Nghiên cứu và xây dựng hệ thống xác thực chữ ký viết tay

25 621 0

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,613 tài liệu

  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/02/2014, 09:01

HӐC VIӊN CÔNG NGHӊ BѬU CHÍNH VIӈN THÔNG NGUYӈN BÁ THӎNH NGHIÊN CӬU XÂY DӴNG Hӊ THӔNG XÁC THӴC CHӲ VIӂT TAY Chuyên ngành: TruyӅn dӳ liӋu và Mҥng máy tính Mã sӕ: 60.48.15 TÓM TҲT LUҰN VĂN THҤC SƬ Hà Nӝi - 2012 Luұn văn ÿѭӧc hoàn thành tҥi: HӐC VIӊN CÔNG NGHӊ BѬU CHÍNH VIӈN THÔNG Ngѭӡi hѭӟng dүn khoa hӑc: PGS.TS. Trӏnh Nhұt TiӃn Phҧn biӋn 1: PGS.TS. Ngô Quӕc Tҥo Phҧn biӋn 2: TS. Trҫn Nguyên Ngӑc Luұn văn sӁ ÿѭӧc bҧo vӋ trѭӟc Hӝi ÿӗng chҩm luұn văn thҥc sƭ tҥi Hӑc viӋn Công nghӋ Bѭu chính ViӉn thông Vào lúc: 16 giӡ 00 ngày 20 tháng 01 năm 2013. Có thӇ tìm hiӇu luұn văn tҥi: - Thѭ viӋn cӫa Hӑc viӋn Công nghӋ Bѭu chính ViӉn thông MӢ ĈҪU Ngày nay có rҩt nhiӅu cách ÿӇ xác ÿӏnh danh tính cӫa mӝt ngѭӡi viӋc xác ÿӏnh danh tính cӫa mӝt ngѭӡi là rҩt quan trӑng cҫn thiӃt. Chúng ta có thӇ xác ÿӏnh danh tính cӫa mӝt ngѭӡi thông qua dҩu vân tay, chӭng minh thѭ, chӳ ký, tên mұt khҭu, ÿһc ÿiӇm nhұn dҥng« Trong các giao dӏch thѭѫng mҥi, các hӧp ÿӗng kinh doanh, các giao kèo, công cө chính ÿӇ xác minh ngѭӡi có trách nhiӋm trong các biên bҧn giao dӏch chính là chӳ ký cӫa ngѭӡi ÿó. CNJng nhѭ trong giao dӏch tҥi các ÿiӇm giao dӏch cӫa ViӉn thông Hà Nӝi, ÿӇ uӹ quyӅn cho ngѭӡi khác thì chӳ cNJng có ý nghƭa rҩt quan trӑng. Chӳ sӁ xác minh, xác thӵc ÿѭӧc ngѭӡi là ai hӑ có quyӅn hay không. Vӟi tҫm quan trӑng cӫa chӳ nhѭ vұy, nên viӋc giҧ mҥo chӳ ngày mӝt trӣ nên nhiӅu hѫn, viӋc xác thӵc chӳ bҵng mҳt thѭӡng sӁ có rҩt nhiӅu sai sót ÿӕi vӟi nhӳng chӳ mà ngѭӡi cӕ tình giҧ mҥo. Vӟi nhӳng quan chӭc cҩp cao, nhӳng giám ÿӕc các doanh nghiӋp, thӫ trѭӣng các cѫ quan« viӋc các văn bҧn giҩy tӡ là rҩt nhiӅu, hӑ sӁ không thӇ hӃt ÿѭӧc, khi ÿó thì cҫn có sӵ uӹ hoһc là chӳ cӫa hӑ ÿѭӧc lѭu ӣ dҥng ҧnh. Chính vì vұy chúng ta cNJng cҫn xây dӵng nên nhӳng thѭ viӋn chӳ dùng ÿӇ xác minh, xác thӵc chӳ khi cҫn thiӃt. Luұn văn sӁ ÿi nghiên cӭu phѭѫng pháp ÿӇ xác thӵc chӳ viӃt tay, chӭng minh sӵ giҧ mҥo chӳ ký. Các nӝi dung chính trình bày: Ch˱˯ng 1: TӘNG QUAN Vӄ CHӲ VÀ SӴ GIҦ MҤO Ӣ chѭѫng này luұn văn sӁ ÿi tìm hiӇu vӅ khái niӋm chӳ sӵ giҧ mҥo chӳ ký viӃt tay. Ch˱˯ng 2: Hӊ THӔNG XÁC THӴC CHӲ VIӂT TAY Ӣ chѭѫng này luұn văn sӁ tìm hiӇu nghiên cӭu hӋ thӕng xác thӵc chӳ viӃt tay, phân tích quá trình xây dӵng hӋ thӕng xác thӕng chӳ viӃt tay. Ch˱˯ng 3: THӰ NGHIӊM CHѬѪNG TRÌNH XÁC THӴC CHӲ VIӂT TAY Trong chѭѫng này sӁ giӟi thiӋu mӝt sӕ hӋ thӕng xác thӵc chӳ viӃt tay áp dөng lý thuyӃt ÿã tìm hiӇu ӣ các chѭѫng trѭӟc ÿӇ xây dӵng hӋ thӕng xác thӵc chӳ viӃt tay. KӂT LUҰN KIӂN NGHӎ Tәng kӃt các kӃt quҧ ÿã ÿҥt ÿѭӧc các mong muӕn, kiӃn nghӏ ÿӇ phát triӇn hӋ thӕng. Ch˱˯ng 1. TӘNG QUAN Vӄ CHӲ VÀ SӴ GIҦ MҤO 1.1. KHÁI NIӊM CHӲ Mӝt sӕ loҥi chӳ nhѭ: chӳ viӃt tay, chӳ ÿiӋn tӱ, chӳ sӕ. 9 Chӳ viӃt tay (handwritten signature): là chӳ ÿѭӧc bҵng bút ӣ trên giҩy. 9 Chӳ sӕ (digital signature): là thông tin ÿã ÿѭӧc mã hoá ÿi kèm theo dӳ liӋu (văn bҧn, hình ҧnh, video«) nhҵm mөc ÿích xác ÿӏnh ngѭӡi chӫ cӫa dӳ liӋu ÿó. 9 Chӳ ÿiӋn tӱ: là thông tin ÿi kèm theo dӳ liӋu (văn bҧn, hình ҧnh, video«) nhҵm mөc ÿích xác ÿӏnh ngѭӡi chӫ cӫa dӳ liӋu. Chúng ta sӁ ÿi nghiên cӭu vӅ chӳ viӃt tay. Chӳ viӃt tay là mӝt phҫn không thӇ thiӃu trong các giao dӏch thѭѫng mҥi, trong các hӧp ÿӗng các giao kèo. Ĉһc biӋt chӳ giúp xác minh, nhұn dҥng ÿѭӧc ngѭӡi ký. Khi ÿã vào mӝt tài liӋu ngѭӡi ÿã chҩp thuұn ÿiӅu khoҧn ÿiӅu lӋ nӝi dung cӫa tài liӋu, lúc này ngѭӡi cҫn có trách nhiӋm vӟi nhӳng gì trong tài liӋu ÿó. Bӕn thuӝc tính pháp lý cӫa mӝt chӳ viӃt tay nhѭ sau: 9 Tính xác thӵc (Authentication): mӝt chӳ cho phép xác minh, xác thӵc ngѭӡi ký. 9 Sӵ công nhұn (Acceptance): chӳ truyӅn ý ÿӏnh chӫ tâm sӵ chҩp thuұn nӝi dung tài liӋu mà ngѭӡi ÿã ký. 9 Tính toàn vҽn (integrity): chӳ thiӃt lұp xác minh tài liӋu ÿѭӧc ký, cho biӃt tài liӋu ÿó không bӏ thay ÿәi theo bҩt kǤ cách nào. 9 Không thӇ tӯ chӕi trách nhiӋm (Non-repudiation): tác dөng cӫa ba ÿiӅu trên nhѭ là lӡi hӭa cӫa ngѭӡi ký, mà hӑ không thӇ phӫ nhұn nhӳng gì ÿã ký. Chӳ viӃt tay có rҩt nhiӅu hình dҥng kích thѭӟc khác nhau. Sӵ thay ÿәi ӣ trong chúng cNJng rҩt nhiӅu, nó trӣ nên khó khăn cho ngѭӡi muӕn phân biӋt chӳ ÿúng chӳ giҧ mҥo khi quan sát bҵng mҳt thѭӡng. Chúng ta có thӇ chia chӳ viӃt tay nhѭ là: chӳ ÿѫn giҧn, chӳ ҭu chӳ ÿӗ hoҥ (hình 1.1): - Chӳ ÿѫn giҧn (simple): là chӳ mà ӣ ÿó ngѭӡi viӃt tên cӫa hӑ. - Chӳ viӃt ҭu (cursive): là chӳ ÿѭӧc viӃt ҭu thҧ. - Chӳ ÿӗ hoҥ (graphical): là chӳ ÿѭӧc phân loҥi nhѭ là ÿӗ hoҥ khi miêu tҧ kiӇu dáng hình hӑc cӫa chӳ viӃt ҭu. Hình 1.1: Các kiӇu chӳ viӃt tay HӋ thӕng xác thӵc chӳ tӵ ÿӝng ÿã trӣ nên rҩt cҫn thiӃt khi mà viӋc phân biӋt giӳa chӳ thұt chӳ giҧ mҥo trӣ nên khó khăn bҵng mҳt thѭӡng. ViӋc dùng máy tính ÿӇ xác thӵc chӳ viӃt tay trӣ nên ÿáng tin cұy và có hiӋu quҧ cao hѫn. Xác thӵc chӳ là mӝt mҧng nghiên cӭu quan trӑng trong viӋc xác thӵc thông tin cá nhân, vӟi rҩt nhiӅu các ӭng dөng khác nhau nhѭ: kiӇm tra séc, truy cұp ATM, truy cұp máy tính«vӅ cѫ bҧn có thӇ chia xác thӵc chӳ thành 2 phҫn chính: - Online: chӳ ÿѭӧc nhұn vào hӋ thӕng bҵng thiӃt bӏ ngay trong quá trình viӃt vì vұy dӳ liӋu ÿѭӧc xӱ lý ÿӝng. - Offline: chӳ ÿѭӧc nhұn vào hӋ thӕng sau khi viӋc ÿã hoàn tҩt và dӳ liӋu ӣ ÿây là ҧnh tƭnh. 1.2. VҨN Ĉӄ GIҦ MҤO CHӲ Trong thӵc tӃ vӟi vai trò cӫa chӳ ký, thì viӋc giҧ mҥo chӳ diӉn ra khá nhiӅu và trong nhiӅu lƭnh vӵc, viӋc phát hiӋn sӵ giҧ mҥo là rҩt cҫn thiӃt và quan trӑng. Mӝt sӕ loҥi chӳ giҧ mҥo nhѭ (hình 1.2): - Giҧ mҥo ngүu nhiên (Random forgery): ngѭӡi không biӃt chӳ cӫa ngѭӡi hӑ giҧ mҥo, hӑ chӍ biӃt tên cӫa ngѭӡi hӑ ÿӏnh giҧ mҥo chӳ ký. ViӋc diӉn ra ngүu nhiên theo ý cӫa hӑ. KiӇu giҧ mҥo này rҩt dӉ phát hiӋn bҵng mҳt thѭӡng. - Giҧ mҥo không tұp luyӋn (Unskilled signature): ngѭӡi bҳt chѭӟc chӳ cӫa ngѭӡi khác không cùng bҩt cӭ mӝt sӵ hiӇu nào, hӑ chӍ ÿѭӧc quan sát qua chӳ cӫa ngѭӡi ÿó sau mӝt ít thӡi gian mà thôi. KiӇu giҧ mҥo này cNJng không khó phát hiӋn. - Giҧ mҥo có tұp luyӋn (Skilled signature): ÿây là kiӇu giҧ mҥo khó phát hiӋn nhҩt bӣi viӋc ÿѭӧc thӵc hiӋn bӣi nhӳng ngѭӡi có kinh nghiӋm trong viӋc sao chép, giҧ mҥo chӳ ký, nói cách khác chúng ÿѭӧc bӣi các chuyên gia trong viӋc giҧ mҥo. Hình 1.2: Mӝt sӕ kiӇu chӳ giҧ mҥo. Trong các phҫn tiӃp theo chúng ta sӁ mô tҧ chi tiӃt các thành phҫn cӫa mӝt hӋ thӕng xác thӵc chӳ viӃt tay. Mӝt hӋ thӕng xác thӵc chӳ viӃt tay có thӇ ÿѭӧc mô tҧ nhѭ hình sau: Hình 1.3: Mô hình xác thӵc chӳ viӃt tay Mӝt sӕ phѭѫng pháp dùng ÿӇ xác thӵc phát hiӋn sӵ giҧ mҥo chӳ ký: - Xác thӵc phát hiӋn chӳ viӃt tay off-line sӱ dөng mô hình mӡ (Off-line signature verification and forgery detection using fuzzy modeling). - Xác thӵc nhұn dҥng chӳ viӃt tay off-line bӣi sӵ hӛ trӧ cӫa véc tѫ máy (Off-line signature verification and recognition by support vector machine). - Nhұn dҥng xác thӵc chӳ viӃt tay off-line sӱ dөng mҥng Neural (Off-Line Signature Recognition and Verification Using Neural Network). Luұn văn sӁ nghiên cӭu hӋ thӕng tӵ ÿӝng xác thӵc phát hiӋn sӵ giҧ mҥo chӳ ký viӃt tay Offline dӵa trên mô hình mӡ. HӋ thӕng này sӱ dөng mô hình Takagi-sugeno kӃt hӧp cùng vӟi cҩu trúc tham sӕ ÿӇ tính toán sӵ thay ÿәi ӣ trong nhӳng nét ÿһc trѭng cӫa chӳ viӃt tay. Ӣ giai ÿoҥn khӣi tҥo chӳ cҫn xác thӵc ÿѭӧc tiӅn xӱ lý bҵng cách: chuҭn hoá kích thѭӟc, biӃn ÿәi nhӏ phân (màu thành ÿen trҳng) ÿѭӧc làm mҧnh trѭӟc khi trích chӑn ÿһc trѭng tӯ ҧnh chӳ ÿó. Các ÿһc trѭng này tҥo ra kiӃn thӭc cѫ sӣ, dùng làm căn cӭ ÿӇ chӳ cҫn xác thӵc so sánh vӟi nó. TiӃp ÿó là chúng ta thӵc hiӋn viӋc xác thӵc, chúng ta sӁ so sánh các ÿһc trѭng cӫa chӳ cӫa chӳ vӯa ÿѭӧc trích chӑn này vӟi các ÿһc trѭng cӫa chӳ gӕc cҫn so sánh. Vì không có hai chӳ nào giӕng nhau hoàn toàn, nên chúng ta sӱ dөng logic mӡ ÿӇ làm mӡ các ÿһc trѭng chӳ cӫa tӯng ngѭӡi, sau ÿó so sánh chӳ cҫn xác thӵc vӟi các ÿһc trѭng mӡ ÿӇ khҷng ÿӏnh chӳ mӟi này có phҧi là cӫa ngѭӡi nào ÿó trong cѫ sӣ dӳ liӋu không. Ch˱˯ng 2. Hӊ THӔNG XÁC THӴC CHӲ VIӂT TAY Mӝt hӋ thӕng xác thӵc chӳ viӃt tay bao gӗm các giai ÿoҥn sau: - Thu nhұn dӳ liӋu. - TiӅn xӱ lý dӳ liӋu. - Trích chӑn các ÿһc trѭng. - Xác thӵc chӳ ký. 2.1. THU NHҰN DӲ LIӊU Chӳ cҫn kiӇm tra ÿѭӧc bҵng tay, bҵng bút ÿen trên giҩy trҳng, sau ÿó ÿѭӧc quét vӟi ÿӝ phân giҧi 200 dpi (hình 2.1). Chӳ sau khi ÿѭӧc quét gӑi là chӳ ban ÿҫu sӁ trҧi qua các thao tác tiӅn xӱ lý: chuҭn lҥi kích thѭӟc, nhӏ phân ҧnh, làm mҧnh trѭӟc khi các ÿһc ÿiӇm cӫa nó ÿѭӧc trích xuҩt. Các ÿһc ÿiӇm này tҥo nên cѫ sӣ tri thӭc ÿӇ sau này sӱ dөng trong viӋc xác thӵc và phát hiӋn sӵ giҧ mҥo. Hình 2.1: Quét ҧnh Hình 2.2: Lҩy chӳ ra [...]... T TAY 3.1.1 Ch CH NG TRÌNH XÁC TH C CH NG TRÌNH XÁC TH C CH ng trình xác th c ch vi t tay c a Ingvald Straume 3.1.2 Ch ng trình xác th c ch vi t tay c a Ajay R, Keshav Kumar HK Sachin Sudhendra 3.2 XÂY D NG CH NG TRÌNH XÁC TH C CH 3.2.1 Gi i thi u ch ng trình xác th c ch vi t tay VI T TAY D a trên mô hình m Takagi-sugeno k t h p v i c u trúc tham s chúng ta i xây d ng ch ng trình xác. .. chính: 1/ Nghiên c u v ch vi t tay h th ng xác th c ch vi t tay 2/ Th nghi m ch ng trình xác th c phát hi n s gi m o ch vi t tay tin c y (hay s chính xác) c a quá trình xác th c các ch t i thi u b ng ho c x p x v i các chuyên gia phân tích ch gi m o, có kh n ng xác th c m t s l ng l n các ch trong th i gian ng n, h th ng có th tri n khai ho t trong Vi n Thông Hà N i trong... kích vào nút Sau khi ng thì nó s g i ng nh p n form ng nh p ng nh p vào h th ng, chúng ta có quy n h c ch mà chúng ta nh p vào, ti p theo chúng ta c n nh p m t ch vào ch ng trình Trong c a s nh p ch vào ta ch cho phép ch n nh ng nh ch d ng bitmap B c nh c nh p vào s hi n th nh hình d Hình 3.9: Ch ã i ây (hình 3.9): c nh p vào Chúng ta n nút Sang i m nh th c hi n vi c nh phân hoá ch ký. .. Takagi-sugeno k t h p v i c u trúc tham s chúng ta i xây d ng ch ng trình xác th c ch M c ích chính xây d ng ch h c ng trình c chúng ta c n rút trích ra li u, chúng ta s dùng nh ng thông tin này úng là ch c a m t ng Ch ti n hành vi c h c xác th c ch c tr ng c a ch l u vào c s d xác th c m t ch xem ch ó có i nào ó trong c s d li u hay không ng trình s d ng c s d li u Access D li... Chúng ta s d ng 30 ch c a ba ng sau ó c quét v i c a ch v kích th Khi ch y ch i, m i ng i 10 l n Ch phân gi i 200dpi Sau ó chúng ta ch nh l i kích th c c c 120 x 60 pixels ng trình, m t giao di n nh hình 3.7 c hi n ra v i m t bi u c t o s n Chúng ta c n tin ng nh p s ng nh p ti n hành vi c h c xác th c m t ch ký, thông c l u vào c s d li u, ph c v cho vi c h c xác th c Form ng... áng k nh ng sai sót do quá trình xác th c ch th công gây ra H th ng xác th c này không ch có kh n ng xác th c nh ng ch úng mà còn xác ch H th ng ã c áp d ng nh ki m tra h chi u Australian v i c s gi m o chính xác cao V i k t qu ã t c tôi mong mu n c ng d ng ch ng trình vào th c t t i Vi n thông Hà N i, tri n khai nhân r ng trong quy mô l n h n trong ngành các ngành khác ... max c xác nh i v i m i ch c n xác th c, ta ki m tra ng v i m i giá tr hàm liên thu c n m trong kho ng min, max t ng ng thì ta tính là true, ng c l i là false N = t ng s l n tính là true, ta so sánh N/96 v i C là m c ph n tr m quy nh tính xác th c (ví d 90%), n u N/96 > C thì ta nói ch c n xác th c úng là c a ng ng c l i ta k t lu n ó là ch gi m o i ó, Ch ng 3 TH NGHI M CH VI T TAY 3.1... h c l u các c tr ng góc vào c s d li u ho c ti n hành vi c xác th c xem ây có ph i là ch c a ng i c n xác th c không K T LU N KI N NGH Sau m t th i gian làm vi c, v i s n l c c a b n thân s t n tình ch b o c a th y giáo PGS.TS.Tr nh Nh t Ti n tôi ã hoàn thành lu n v n c a mình Lu n v n ã nghiên c u mô hình xác th c ch vi t tay phát hi n s gi m o d a trên mô hình m c a Takagi - sugeno... dùng: dùng cho vi c h c - Nh p ch ký: nh p ch vào - Sang i m nh: chu n hóa kích th - Trích ch n các - H c: l u thông tin các - Xác th c: xác th c ch ng 3.2.4 Ch ng trình c tr ng: rút ra h c ho c xác th c c, nh phân hóa nh, làm m nh nh c tr ng c a nh c tr ng c a nh i dùng ng trình M t s hàm ch c n ng c a ch - Hàm phân chia nh: - Hàm tính trung bình góc: - Hàm xác th c ng trình: 3.2.5 H Ch ng d... các ch thu c c tr ng góc c a ch 2.4 XÁC TH C Chúng ta s s d ng mô hình m c a các c tr ng góc cho vi c xác th c ch phát hi n s gi m o ch Chúng ta có th d a vào mô hình m c a Takagisugeno i v i vi c xác th c ch d a trên nhi u tr ng v góc, t c tr ng v kho ng cách c tr ng c a ch nh thì chúng ta có th c a v mô hình m ng t mô hình Takagi-sugeno 2.4.1 Mô hình Takagi-sugeno 2.4.1.1 Công . chӳ ký và sӵ giҧ mҥo chӳ ký viӃt tay. Ch˱˯ng 2: Hӊ THӔNG XÁC THӴC CHӲ KÝ VIӂT TAY Ӣ chѭѫng này luұn văn sӁ tìm hiӇu và nghiên cӭu hӋ thӕng xác. NIӊM CHӲ KÝ Mӝt sӕ loҥi chӳ ký nhѭ: chӳ ký viӃt tay, chӳ ký ÿiӋn tӱ, chӳ ký sӕ. 9 Chӳ ký viӃt tay (handwritten signature): là chӳ ký ÿѭӧc ký bҵng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu và xây dựng hệ thống xác thực chữ ký viết tay, Nghiên cứu và xây dựng hệ thống xác thực chữ ký viết tay, Nghiên cứu và xây dựng hệ thống xác thực chữ ký viết tay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn