Công tác quản lý tiền lương tại Vien chien luoc va phot trien GD - .doc

27 333 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2012, 16:43

Công tác quản lý tiền lương tại Vien chien luoc va phot trien GD - .doc Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet chính tác giả chia sẻTaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phíPHẦN I: MỞ ĐẦULao động là điều kiện đầu tiên, cần thiết cho sự tồn tại phát triển của xã hội, là yếu tố cơ bản có tác dụng quyết định trong quá trình sản xuất. Lao động của con người trong phát triển kinh tế xã hội có tính chất hai mặt: Một mặt con người là tiềm lực của sản xuất, là yếu tố của quá trình sản xuất, còn mặt khác con người được hưởng lợi ích của mình là tiền lương các khoản trích theo lương.Tiền lương là khoản tiền công trả cho người lao động tương ứng với số lượng, chất lượng kết quả lao động.Tiền lương là nguồn thu nhập của công nhân viên chức, đồng thời là những yếu tố CFSX quan trọng cấu thành giá thành sản phẩm của doanh nghiệp.Quản lao động tiền lương là một yêu cầu cần thiết luôn được các chủ doanh nghiệp quan tâm nhất là trong điều kiện chuyển đổi cơ chế từ cơ chế bao cấp sang. Em đã nhận rõ vấn đề này lựa chọn đề tài: "Một số vấn đề quản lao động tiền lươngViện chiến lược chương trình giáo dục".Đề tài gồm 3 phần:Phần I: Lời mở đầuPhần II: Thực trạng về quản tiền lươngViện chiến lược chương trình giáo dục. http://tailieutonghop.com1Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet chính tác giả chia sẻTaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phíPhần III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lao động tiền lươngViện chiến lược chương trình giáo dục. http://tailieutonghop.com2Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet chính tác giả chia sẻTaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phíPHẦN IITHỰC TRẠNG VỀ QUẢN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNGVIỆN CHIẾN LƯỢC CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤCI. Giới thiệu về Viện chiến lược Chương trình giáo dục1. Sự ra đời của ViệnTheo Quyết định số 4218/QĐ-BGD ĐT ngày 1/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo. Viện chiến lược Chương trình giáo dục được thành lập trên cơ sở sát nhập 2 Viện (Viện Khoa học giáo dục Viện nghiên cứu phát triển giáo dục cũ). Viện chiến lược Chương trình giáo dục thuộc Bộ Giáo dục đào tạo, được thành lập theo Nghị định số 29/CP của Chính phủ là cơ quan nghiên cứu quốc gia về kế hoạch giáo dục nhằm phục vụ phát triển sự nghiệp giáo dục đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.2. Chức năng nhiệm vụ của Viện chiến lược Chương trình giáo dục 2.1. Chức năng- Nghiên cứu cơ bản triển khai khoa học giáo dục cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục trung học chuyên nghiệp - dạy nghề, giáo dục đại học, giáo dục thường xuyên, giáo dục dân số môi trường, đánh giá chất lượng giáo dục tư vấn khoa học cho Bộ trưởng trong việc đề ra các chủ trương giải pháp chỉ đạo, quản phát triển sự nghiệp giáo dục đào http://tailieutonghop.com3Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet chính tác giả chia sẻTaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phítạo, tổng kết kinh nghiệm giáo dục tiên tiến, xây dựng mô hình giáo dục cho nhà trường tương lai, góp phần xây dựng khoa học giáo dục Việt Nam.- Đào tạo bồi dưỡng cán bộ có trình độ Đại học sau Đại học về khoa học giáo dục.- Thông tin khoa học giáo dục phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy, chỉ đạo, quản giáo dục phổ biến tri thức khoa học thường thức trong nhân dân.2.2. Nhiệm vụ- Nghiên cứu vận dụng những quan điểm giáo dục của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng giáo dục Hồ Chí Minh, đường lối chính sách giáo dục của Đảng Nhà nước, truyền thống giáo dục Việt Nam kinh nghiệm xây dựng giáo dục của các nước góp phần xây dựng kế hoạch giáo dục Việt Nam.- Nghiên cứu cơ bản ứng dụng về tâm lý, sinh học lứa tuổi giáo dục học.- Nghiên cứu thiết kế mục tiêu, kế hoạch, nội dung, phương pháp phương tiện các hình thức tổ chức giáo dục - dạy học, tổ chức quản đánh giá cho các loại hình trường học, cấp học, bậc học, ngành học (mầm non, phổ thông, giáo dục chuyên nghiệp dạy nghề giáo dục thường xuyên) ở mọi vùng của đất nước, cho mọi đối tượng, nghiên cứu những vấn đề chung của giáo dục đại học. Tư vấn khoa học cho Bộ trưởng đề ra các chủ trương giải pháp chỉ đạo, quản phát triển sự nghiệp giáo dục của đất nước. http://tailieutonghop.com4Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet chính tác giả chia sẻTaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí- Nghiên cứu thiết kế mục tiêu, kế hoạch, nội dung phương pháp đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục trung học chuyên nghiệp dậy nghề, giáo dục thường xuyên, giáo dục dân số môi trường, đánh giá chất lượng giáo dục những vấn đề chung về đào tạo cán bộ giảng dạy đại học.- Đào tạo bồi dưỡng cán bộ khoa học giáo dục có trình độ đại học sau đại học cho các chuyên ngành khoa học giáo dục, đặc biệt chăm lo việc đào tạo bồi dưỡng những cán bộ đầu đàn cho các chuyên ngành khoa học giáo dục, tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo bồi dưỡng trong ngoài ngành.- Tổ chức phối hợp công tác nghiên cứu về khoa học giáo dục với các cơ quan trong ngành giáo dục đào tạo các ngành liên quan.- Thu thập, lưu trữ, xử lý, phổ biến thông tin khoa học giáo dục quản giáo dục ở trong nước trên thế giới phục vụ cho việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ nói trên, hợp tác với các cơ sở giáo dục địa phương trong việc vận dụng ứng dụng những thành tựu của khoa học giáo dục những kinh nghiệm giáo dục tiên tiến vào thực tiễn trường học, tổ chức tuyên truyền phổ biến những tri thức khoa học giáo dục trong nhân dân.- Thực hiện các chương trình, dự án các loại hình hợp tác nghiên cứu khoa học giáo dục với các nước các tổ chức quốc tế. http://tailieutonghop.com5Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet chính tác giả chia sẻTaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí3. Quá trình phát triển hoạt động của Viện- Được thành lập theo quyết định số 4218/QĐ của BGĐ ĐT ngày 11/8/2003 của Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo. Viện chiến lược Chương trình giáo dục được thành lập đào tạo trên cơ sở sát nhập 2 Viện (Viện Khoa học Giáo Viện Nghiên cứu phát triển giáo dục).- Vận dụng các chủ trương đổi mới về phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Chính phủ, phương hướng chỉ đạo của Bộ Giáo dục Đào tạo, làm cơ sở cho việc tiến hành nghiên cứu khoa học giáo dục của Viện.- Xây dựng kế hoạch nghiên cứu (nghiên cứu luận,nghiên cứu ứng dụng, triển khai) ngắn hạn, dài hạn, dự báo phát triển giáo dục.- Điều chỉnh, hệ thống phát triển đồng bộ các hướng nghiên cứu khoa học giáo dục các loại hình giáo dục, các cấp học, các hoạt động kinh nghiệm giáo dục.- Củng cố mở rộng sự hợp tác nghiên cứu khoa học giáo dục với nước ngoài các tổ chức quốc tế cũng như các địa phương các ngành trong nước.- Tổ chức thông tin trao đổi thông tin về khoa học giáo dục với các tổ chức khoa học trong nước nước ngoài- Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học theo hướng hệ thống đồng bộ coi trọng chất lượng. Đặc biệt chú trọng đào tạo bồi dưỡng cán bộ đầu đàn cho các chuyên ngành khoa học giáo dục. http://tailieutonghop.com6Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet chính tác giả chia sẻTaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí- Xây dựng các cơ sở thực nghiệm để tiến hành thực hiện những công trình nghiên cứu về khoa học giáo dục của Viện.- Kiến nghị với Bộ Nhà nước về chiến lược giáo dục, các chủ trương về giáo dục, đề nghị triển khai kết quả những công trình nghiên cứu khoa học giáo dục đã qua nghiên cứu, thử nghiệm trong hệ thống giáo dục quốc dân.- Tổ chức sản xuất thử xuất bản các ấn phẩm, công bố các công trình nghiên cứu của Viện.4. Kết quả hoạt động của Viện chiến lược Chương trình giáo dục - Số liệu được trích từ báo cáo kết quả kinh doanh của Viện trong năm 2003Bảng 1:Chỉ tiêu ĐVT Quý III Quý IV1. Vốn kinh doanh Nghìn đồng 500.000 700.0002. Lao động - tiền lương 130 135- Lao động đang làm việc Người 120 135- Lao động nghỉ việc Người 10 15- Thu nhập bình quân Nghìn đồng3. Kết quả kinh doanh Nghìn đồng 38.380 46.758 http://tailieutonghop.com7Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet chính tác giả chia sẻTaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí5. Cơ cấu tổ chức + Đảng uỷ Viện chiến lược Chương trình giáo dục có một Đảng bộ, mỗi đơn vị trong Viện có một chi bộ, mỗi phòng nghiên cứu có một tổ Đảng.+ Viện trưởng: Thay mặt Bộ Giáo dục Đào tạo điều hành cao nhất mọi hoạt động nghiên cứu các hoạt động khác của Viện.+ Phòng Tổ chức lao động - Xây dựng bộ máy quản lý, đơn vị sản xuất, chức danh viên chức, sắp xếp bố trí CNVC vào các vị trí sản xuất, công tác phù hợp với trình độ chuyên môn nghiệp vụ năng lực. Xây dựng bồi dưỡng đội ngũ CNVC có phẩm chất đạo đức, giác ngộ chính trị, có chuyên môn, nghiệp vụ vững.- Lập kế hoạch lao động - tiền lương theo kỳ sản xuất kinh doanh, tính chi trả tiền lương hàng tháng xây dựng quy chế trả lương, thưởng, nghiên cứu các chế độ chính sách, luật lao động, xây dựng quy chế để áp dụng vào Viện phổ biến cho CNVC biết.+ Phòng kế toán tài chính- Tổ chức sắp xếp thật hợp lý, kế hoạch, tập trung các bộ phận kế toán thống kê trong phòng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao về công tác kế toán tài chính, thống kê.- Ghi chép phản ánh được các số liệu hiện có về tình hình vận động toàn bộ tài sản của công ty. Giám sát việc sử dụng bảo quản tài sản của các đơn vị. http://tailieutonghop.com8Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet chính tác giả chia sẻTaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí- Phản ánh chính xác tổng số vốn hiện có các nguồn hình thành vốn. Xác định hiệu quả sử dụng đồng vốn đưa vào kinh doanh, tham gia lập các dự toán phương án kinh doanh.Kiểm tra chặt chẽ các chi phí trong xây dựng kiến thiết cơ bản. Quyết toán bóc tách các nguồn thu tổng chi phí của tất cả các lĩnh vực kinh doanh. Tính toán hiệu quả kinh tế, lợi nhuận đem lại trong toàn Viện.- Thực hiện đầy đủ các nội dung quy định của pháp lệnh kế toán, thống kê, chế độ tài chính của Nhà nước. Thực hiện đúng yêu cầu về quy định báo cáo quyết toán thống kê hàng tháng, quý, năm với chất lượng cao, chính xác, kịp thời, trung thực.- Tham mưu đắc lực cho lãnh đạo Viện trong lĩnh vực quản kinh doanh vật tư, tiền vốn, tập hợp các số liệu thông tin kinh tế kịp thời cho lãnh đạo Viện điều hành chỉ đạo nghiên cứu.+ Phòng kế hoạch điều độ: Trên cơ sở các định hướng chiến lược, xây dựng các kế hoạch dài hạn, trung hạn ngắn hạn của Viện.- Xây dựng hệ thống định mức kinh tế, kĩ thuật phù hợp với từng thời điểm cụ thể của các lĩnh vực, in ấn xuất bản tạp chí, sách, ấn phẩm trình Viện trưởng phê duyệt.+ Phòng Kĩ thuật- Soạn thảo các quy chế về in ấn, xuất bản của Viện đôn đốc thực hiện các quy trình, quy phạm kĩ thuật của ngành đã ban hành. http://tailieutonghop.com9Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet chính tác giả chia sẻTaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí- Quản kĩ thuật xưởng in, kiểm tra hướng dẫn công nghệ nghiệm thu sản phẩm, lập kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa thiết bị.+ Phòng cung ứng dịch vụ vật tưTổ chức hệ thống cung ứng, mua bán vật tư, hợp phù hợp với quy mô của Viện. Mở sổ sách theo dõi các hoạt động mua bán vật tư báo cáo quyết toán với Viện kịp thời chính xác.II. Thực trạng về quản lao động - tiền lươngViện chiến lược Chương trình giáo dục 1. Đặc điểm về lao động ở Viện1.1. Vấn đề lao động ở Viện+ Cán bộ nghiên cứu khoa học: Đặc điểm hoạt động của Viện chiến lược Chương trình giáo dục đây là một loại lao động mang tính chất đặc thù vì tính độc lập tương đối cao, thể hiện ở chỗ họ phải chịu trách nhiệm về toàn bộ quá trình nghiên cứu từ khâu chọn đề tài nghiên cứu đến khâu hoàn thành đề tài. Vì vậy đòi hỏi cán bộ nghiên cứu khoa học phải có phẩm chất như: có tính độc lập tự chủ ý thức tự giác cao, có khả năng tư duy sáng tạo xử linh hoạt các tình huống nảy sinh trong quá trình nghiên cứu, phải có trình độ hiểu biết rộng. Hiện nay Viện có số lượng lao động đang làm việc là 150 người.Trong đó:- Cán bộ quản lý: 3 người http://tailieutonghop.com10[...]... thành phần kinh tế Trong công tác quản lao động tiền lương của Viện đã không ngừng từng bước cải tiến phương thức quản lao động Phòng lao động tiền lương đã phân công công việc cho từng thành viên trong phòng, mỗi người chuyên sâu vào một công việc cho từng thành viên trong phòng, mỗi người chuyên sâu vào một công việc tránh tình trạng người này làm việc của người khác mà công việc vẫn chồng chéo... rất lớn đến chất lượng công việc thái độ cống hiến của người lao động Trong thực tế Viện đã thực hiện tốt việc phân bổ quỹ lương, các chế độ cho người lao động Tóm lại: Các hình thức quản lao động tiền lương tác động qua lại với hiệu quả sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp có phát huy được hay không một phần phụ thuộc vào hiệu quả công tác quản và phân phối lao động tiền lương trong Viện Qua... bộ số 20/LB-TT ngày 2-5 -1 999 của liên Bộ Lao động - Thương binh xã hội tài chính Nghị định 28/CP ngày 28/3/1997 của Chính phủ về đổi mới quản tiền lương và thu thập của các doanh nghiệp nhà nước Thông tư 13/2ĐT BXH-TT ngày 1 0-4 -9 7 về hướng dẫn phương pháp xây dựng đơn giá tiền lương, thu nhập trong doanh nghiệp nhà nước Phương pháp đơn giá tiền lương tính trên đơn vị sản phẩm, phương pháp này... trọng + Về lao động quản lý: Sau khi sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, xác định nhiệm kì, nhiệm vụ cụ thể cho các phòng ban chức năng bố trí lao động theo yêu cầu của từng vị trí công tác chúng tôi quan tâm đến quỹ lương của bộ phận lao động gián tiếp * Công tác xây dựng của các mức lương Do Viện áp dụng hình thức trả lương theo thời gian cho lao động nên phải quản chặt chẽ ngày công của nhân viên Ngoài... người quản vì mỗi hình thức trả lương đều có những ưu, nhược điểm riêng do đó phải phát huy được những điểm mạnh hạn chế những nhược điểm của chúng Phải làm sao cho tiền lương, tiền thưởng thực sự là động lực phát triển, thúc đẩy kích thích người lao động làm việc với hiệu quả cao Trong quản lao động tiền lương, để sử dụng hiệu quả nguồn lao động hiện có sử dụng hợp quỹ tiền lương tới... chương trình giáo dục trả lương theo thời gian cho đa số người lao động Tiền lương của người lao động căn cứ vào: Lương giờ: tính theo mức lương cấp bậc giờ số giờ làm việc Lương ngày: Tính theo mức lương cấp bậc ngày số ngày làm việc thực tế trong tháng Lương tháng: Tính theo mức lương cấp bậc tháng Ưu điểm của hình thức trả lương theo thời gian - Đối với hình thức trả lương theo thời gian tuy... nhằm hoàn thiện công tác quản lao động tiền lương Viện chiến lược Chương trình giáo dục * Hoàn thiện sắp xếp lại đội ngũ lao động Do lao động trong một số bộ phận của Viện chưa hợp nên còn có tình trạng thừa lao động hay thiếu lao động Viện còn phân công hợp tác http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet chính tác giả chia sẻ 21 TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu... phẩm Công thức tính đơn giá là: Vđg = Vgiờ + Tsp Trong đó: Vđg : Đơn giá tiền lương (đơn vị là đồng, đơn vị hiện vật) Vg: Tiền lương đơn giá giờ http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet chính tác giả chia sẻ 17 TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Trên cơ sở cấp bậc bình quân mức lương tối thiểu của doanh nghiệp, tiền lương được tính theo quy định tại. .. chính tác giả chia sẻ 16 TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí 2 Vấn đề tiền lương của Viện 2.1 Phương pháp tính quỹ lương của Viện Tiền lương bảo hiểm xã hội được xác định trên cơ sở của kế hoạch đã được tính toán Dựa vào Nghị định 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ về quy định tạm thời chế độ lương mới trong các doanh nghiệp thông tư liên bộ số 20/LB-TT ngày 2-5 -1 999 của... nhau, bố trí thực hiện trên các cơ sở hình thành phân công, hợp tác lao động, tổ chức lao động hợp hợp nơi làm việc, áp dụng các phương pháp thao tác làm việc tiên tiến hoàn thiện các điều kiện lao động, hoàn thiện định mức lao động, khuyến khích vật chất tinh thần, đề cao kỷ luật lao động Các công tác quản lao động tiền lương trong Viện giữ vai trò quan trọng đặc biệt vì nó ảnh hưởng quyết định . tế.Trong công tác quản lý lao động tiền lương của Viện đã không ngừng từng bước cải tiến phương thức quản lý lao động. Phòng lao động tiền lương đã phân công. đơn giá tiền lương như: Đơn giá tiền lương tính trên doanh thu, lợi nhuận, doanh thu trừ tổng chi phí.Bảng 5: Lao động - tiền lươngLao động Tiền lương BHXHQuý
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác quản lý tiền lương tại Vien chien luoc va phot trien GD - .doc, Công tác quản lý tiền lương tại Vien chien luoc va phot trien GD - .doc, Công tác quản lý tiền lương tại Vien chien luoc va phot trien GD - .doc, Chức năng và nhiệm vụ của Viện chiến lược và Chương trình giáo dục, Quá trình phát triển hoạt động của Viện Kết quả hoạt động của Viện chiến lược và Chương trình giáo dục, Cơ cấu tổ chức, Đặc điểm về lao động ở Viện, Vấn đề tiền lương của Viện, Hình thức trả lương ở Viện. Nhận xét chung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay