Tài liệu Luận văn: Giải pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của NHTM ở Việt Nam hiện nay pptx

33 369 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,449 tài liệu

  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/02/2014, 19:20

1 Luận văn Giải pháp mở rộng nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của NHTMViệt Nam hiện nay 2MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU Nội dung bài viết: Phần I : Lý luận chung về tín dụng ngân hàng thương mại. I - Tín dụng các loại tín dụng. 1 - Khái niệm 2 - Đặc điểm 3 - Sự cần thiết khách quan của quan hệ tín dụng. 4 - Chức năng vai trò của tín dụng. 5 - Các loại tín dụng. II - Ngân hàng thương mại vai trò của tín dụng. 1 - Ngân hàng thương mại 2 - Tín dụng ngân hàng vai trò của tín dụng ngân hàng. 3 - Hiệu quả các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của NHTM. Phần II : Thực trạng hoạt động tín dụng của các Ngân hàng thương mại ở Việt Nam hiện nay. I - Tổng quan về hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam. II - Thực trạng hoạt động tín dụng của các Ngân hàng thương mại Việt Nam. 1 - Thực trạng hoạt động tín dụng của các Ngân hàng thương mại. 1.1- Quy cơ cấu tín dụng. 1.2- Chất lượng hoạt động tín dụng. 2 - Những vấn đề tồn tại cần khắc phục. Phần III : Một số giải pháp nhằm mở rộng nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam. I - Giải mở rộng hoạt động tín dụng. II - Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng. III - Những kiến nghị với Nhà nước các cơ quan hữu quan. KẾT LUẬN Tài liệu tham khảo. 3 LỜI NÓI ĐẦU Vốn luôn được coi là một trong những nhân tố quyết định trong quá trình phát triển sản xuất tăng trưởng kinh tế. Hiện nay, đất nước ta đang bước vào thời kỳ phát triển mới - đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước, vấn đề tạo nguồn vốn sử dụng vốn có hiệu quả đang đặt ra một cách cấp thiết đối với các cấp, các ngành, từ trung ương tới các địa phương. Có rất nhiều con đường để tạo lập nguồn vốn, nhưng song với điều kiện nước ta hiện nay, thị trường chứng khoán mới thành lập chưa phát huy được vai trò của mình thì hệ thống NHTM đóng vai trò chủ chốt để tập trung, huy động điều hòa vốn giúp cho việc khai thác, sử dụng nguồn vốn có hiệu quả nhất. Tuy hình thành chưa lâu, nhưng việc huy động vốn của hệ thống NHTM trong dân cư đã đạt được những thành quả nhất định. Các ngân hàng đã không ngừng mở rộng huy động vốn tiến hành cho vay, đầu tư, cung cấp một lượng vốn lớn cho công cuộc xây dựng đất nước. Tuy nhiên, do còn thiếu kinh nghiệm nên hiệu quả quả hoạt động tín dụng của các NHTM còn chưa cao : số vốn huy động còn thấp sử dụng chưa có hiệu quả, tỷ lệ nợ quá hạn cao là mối nguy hiểm cho các ngân hàng, vốn ứ đọng trong khi nhu cầu về vốn của nền kinh tế là rất lớn. Vì vậy để có cái nhìn toàn diện hơn về hoạt động tín dụng của hệ thống NHTM đồng thời có thể tìm ra một giải pháp cho việc mở rộng nâng cao hiệu quả hoạt động của NHTM, em đã chọn đề tài : “ Giải pháp mở rộng nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của NHTM Việt Nam hiện nay. PHẦN I LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. I - TÍN DỤNG CÁC LOẠI TÍN DỤNG. 1- Khái niệm. Tín dụng là là quan hệ chuyển nhượng tạm thời một lượng giá trị (dưới hình thái tiền tệ hoặc hiện vật) từ người sở hữu (gọi là người cho vay) sang người sử dụng (gọi là người đi vay) để sau một thời gian nhất định thu hồi về một lượng giá trị lớn hơn lượng giá trị ban đầu. 4Nếu hiểu theo nghĩa hẹp thì tín dụng là sự vay mượn giữa hai chủ thể (người đi vay người cho vay) trong đó hai bên thoả thuận một thời hạn nợ và mức lãi cụ thể. Nếu hiểu theo nghĩa rộng thì tín dụng là sự vận động của các nguồn vốn từ nời thừa tới nơi thiếu. Trong thực tế, tín dụng hoạt động rất phong phú đa dạng. Nhưng dù ở bất cứ dạng nào, tín dụng cũng luôn là các quan hệ kinh tế của nền sản xuất hàng hoá. Tính chất của tín dụng do mục đích tính chất của nền sản xuất hàng hoá trong xã hội quyết định. Sự vận động của tín dụng luôn chịu sự chiphối của các quy luật kinh tế của phương thức sản xuất trong xã hội đó, 2 . Đặc điểm. Quan hệ tín dụng được xây dựng trên 3 nguyên tắc: có thời hạn, có hoàn trả có đền bù. Mặc dù hình thức biểu hiện của tín dụng là sự di chuyển vốn vay từ người cho sang người đi vay song về thực chất chỉ có sự di chuyển của quyền sử dụng vốn, còn quyền sở hữu vốn vẫn thuộc về người cho vay. Đó là do tính đặc thù của quan hệ tín dụng là có hoàn trả sau một thời gian nhất định. vì vậy mà trong quan hệ tín dụng, quyền sử dụng quyền sở hữu vốn vay tách rời nhau. Khi quyền sở hữu vốn quyền sử dụng vốn bị tách rời như vậy (do vốn được chuyển giao trong quá trình cho vay) thì mối quan tâm lớn nhất trong quan hệ tín dụng là vốn vay có quay trở lại người cho vay sau khi thời hạn tín dụng đã hết hay không ? Chính vì vậy mà quan hệ tín dụng chỉ có thể hình thành trên cơ sở lòng tin hay sự tín nhiệm của người cho vay về khả năng hoàn tả nợ đúng hạn. Sự tin tưởng này được tạo bởi các yếu tố như : tư cách người đi vay, tài sản thế chấp, cầm cố hoặc có sự bảo lãnh cho khoản vay, tính hiệu quả có khả năng mang lại trong tương lai của dự án xin vay. 3 . Sự cần thiết khách quan của quan hệ tín dụng. Để thấy rõ sự cần thiết khách quan của quan hệ tín dụng, trong phần tiếp theo chúng ta tìm hiểu xem tại sao nền kinh tế lại có nhu cầu vay vốn tìm đâu nguồn vốn nhàn rỗi để đáp ứng cho nhu cầu đó. 3.1 . Nhu cầu về vốn vay của nền kinh tế. 5Nhu cầu về vốn vay xuất hiện trước tiên trong quá trình sản xuất kinh doanh. Do đặc điểm vốn tự có thường không đủ nên doanh nghiệp thường phải vay thêm vốn để hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Đối với các hộ gia đình, những nhu cầu chi tiêu lớn vượt quá khả năng thu nhập hiện tại (ví dụ mua nhà, xe hơi) hoặc những chi tiêu bất thường cũng làm nảy sinh nhu cầu vay mượn. Nhà nước các chính quyền địa phương nhiều khi cũng có những khoản tiền lớn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như đường sá, trường học, bệnh viện . . . hoặc để khắc phục thiên tai, bù đắp bội chi ngân sách cũng phải vay mượn. 3.2 . Nguồn vốn cho vay. a) Từ nguồn tiền tạm thời nhàn rỗi xuất hiện trong quá trình tái sản xuất. Trong quá trình tái sản xuất, có những doanh nghiệp thừa vốn một cách tương đối : Do đặc điểm của quá trình chu chuyển vốn cố định, giá trị TSCĐ thường không được chuyển hết chi phí sản xuất trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh mà được khấu hao dần dần. Quá trình khấu hao tạo nên một số tiền tạm thời nhàn rỗi trong quỹ khấu hao. Do quá trình tuần hoàn chu chuyển vốn lưu động có những khi doanh nghiệp đã bán được hàng, thu được tiền những chưa phải dự trữ nguyên vật liệu hay chưa phải trả lương cho cán bộ công nhân viên do đó có một lượng vốn tạm thời nhàn rỗi trong quỹ tiền mặt hoặc quỹ lương của doanh nghiệp. Cuối cùng là lợi nhuận được tích luỹ lại trong quỹ tích luỹ của doanh nghiệp để mở rộng sản xuất kinh doanh nhưng chưa dùng đến. b) Từ nguồn tiền nhàn rỗi thu được dưới dạng tiền gửi tiết kiệm của mọi tầng lớp trong xã hội. Nguồn tiền nhàn rỗi này hình thành từ khoản tiết kiệm được trích ra từ thu nhập của người dân được xem là bộ phận quan trọng nhất trong vốn tín dụng của một quốc gia. 6Trong hai nguồn vốn cung trên thì nguồn vốn từ sản xuất kinh doanh thường tạo ra cung vốn ngắn hạn. Còn vốn từ tiết kiệm tạo ra cung vốn dài hạn cho nền kinh tế. 4 . Chức năng vai trò của tín dụng. 4.1. Chức năng Tín dụng có ba chức năng cơ bản sau: a) Tập trung phân phối lại vốn tiền tệ theo nguyên tắc có hoàn trả. Tín dụng được xem như chiếc cầu nối giữa các nguồn cung cầu về vốn tiền tệ trong nền kinh tế. Thông qua chức năng này tín dụng đã trực tiếp tham gia điều tiết các nguồn vốn tạm thời thừa từ các cá nhân, các tổ chức kinh tế để bổ sung kịp thời cho những doanh nghiệp, Nhà nước hay cá nhân đang gặp thiếu hụt về vốn. Ở khâu tập trung, tín dụng là nơi tập trung các nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi trong xã hội. Ở khâu phân phối lại vốn tiền tệ, tín dụng là nơi đáp ứng nhu cầu về vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh tiêu dùng của các doanh nghiệp, các cá nhân cả của ngân sách quốc gia. Trong nền kinh tế, phân phối lại vốn tiền tệ dưới hình thức tín dụng được thực hiện bằng hai cách: phân phối trực tiếp phân phối gián tiếp. Phân phối trực tiếp là là phân phối vốn từ chủ thể có vốn tạm thời nhàn rỗi, chưa sử dụng sang chủ thể trực tiếp sử dụng vốn đó cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng. Còn phân phối gián tiếp là việc phân phối vốn được thực hiện thông qua các tổ chức tài chính trung gian. b) Chức năng tiết kiệm tiền mặt. Qua hình thức tín dụng, những khoản vốn đang tạm thời nhàn rỗi sẽ được đưa vào chu chuyển, nghĩa là tín dụng đã làm tăng nhịp độ quay của đồng tiền, giảm lượng tiền cần thiết cho lưu thông. Mặt khác, hệ thống ngân hàng phát triển đã thúc đẩy việc mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt thanh toán bù trừ giữa các đơn vị kinh tế. Điều này làm giảm khối lượng giấy bạc trong lưu thông cũng như các chi 7phí lưu thông giấy bạc ngân hàng như chi phí in giấy bạc, chi phí bảo quản tiền, chi phí vận chuyển . . . c) Phản ánh kiểm soát các hoạt động kinh tế. Thông qua quá trình tập trung phân phối vốn, tín dụng góp phần phản ánh mức độ phát triển của nền kinh tế về các mặt như : khối lượng tiền tệ nhàn rỗi trong xã hội, nhu cầu vốn trong từng thời kỳ… từ đó giúp ta có cái nhìn tổng quát về những quan hệ cân đối trong nền kinh tế, ví dụ quan hệ giữa tiết kiêm tiêu dùng. Qua việc cho vay của ngân hàng, ngân hàng luôn thực hiện quá trình kiểm tra tình hình tài chính của doanh nghiệp nhằm phát hiện kịp thời những vi phạm chế độ quản lý kinh tế của Nhà nước. Ngoài ra, qua việc thanh toán không dùng tiền mặt còn tạo điều kiện để kiểm soát bằng tiền đối với các đơn vị kinh tế, ngân hàng sẽ có cái nhìn tổng quát về cấu trúc tài chính của các đơn vị. 4.2 . Vai trò. Tín dụng thể hiện vai trò tích cực của nó trong đời sống kinh tế – xã hội. Tín dụng góp phần thúc đẩy sản xuất lưu thông hàng hoá phát triển. Trước hết, tín dụng góp phần thúc đẩy việc tập trung tích tụ vốn. Hai là, tín dụng góp phần điều phối lại vốn trong phạm vi xã hội. Ba là, giải quyết mâu thuẫn giữa việc tự do di chuyển vốn giữa các ngành với việc vốn sản xuất gắn chặt với hình thái tự nhiên đã định sẵn cho nó giữa quy đầu tư với tính giới hạn của vốn cá nhân. 5 . Các loại tín dụng. 5.1 .Tín dụng nặng lãi. Tín dụng nặng lãi là hình thức tín dụng tiêu dùng mà lãi suất rất cao, có thể lên tới 50%, 100% . . . thông thường không có giới hạn lãi suất cho loại tín dụng này. Hình thức này ra đời trong nền sản xuất thấp kém, những người gặp khó khăn thường đi vay để giải quyết nhu cầu trước mắt của cuộc sống như mua lương thực, thuốc men,đóng thuế . . . Ngày nay, trong nền kinh tế thị trường, tín dụng nặng lãi tuy bị đẩy lùi những không hề bị thủ tiêu. Nó vẫn tồn tại hàng thứ yếu hoạt động trong lĩnh vực mà người đi vay không vì mục đích sản xuất. 85.2 . Tín dụng thương mại. Tín dụng thương mại là quan hệ tín dụng giữa những người sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ trên cơ sở mua bán chịu hàng hoá với nhau thông qua thương phiếu thương mại. Sự tồn tại tín dụng thương mại là yêu cầu khách quan của nền kinh tế hàng hoá phát triển. Sự tách biệt giữa thời gian tiêu thụ thời gian sản xuất thường xảy ra trong nền kinh tế làm cho có doanh nghiệp có hàng muốn bán những chưa cần tiền ngay trong khi có doanh nghiệp cần hàng những chưa tiêu thụ được sản phẩm của mình để có tiền mua. Quan hệ mua bán chịu giải quyết được mâu thuẫn này thoả mãn nhu cầu về cả hai phía. Tín dụng thương mại có ưu thế là tiết kiệm được tiền mặt chi phí lưu thông tiền mặt nhưng cũng có những hạn chế xuất phát từ bản chất tín dụng trực tiếp bằng hàng hoá : - Thứ nhất là hạn chế về quy tín dụng : quy tín dụng phụ thuộc vào lượng hàng hoá bán chịu, lượng hàng hoá này lại phụ thuộc vào quy sản xuất của doanh nghiệp, hơn nữa doanh nghiệp chỉ có thể bán chịu trong phạm vi số vốn nhàn rỗi, do đó khi nhu cầu mua chịu cao hơn lượng hàng hoá có thể bán chịu thì tín dụng thương mại không thể thực hiện được. - Thứ hai là hạn chế về thời hạn cho vay : tín dụng thương mại chỉ có thể thực hiện được khi thời hạn mà người cho vay muốn cung cấp thời hạn mà người đi vay có nhu cầu phù hợp nhau. - Thứ ba là hạn chế về phương thức hoạt động : chiều vận động của thương phiếu do chiều vận động của giá trị sử dụng của hàng hoá quyết định vì vậy nó ấp ủ mầm mống khủng hoảng kinh tế sản xuất thừa do tạo ra cầu giả tạo (do người tiêu dùng có xu hướng mua nhiều hơn để tích luỹ). - Thứ tư là nó loại bỏ khả năng kiểm soát : qua tín dụng thương mại người ta có thể rửa tiền. 5.3 . Tín dụng ngân hàng. Tín dụng ngân hàng là hình thức tín dụng giữa một bên là các ngân hàng với một bên là các chủ thể khác của nền kinh tế. Đây là hình thức hiện đại có nhiều ưu điểm như về đối tượng cho vay, phạm vi cho vay, khả năng cho vay lớn do đó nó có vai trò hết sức quan trọng. 9Giữa tín dụng ngân hàng tín dụng thương mại có mối quan hệ chặt chẽ, bổ sung hỗ trợ cho nhau. Hoạt động tín dụng thương mại sẽ tạo cơ sở cung cấp tín dụng ngân hàng, thể hiện việc cấp tín dụng ngân hàng trên cơ sở thương phiếu của tín dụng thương mại. Ngược lại, hoạt động tín dụng ngân hàng góp phần khắc phục các mặt hạn chế của tín dụng thương mại, tạo điều kiện để tín dụng thương mại phát triển. 5.4 . Tín dụng Nhà nước. Tín dụng Nhà nước là hình thức tín dụng giữa Nhà nước với các thành phần khác trong nền kinh tế hay giữa các Nhà nước với nhau. Mục đích tín dụng Nhà nước là bù đắp thâm hụt ngân sách, phân phối lại vốn, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, các lĩnh vực trọng điểm các vùng kinh tế còn yếu kém, đồng thời là công cụ tài chính để Nhà nước điều tiết vĩ mô, mở rộng kinh tế đối ngoại. 5.5 .Tín dụng thuê mua. Là quan hệ tín dụng giữa các công ty tài chính với người sản xuất kinh doanh hàng hoá dưới hình thức cho thuê tài sản cố định như máy móc, thiết bị, văn phòng . . . Đặc điểm của tín dụng thuê mua là ban đầu là cho thuê, sau chuyển giao quyền sở hữu. II – NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 1 . Ngân hàng thương mại. 1.1 . Khái niệm. Ngân hàng thương mại là một tổ chức kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ tín dụng, hoạt động thường xuyên chủ yếu của nó là nhận tiền gửi của 10khách hàng với trách nhiệm hoàn trả sử dụng số tiền đó để cho vay, đầu tư cho nền kinh tế. Các hoạt động chủ yếu của Ngân hàng thương mại bao gồm: + Nghiệp vụ huy động vốn (nghiệp vụ nợ). + Nghiệp vụ sử dụng vốn (nghiệp vụ có). + Nghiệp vụ trung gian. 1.2 . Chức năng. Ngân hàng thương mại có các chức năng cơ bản sau: Ngân hàng thương mại là thủ quỹ của doanh nghiệp làm chức năng thu hộ thanh toán hộ doanh nghiệp. Ngân hàng thương mại là nơi đáp ứng nhu cầu vốn của doanh nghiệp. Ngân hàng thương mại là trung gian tín dụng: nó đứng giữa người đi vay cho vay. Ngân hàng thương mại nhận tiền gửi của khách hàng rồi cho cho vay, đầu tư cho nền kinh tế. Ngân hàng thương mại cũng là trung gian tài chính : cung cấp các dịch vụ tài chính những mức độ khác nhau như thanh toán, tư vấn đầu tư, bảo quản hộ tài sản có giá, thực hiện các nghiệp vụ uỷ thác. 1.3 . Các nghiệp vụ của Ngân hàng thương mại. a) Nghiệp vụ huy động vốn (Nghiệp vụ nợ) Các NHTM muốn hoạt động kinh doanh cần phải có một lượng vốn nhất định. Trong khi vốn tự có của ngân hàng thì lại rất hạn chế, do đó các ngân hàng phải tiến hành huy động vốn từ đó hình thành nguồn vốn đồng thời hình thành nghĩa vụ tài chính (Tài sản nợ). Vốn kinh doanh của các Ngân hàng thương mại có thể được hình thành từ các nguồn sau: - Tiền gửi không kỳ hạn: loại này không phải trả lãi, nhưng khách hàng có thể tiêu dùng bất kỳ lúc nào. Tiền gửi không kỳ hạn chiếm tỷ trọng lớn, [...]... về hiện trạng dư nợ, hiệu quả kinh doanh của ngân hàng nên không tránh được rủi ro, chưa có phòng chuyên trách thông tin về rủi ro, đặc biệt là rủi ro tín dụng 24 nên chưa tạo ra một công cụ tốt để ngăn ngừa rủi ro, tiêu cực trong hoạt động của ngân hàng PHẦN III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM I GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG TÍN... đầu tư Giải pháp này nhằm mở rộng tín dụng, sử dụng triệt để nguồn vốn huy động được, nâng cao hệ số sử dụng vốn của các NHTM 25 Mở rộng tín dụng cần đi kèm với mở rộng lĩnh vực đầu tư, hướng đầu tư vào các ngành, lĩnh vực then chốt, có lợi nhuận cao cũng như các chương trình dự án kinh tế lớn của Nhà nước như : điện, dầu khí, khu công nghiệp … Hiện nay khả năng mở rộng sản xuất kinh doanh của các... THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM 1 Thực trạng hoạt động tín dụng NHTM Việt Nam 1.1 Quy mô, cơ cấu huy động cho vay  Về khả năng tạo lập vốn: Ngay từ khi Pháp lệnh ngân hàng ra đời các NHTM đã chú trọng việc ổn định ngày càng tăng trưởng nguồn vốn, coi đó là mục tiêu chiến lược của ngân hàng Các NHTM một mặt có các giải pháp đa dạng hoá hình thức huy động vốn, áp dụng chính... lãi huy động hoặc đi vay, chi phí ngân hàng rủi ro, cùng với khả năng trả nợ của khách hàng sự cân xứng từ phía nguồn Hiệu quả hoạt động tín dụng được đánh giá thông qua: - Quy tín dụng : + Doanh số cho vay + Dư nợ tín dụng - Chất lượng tín dụng : + Nợ quá hạn / Tổng dư nợ + Tổng dư nợ / Nguồn vốn huy động 3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động tín dụng của NHTM a) Chất lượng của công... động vốn nhanh chóng hiệu quả nhất, nhưng thị trường chứng khoán Việt Nam còn quá yếu thiếu hàng hoá nên chưa phát huy tốt chức năng vai trò của mình Bẩy là, thành lập hoàn thiện cơ chế hoạt động bảo hiểm của các cơ quan hoạt động tín dụng; nước ta hiện nay chưa có công ty bảo hiểm tín dụng tiền cho vay, do vậy phải xúc tiến thành lập, tăng cường hoạt động của loại công ty này... giá cả kiểm soát các hoạt động của nền kinh tế 12 2.2.2 - Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với hoạt động của NHTM Đối với các Ngân hàng thương mại, tín dụng là một nghiệp vụ mang lại lợi nhuận chủ yếu cho ngân hàng, nó quyết định sự tồn tại phát triển của ngân hàng Vì thế cần phải mở rộng nâng cao chất lượng tín dụng, đa dạng hoá hoạt động cho vay, đầu tư, đa dạng hoá khách hàng thời... hàng thời hạn vay để ngân hàng có thể đứng vững trong cơ chế thị trường 3 Hiệu quả các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động tín dụng của NHTM 3.1 Hiệu quả hoạt động tín dụng Theo các nhà Ngân hàng thì hoạt động tín dụng được coi là có hiệu quả khi đảm bảo ba yếu tố: khả năng sinh lợi, khả năng thu hồi nợ đúng hạn khả năng thanh khoản từ phía nguồn Điều này có nghĩa là các ngân hàng khi... nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng trung dài hạn Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng trung dài hạn phải là mục tiêu quan trọng hàng đầu trong chiến lược phát triển của ngân hàng Bên cạnh đó, cần tăng cường sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành có liên quan để tạo ra một hành lang vững chắc cho ngân hàng phát huy hiệu quả 31 TÀI LIỆU THAM KHẢO  Tiền tệ ngân hàng thị trường tài. .. nhân ảnh hưởng trực tiếp đến chiến lược, hoạt động của họ Trong hoạt động tín dụng lãi suất quá cao hay quá thấp đều ảnh hưởng tới hoạt động của khách hàng toàn bộ nền kinh tế Lái suất cho vay của NHTM thường được tính dựa trên cơ sở lãi suất đầu vào cộng với một tỷ lệ nhất định đủ để trang trải chi phí hoạt động đảm bảo cho ngân hàng có lãi NHTM huy động vốn tự nhiều nguồn khác nhau, mỗi nguồn... thư tín dụng L/C, séc - Cung cấp các dịch vụ tài chính: mua bán hộ tài sản, quản lý danh mục đầu tư 2 Tín dụng ngân hàng vai trò của tín dụng ngân hàng 2.1 Tín dụng ngân hàng Tín dụng ngân hàng quan hệ tín dụng giữa một bên là các ngân hàng với một bên là các chủ thể khác của nền kinh tế Tín dụng ngân hàng được cung cấp dưới hình thức tiền tệ, bao gồmtiền mặt bút tệ Trong quan hệ tín dụng . việc mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của NHTM, em đã chọn đề tài : “ Giải pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của NHTM ở Việt Nam. 1 Luận văn Giải pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của NHTM ở Việt Nam hiện nay 2MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Luận văn: Giải pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của NHTM ở Việt Nam hiện nay pptx, Tài liệu Luận văn: Giải pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của NHTM ở Việt Nam hiện nay pptx, Tài liệu Luận văn: Giải pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của NHTM ở Việt Nam hiện nay pptx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn