Phương pháp giải nhanh bài tập hóa học

13 934 21
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/02/2014, 20:58

đây là 1 số công thức giải nhanh một số dạng bài tập hóa học có thể có trong đề thi đh- cđ. mong rằng sẽ giúp ích các bạn. :) Phương pháp giải nhanh bài tập hóa học1.Công thức khối lượng muối thu được khi hòa tan hết sắt và các oxit sắt bằng HNO3 dư giải phóng khí NO và NO2. mmuối )28.24.(802423 NOnNOnhhmNO ++=VD: Hòa tan 7 gam chất rắn X gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 trong hỗn hợp HNO3 dư thu được 1,792 lít (đktc) khí X gồm NO và NO2 và m gam muối. biết tỉ khối X/H2=19. Tính m?Giải: Gọi x, y l3 số mol của NO và NO2)(04,008,0molyxyxyx==⇒==+Áp dụng công thức:)(047,25)04,0.804,0.247(80242)28.24.(802423)3(gNOnNOnhhmNOFem =++=++=2.Tính khối lượng sắt ban đầu biết oxi hóa hợp Fe này bằng Oxi được hỗn hợp rắn X sau đó• Hòa tan hết X với HNO3 dư giải phóng khí NO và NO2)8.24.(80562NONOhhFennmm ++=VD: Đốt cháy m gam Fe trong O2 thu được 3 gam chất rắn X. Hòa tan hết X với HNO3 loãng dưgiải phóng 0,56 lít khí NO (đktc). Tính m?Áp dụng công thức: )(52,2)025,0.243.(8056)28.24.(8056gNOnNOnhhmFem =+=++=• Hóa tan X trong dd H2SO4 đặc tạo ra SO2)2.16.(8056SOnhhmFem +=Biên Soạn: Nguyễn Thanh Quý Page 1Phương pháp giải nhanh bài tập hóa học3.Công thức khối lượng muối thu được khi hòa tan hết sắt và các oxit sắt bằng H2SO4 đặc, nóng giải phóng khí SO2. mmuối )2.16.(16040024 SOnhhmSO +=−VD: Hòa tan 30 gam chất rắn X gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 trong hỗn hợp H2SO4 đặc nóng, dư thu được 11,2 lít khí SO2 (đktc). Cô cạn dd sau phản ứng thu được bao nhiêu gam muối khang?Áp dụng công thức: )(95)5,0.1630.(160400)2.16.(1604003)4(2gSOnhhmSOFem =+=+=4.Công thức tính số mol HNO3 PỨ khi cho kim loại phản ứng với O2 được hỗn hợp các chất rắn, sau đó lấy chấp rắn phản ứng với đ HNO3 tạo sp khử. Cho biết số mol O2 và số mol sp khử3410212210424223NONHnNnONnNOnOnNOnHNOn+++++=Vd: Cho 15g hỗn hợp A gồm Al, Fe, Cu, Zn tác dụng với O2 tạo 18,2g hh chất rắn B. Cho B tác dụng với hh HNO3 tạo dd C và 4,48 lít NO (đktc). Tính số mol HNO3 đã phản ứng và khối lượng muối tạo thành?Ta có: )(2,04,2248,4)(1,032152,182molNOnmolOn===−=Áp dụng công thức: )(2,12,0.41,0.44243molNOnOnHNOn =+=+=Ta có: )(77621536262.13)(12,02,133gNOmklmmuôimgNOmmolNOnHNOnNOn=+=−+=⇒==−⇒=−=−=−Biên Soạn: Nguyễn Thanh Quý Page 2Phương pháp giải nhanh bài tập hóa học5. Công thức tính khối lượng muối clorua hoặc muối sunphat khi cho kim loại tác dụng với hh HCl hoặc H2SO4 giải phóng H2mmuối clorua271Hnklm +=mmuối sunphat296Hmklm +=Vd: cho hỗn hợp kim loại gồm Mg, Al, Zn tác dụng hoàn toàn với dd HCl thu được 7,84 lít khí H2(đktc). Tính khối lượng muối thu đượcÁp dụng công thức: )(45,3635,0.716,11271 gHnklmmuoicloruam =+=+=6. Công thức tính khối lượng muối sunphát khi cho kim loại tác dụng với đ H2SO4 đặc tạo so khử SO2, S, H2S, H2OSHnSnSOnSOHnSHnSnSOnklmm25422422432(96tmuoisunpha++=+++=VD: Hòa tan 16g hỗn hợp kim loại Fe và Cu và dd H2SO4 đặc, nóng, dư thu được 8,4 lít (đktc) một khí Y không màu mùi hắc. tính khối lượng muối khang thu được khi cô cạn dung dịch sau phản ứng. GiảiKhí Y là SO20,375(mol)22,48,42SOn ==⇒Áp dụng công thức: )(52375,0.9616296tmuoisunphagSOnklmm =+=+=7. Công thức tính khối lượng muối nitrat khi cho kim loại tác dụng với dd HNO3 giải phóng khí: NO2, NO, N2O, N2, NH4NO33480)3482102832(62' NONHnNONHnNnONnNOnNOnklmnitratmuôim ++++++=Chú ý: nếu đề bài yêu cầu tính khối lượng muối nitrat kim loại thì bỏ 3480NONHnVD1: hòa tan hoàn toàn 20,8 g hỗn hợp X gồm Fe và Cu trong dung dịch HNO3dư, đun nóng thu được 11,2 lít khí (đktc) hỗn hợp khí Y gồm NO2 và NO là sản phầm khử suy nhất. tỷ khối của Y đối với H2 là 19,8 xác định khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dd.Biên Soạn: Nguyễn Thanh Quý Page 3Phương pháp giải nhanh bài tập hóa họcGiải: Gọi x,y l3 số mol của NO và NO2Áp dụng quy tắc đường chéo giải ra 3x=2y==⇒==+⇒3,02,0235,0yxxyxÁp dụng công thức: )(6,76)2,0.33,0(628,20)32(62'gNOnNOnklmnitratmuôim =++=++=VD2: Hòa tan 12,42g Al bằng dd HNO3loãng (vừa đủ), thu được dd X và 1,344 lít (đktc) hh khíY gồm 2 khí là N2O và N2. Tỷ khối của hh khí Y với H2 là 18. Cô cạn dd X thu được m gam chất rắn khan. Xác định m.Giải:Gọi x,y l3 số mol của N2O và N2.)(06,04,22344,1molnhhY==(1)Áp dụng quy tắc đường chéo giải ra: x=y(2)Từ (1)và (2) suy ra: x=y=0,03 ( mol)Quá trình nhường e Quá trình nhận e38,146,0330>−−−−++→eAlAl03,03,0)2(02105)2(18503,024,0−−<→+++→++−−<NNeNONNeNTheo đinh luật bảo toàn e: ta có 38,124,03,0<+(vô lí)Vì vậy phải có thêm 1 phương trình nhận e: 105,084,0)34(385>−−−−→++NONHNeNÁp dụng công thức để tính muối khan:)(38,106105,0.80)105,0.803,0.1003,0.8(6242,123480)34821028(62'gNONHnNONHnNnONnklmnitratmuôim=++++=−−−−−−−−++++=Biên Soạn: Nguyễn Thanh Quý Page 4Phương pháp giải nhanh bài tập hóa học8. Công thức tính khối lượng muối clorua khi cho muối cacbonat tác dụng với dd HCl giảiphóng CO2 và H2O211clorua MuoiCOnatmuoicacbonmm +=VD: Hòa tan hoàn toàn 19,2gam hh gồm CaCO3 và MgCO3 trong dd HCl dư thấy thoát ra 4,48lít(đktc) khí CO2 và dd X. Cô cạn dd X thu được m gam muối khan. Tính m?Áp dụng công thức: )(4,212,0.112,19211clorua MuoigCOnatmuoicacbonmm =+=+=9. Công thức tính khối lượng muối clorua khi cho oxit kim loại tác dụng với dd HCl tạo ramuối clorua và H2OHClnoxitmOHnoxitmm 5,27255clorua Muoi+=+=Biên Soạn: Nguyễn Thanh Quý Page 5Phương pháp giải nhanh bài tập hóa học10. Công thức tính lượng kết tủa xuất hiện khi hấp thụ hết một lượng CO2 vào dd chứa hỗn hợp gồm NaOH, Ca(OH)2, hoặc Ba(OH)2Đầu tiên tính số mol của −23CO: 223COnOHnCOn +−=−ĐK: 223COnCOn≤−So sánh: −23COnvới ++ 2,2CanBanđể xem chất nào tác dụng hết, chất nào còn thừa. và phương trình được tính theo chất tác dụng hết: ionnkettuan=nhỏ hơn223*COnOHnCOn −−=−: chỉ áp dụng cho trường hợp tạo cả 2 muối trung hòa và axit (Để sinh ra 2 muối thì 221 <−<COnOHnPhương trình kết tủa là: 32233223CaCOCaCOBaCOBaCO→+→++−+−VD: Hấp thụ hết 6,72 lít CO2(đktc) vào 300ml dd và NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,6M. tính khối lượng kết tủa thu được.Giải:Số mol của: )(18,02)()(03,0)(3,02molOHBanmolNaOHnmolCOn===Viết pt điện li NaOH và Ba(OH)2 để tính )(39,02.18,003,0 molHn =+=∑+Áp dụng công thức: )(09,03,039,0223molCOnOHnCOn =−=+−=−Biên Soạn: Nguyễn Thanh Quý Page 6Phương pháp giải nhanh bài tập hóa họcTa có: )(73,17197.09,0)(09,0232)(23gkettuammolCOnkettuanOHBanCOn ==⇒=−=⇒<−Biên Soạn: Nguyễn Thanh Quý Page 7Phương pháp giải nhanh bài tập hóa học11. Công thức tính thể tích CO2, SO2 cần hấp thụ 1 dd Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2 hoặc hỗn hợp2 bazơ để thu được 1 lượng kết tủa theo yêu cầuTH1: Nếu OH- dư ta có: kettuanCOn =2TH2:Nếu OH- hết ta có: kettuanOHnCOn −−=2VD: Hấp thụ hết V lít CO2 (đktc) vào 300ml dd Ba(OH)2 1M thu được 19,7g kết tủa. Tính VGiải: )(1,0)(1,002322)(molmolHBaCOCOOHBa−−<+→+Trường hợp 1: OH- dư: )(24,24,22.1,02)(1,032lCOVmolBaCOnCOn ==⇒=↓=Trường hợp 2: OH- hết: )(2,114,22.5,02)(5,01,06,032lCOVmolBaCOnOHnCOn==⇒=−=↓−−=VD2: Đốt cháy m gam FeS2 trong oxi dư, lấy toàn bộ SO2 sinh ra cho PỨ với 120ml dd Ba(OH)2 0,1 M và NaOH 0,2M thu được 2,7g kết tủa. Tính giá trị lớn nhất của m.Giải:Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH-0,012 mol 0,012mol 0,024 mol NaOH → Na+ + OH-0,024 mol 0,024 molSO2 + Ba(OH)2 → BaSO3↓ + H2O 0,01 molÁp dụng công thức: )(038,001,0048,032molBaSOnOHnSOn =−=−−=∑Áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố S ta có: )(28,2120.019,02)(019,02212gFeSmmolSOnFeSn==⇒==Biên Soạn: Nguyễn Thanh Quý Page 8Phương pháp giải nhanh bài tập hóa học12. Công thức tính thể tích dd NaOH cần cho vào hỗn hợp dd Al3+ và H+ để xuất hiện một lượng kết tủa theo yêu cầu.TH1: Al3+ dư3)(3OHAlnHnOHn ++=−TH2: Al3+ hết3)(34OHAlnAlnHnOHn −++=−VD1: cần bao nhiêu lít dd NaOH 1M vào dd chứa 0,5mol AlCl3 để được 31,2 gam kết tủa.PTHH: 3NaOH + AlCl3  Al(OH)3 ↓ + 3NaCl)(4,0782,313)(molOHAln ==Trường hợp 1: Áp dụng công thức: )(2,112,1)(2,14,0.33)(3lOHVmolOHAlnOHn==−⇒===−Biên Soạn: Nguyễn Thanh Quý Page 9Phương pháp giải nhanh bài tập hóa họcTrường hợp 2: Áp dụng công thức: )(6,1)(6,14,05,0.43)(34lNaOHVmolOHAlnAlnOHn=⇒=−=−+=−VD2: Cho 500ml dd Ba(OH)2 0,1 M vào V ml dd Al2(SO4)3 0,1M sau khi các phản ứng thu được 12,045gam kết tủa. tính V. GiảiTH1: Al2(SO4)3 dư. Pt tính theo số mol của Ba(OH)2Al2(SO4)3 + 3Ba(OH)2  3BaSO4 + 2Al(OH)30,05/3 0,05 0,05 0,1/3⇒mKết tủa045,1225,1478.31,0233.05,0 >=+=(loại)Trường hợp 2: Al2(SO4)3 hếtÁp dụng định luật bảo toàn nguyên tố S: 1,02,0.4,03)(34Al(OH)3)(3,01,0.33)4(2344,3)4(2,−=−+=⇒===⇒∑ ∑=VOHAlnAlnnmolVVSOAlnBaSOnBaSOSnSOAlSnmkết tủa = mBaSO4 + mAl(OH)3= 0,3V.233+(0,4.0,2-0,1).78=12,045V=0,15(l)Biên Soạn: Nguyễn Thanh Quý Page 10[...].. .Phương pháp giải nhanh bài tập hóa học 13 Công thức tính thể tích dd HCl cần cho vào hỗn hợp dd NaOH NaAlO2 hoặc Na[Al(OH)4)] để xuất hiện 1 lượng kết tủa theo yêu cầu Trường hợp 1: [Al(OH)4)] dư: Trường hợp2: [Al(OH)4)]... 15,6 n = = 0,2(mol) Al(OH ) 78 3 Ta có: Áp dụng công thức: n + = 4n − 3n +n = 4.0,3 − 3.0,2 + 0,1 = 0,7(mol) ⇒ V = 0,7(l ) OH − AlO Al(OH ) HCl H 2 3 Biên Soạn: Nguyễn Thanh Quý Page 11 Phương pháp giải nhanh bài tập hóa học 14 Công thức tính thể tích dd NaOH cần cho vào hỗn hợp dd Zn2+ để xuất hiện 1 lượng kết tủa theo yêu cầu n = 2.n n = 4.n − 2.n OH − (min) kettua 2+ OH − (max) kettua Zn Trường hợp... đipeptit, tripeptit thu được từ 1 hh gồm 2 aminoaxit là glyxin và alanin Áp dụng công thức: Số peptit (max)=xn Số đipeptit = 22=4 Số tripeptit = 23=8 Biên Soạn: Nguyễn Thanh Quý Page 12 Phương pháp giải nhanh bài tập hóa học 16 Công thức tính số đồng phân peptit tạo từ n aminoaxit (1 nhóm NH2, 1 nhóm COOH khác nhau) Số đồng phân=n! 17 Công thức tính Tổng số mol khí hoặc hơi khi cho biết tỉ khối hơi trước
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp giải nhanh bài tập hóa học, Phương pháp giải nhanh bài tập hóa học, Phương pháp giải nhanh bài tập hóa học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn