới hệ thống; - Kiểm duyệt hồ sơ: duyệt các hồ hợp lệ để chuyển sang xử lý; - Cập nhật trạng thái xử lý: Thay đổi trạng thái xử lý, cập nhật các thông tin trong quá trình xử lý; - Lưu trữ vào hệ thống: sau khi duyệt, hồ được lưu dưới dạng danh sách, quản lý bởi người quản trị; - Quản lý danh sách hồ sơ: hiển thị toàn bộ danh sách hồ sơ; - Tìm kiếm hồ sơ: hỗ trợ, tra cứu tìm kiếm, theo nhiều các tiêu chí cần thiết của hồ sơ; - Thống kê, báo cáo: thống kê hồ sơ, tài liệu trong hệ thống; - In phiếu tiếp nhận - In giấy cấp phép. 23- Lớp các dịch vụ hỗ trợ tả các dịch vụ cần thiết để có thể cung cấp được các dịch vụ hành chính công nói trên cho xã hội. 3.3.1. Lớp dịch vụ hành chính công Lớp dịch vụ hành chính công ngành Thông tin Truyền thông bao gồm: - Bưu chính Chuyển phát: là các dịnh vụ liên quan đến cấp phép trong lĩnh vực bưu chính, chuyển phát. - Viễn thông Internet: là các dịch vụ liên quan đến cấp phép thành lập mạng viễn thông, kinh doanh dịch vụ viễn thông Internet, chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy các thiết bị viễn thông… - Tần sốtuyến điện: là các dịch vụ liên quan đến cấp phép sử dụng tần số thiết bị thu phát sóng… - Phát thanh- Truyền hình Thông tin điện tử: là các dịch vụ liên quan đến cấp phép hoạt động phát thanh – truyền hình thông tin điện tử. - Công nghệ thông tin: là các dịch vụ cấp phép liên quan đến hoạt động chứng thực chữ ký số. - Báo chí: là các dịch vụ liên quan đến việc cấp giấy phép trong lĩnh vực báo chí. - Xuất bản: là các dịch vụ liên quan đến việc cấp giấy phép trong lĩnh vực xuất bản. 3.3.2. Lớp phương thức cung cấp Phương thức cung cấp dịch vụ hành chính công hiện nay chủ yếu có 2 phương thức cung cấp chính là phương thức một cửa phương thức trực tuyến. Mô hình lớp dịch vụ hành chính công Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc cung cấp bao gồm các lĩnh vực: Bưu chính - Chuyển phát, Viễn thông - Internet, Công nghệ thông tin - Điện tử, Báo chí, Xuất bản. 3.3.3. Lớp các dịch vụ hỗ trợ Các dịch vụ hỗ trợ bao gồm các dịch vụ sau: Cổng thông tin – Giao tiếp điện tử cung cấp dịch vụ hành chính công; Cơ sở dữ liệu các thủ tục hành chính; Hệ thống bảo mật, xác thực điện tử; Nguồn nhân lực; Tài chính 3.4. Thử nghiệm xây dựng cung cấp dịch vụ công cấp phép hoạt động In trực tuyến (mức 3) tại Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc. 3.4.1. Sự cần thiết xây dựng cung cấp dịch vụ công trực tuyến Việc xây dựng dịch vụ công trực tuyến nhằm tránh việc lặp lại, chồng chéo thông tin, giúp tiết kiệm thời gian, công sức của người dân. 3.4.2. Xây dựng dịch vụ công cấp phép hoạt động in trực tuyến (mức 3) 4CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ 1.1. Tổng quan về CPĐT tại một số quốc gia trên thế giới 1.1.1. Một số nét về Chính phủ điện tử tại Mỹ Tại Mỹ, Quốc hội Tổng thống cùng thống nhất rằng CPĐT chính là sự lựa chọn cho tương lai. Các luật gồm Luật đổi mới quản lý CNTT năm 1996 (1996 Information Technology Management Reform Act - ITMRA-luật Clinger-Cohen), Luật Tối giảm giấy tờ trong công tác chính phủ (Government Paperwork Elimination Act - GPEA, 44 USC 3504) Luật về sử dụng chữ ký điện tử trong thương mại quốc gia toàn cầu (Electronic Signatutres in Global and National Commerce Act) đã được thông qua nhằm tháo gỡ khó khăn trong giao dịch điện tử. Tháng 12 năm 1999, Tổng thống Mỹ đã ký văn bản yêu cầu các cơ quan chính phủ liên bang phải cung cấp các mẫu biểu trước tháng 1/2001 cung cấp tất cả các dịch vụ trước năm 2003. Quốc hội đã có ý kiến thành lập chức danh lãnh đạo thông tin liên bang (Federal Chief Information Officer) bên trong Văn phòng quản lý ngân sách (Office of Management and Budget) nhằm hỗ trợ việc quản lý thúc đẩy các dịch vụ CPĐT thiết lập các thủ tục trên nền Web để khuyến khích người dân truy cập vào dịch vụ thông tin chính phủ. 1.1.2. Một số nét về Chính phủ điện tử tại Hàn Quốc Hàn Quốc là quốc gia mạnh trong lĩnh vực CNTT cũng là quốc gia xây dựng được nền tảng CPĐT sớm nhất, thành công nhất. Hàn Quốc bắt đầu triển khai kiến trúc tổng thể (GWEAF) như một dự án lộ trình cho CPĐT vào năm 2003. Mục tiêu của Dự án là hiện thực hóa “CPĐT tốt nhất thế giới” bao gồm 4 lĩnh vực: Cải cách các quy trình nội bộ của Chính phủ (G2G), Cải cách dịch vụ công (G2C, G2B), Cải cách quản lý tài nguyên thông tin, Cải cách hệ thống pháp lý. Kiến trúc CNTT/tổng thể là một nhiệm vụ trong chương trình “Tích hợp tiêu chuẩn hóa tài nguyên thông tin”. 1.1.3. Một số nét về Chính phủ điện tử tại Singapore Singapore là quốc gia vùng đặc khu với chính quyền nhất thể đã đưa chương trình CPĐT vào trong chiến lược kinh tế tri thức số (knowledge and digital economy). Chiến lược IT2000 của Singapore đã cung cấp một nền tảng để Singapore trở thành một trong những chính phủ đầu tiên cung cấp thông tin dịch vụ công trực tuyến điện tử. Tiếp đó, Singapore đưa ra kế hoạch tổng thể ICT21 (ICT21 Masterplan) để phục vụ cho việc phát triển CNTT truyền thông trong thế kỷ 21 để trở thành quốc gia đi đầu trong thế giới điện tử. Singapore đã chú trọng rất nhiều vào nhu cầu của công dân, nâng cao nhận thức của công dân. Đến nay hầu hết các dịch vụ đã được cung cấp trực tuyến thông qua cổng thông tin chính phủ. 5 1.2. Chính phủ điện tử tại Việt Nam 1.2.1. Giai đoạn ứng dụng tin học 1996-2000 1.2.1.1.Tình hình thực hiện các nhóm dự án a. Nhóm Mục tiêu - dự án: “THHQLNN” Có 10 cơ quan cấp Bộ 10 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được chọn chủ trì các dự án THHQLNN trọng điểm. Kết quả thực hiện: - Về trang bị cơ sở hạ tầng kỹ thuật: Đến năm 1998 đã có hơn 100 mạng LAN với quy lớn nhỏ khác nhau được thiết lập hoặc nâng cấp tại 61 Văn phòng UBND tỉnh 52 Bộ, ngành, đoàn thể, với hơn 600 máy chủ trên 10000 máy trạm, trên 500 phần mềm hệ thống, chưa kể nhiều mạng LAN phục vụ hỗ trợ cho đào tạo tại chỗ. Đến năm 2000, 94 đơn vị của các tỉnh Bộ, ngành đã kết nối mạng diện rộng. - Về ứng dụng: Triển khai các phần mềm dùng trong phân hệ Điều hành tác nghiệp như: Quản lý nhân sự, Quản lý CSDL tổng hợp kinh tế văn hóa xã hội của tỉnh… Một số nơi đã đưa việc cập nhật dữ liệu vào công việc hàng ngày. Trong 3 năm đã có hơn 800 chương trình ứng dụng được xây dựng phát triển trên các loại phần mềm khác nhau. - Về đào tạo phổ cấp ứng dụng CNTT: Gần 30.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia dự học, trong đó lãnh đạo các cấp trên 5000, người sử dụng trên 20000, chuyên viên tin học cán bộ quản lý các dự án CNTT trên 3000 (chưa kế số lượng người đào tạo theo nguồn hợp tác quốc tế). b. Nhóm dự án “Xây dựng hệ thống các cơ sở dữ liệu quốc gia” Từ tháng 6/1999 đã có 4 đơn vị (Tổng cục Thống kê, Bộ pháp, Tổng cục Địa chính, Ủy ban Dân số & KHHGĐ) đã thử tích hợp kỹ thuật (an toàn dữ liệu, giao diện WEB-LINK) trên mạng diện rộng của Chương trình (Mạng ITNet) cho một số đun để người dùng khai thác. Sau gần một năm hoạt động thử, các hệ thốngsở dữ liệu quốc gia về thống kê kinh tế - xã hội, về pháp luật quản lý dân cư đã được cập nhật thường xuyên vận hành chính thức. 1.2.1.2. Tình hình xây dựng chương trình ứng dụng trong hệ thống dự án THHQLNN giai đoạn 1996-2000 a. Giai đoạn 1996-1998 22- Dịch vụ công cung ứng loại “hàng hóa” không phải bình thường mà là hàng hóa đặc biệt do nhà nước cung ứng hoặc ủy nhiệm cho tổ chức, cá nhân thực hiện, đáp ứng nhu cầu toàn xã hội, bất kể các sản phẩm được tạo ra có hình thái hiện vật hay phi hiện vật. - Việc trao đổi dịch vụ công thông qua quan hệ thị trường đầy đủ; - Từ góc độ kinh tế học, dịch vụ công là các hoạt động cung ứng cho xã hội một loại hàng hóa công cộng. Loại hàng hóa này mang lại lợi ích không chỉ cho những người mua nó, mà cho cả những người không phải trả tiền cho hàng hóa này. b. Đánh giá hiện trạng việc cung cấp các dịch vụ hành chính công - Số lượng các thủ tục hành chính rất nhiều, mặt khác nhiều thủ tục chưa chuẩn hóa được quy trình thực hiện, điều này gây khó khăn khá lớn cho việc thực hiện tin học hóa việc cung cấp các dịch vụ hành chính công trực tuyến. - Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến phát triển không đồng đều tại các địa phương bộ ngành, một số địa phương đã rất tích cực cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tuy nhiên chủ yếu mới ở mức độ một mức đô hai. Các dịch vụ công mức độ 3 được cung cấp rất hạn chế, dịch vụ công ở mức độ bốn vẫn chưa được cung cấp. - Thiếu sự chuẩn hóa, thống nhất trong việc cung cấp các dịch vụ hành chính công giữa các địa phương. Do đó cùng một dịch vụ hành chính công, mỗi địa phương lại cung cấp có những sự khác biệt nhất định. - So với số lượng các dịch vụ công được tổng hợp số lượng dịch vụ công được cung cấp trực tuyến còn hạn chế. Việc chậm triển khai các hệ thống chứng thực điện tử là cản trở lớn cho việc triển khai các dịch vụ hành chính công mức độ bốn. - Các lĩnh vực được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ ba chủ yếu là các lĩnh vực đăng ký kinh doanh, cấp giấy phép xây dựng lĩnh vực nhà đất. 3.3. Đề xuất hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc. Trên cơ sở nghiên cứu các dịch vụ hành chính công, tôi xin đề xuất hình tham chiếu cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc như sau: Mô hình gồm 3 lớp như sau: - Lớp Dịch vụ hành chính công tả phân lớp các dịch vụ hành chính công mà Chính phủ cung cấp cho xã hội theo các lĩnh vực Bộ, ngành quản lý; - Lớp Phương thức cung cấp tả phương thức mà Chính phủ cung cấp các dịch vụ hành chính công cho xã hội; 21lập để cung ứng như các bệnh viện trường học công, các cơ sở cung cấp điện nước…hoạt động tương tự các công ty nhưng không vì mục tiêu lợi nhuận. - Nhà nước chuyển một phần hoạt động cung ứng dịch vụ công cho thị trường dưới các hình thức: + Ủy quyền cho các công ty nhân hoặc tổ chức phi chính phủ cung ứng một số dịch vụ công mà nhà nước có trách nhiệm bảo đảm như vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác thải … + Liên doanh cung ứng dịch vụ công giữa nhà nước một số đối tác trên cơ sở đóng góp nguồn lực, chia sẻ rủi ro cùng phân chia lợi nhuận. + Chuyển giao trách nhiệm cung ứng dịch vụ công cho các tổ chức khác (tư nhân hoặc tổ chức phi chính phủ) đối với các dịch vụ mà các tổ chức này có điều kiện thực hiện có hiệu quả. + nhân hóa dịch vụ công, trong đó nhà nước bán phương tiện quyền chi phối của mình đối với dịch vụ nào đó cho nhân song vẫn giám sát đảm bảo lợi ích công bằng pháp luật. + Mua dịch vụ công từ khu vực nhân đối với các dịch vụ nhân có thể làm tốt giảm được số người làm dịch vụ trong cơ quan nhà nước, như bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy, các phương tiện tin học, … b. Các hình thức cung cấp dịch vụ hành chính công hiện tại Hiện nay dịch vụ hành chính công đươc cung cấp dưới 3 dạng chủ yếu: - Hình thức dịch vụ hành chính công truyền thống; - Hình thức dịch vụ hành chính công 1 cửa; - Hình thức cung cấp dịch vụ hành chính công điện tử (dịch vụ hành chính công trực tuyến). 3.2.3. Đặc điểm của dịch vụ công đánh giá hiện trạng cung cấp các dịch vụ hành chính công a. Đặc điểm của dịch vụ công Đặc điểm của dịch vụ công cơ bản như sau: - Dịch vụ côngtính xã hội, với mục tiêu chínhphục vụ lợi ích cộng đồng đáp ứng nhu cầu của tất cả công dân, không phân biệt giai cấp, địa vị xã hội đảm bảo công bằng và ổn định xã hội, mang tính quần chúng rỗng rãi. 6Trong 3 năm triển khai CTQG về CNTT, các Bộ, ngành, địa phương đã xây dựng triển khai được 838 phần mềm ứng dụng 1075 phần mềm hệ thống. b. Giai đoạn 1999-2000 Thời kỳ này, do CTMT QG về CNTT bị giải thể, các triển khai ứng dụng do các cơ quan tự đầu tùy theo nhu cầu khả năng kinh phí thường xuyên, việc xây dựng mua sắm các phần mềm ứng dụng không có sự chỉ đạo thống nhất về chuẩn, không có số liệu thống kê của cả nước về số lượng chất lượng của các ứng dụng. 1.2.2. Giai đoạn tin học hóa quản lý hành chính nhà nước 2001 - 2005 Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 58-CT/TW về đẩy mạnh ứng dụng phát triển CNTT, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa với ba mục tiêu lớn: ứng dụng rộng rãi CNTT trong mọi lĩnh vực, phát triển mạng thông tin quốc gia trên cả nước, với thông lượng lớn, tốc độ chất lượng cao, công nghiệp CNTT trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Trong giai đoạn này, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Quyết định để thúc đẩy CNTT Việt Nam, đặc biệt là ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, hướng tới việc hình thành CPĐT ở Việt Nam, như Quyết định số 112/2001/QĐ-TTg ngày 25/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tin học hóa quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2005. 1.2.3. Giai đoạn ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước 2006 đến nay Trong giai đoạn này, Chính Phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Nghị định, Quyết định thúc đẩy ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, như Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg ngày 24/3/2008 phê duyệt kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008; Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg ngày 31/3/2009 phê duyệt kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2009-2010; Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015; Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin truyền thông”. Việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trong giai đoạn này nhằm phục vụ người dân doanh nghiệp tập trung vào các nội dung chínhcung cấp thông tin dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng CNTT tại bộ phận một cửa. 7 Hầu hết các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã có trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử (năm 2010 đạt 61/63 tỉnh). Hiện nay trên cả nước, tại bộ phận một cửa của nhiều sở, ngành, quận, huyện đã có ứng dụng CNTT (khoảng 70%). Điều này làm rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục, giảm chi phí hoạt động. Ví dụ, tại thị xã Sơn Tây cho thấy số lượng hồ xử lý tăng 125%, tại Sở Kế hoạch và Đầu thành phố Hà Nội chi phí giảm 30%. 1.2.4. CPĐT Việt Nam trên các bảng xếp hạng của thế giới Theo bảng xếp hạng về chỉ số sẵn sàng cho CPĐT năm 2012 của Liên hợp quốc, Việt Nam đã có những tiến bộ nhất định, từ vị trí 105 trong 179 nước được xếp hạng năm 2005 tăng lên vị trí 91 trong 182 nước được xếp hạng năm 2008. Đến năm 2012, Việt Nam đứng thứ 83 trong 190 nước. Nếu chỉ tính riêng các nước thuộc Đông Nam Á, Việt Nam hiện đang đứng thứ 4 về chỉ số sẵn sàng cho CPĐT. 20Xét trên giác độ quản lý điều hành hướng tới phục vụ người dân doanh nghiệp, tổ chức, chúng ta có thể tiếp tục chẻ nhỏ các chức năng, nhiệm vụ của cơ quan hành chính nhà nước thành 3 nhóm chức năng chính: Chức năng theo dõi, Chức năng định hướng, Chức năng xác thực. 3.2. hình dịch vụ hành chính công 3.2.1. Các loại dịch vụ công dịch vụ hành chính công a. Khái niệm dịch vụ công Dịch vụ công được hiểu là những hoạt động phục vụ nhu cầu thiết yếu của xã hội, vì lợi ích chung của cộng đồng, của xã hội, do nhà nước trực tiếp đảm nhận hay ủy quyền tạo điều kiện cho khu vực nhân thực hiện. b. Các loại dịch vụ công Dịch vụ công được chia thành các loại sau: - Dịch vụ hành chính công: đây là loại dịch vụ gắn liền với chức năng quản lý nhà nước, do nhà nước cung cấp nhằm đáp ứng yêu cầu của người dân, như cấp giấy phép, giấy chứng nhận, đăng ký, công chứng, thị thực, hộ tịch, … - Dịch vụ sự nghiệp công: bao gồm các hoạt động cung cấp phúc lợi xã hội thiết yếu cho người dân như giáo dục, văn hóa, khoa học, chăm sóc sức khỏe, thể dục thể thao, bảo hiểm, an sinh xã hội. - Dịch vụ công ích: là các dịch vụ cung cấp các hàng hóa, dịch vụ cơ bản, thiết yếu cho người dân cộng đồng như: vệ sinh môi trường, xử lý rác thải, cấp nước sạch, phòng chống thiên tai…chủ yếu do các doanh nghiệp nhà nước thực hiện. c. Dịch vụ hành chính công ở Việt Nam Theo Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ, dịch vụ hành chính công là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước (hoặc tổ chức, doanh nghiệp được ủy quyền) có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý. 3.2.2. Các hình thức cung cấp dịch vụ công dịch vụ hành chính công a. Các hình thức cung cấp dịch vụ công - Các cơ quan nhà nước trực tiếp cung ứng dịch vụ công: cung ứng dịch vụ công đối với các dịch vụ liên quan đến an ninh quốc gia lợi ích chung của đất nước (như quốc phòng, hộ tịch…) mà chỉ có cơ quan công quyền mới có đủ cách pháp lý để làm. Các đơn vị sự nghiệp do nhà nước thành [...]... doanh nghiệp Kiến trúc tổng thể gồm 4 thành phần chính: Kiến trúc nghiệp vụ, Kiến trúc thông tin, Kiến trúc giải pháp, Kiến trúc công nghệ c Kiến trúc Chính phủ điện tử Chính phủ có thể xem là một loại hình cơ quan, tổ chức lớn nhất trong xã hội Vì vậy, khi phát triển hệ thống thông tin điện tử của Chính phủ, người ta đã sử dụng khái niệm kiến trúc CPĐT (e-Government Architecture) Kiến trúc CPĐT của... 2.4 hình Kiến trúc Chính phủ điện tử của các nước Mỹ, Hàn Quốc, thù về chính trị - xã hội, trình độ phát triển, kinh nghiệm triển khai trong giai đoạn trước Singapore tuân theo kiến trúc tổng thể chung của cả nước; 2.4.1 hình Kiến trúc Chính phủ điện tử nước Mỹ a Chính sách cơ quan thực hiện Tại Mỹ, Văn phòng Chính phủ điện tử Công nghệ thông tin (CPĐT&CNTT) thuộc Văn phòng Quản lý và. .. sẻ thông tin giữa các đơn vị các cơ quan, nâng cao khả năng quản lý để cung cấp hoạch ngân sách tin học hóa, tăng cường dự án tin học hóa, cải tiến nghiệp vụ dịch vụ dịch vụ kịp thời hiệu quả, nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua việc sử dụng hiệu quả 2.4.3 hình Kiến trúc Chính phủ điện tử Singapore CNTT-TT a Chính sách cơ quan thực hiện d Quản trị kiến trúc Kiến trúc tổng thể chính phủ. .. trúc tổng thể toàn chính phủ - Hoạt động kiến trúc tổng thể: miêu tả việc triển khai quản lý các sản phẩm kiến trúc tổng thể chính phủ Nó bao gồm các thành phần: hình kiến trúc, Chu kỳ sống, Các công Kiến trúc tổng thể chính phủ Singapore có 4 hình tham chiếu đã được phát triển, bao gồm: hình tham chiếu nghiệp vụ, hình tham chiếu dữ liệu, hình tham chiếu giải pháp, hình tham chiếu... phần các hình tham định các thành phần như: định hướng/chỉ dẫn, hoạt động kiến trúc, sản phẩm… thể hiện mối chiếu cho các kiến trúc nghiệp vụ, thông tin, giải pháp kỹ thuật là: Kiến trúc nghiệp vụ, Kiến quan hệ giữa các yếu tố liên quan là một công cụ được hệ thống hóa để hỗ trợ phát triển, duy trúc thông tin, Kiến trúc giải pháp, Kiến trúc kỹ thuật trì đánh giá hiệu quả kiến trúc. ..19 8 CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT HÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG CHƯƠNG 2: MỘT SỐ HÌNH KIẾN TRÚC CPĐT CỦA CÁC TRỰC TUYẾN TẠI SỞ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG TỈNH NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VĨNH PHÚC 2.1 Vai trò sự cần thiết của kiến trúc CPĐT Thực tế triển khai các dự án CPĐT ở nhiều nước trên thế giới đã minh chứng cho sự 3.1 Tổng... thống dịch vụ các sản phẩm của khung CNTT-TT mà không quan tấm đến cấu trúc tổ chức quyền sở hữu các hệ thống hoạt động c Khung kiến trúc phương pháp luận này Khung kiến trúc của Hàn Quốc được dựa trên khung kiến trúc tổng thể chính phủ c Khung kiến trúc phương pháp luận liên bang của Mỹ Khung kiến trúc tổng thể của Hàn Quốc hay còn gọi là kiến trúc CNTT xác Kiến trúc tổng thể chính phủ. .. phần kiến trúc có thể có một hoặc nhiều hình tham chiếu - Quan điểm kiến trúc (Architecture Viewpoint): tả kiến trúc dựa trên một quan điểm hoặc một góc nhìn cụ thể nào đó 2.3 Một số kiến trúc Chính phủ điện tử điển hình 2.3.1 Kiến trúc TOGAF (The Open Group Architecture Framework) Kiến trúc TOGAF cho phép ta xây dựng duy trì Kiến trúc tổng thể CNTT xuất phát từ tầm nhìn của kiến trúc thông. .. việc xây dựng phát triển kiến trúc Chính phủ điện đốc thông tin liên bang đưa ra các khuyến nghị trong Nhóm công tác kiến trúc liên bang tử tại 3 nước Mỹ, Hàn Quốc, Singapore 2.4.2 hình Kiến trúc Chính phủ điện tử Hàn Quốc Thứ nhất, trong quá trình phát triển CPĐT, kiến trúc CPĐT thường được sử dụng như a Chính sách cơ quan thực hiện một trong những công cụ nhằm tạo ra một cách hiểu, một nhận... kết các tổ chức công phát hiện các mục đầu trùng lặp, khoảng cách các cơ hội cho sự hợp tác trong mỗi tổ chức công liên tổ chức công bao gồm: hình tham chiếu hiệu năng, hình tham chiếu nghiệp vụ, hình tham chiếu thành phần dịch vụ chung hình tham chiếu kỹ thuật 2.3.4 hình tham chiếu dịch vụ của Cộng hòa liên bang Đức (kiến trúc SAGA) Các chuẩn kiến trúc cho các ứng . Tìm hiểu về kiến trúc Chính phủ điện tử và nghiên cứu, đề xuất mô hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc . hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc. Trên cơ sở nghiên cứu các dịch vụ hành chính công, tôi xin đề xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu kiến trúc chính phủ điện tử và nghiên cứu, đề xuất mô hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại sở thông tin và truyền thông tỉnh vĩnh phúc, Tìm hiểu kiến trúc chính phủ điện tử và nghiên cứu, đề xuất mô hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại sở thông tin và truyền thông tỉnh vĩnh phúc, Tìm hiểu kiến trúc chính phủ điện tử và nghiên cứu, đề xuất mô hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại sở thông tin và truyền thông tỉnh vĩnh phúc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn