Tài liệu Luận văn: Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển thành phố Hà nội pptx

86 404 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/02/2014, 16:20

Trang 1 Luận văn Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Ngân hàng Đầu Phát triển thành phố nội Trang 2 MỤC LỤC Mục lục 1 Lời mở đầu 4 Chương 1: Nguồn vốn các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng huy động vốn của Ngân hàng thương mại 6 1.1 Những hoạt động cơ bản của Ngân hàng thương mại 6 1.1.1 Lịch sử hình thành phát triển của NHTM 6 1.1.2 Chức năng vai trò của ngân hàng thương mại 8 1.1.3 Các hoạt động cơ bản của Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế 13 1.2 Nguồn vốn của Ngân hàng thương mại 16 1.2.1 Cơ cấu nguồn hình thành nên nguồn vốn của NHTM 17 1.2.2 Tầm quan trọng của nguồn vốn huy động đối với hệ thống NHTM 26 1.2.3 Nguyên tắc mục tiêu trong công tác huy động vốn của NHTM 28 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng huy động vốn của NHTM 31 1.3.1 Các nhân tố bên ngoài Ngân hàng 32 1.3.2 Các nhân tố thuộc về Ngân hàng 34 Chương 2: Thực trạng công tác huy động vốn của chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển thành phố nội 39 2.1 Khái quát chung về chi nhánh Ngân hàng ĐT&PT nội 39 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển của Ngân hàng ĐT&PT nội 39 2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Đầu Phát triển nội 40 2.1.3 Các hoạt động cơ bản của Ngân hàng Đầu Phát triển nội 42 2.1.4 Kết quả đạt được từ các hoạt động của Ngân hàng Đầu Phát triển nội trong những năm gần đây 43 2.2 Thực trạng công tác huy động vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển nội 49 2.3 Đánh giá thực trạng công tác huy động vốn của Chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển nội 58 2.3.1 Thành tựu đạt được trong công tác huy động vốn của Ngân hàng trong những năm vừa qua 58 Trang 3 2.3.2 Những hạn chế cần khắc phục trong công tác huy động vốn 60 2.3.3 Những nhân tố tác động tới công tác huy động vốn của Chi nhánh Ngân hàng ĐT&PT nội trong thời gian qua 61 Chương 3: Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Chi nhánh Ngân Hàng Đầu Phát Triển nội 66 3.1 Mục tiêu phương hướng tăng cường công tác huy động vốn tại Chi nhánh Ngân hàng ĐT&PT Nội trong thời gian tới 66 3.1.1 Mục tiêu 66 3.1.2 Phương hướng chiến lược nguồn vốn trong thời gian tới 68 3.2 Các giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Chi nhánh Ngân hàng ĐT&PT nội trong thời gian tới 70 3.2.1 Xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp cho từng thời kỳ 71 3.2.2 Cải tiến nghiệp vụ, đa dạng hoá các hình thức huy động 71 3.2.3 Đa dạng hoá nâng cao các loại hình dịch vụ Ngân hàng 72 3.2.4 Sử dụng lãi suất linh hoạt trong từng thời kỳ, đáp ứng sự biến động của thị trường, đảm bảo hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng 73 3.2.5 Gắn liền việc huy động vốn với sử dụng vốn 74 3.2.6 Tăng cường công tác Marketing trong tất cả các mảng hoạt động của Ngân hàng 75 3.2.7 Nâng cao vị thế tuy tín của Ngân hàng 76 3.2.8 Xây dựng trụ sở trang bị hệ thống máy móc thiết bị để tạo ra hình ảnh tốt về Ngân hàng 77 3.3 Một số kiến nghị nhằm thực hiện các giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển nội 78 3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước 78 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 80 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng ĐT&PT Việt nam 83 Kết luận 84 Trang 4 LỜI MỞ ĐẦU Vốn là điều kiện tiền đề cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung. Ở việt nam hiện nay, vốn đang trở thành một vấn đề cấp thiết cho quá trình tăng trưởng phát triển nền kinh tế đất nước. Tuy nhiên để huy động được khối lượng vốn lớn từ nền kinh tế trong nước là một thách thức lớn đối với nền kinh tế Việt nam nói chung đối với hệ thống Ngân hàng thương mại nói riêng. Trong điều kiện thị trường chứng khoán phát triển chưa tương xứng với nhu cầu rất lớn của nền kinh tế thì quá trình nhận điều chuyển vốn trên thị trường chủ yếu được thực hiện thông qua hệ thống Ngân hàng thương mại_Nơi tích tụ, tập trung, khơi dậy động viên các nguồn lực cho sự phát triển nền kinh tế đất nước trên thực tế ở nước ta có hơn 80% lượng vốn trong nền kinh tế là do hệ thống Ngân hàng cung cấp. Điều này cho thấy, việc tăng cường công tác huy động vốn, đảm bảo chất lượng số lượng vốn luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu trong quá trình hoạt động của bất kỳ một NHTM nào. Là một thành viên của hệ thống Ngân hàng Việt nam, Ngân hàng ĐT&PT Hà nội phải chung sức thực hiện nhiệm chung của toàn ngành, làm thế nào để huy động được vốn đáp ứng cho sự nghiệp Công nghiệp hoá-Hiện đại hoá đất nước, phát triển kinh tế địa phương là một vấn đề đang được Ngân hàng rất quan tâm. Trong thời gian học tập tại trường thực tập tại Ngân hàng ĐT&PT nội, em nhận thấy công tác huy động vốn luôn giữ vị trí rất quan trọng đối với hệ thống NHTM trong việc đáp ứng vốn cho đầu phát triển kinh tế, góp phần thực hiện chủ trương đường lối của Đảng Nhà nước. Hơn nữa trong thời gian gần đây việc huy động vốn của Ngân hàng đang gặp phải rất nhiều khó khăn do tình trạng khan hiếm vốn đối với các NHTM nói chung, do vậy đây là một vấn đề đang được các Ngân hàng rất quan tâm. Vì lý do này em đã chọn đề tài: “Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Ngân hàng Đầu Phát triển thành phố nội”. Đề tài được hệ thống hóa những vấn đề lý thuyết cơ bản về hoạt động huy động vốn của Ngân hàng cùng với việc phân tích thực trạng công tác huy động vốn tại Ngân hàng ĐT&PT nội trong những năm gần đây. Qua đó nhận thấy được Trang 5 những thành tựu, hạn chế nguyên nhân để trên cơ sở đó em mạnh dạn đề xuất một số giải pháp đưa ra một số kiến nghị nhằm tăng cường công tác huy động vốn tại Ngân hàng ĐT&PT nội. Ngoài phần lời mở đầu phần kết luận, kết cấu của chuyên đề gồm 3 chương: Chương 1: Nguồn vốn các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng huy động vốn của Ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng công tác huy động vốn của Ngân hàng ĐT&PT nội. Chương 3: Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn của Ngân hàng ĐT&PT nội. Đây là một vấn đề phức tạp, đòi hỏi phải có quá trình nghiên cứu ở cả tầm vi mô tầm vĩ mô. Nhưng do thời gian nghiên cứu tìm hiểu cả về lý luận thực tiễn, cùng với trình độ hiểu biết còn hạn chế. Do vậy mà bài viết của em còn nhiều điểm chưa đề cập đến còn những thiếu sót nhất định. Nên em rất mong nhận được sự đóng góp chỉ bảo của các thầy cô các bạn đọc. Em xin chân thành cảm ơn Cô giáo Cao Thị Ý Nhi đã tận tình chỉ bảo các cô chú, các anh chị đang công tác tại phòng Nguồn vốn-Kinh doanh các phòng ban khác của Ngân hàng đã giúp đỡ em hoàn thành đề tài tốt nghiệp này. Em chân thành cảm ơn! Trang 6 CHƯƠNG 1 NGUỒN VỐN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 NHỮNG HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Lịch sử hình thành phát triển của NHTM 1.1.1.1 Định nghĩa ngân hàng thương mại Để đưa ra một định nghĩa về Ngân hàng thương mại người ta thường phải dựa vào tính chất mục đích hoạt động của nó trên thị trường tài chính. Theo luật Ngân hàng Pháp năm 1941 định nghĩa: ”Được coi là Ngân hàng là những xí nghiệp hay cơ sở nào hành nghề thường xuyên nhận của công chúng dưới hình thức ký thác hay hình thức khác số tiền mà họ dùng cho chính họ vào các nghiệp vụ, chiết khấu hay tài chính”. Ở nước ta trong bước chuyển đổi sang kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước, “Thực hiện nhất quán kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, mọi người được tự do kinh doanh theo pháp luật, được bảo hộ quyền sở hữu thu nhập hợp pháp, các hình thức sở hữu có thể hỗn hợp, đan xen với nhau hình thành các tổ chức kinh doanh đa dạng, các doanh nghiệp không phân biệt quan hệ sở hữu đều tự chủ kinh doanh, hợp tác cạnh tranh với nhau, bình đẳng trước pháp luật”. Theo hướng đó nền kinh tế hàng hoá phát triển tất yếu sẽ tạo những tiền đề cần thiết cho những hoạt động của ngành Ngân hàng nói chung sự ra đời của nhiều loại hình Ngân hàng các tổ chức tín dụng khác. Cho nên để tăng cường quản lý, định hướng hoạt động cho các Ngân hàng các tổ chức tín dụng khác, tạo thuận lợi cho sự phát triển của nền kinh tế đồng thời bảo vệ lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân, pháp lệnh Ngân hàng, Hợp Tác Xã Tín dụng và Công ty Tài chính đã xác định” Ngân hàng là tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu thường xuyên là nhận tiền gửi của khách hàng với trách nhiệm hoàn trả sử dụng số tiền đó để cho vay, thực hiện các nghiệp vụ chiết khấu làm phương tiện thanh toán”. Trang 7 1.1.1.2 Lịch sử hình thành phát triển của Ngân hàng thương mại. a Lịch sử hình thành Lịch sử đã ghi nhận sự ra đời phát triển của ngành Ngân hàng được quyết định bởi quá trình phát triển của các quan hệ hàng hoá-tiền tệ. Nghề Ngân hàng bắt đầu từ nghiệp vụ đổi tiền hoặc đúc tiền của các thợ vàng, việc lưu hành từng đồng tiền của mỗi quốc gia vùng lãnh thổ kết hợp với thương mại giao lưu quốc tế đã tạo ra nhu cầu đổi tiền hoặc đúc tiền tại các cửa khẩu hoặc trung tâm thương mại. Người làm nghề đúc tiền hoặc đổi tiền thực hiện kinh doanh tiền tệ bằng cách đổi ngoại tệ lấy bản tệ hoặc ngược lại, lợi nhuận thu được là chênh lệch giữa giá mua giá bán. Bên cạnh các nghệp vụ trên, người làm nghề đổi tiền, đúc tiền còn thực hiện cả nghiệp vụ cất trữ hộ. Việc cất trữ hộ người khác là điều kiện để thực hiện thanh toán hộ thanh toán không dùng tiền mặt, với ưu điểm của thanh toán không dùng tiền mặt đã thu hút khách hàng gửi tiền nhiều hơn. Trong điều kiện lưu thông tiền kim loại các chủ cửa hàng vàng bạc vừa đổi tiền, vừa cất trữ hộ thanh toán hộ_Các cửa hàng vàng bạc loại này gọi là Ngân hàng của những thợ vàng. Ban đầu các Ngân hàng hoạt động bằng vốn tự có để tài trợ cho các hoạt động của mình nhưng điều đó không kéo dài. Từ thực tiễn, các Ngân hàng nhận thấy thường xuyên có người gửi tiền người rút tiền song tất cả các người gửỉ tiền không cùng đồng thời rút tiền ra cùng một lúc nên luôn có một lượng tồn khoản khá lớn nằm tại Ngân hàng. Do tính chất vô danh của tiền, chủ Ngân hàng có thể sử dụng tạm thời một phần tiền gửi của khách hàng để cho vay. Từ đó các hoạt động cơ bản của Ngân hàng ngày càng hình thành phát triển b Lịch sử phát triển Hình thức Ngân hàng đầu tiên là Ngân hàng của các thợ vàng hoặc của những kẻ cho vay nặng lãi - Thực hiện cho vay đối với các cá nhân, chủ yếu là những người giàu nhằm phục vụ cho mục đích tiêu dùng. Nhiều chủ Ngân hàng lớn còn mở rộng cho vay đối với các vua chúa- hình thức cho vay chủ yếu là thấu chi. Sau này khi sản xuất phát triển hơn, quan hệ trao đổi, mua bán sản phẩm, hàng hoá giữa các vùng, các quốc gia diễn ra sôi động hơn thì các nhà buôn nhận thấy rằng các Ngân hàng thợ vàng này không đáp ứng được nhu cầu của họ. Do vậy Trang 8 một só nhà buôn đã tự thành lập Ngân hàng gọi là NHTM. Như vậy NHTM được thành lập xuất phát từ bản thương nghiệp gắn liền với quá trình luân chuyển của bản thương nghiệp. Các NHTM này vừa thực hiện phát hành tiền vừa thực hiện kinh doanh do vậy mà trong lưu thông đã tồn tại nhiều loại tiền khác nhau gây khó khăn cho lưu thông. Các ngniệp vụ Ngân hàng thời kỳ này đã bao gồm hầu hết các nghiệp vụ của Ngân hàng đương đại. Tuy nhiên điểm khác biệt giữa NHTM Ngân hàng thợ vàng là NHTM chủ yếu cho các nhà buôn vay dưới hình thức chiết khấu thương phiếu - Đây là các khoản cho vay ngắn hạn dựa trên quá trình luân chuyển của hàng hoá với lãi suất thấp hơn so với lợi nhuận được tạo ra do sử dụng tiền vay. Để đảm bảo an toàn tài sản, ban đầu Ngân hàng không cho vay đối với người tiêu dùng, không cho vay đối với nhà nước, không cho vay trung và dài hạn. Đến cuối thế kỷ XVIII lưu thông hàng hoá được mở rộng cả về qui mô phạm vi. Trong bối cảnh ấy việc có nhiều Ngân hàng phát hành với nhiều loại giấy bạc khác nhau đã cản trở quá trình phát triển kinh tế. Mặt khác sự phá sản của nhiều Ngân hàng đã gây tổn thất lớn cho người gửi tiền nói riêng nền kinh tế nói chung. Đặc biệt sau khủng hoảng kinh tế 1929-1933 thì xu hướng chung trên toàn thế giới là quốc hữu hoá các Ngân hàng phát hành, các Ngân hàng này không được phép phát hành kỳ phiếu, phát hành giấy bạc Ngân hàng. Chuyển chức năng này về NHTƯ, NHTƯ không chỉ phát hành giấy bạc Ngân hàng mà còn thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực Tiền tệ-Tín dụng-Ngân hàng, đó là sự ra đời của NHTƯ. Còn các Ngân hàng khác chỉ thực hiện chức năng nhận tiền gửi, cho vay, đầu làm dịch vụ thanh toán goi các Ngân hàng này là các Ngân hàng chuyên doanh hay Ngân hàng thương mại. Trong giai đoạn hiện nay cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật xu thế chung của nền kinh tế thế giới thì hệ thống NHTM đã phát triển ngày càng đa dạng về loại hình, phạm vi, về qui mô, về chất lượng hoạt động có mối liên kết trên toàn cầu. 1.1.2 Chức năng vai trò của ngân hàng thương mại 1.1.2.1 Chức năng của Ngân hàng thương mại Trang 9 Một là: Chức năng là trung gian tín dụng. Trong nền kinh tế thị trường các giao dịch kinh tế diễn ra rất sôi động đã tạo ra những khoản thu nhập, chi tiêu tích luỹ bằng tiền của các tầng lớp trong xã hội. Quá trình đó làm hình thành nên những người có tiền tích luỹ có khả năng cung cấp tín dụng những người có nhu cầu tín dụng để đáp ứng cho nhu cầu đầuphát triển. Nhưng làm thế nào để họ tìm gặp được nhau làm sao có thể cùng thoả mãn những nhu cầu vốn đa dạng to lớn trong khi các nguồn tiền tiết kiệm đang nằm phân tán trong xã hội mà mỗi khoản tiết kiệm lại theo đuổi một mục đích riêng. Nhờ có thị trường tài chính cơ chế chuyển giao vốn năng động của thi trường tài chính mà trong đó hệ thống NHTM giữ vai trò chủ đạo, NHTM hoạt động như một chiếc cầu nối giữa khả năng cung ứng vốn nhu cầu về vốn tiền tệ trong xã hội. Là trung gian tín dụng, Ngân hàng đóng vai trò là người môi giới giữa một bên là người có tiền cho vay một bên là những người có nhu cầu chi tiêu cần đi vay vốn. Thông qua cơ chế thị trường, bằng những biện pháp, chính sách áp dụng những phương pháp kỹ thuật theo hướng hiện đại Ngân hàng có khả năng thu hút hầu hết những nguồn tiền tệ nhàn rỗi trong xã hội để phân bổ vốn cho nhu cầu sản xuất kinh doanh. Như vậy có nghĩa là Ngân hàng đã biến những đồng tiền tạm thời nhàn rỗi thành những đồng tiền hoạt động, biến những đồng tiền tệ nằm phân tán thành nguồn tiền tệ tập trung phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh, qua dó phát triển hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Hai là: Chức năng làm trung gian thanh toán Trong đời sống hàng ngày diễn ra hàng tỷ lượt giao dịch, thanh toán bằng tiền mặt. Nếu như mọi khoản thanh toán đầu thanh toán bằng tiền mặt trao tay thì sẽ kéo theo hàng loạt các công việc phức tạp tốn kém mà nhiều khi còn gặp rủi ro không lường trước được. Khi NHTM ra đời phát triển, trong quá trình làm trung gian tín dụng Ngân hàng đã thu hút được hầu hết các nhà kinh doanh có quan hệ buôn bán với nhau mở tài khoản tại Ngân hàng tạo cơ sở cho các Ngân hàng đứng ra làm trung gian thanh toán theo lệnh của chủ tài khoản bằng cách trích số dư tiền gửi trên tài khoản của người mua chuyển sang tài khoản của người bán, tiến hành các nghiệp vụ này Ngân hàng trở thành là người thủ quỹ là bộ máy kế Trang 10 toán đáng tin cậy của các nhà kinh doanh trong việc làm trung gian nhận trả tiền theo yêu cầu của họ, kế toán kết toán tài khoản cho họ. Do đó, quá trình thực hiện chức năng này hệ thống NHTM đã góp phần quan trọng làm giảm bớt khối lượng lưu thông tiền mặt, tiết kiệm chi phí lưu thông thuần tuý, giúp cho việc thanh toán tiền hàng hoá dịch vụ được thuận lợi, nhanh chóng, an toàn. Đối với Ngân hàng thực hiện chức năng này tạo cho Ngân hàng có thể duy trì nâng cao khả năng thanh toán, quản lý được tình hình thu chi của các đơn vị qua đó có các quyết định kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn an toàn tài sản cho khách hàng Ngân hàng. Ba là: Chức năng tạo phương tiện thanh toán Quá trình tạo tiền của NHTM bắt nguồn từ quá trình phát triển hoạt động tín dụng gắn liền với việc mở rộng thanh toán qua Ngân hàng. Qua việc thực hiện hai chức năng trên Ngân hàng đã thu hút được một lượng khách hàng số lượng tiền gửi khá lớn tại Ngân hàng, bằng cách dùng tiền gửi của người này để cho người khác vay người này lại tạo nên tiền gửi của người khác nằm trong cùng hệ thống Ngân hàng. Quá trình đó NHTM đã tự tạo được khối lượng tiền gửi tăng thêm nhiều lần từ số tiền gửi đầu tiên (Tiền gửi sử dụng Sec), khối lượng tiền đó sẵn sàng cung ứng cho nhu cầu thanh toán vì người ta có thể viết Sec để rút tiền từ tài khoản tiền gửi của họ, Sec được sử dụng làm phương tiện thanh toán thay thế cho tiền trong việc mua bán hàng hoá chi trả dịch vụ khác. 1.1.2.2 Vai trò của Ngân hàng thương mại đối với nền kinh tế Cùng với sự phát triển của nhiều ngành nghề khác, từ khi ra đời phát triển NHTM đã đóng góp vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng phát triển nền kinh tế thế giới. Ở tất cả các nước, hệ thống NHTM đã không ngừng phát triển, đóng vai trò tập trung những khoản tiền nhàn rỗi trong nền kinh tế để cung ứng vốn cho các nhà đầu cần vốn- Đó chính là quá trình huy động vốn sử dụng vốn của các NHTM. Bằng hoạt động của mình NHTM đã đóng góp một lượng vốn đáng kể hàng loạt các dịch vụ Ngân hàng khác cho nền kinh tế. [...]... hữu của Ngân hàng đó Vốn thuộc sở hữu của Ngân hàng bao gồm: a Vốn điều lệ: Là mức vốn được hình thành khi Ngân hàng được thành lập Vốn điều lệ luôn lớn hơn hoặc bằng vốn pháp định Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có khi thành lập một Ngân hàng do pháp luật qui định Vốn điều lệ được ghi Trang 17 vào điều lệ thành lập Ngân hàng Tuỳ thuộc vào loạ hình Ngân hàngvốn điều lệ được hình thành từ...  Ngân hàng quốc doanh: Vốn điều lệ được hình thành từ Ngân sách nhà nước cấp  Ngân hàng cổ phần: Vốn điều lệ được hình thành từ vốn góp của các cổ đông thông qua việc mua các cổ phiếu  Ngân hàng liên doanh: Vốn điều lệ được hình thành từ vốn góp của các bên liên doanh  Ngân hàng nước ngoài: Vốn diều lệ được hình thành từ 100% vốn nước ngoài  Ngân hàng nhân: Vốn điều lệ được hình thành từ vốn. .. dụng…) sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của khách hàng về các dịch vụ của Ngân hàng Thứ hai: Nguồn vốn huy động giúp Ngân hàng chủ động trong kinh doanh Trong cơ cấu vốn của Ngân hàng thì ngoài phần vốn tự có thì còn có vốn huy động, vốn vay các nguồn vốn khác Một Ngân hàng không thể chỉ hoạt động với nguồn vốn tự vốn đi vay vì vốn tự có của Ngân hàng chỉ chiếm một tỷ trộng nhỏ trong tổng cơ cấu vốn. .. giữa Ngân hàng khách hàng Để đảm bảo khả năng chi trả theo nguyên tắc trên, pháp lệnh Ngân hàng, Hợp tác xã tín dụng Công ty tài chính quy định các NHTM phải mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng nhà nước duy trì trên tài khoản đó số tiền dự trữ bắt buộc (do Ngân hàng nhà nước qui định), Ngân hàng không được huy động quá 20 lần tổng số vốn tự quỹ dự trữ của mình Nguyên tắc thứ ba: Ngân hàng. .. của Ngân hàng cao chỉ khi Ngân hàng có nguồn vốn khả dụng lớn Mặt khác uy tín của Ngân hàng còn thể hiện ở khả năng cho vay đầu của Ngân hàng Ngân hàng chỉ có thể cho vay những dự án lớn, thời hạn dài nếu như Ngân hàng có nguồn vốn lớn ổn định- Điều này phụ thuộc vào khả năng huy động vốn của Ngân hàng Thứ tư: Vốn huy động quyết định năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Để có thể chiến thắng... hàng rút thì Ngân hàng sẽ gặp khó khăn trong việc thanh toán tiền cho khách hàng nghĩa là Ngân hàng thiếu tiền trả cho khách hàng Vậy Ngân hàng phải đi vay Thứ hai: Vay hộ cho khách hàng Vì hoạt động cơ bản của Ngân hàngtài trợ cho nền kinh tế nên khi khách hàng có nhu cầu vay vốn Ngân hàng đảm bảo các yêu cầu do Ngân hàng đặt ra thì Ngân hàng sẽ cho vay Tuy nhiên với những khách hàng vay với khối... thì Ngân hàng phát hành kỳ phiếu ngắn hạn trả trước b2 Trái phiếu Trái phiếu Ngân hàng thực chất là một giấy nhận nợ của Ngân hàng với khách hàng Phát hành trái phiếu Ngân hàng nhằm tập trung vốn trung dài hạn để tài trợ cho các dự án lớn theo yêu cầu phát triển trên địa bàn hoặc tập trung vốn tài trợ cho các dự án được Chính phủ chỉ định Ngân hàng phát hành trái phiếu chủ yếu là để vay hộ khách hàng. .. nguồn vốn vốn hiện tại chưa đáp ứng được, Ngân hàng có thể phát hành kỳ phiếu để tạo nguồn vốn trung dài hạn để đầu cho các hoạt động này Có thể kỳ phiếu là một chứng chỉ nhận nợ của Ngân hàng có Trang 23 mục đích kỳ hạn rõ ràng Kỳ phiếu của Ngân hàng phát hành để huy động vốn từ dân cư các tổ chức kinh tế để tạo lập nguồn vốn trung dài hạn dể tài trợ cho các hoạt động của mình Khi Ngân hàng. .. cấu vốn huy động phụ thuộc một phần vào kế hoạch điều chỉnh của Ngân hàng những nhân tố bên ngoài Ngân hàng đòi hỏi Ngân hàng phải thường xuyên nghiên cứu tiếp cận thị trường Ba là: Xây dựng qui mô sự tăng trưởng nguồn vốn ổn định Quy mô vốn huy động có ý nghĩa rất quan trọng đối với hoạt động của Ngân hàng Ngân hàng muốn mở rộng hoạt động cần có quy mô vốn ng đối Trang 30 lớn, trong đó vốn. .. cũng đồng loạt tăng lãi suất lên làm chi phí Ngân hàng tăng lên mà lượng tiền gửi lại thay đổi không đáng kể Do vậy khi thiếu vốn để tài trợ cho các dự án mà Ngân hàng cho là có hiệu quả thì Ngân hàng sẽ thực hiện chính sách đi vay Do tính chất hoạt động không đồng đều giữa các Ngân hàng về huy động vốn sử dụng vốn vậy những Ngân hàng thiếu vốn có thể đi vay ở những Ngân hàng còn thừa vốn chưa sử . đề tài: Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển thành phố Hà nội . Đề tài được hệ thống hóa những vấn đề lý thuyết. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà nội trong những năm gần đây 43 2.2 Thực trạng công tác huy động vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Luận văn: Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển thành phố Hà nội pptx, Tài liệu Luận văn: Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển thành phố Hà nội pptx, Tài liệu Luận văn: Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển thành phố Hà nội pptx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay