Đồ án tốt nghiệp triển khai phần mềm quản lý quan hệ khách hàng cho một doanh nghiệp cụ thể dựa trên phần mềm mã nguồn mở SugarCRM

115 497 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/02/2014, 15:00

Đồ án tốt nghiệp triển khai phần mềm quản lý quan hệ khách hàng cho một doanh nghiệp cụ thể dựa trên phần mềm mã nguồn mở SugarCRM Đồ án tốt nghiệp Triển khai phần mềm quản quan hệ khách hàng cho một doanh nghiệp cụ thể dựa trên phần mềm nguồn mở SugarCRM  Page 1  I THIU NN TNG SUGARCRM 9 1.1. Ki 9 1.2. n trong SugarCRM 14 U 31 2.1. Gii thi 31 2.2.   31 2.3. u cho h thng CRM c 32 2.4. ng 34 2.5.  Usecase 36 2.5.1. Usecase c 37 2.5.2. Usecase c 38 2.5.3. Usecase ca Actor K  39 2.5.4. Usecase ca Actor Manager: 40 2.6. u v  d liu 41 2.6.1. a Account 42 2.6.2. a Revenues actual 43 2.6.3. a Revenues Estimation 44 2.6.4. a Production Cost Esmation 45 2.6.5. a Production Cost Actual 46 2.6.6. a Manpower Cost 47 2.6.7. a User 47 2.6.8. a Timesheets 48 2.6.9. a Leaving 50 2.6.10. a Salary 51 2.6.11. a Project 53 2.7. u Report tham kho 54 2.7.1. Mu Report Project Cost Estimate 54 2.7.2. Mu Report Project Cost Actual (CR) 55  Page 2 2.7.3. Mu Report Project Cost Actual (MA) 56 2.7.4. Mu Report Profit And Loss (CR) 57 2.7.5. Mu Report Profit And Loss (MA) 57 2.7.6. Mu Report Revenue 57 2.7.7. Mu Report Timesheet (%) 58 2.7.8. Mu Report Timesheet 59 2.8. Kh th hong ca Red 60 T K H THNG 61 3.1. Module Account 62 3.2. Module ManPower Cost 63 3.3. Module Production cost actual 64 3.4. Module Production cost estimation 64 3.5. Module Projects 64 3.6. Module Revenues Estimation 65 3.7. Module Revenues Actual 65 3.8. Module Salary 66 3.9. Module Timesheets 67 3.10. Module Leaving 67 3.11. Module PublicDays 68 3.12. Module Report 68 3.12.1. Report Estimate Cost 69 3.12.2. Report Actual Cost (MA) 69 3.12.3. Report Actual Cost (CR) 70 3.12.4. Report Profit And Loss (CR) 71 3.12.5. Report Profit And Loss (MA) 71 3.12.6. Report Revenues Projection 72 3.12.7. Report timesheet 72 3.12.8. Report Timesheets (%) 74 NG H THNG THC T CHO RED 75 4.1. Module Account 75 4.2. Module Projects 76  Page 3 4.3. Module timesheets 81 4.4. Module Teams 84 4.5. Module salary 86 4.6. Module report 89 4.6.1. Report estimate cost 91 4.6.2. Report actual cost 95 4.7. Module Manpower Cost 100 4.8.  thng 101 KT LUN 104 U THAM KHO 105 PH LC 1 106 PH LC 2 113   Page 4   10 c con ca mc gc 12  trong Developer Tools 14  Repair trong System 15  studio 23  gii nhau 23 u ta file logic hook 25 p d  35  Uscae tng th 36  Usecase c 37  Usecase c 38  Uscase ca Actor K  39  i qu 40 ng th 41 a thc th Account 42 a thc th revenues actual 43 a thc th Revenues Estimation 44 a thc th Production Cost Estiamtion 45 a thc th Production Cost Actual 46 a thc th Manpower Cost 47 a thc th Users 48 a thc th Timesheets 49 a thc th Leaving 50 a thc th Salary 52 a thc th Project 53 a h thng Red online timesheet (Red CRM) 62 a module Account 62 a module Account 63 n to mi Manpower Cost 63 n to mi Prduction cost actual 64 n to mi Production cost Estimation 64 n mi mi Projects 65 n to mi Revenues Estimation 65 n to mi Revenues Actual 66 n to mi Salary 66   Page 5 n khi nhp Timesheets 67 n khi nhp Leaving 67 n khi to mi Publicdays 68  thng 68 n Report Estiamte Cost 69 n Report Actual Cost (MA) 70 n Report Actual Cost (CR) 70 n Report Profit And Loss (CR) 71 n Report Profit And Loss (MA) 72  din Report Revenues Projection 72 c lc theo d  73 n Report Timesc l 73  74  thng 75  76 o mi Project 79 n Project 80  84 p te 86  89  91  94  99  Page 6  o mi mt package trong SugarCRM 16 o mi mt module trong SugarCRM 17 nh module b Studio trong module builder 21   dng trong h thng SugarCRM 22 n qu 34 u Report Project Cost Estimation 54 u Report Project Cost Actual (CR) 55 u Report Project Cost Actual (MA) 56 u Report Profit And Loss (CR) 57 u Report Profit And Loss (MA) 57 u Report Revenues 57 u Report Timesheet (%) 58 u report Timesheet 59  Page 7 M U Cu  th k y nh c c n mi sng kinh ti chuyn mnh t i  kinh t p sang kinh t c.             Trong mi hot   quc t i  i nhu  c bo my cm Phn mm qu i nh gii quyt    Mn cho th d trn ph m m ngu m SugarCRM.  Cn Cn bao gn sau:  Phn m u  Phn ni dung  Page 8 Chg 1 gii thiu nn tng sugarcrm: n thc cn bit v cmc cnh sa trong SugarCRM. Chg 2 thu thp v phn t yu cu: gii thiu v cng ty red, c yu cu v b to usecase, n mtr ng module Chg 3 thit k h thng: Workflow cho h thng, thit k giao din ca tng module Chg 4 xy dng h thng thc t cho Red: da v nhng thit k u tin h xy dng h thng thc t.  Phn kt lun: kt qu c.  Page 9  1: GI THI NN TNG SUGARCRM  SugarCRM SugarCRM l phn mm m ngun m s dng h u  LAMP (Linux, Apache,M  P         SugarCRM   nhiu h tr cho mi h thng hot ng (bao gm Windows, HP    SugarCR thi k  h tr ti a cho nh  s dg d bi v code hay khg bi v code php c c th c nh t bi trong h th c SugarCR   nhu c c  s d. N  s dg khng bi v code php c th s dg cng c developer trong m h ad c nh thi l c thi. C  dg c SugarCRc x dg d trn module framework, khi  dg b  ch s g c entry point ln (m s g index.php hoc soap.php). Entry point ch c SugarCRc g ln l index.php. C 3 thng s ch trong vic g  l: Module: s g  modc truy c. Action: g  h  c thc hi khi g module.  truy c.  [...]... viên bán hàng sẽ tiến hành tổng hợp lại các thông tin về hợp đồng khách hàng yêu cầu để đƣa lên cấp trên Cấp trên khi nhận thấy có thể kí kết đƣợc hợp đồng sẽ tiến hành lập các thông tin về dự án sắp tới lên hệ thống của công ty Khi bắt đầu triển khai dự án thực tế, ngƣời quản sẽ vào phần mềm và tạo các thông tin về dự án sắp đƣợc triển khai Khi lên dự án mới có thể dự tính đƣợc chi phí cho dự án. .. khách hàng Sales Lập hồ sơ quản khách hàng Sales Lên phƣơng án kinh doanh Sales Xác định n ng lực công ty Manager Tƣ vấn lại khách hàng Không thể làm Chƣa chắc chắn Quyết định Kết thúc Sales Có thể làm Đề xuất dự án tiền khả thi Sales Manager Đàm phán hợp đồng Sales Manager Chƣa thống nhất Không Kết thúc Thống nhất Có Ký hợp đồng Sales Phát sinh Có Manager Lập dự án Không Manager Hoàn thành dự án. .. hoạt động trong việc tìm kiếm khách hàng và lập dự án nhƣ sau: công ty có đội ngũ nhân viên đảm nhiệm công việc liên hệ và trao đổi thông tin với khách hàng, tìm hiểu yêu cầu của bên khách hàng, lập danh sách các thông tin về khách hàng để dễ dàng cho việc trao đổi Khi khách hàng có nhu cầu thì đội ngũ nhân viên cùng với ban lãnh đạo sẽ để xuất dự án tiền khả thi để cho khách hàng nắm tƣơng đối công việc... phép cho các nhân viên là cả 1 vấn đề khi ngƣời quản không có mặt ở v n phòng Trƣớc những vấn đề trên cần một phần mềmthể giải quyết các khó kh n đó Sau khi khảo sát hiện trạng, phân tích viên nắm đƣợc những thông tin nhƣ sau : Trong công ty có những nhân viên bán hàng làm nhiệm vụ tìm kiếm liên hệ với các khách hàng, sau khi có đƣợc thông tin của khách hàng cũng nhƣ các yêu cầu của khách hàng, ... trong SugarCRM Bởi vì SugarCRMmột ứng dụng nguồn mở, ngƣời sử dụng có thể truy cập vào code Nhƣng những tùy chỉnh code của ngƣời sử dụng thực hiện trong các tập tin cốt lõi cần phải đƣợc repair lại cho đồng nhất với các thƣ mục khác để tránh xảy ra xung đột H nh 4: Công cụ Repair trong System Các bƣớc để tạo mới 1 module trong SugarCRM dựa trên các công cụ có sẵn trong trang chủ của Admin Trong SugarCRM. .. phí cho dự án đó, cũng nhƣ có thể quản thời gian làm việc của các nhân viên trong dự án đó, thêm các nhân viên để tham gia dự án Ngƣời quản cùng với nhân viên kế toán đƣa ra các hóa đơn dự tính cho dự án đang đƣợc triển khai Trong quá trình dự án diễn ra các nhân viên khi đi làm việc sẽ truy cập vào hệ thống và điền số giờ mình đã làm việc trong ngày dành cho dự án nào, những ngày nhân viên không... phải vào hệ thống điền vào ngày mình nghỉ và lí do nghỉ để đợi sự cho phép của ngƣời quản Đến cuối tháng nhân viên kế toán sẽ xuất ra các báo cáo về những chi phí dành cho từng dự án, cũng nhƣ số tiền công ty phải thanh toán cho các nhân viên của từng dự án Lƣu ý trong công ty ngoài nhân viên kế toán ra không có nhân viên nào đƣợc truy cập vào hệ thống lƣơng của công ty 2.3 Các yêu cầu cho hệ thống... vào hệ thống nếu ngƣời sử dụng có những thay đổi, cũng nhƣ muốn xây dựng các mối quan hệ giữa module mới tạo với các module trong hệ thống, có thể vào phần Studio trong trang của Admin để tiến hành các chỉnh sửa H nh 5: Tạo relationship trong công cụ studio Trong phần Studio này ngƣời sử dụng có thể tạo các mối quan hệ, cũng nhƣ thay đổi lại các nhãn cho các module, ngƣời sử dụng có thể tạo các quan. .. nhân viên 1  Nhân viên tự cập nhật ngày nghỉ của mình theo từng loại ngày nghỉ đƣợc hệ thống thiết lập sẵn  Báo cáo tổng quan chi tiết về ngày nghỉ của mỗi nhân viên trong tháng IV Quản hóa đơn 1 Quản thông tin chi tiết hóa đơn của từng dự án ( tình trạng của hóa đơn : khách hàng thanh toán đủ hay thiếu….) V Quản TimeSheet 1 Qui trình cập nhật Project cost Estimation 2 Qui trinh cập nhật PROJECT... các thành phần khác nhau các ngƣời sử dụng có thể mở rộng các chức n ng của SugarCRM một cách hiệu quả Với Module Builder và các công cụ Studio, có sẵn từ trang chủ admin, cho phép ngƣời sử dụng có thể thực hiện các tùy chỉnh phổ biến Ngoài ra ngƣời sử dụng có thể tiếp tục mở rộng phát triển hệ thống bằng cách thêm các đoạn code PHP tùy ý trong các file của thƣ mục Custom 1.2.1 Tùy biến trong SugarCRM . Đồ án tốt nghiệp Triển khai phần mềm quản lý quan hệ khách hàng cho một doanh nghiệp cụ thể dựa trên phần mềm mã nguồn mở SugarCRM .  Page 9  1: GI THI NN TNG SUGARCRM  SugarCRM SugarCRM l phn mm m ngun m s dng h u  LAMP
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án tốt nghiệp triển khai phần mềm quản lý quan hệ khách hàng cho một doanh nghiệp cụ thể dựa trên phần mềm mã nguồn mở SugarCRM, Đồ án tốt nghiệp triển khai phần mềm quản lý quan hệ khách hàng cho một doanh nghiệp cụ thể dựa trên phần mềm mã nguồn mở SugarCRM, Đồ án tốt nghiệp triển khai phần mềm quản lý quan hệ khách hàng cho một doanh nghiệp cụ thể dựa trên phần mềm mã nguồn mở SugarCRM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay