Kế toán nguyên vật liệu tai cty CP Ba Lan - .doc

73 246 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2012, 16:46

Kế toán nguyên vật liệu tai cty CP Ba Lan - .doc Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻTaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phíMỤC LỤCL I M U   2 CH NG I: M Y V N LÝ LU N V NGUYÊN V T LI U VÀ        K TO N NGUYÊN V T LI U C C DOANH NGHI P S N XU TÁ Á       KINH DOANH 6I. KHÁI NI M VÀ VAI TRÒ C A NGUYÊN LI U- V T LI U TRONG     S N XU T KINH DOANH:  .6II. YÊU C U V QU N LÝ NGUYÊN V T LI U     .7III PHÂN LO I VÀ ÁNH GIÁ NGUYÊN V T LI U:    81.1. Phân l ai nguyên li u v t li u:    .81.2. ánh giá nguyên v t li u:   111.3. ánh giá nguyên v t li u theo giá th c t :     112. K toán chi ti t NVL:  .132.1. Ch ng t s d ng:     132.2. S k toán chi ti t NVL:   144. K toán t ng h p NVL:   154.1. K toán t ng h p NVL theo ph ng pháp khai th ng xuyên:     16CH NG II: C I M TÌNH HÌNH CHUNG C A CÔNG TY C      PH N BA LAN .22I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁP TRI N C A CÔNG TY:  22II. C I M T CH C H AT NG S N XU T KINH DOANH VÀ         T CH C QU N LÝ S N XU T KINH DOANH T I CÔNG TY C       PH N BA LAN 231. c i m v t ch c qu n lý s n xu t – kinh doanh:  !   " " # 232. v c c u lao ng c a công ty:!  # $ % 233.C c u t ch c b máy qu n lý v b máy s n xu t c a công ty cà& ' ( ) * + * + ' , ( ph n Ba Lan:- 244. K t qu ho t ng s n xu t kinh doanh c a công ty c ph n Ba " . $ " # %  - Lan t c trong n m 2002- 2003:.  / .265. Các hình th c k toán công ty:  0 .26III. TH C TR NG T CH C K TOÁN V T LI U CÔNG TY C1    2   3  PH N BA LAN:  281. Công tác t ch c qu n lý chung v nguyên v t li u.   " !   28 http://tailieutonghop.com1Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻTaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí2. Th t c nh p, xuât kho NVL:%   .313. K toán t ng h p nh p, xu t kho NVL t i công ty c ph n Ba Lan:    # .  - 33CH NG III: M T S Ý KI N XU T NH M HO N THI NÀ        CÔNG T C K TO N NGUYÊN V T LI U T I CÔNG TY C PH NÁ Á      BA LAN NAM NH –  40 NH NG NH N XÉT CHUNG V CÔNG TÁC K TOÁN NGUYÊN V T4   2  LI U CÔNG TY C PH N BA LAN – NAM NH. 3   5 .401. u i m:6  .402. Nh c i m:  .423. Ý ki n su t: ! # .44K T LU N  . 47 S 1: K TOÁN NGUYÊN V T LI U THEO PH NG PHÁP KÊ7 8 2   67 KHAI TH NG XUYÊN69 .51PH L C 4  52S 2: K TOÁN NGUYÊN V T LI U THEO PH NG PHÁP7 8 2   67 KI M NH K : 5 : 52 .68 .68LỜI MỞ ĐẦU Nền kinh tế thị trường đã mở ra một môi trường thông thoáng cho các doanh nghiệp., và cũng chính cơ chế thị trường cạnh tranh này đòi hỏi các doanh nghiệp phải hoạt động một cách có hiệu quả, không ngừng nâng cao sức cạnh tranh tên thị trường để tránh rơi vào tình trạng làm ăn thua lỗ. Để đạt được mục tiêu trên các nhà quản lý phải sử dụng các công cụ quản lý khác nhau. Trong doanh nghiệp, hạch toán kế toán là một công cụ quản lý có vai trò đặc biệt quan trọng. Thông tin do kế toán cung cấp là cơ sở để http://tailieutonghop.com2Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻTaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phínhận biết phân tích và đánh giá tình hình sử dụng các loại tài sản, nguồn vốn, lao động vật tư, tình hình chi phí và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh .Trong quá trình sản xuất, nguyên vật liệu là yếu tố hết sức quan trọng, là yếu tố cơ bản nhất của quá trình sản xuất để cấu thành nên sản phẩm. Các loại nguyên vật liệu thường chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ chi phí sản xuất và giá thành sản phẩn của doanh nghiệp. Việc cung cấp nguyên liệu đầy đủ, nhịp nhàng, đồng bộ và kị thời thì sản xuất mới đều đặn và đạt hiệu quả nếu không sản xuất sẽ bị gián đoạn, gây tổn thất. Do vậy, hạch toán vật liệu một cách khoa học và sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu sẽ góp phần hạ thấp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Từ thực tiễn trên em đã thấy rõ được tầm quan trọng của công tác kế toán nguyên vật liệu. Trong thời gian thực tập tại công ty cổ phần Ba Lan được sự giúp đỡ tận tình của các bác, các anh chị trong phòng kế toán công ty và đặc biêt là sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo PGS. Lê Thế Tường em đã chọn đề tài Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Ba Lan ” làm luận văn tốt nghiệp.Ngoài lời mở đầu và kết luận, nội dung luận văn gồm ba chương:Chương I: Sự cần thiết nghiên cứu công tác kế toán nguyên vật liêu ở các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh http://tailieutonghop.com3Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻTaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phíChương II: tình hình tổ chức kế toán nguyên vật liệu ở công ty cổ phần Ba Lan Chương III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Ba Lan http://tailieutonghop.com4Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻTaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phíBài luận văn được hoàn thành với sự lỗ lực của bản thân và sự quan tâm giúp đỡ tận tình của thầy giáo PGS. Lê Thế Tường cùng ban lãnh đạo công ty cũng như các cô chú trong phòng kế toán nơi em thực tập. Do thời gian tìm hiểu thực tế không nhiều và những kiến thức lý luận, khả năng còn hạn chế nên bài luận văn của em không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong các thầy cô giáo cùng bạn đọc thông cảm và góp ý kiến cho bài luận văn của em. Em xin chân thành cảm ơn ! Sinh viên Nguyễn Thị Minh Thu http://tailieutonghop.com5Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻTaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phíCHƯƠNG I: MẤY VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGUYÊN VẬT LIỆUKẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANHI. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA NGUYÊN LIỆU- VẬT LIỆU TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH:Quá trình họat động sản xuất kinh doanh là quá trình kết hợp giữa ba yếu tố cơ bản: sức lao động, tư liệu lao động, đối tượng lao động. Quá trình sản xuất trong mọi doanh nghiệp sẽ không tự tiến hành nếu như thiếu đi một trong ba yếu tố cơ bản trên. Đối tượng lao động là tất cả các vật tư mà lao động có ích có thể tác động vào nhằm biến đổi nó theo mục đích của mình, trong đó nguyên liệu chính là cơ sở vật chất cấu thành nên thực thể sản phẩm. Nguyên vật liệu chính là đối tượng lao động, nếu không có nó thì không thể sản xuất ra bất cứ loại sản phẩm nào.Với những điều trình bầy ở trên, chúng ta có thể khẳng định rằng nguyên vật liệu đóng một vai trò hết sức quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh.Vai trò được thể hiện:- Là một yếu tố cơ bản của mọi quá trình sản xuất và chiếm tỷ trọng cao- Nguyên vật liệu chất lượng tốt hay xấu quyết định chất lượng của sản phẩm http://tailieutonghop.com6Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻTaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí- Chi phí nguyên vật liệu cao hay thấp quyết chi phí giá thànhNguyên liệu có các đặc điểm sau: - Về mặt hiện vật: vật liệu chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất và biến đổi hoàn toàn hình thái vật chất ban đầu. - Về mặt giá trị: nguyên liệu tiêu hao toàn bộ một lần và dịch chuyển toàn bộ giá trị vào giá trị sản phẩm.II. YÊU CẦU VỀ QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆUNguyên liệu- vật liệu thường chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí sản xuất, kinh doanh và giá thành sản phẩm, là thành phần quan trọng trong vốn lưu động của doanh nghiệp.Xuất phát từ vai trò, đặc điểm của nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất kinh doanh, từ điều kiện thực tế khách quan của môi trường xung quanh thì yêu cầu quản lý về nguyên vật liệu được đặt ra như sau:- Nguyên vật liệutài sản dự trữ sản xuất, thường xuyên biến động, các doanh nghiệp thường xuyên phải tiến hành mua nguyên vật liệu để đáp ứng kịp thời quá trình sản xuất, chế tạo sản phẩm và các nhu cầu khác trong doanh nghiệp. Do đó ở khâu thu mua đòi hỏi phải quản lý về khối lượng, chất lượng, quy cách- chủng loại, giá mua và chi phí mua cũng như kế hoạch mua theo đúng tiến độ thời gian phù hợp với kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, tránh tình trạng thất thoát lãng phí, không đúng với quy cách phẩm chất của sản phẩm. Khi xuất nhập kho phải cân đo đong đếm cẩn thận. http://tailieutonghop.com7Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻTaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí- Phải tổ chức kho tàng, bến bãi, trang bị đầy đủ các phương tiệ cân đo , thực hiện đúng chế độ bảo quản đối với từng loại vật liệu, tránh hư hỏng mất mát hao hụt, đảm bảo an toàn là một trong những yêu câu quản lý đối với vật liệu.- Trong khâu sử dụng: đòi hỏi phải sử dụng hợp lý, tiết kiệm trên cơ sở các định mức, dự toán chi phí nhằm hạ thấp mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu trong giá thành sản phẩm, tăng thu nhập, tích lũy cho doah nghiệp, do vậy trong khâu này cần tổ chức tốt việc ghi chép, phản ảnh tình hình xuất dùng và sử dụng nguyên liệu, vật liệu trong quá trình sản xuất kinh doanh.- Ở khâu dự trữ, để đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh được liên tục, không bị ngừng trệ, gián đoạn do việc cung ứng, mua không kịp thời hoạc gây tình trạng ứ đọng vốn do dự trữ quá nhiều, thì doanh nghiệp cần phải xác định được mức dự trữ tối đa và tối thiểu cho từng loại nguyên liệu, vật liệu. Đồng thời phải tìm nguồn cung cấp thường xuyên có chất lượng, gần để được cung cấp thường xuyên và giảm chi phí vận chuyển.Tóm lại, để quản lý nguyên liệu, vật liệu có hiệu quả cao nhất thì các doang nghiêp cần quản lý chặt chẽ khâu thu mua tới khâu bảo quản, sử dụng và dự trữ. Đây cũng là một trong nội dung quan trọng trong công tác quản lý tài sản của doanh nghiệp.III PHÂN LOẠI VÀ ĐÁNH GIÁ NGUYÊN VẬT LIỆU:1.1. Phân lọai nguyên liệu vật liệu:Nguyên liệu vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất gồm nhiều loại có nội dung vật chất, mục đích, công dụng trong quá trình sản xuất khác http://tailieutonghop.com8Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻTaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phínhau. Để thuận tiện trong công tác quản lý nguyên liệu, vật liệu một cách chặt chẽ và tổ chức hạch toán chi tiết tới từng loại nguyên liệu, vật liệu phục vụ cho nhu cầu quản trị doanh nghiệp cần phải tiến hành phân loại nguyên liệu, vật liệu.Phân loại nguyên liệu, vật liệu là việc phân chia nguyên liệu vật liệu thành từng nhóm, thứ, loại, nguyên liệu vật liệu khác nhau, mỗi nhóm, thứ, loại nguyên liệu vật liệu lại có cùng nội dung kinh tế hoặc cùng mục đích sử dụng.Xét về mặt lý luận, cũng như trên thực tế có rất nhiều cách phân loại nguyên liệu, vật liệu khác nhau tùy theo từng loại hình sản xuất ở mỗi doanh nghệp. Song từng cách phân loại đều đáp ứng ít nhiều mục đích quản lý, hạch toán nguyên liệu, vật liệu trong đơn vị mình Nếu căn cứ vào nội dung kinh tế và yêu cầu kế toán quản trị doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nguyên liệu, vật liệu được chia thành :- Nguyên liệu chính(bao gồm cả bán thành phẩm mua ngoài) đối với các doanh nghiệp sản xuất, nguyên liệu là đối tượng chủ yếu cấu thành nên thực thể của sản phẩm như sắt thép trong các doanh nghiệp chế tạo máy, xi măng và cát trong các doanh nghiệp xây dựng, sợi trong các doanh nghiệp may .đối với nửa thành phẩm mua ngoài, mục đích tiếp tục sản xuất sản phẩm, thí dụ sợi mua ngoài trong các doanh nghiệp dệt cũng được coi là nguyên vật liệu.- Vật liệu phụ chỉ có tác dụng phụ trong quá trình sản xuất chế tạo ra sản phẩm như là tăng chất lượng sản phẩm hoặc phục vụ cho công tác quản lý, cho vệc bảo quản , bao gói sản phẩm . http://tailieutonghop.com9Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻTaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí- Nhiên liệu trong doanh nghiệp sản xuất gồm các loại ở thể lỏng, khí, rắn dùng để phục vụ cho công nghệ sản xuất sản phẩm, cho phương tiện vận tải, máy móc thiết bị như xăng dầu.- Phụ tùng thay thế: bao gồm các loại phụ tùng chi tiết dùng để thay thế sửa chữa máy móc thiết bị sản xuất, phương tiện vận tải .- Vật liệu khác: là các loại vật liệu loại ra trong quá trình sản xuất, chế tạo sản phẩm: như gỗ, sắt thép vụn hoặc phế liệu thu nhặt, thu hồi trong quá trình thanh lý tài sản cố định.Căn cứ mục đích công dụng của vật liệu cũng như nội dung quy định phản ánh chi phí vật liệu trên các tài khoản kế toán thì vật lệu của doanh nghiệp chia thành:+ Nguyên vật liệu trực tiếp dùng cho sản xuất chế tạo sản phẩm.+ Nguyên vật liệu dùng cho các nhu cầu khác phục vụ quản lý ở các phân xưởng, tổ, đội, cho nhu cầu bán hàng và quản lý doanh nghiệp.Căn cứ vào nguồn nhập, vật liệu được chia thành:+ Nguyên vật liệu nhập do mua ngoài + Nguyên vật liệu tự gia công chế biến + Nguyên vật liệu nhập do góp vốn liên doanhTuy nhiên, để đảm bảo việc cung ứng nguyên vật liệu cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đạt được hiệu quả tối ưu nhất, phải thấy được một cách cụ thể số hiện có và tình hình biến động của từng thứ, loại nguyên vật liệu, thì doanh nhiệp cần phải phân chia nguyên vật liệu một cách http://tailieutonghop.com10[...]... thiết để tiến hành cơ giới hóa hạch toán nguyên vật liệu Từ sổ danh điểm nguyên vật liệu, khi đã mã hóa ký hiệu hóa các tên nguyên vật liệu thì đó là cơ sở để thống nhất tên gọi vật liệu, tránh sự nhầm lẫn, đồng thời để thống nhất đơn vị tính, thống nhất giá hạch toán và phục vụ cho hạch toán chi tiết nguyên vật liệu 1.2 Đánh giá nguyên vật liệu: Đánh giá nguyên vật liệu là xác định chúng theo những... thống sổ kế toán mà công ty cổ phần Ba Lan sử dụng bao gồm : - Sổ kế toán tổng hợp : sổ cái tài khoản, sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Chế độ kế toán áp dụng tai công ty: - Niên độ kế toán tại công ty bắt đầu từ ngày 01/ 01 và kết thúc vào ngày 31/12 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán nguyên tắc chuyển đổi các đồng tiền khác: Việt Nam đồng - Hình thức sổ kế toán áp dụng: chứng từ ghi sổ - Phương... TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY CỔ PHẦN BA LAN: Sơ đồ tổ chứ bộ máy kế toán của công ty Kế toán trưởng KTtổng hợp gồm KTCP, GTvà KTBCTC KTcác nghệp vụ khác Thủ quỹ Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng: chịu trách nhiệm công tác huy động, điều hòa vốn, tổ chức chỉ đạo kế toán tại đơn vị Kế toán tổn hợp gồm: KT tiêu thụ, KT thanh toán, KT tài sản cố định, KT nguyên vật liệu, KT giá thành Kế toán cá nghiệp... loại vật liệu gạo (xem phụ lục 10) (Xem sổ chi tiết nguyên vật liệu – phụ lục 11) 3 Kế toán tổng hợp nhập, xuất kho NVL tại công ty cổ phần Ba Lan: Kế toán tổng hợp là việc sử dụng tài khoản để phản ánh kiểm tra và giám sát các đối tượng kế toán có nội dung kế toán ở dạng tổng quát: Công ty hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp khai thường xuyên và tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ .Vật liệu. .. trực tiếp Có TK152 – nguyên vật liệu xuất kho 2.3 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu ở công ty cổ phần Ba Lan: Để theo dõi chặt chẽ tình hình nhập xuất, tồn kho của NVL theo từng loại, số lượng, chất lượng, chủng loại công ty sử dụng phương pháp thẻ song song để tiến hành hạch toán Việc hạch toán chi tiết NVL được tiến hành song song giưã thẻ kho và phòng kế toán Sơ đồ trình tự kế toán chi tiết NVL theo... ngày tình hìnhnhập, xuất kho Giá hạch toán có thể là giá kế hoạch, giá thực tế cuối kỳ trước Hằng ngày sử dụng giá hạch toán để ghi sổ kế toán chi tiết nguyên vật liệu và ghi trên các chứng từ nhập, xuất kho Cuối kỳ kế toán phải điều chỉnh lại theo giá thực tế để ghi sổ kế toán tổng hợp Giá thực tế VL xuất kho Giá hạch toán của = NVL xuất kho Hệ số giá * NVL 2 Kế toán chi tiết NVL: Xuất phát từ yêu cầu... thu chi tiền mặt Hình thức sổ kế toán của công ty: (xem phụ lục 6) 1 Công tác tổ chức quản lý chung về nguyên vật liệu 1.1 Đặc điểm nguyên vật liệu và phân loại ở công ty: Đặc điểm nguyên vật liệu: Công ty cổ phần Ba Lan là một đơn vị sản xuất kinh doanh, với hai loại sản phẩm chính là: Bia và bánh mỳ Đây là hai loại sản phẩm sản xuất ra http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet... lĩnh vật tư http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ 33 TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Thủ kho gửi phiếu xuất kho và đơn xin lĩnh vật tư lên phòng kế toán, phòng kế toán căn cứ vào chứng từ này để xuất kho VD: ngày 31/ 3/ 2004 xuất 8.000 kg gạo tẻ cho phân xưởng bia (Xem phụ lục 9) KT định khoản: Nợ TK62 1- chi phí nguyên vật liệu. .. sổ kế toán chi tiết và lựa chọn, vận dụng phương pháp kế toán chi tiết NVL một cách phù hợp nhất Cụ thể việc tiến hành kế toán chi tiết NVL được tiến hành như sau: 2.1 Chứng từ sử dụng: Theo chế độ chứng từ kế toán quy định, ban hành theo quyết định QB 1141/TC/QĐ/CĐKT ngày 1/11/1995 của Bộ trưởng Bộ tài chính, các chứng từ kế toán về NVL gồm: - Phiếu nhậo kho (mẫu 01-VT) - Phếu xuất kho (mẫu 0 2- VT)... nhâp, xuất nguyên vật liệu. Với ưu điểm của loại giá này là đơn giản và giảm bớt sự ghi chép tính toán hàng ngày 1.3 Đánh giá nguyên vật liệu theo giá thực tế: Giá thực tế NVL nhập kho: Trong các doanh nghiệp sản xuất, tùy theo từng nguồn nhập mà trị giá thực tế của nguyên vật liệu được xác định như sau: - Giá trị thực tế nguyên vật liệu nhập kho do mua ngoài : http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu . phân loại nguyên liệu, vật liệu. Phân loại nguyên liệu, vật liệu là việc phân chia nguyên liệu vật liệu thành từng nhóm, thứ, loại, nguyên liệu vật liệu khác. ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANHI. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA NGUYÊN LIỆU- VẬT LIỆU TRONG SẢN
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán nguyên vật liệu tai cty CP Ba Lan - .doc, Kế toán nguyên vật liệu tai cty CP Ba Lan - .doc, Kế toán nguyên vật liệu tai cty CP Ba Lan - .doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay