ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 2 HÓA 10 ĐỀ 2

7 607 1
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/02/2014, 21:58

SỞ GD-ĐT BÌNH ĐỊNH ĐỀ THI HỌC I-NĂM HỌC 2011-2012TRƯỜNG THPT SỐ II TUY PHƯỚC MÔN : HÓA –KHỐI 10- BAN KHTN TG:45phút (không kể phát đề)Họ, tên họcsinh: SBD………………LỚP…………PHẦN TRẮC NGHIỆM : 16 câu (5đ)Câu 1: Dãy gồm các phân tử có cùng 1 kiểu liên kết ?A. MgO , H2SO4 ,H3PO4 ,NaCl B. Na2O , BaCl2 ,Al2O3 ,HClC. I2 , Br2 ,Cl2 ,N2D. NaCl , H2S ,N2O ,HClCâu 2: Thành phần hóa học của nước clo gồm ?A. H2O ,Cl2 , HCl , HClO B. H2O ,Cl2C. HCl , HClO D. H2O ,HCl , HClOCâu 3: Số phân tử H2O khác nhau tạo thành từ các đồng vị H1, H2 với O16, O17,O18 là:A. 8 B. 9 C. 12 D. 10Câu 4: Dấu hiệu để nhận biết phản ứng oxy hoá khử là :A. Tạo ra chất kết tủaB. Có sự thay đổi số oxy hoá của các nguyên tố trong phản ứng .C. Tạo ra chất khí .D. Có sự thay đổi màu sắc của các chất .Câu 5: Cho phản ứng : KMnO4 + HCl→ KCl + MnCl2 + Cl2 +H2OVai trò của HCl trong phản ứng là:A. Chất oxy hoá B. Chất khửC. Chất tạo môi trường D. Chất khử và chất tạo môi trườngCâu 6: X và Y là 2 nguyên tố thuộc hai chu kỳ kế tiếp nhau trong cùng nhóm A của bảng hệ thống tuần hoàn(ZX < ZY). Tổng số hạt mang điện trong hai nguyên tử X và Y là 64. Xác định tên hai nguyên tố X và Y?A. 13Al và 19K B. 11Na và 19K C. 12Mg và 20Ca D. 8O và 16SCâu 7: Kim loại nào sau đây tác dụng được với axit HCl loãng và khí clo cho cùng một muối clorua kim loạiA. Fe B. Ag C. Zn D. CuCâu 8: Cho các nguyên tố có Z lần lượt là : 5, 20 , 26 ,27 , 28, 29.Số nguyên tố trong cùng 1 nhóm là ?A. 2 B. 5 C. 4 D. 3Câu 9: Trong tinh thể NaCl ,ở các nút mạng tinh thể là ?A. Phân tử NaCl B. Nguyên tử Na và nguyên tử ClC. ion Na+ và Cl-D. các ion và e tự doCâu 10: Nguyên tử 24Cr có số e độc thân ở trạng thái cơ bản là ?A. 6 B. 8 C. 4 D. 1Câu 11: Nguyên tử X, cation Y2+, anion Z- đều có cấu hình electron: 1s22s22p6. Phát biểu nào đúng?A. X là khí hiếm, Y là kim loại, Z là phi kim B. X là khí hiếm, Y là phi kim, Z là kim loạiC. X là kim loại, Y là khí hiếm, Z là phi kim D. X là kim loại, Y là khí hiếm, Z là kim loạiCâu 12: Số nguyên tố trong chu 3 và chu 5 là ?A. 8 và 8 B. 18 và 18 C. 18 và 8 D. 8 và 18Câu 13: Cho phương trình phản ứng: FexOy + HNO3 (loãng)→0t Fe(NO3)3 + NO + H2O. Hệ số cân bằng tốigiản của HNO3 là:A. (12x - y). B. (12x - 2y). C. (6x - 2y). D. (3x - 2y).Câu 14: Một nguyên tố R có tổng số e ở phân lớp p là 10. Công thức hợp chất với hiđro và công thức oxitcao nhất của R là:A. RH2, RO3. B. RH3, R2O3C. RH4, RO2D. RH5, R2O5Câu 15: Các obitan trong cùng 1 phân lớp?A. Khác nhau về mức năng lượng.B. Có hình dạng không phụ thuộc vào đặc điểm mỗi phân lớp. Trang 1/7 - Mã đề thi 132Mã đề thi 132C. Có cùng định hướng trong không gian.D. Có cùng mức năng lượng.Câu 16: Liên kết trong phân tử nào được hình thành do sự xen phủ p-p ?A. H2O B. Cl2C. HCl D. NH3PHẦN TỰ LUẬN (5đ)CÂU 1 : Nguyên tố M có nguyên tử khối trung bình bằng 63,54. M có 2 đồng vị X ,Y có tổng số khối là 128,biết số nguyên tử của đồng vị X bằng 0,37 lần số nguyên tử của đồng vị Y. Xác định số khối của X ,Y.(2đ)CÂU 2: Nguyên tử của nguyên tố A có tổng số electron trong phân lớp p là 7. Nguyên tử của nguyên tố B cótổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt mang điện của nguyên tố A là 8. 1) Xác định tên của A, B.(1đ) 2) Hợp chất X được tạo bởi A, B. Hoà tan 4,83 gam X.nH2O vào nước thu được dung dịch Y. Dung dich Y phản ứng vừa đủ với 10,2 gam AgNO3. Xác định công thức của X.nH2O.(2đ) HẾT Cho : Al = 27 ,H= 1,Cl =35,5 , O =16 , Ag = 108 ,N = 14 ,Fe =56 ,Cu = 64 .SỞ GD-ĐT BÌNH ĐỊNH ĐỀ THI HỌC I-NĂM HỌC 2011-2012TRƯỜNG THPT SỐ II TUY PHƯỚC MÔN : HÓA –KHỐI 10- BAN KHTN TG:45phút (không kể phát đề)Họ, tên họcsinh: SBD………………LỚP…………PHẦN TRẮC NGHIỆM : 16 câu (5đ)Câu 1: Dãy gồm các phân tử có sùng 1 kiểu liên kết ?A. MgO , H2SO4 ,H3PO4 ,NaCl B. Na2O , BaCl2 ,Al2O3 ,HClC. I2 , Br2 ,Cl2 ,N2D. NaCl , H2S ,N2O ,HClCâu 2: Một nguyên tố R có tổng số e ở phân lớp p là 10. Công thức hợp chất với hiđro và công thức oxit caonhất của R là:A. RH4, RO2B. RH3, R2O3C. RH5, R2O5D. RH2, RO3.Câu 3: Cho phản ứng : KMnO4 + HCl→ KCl + MnCl2 + Cl2 +H2O Vai trò của HCl trong phản ứng là:A. Chất tạo môi trường B. Chất oxy hoáC. Chất khử D. Chất khử và chất tạo môi trườngCâu 4: X và Y là 2 nguyên tố thuộc hai chu kỳ kế tiếp nhau trong cùng nhóm A của bảng hệ thống tuần hoàn(ZX < ZY). Tổng số hạt mang điện trong hai nguyên tử X và Y là 64. Xác định tên hai nguyên tố X và Y?A. 12Mg và 20Ca B. 8O và 16S C. 11Na và 19K D. 13Al và 19KCâu 5: Trong tinh thể NaCl ,ở các nút mạng tinh thể là ?A. Phân tử NaCl B. Nguyên tử Na và nguyên tử ClC. ion Na+ và Cl-D. các ion và e tự doCâu 6: Cho các nguyên tố có Z lần lượt là : 5, 20 , 26 ,27 , 28, 29.Số nguyên tố trong cùng 1 nhóm là ?A. 2 B. 5 C. 4 D. 3Câu 7: Số phân tử H2O khác nhau tạo thành từ các đồng vị H1, H2 với O16, O17,O18 là:A. 10 B. 8 C. 9 D. 12Câu 8: Số nguyên tố trong chu 3 và chu 5 là ?A. 8 và 8 B. 18 và 18 C. 8 và 18 D. 18 và 8Câu 9: Các obitan trong cùng 1 phân lớp?A. Có cùng định hướng trong không gian.B. Có cùng mức năng lượng.C. Khác nhau về mức năng lượng.D. Có hình dạng không phụ thuộc vào đặc điểm mỗi phân lớp.Câu 10: Dấu hiệu để nhận biết phản ứng oxy hoá khử là :A. Tạo ra chất khí .B. Tạo ra chất kết tủa Trang 2/7 - Mã đề thi 132Mã đề thi 209C. Có sự thay đổi màu sắc của các chất .D. Có sự thay đổi số oxy hoá của các nguyên tố trong phản ứng .Câu 11: Kim loại nào sau đây tác dụng được với axit HCl loãng và khí clo cho cùng một muối clorua kimloạiA. Zn B. Cu C. Ag D. FeCâu 12: Cho phương trình phản ứng: FexOy + HNO3 (loãng)→0t Fe(NO3)3 + NO + H2O. Hệ số cân bằng tốigiản của HNO3 là:A. (12x - y). B. (12x - 2y). C. (6x - 2y). D. (3x - 2y).Câu 13: Thành phần hóa học của nước clo gồm ?A. HCl , HClO B. H2O ,Cl2 , HCl , HClOC. H2O ,HCl , HClO D. H2O ,Cl2Câu 14: Liên kết trong phân tử nào được hình thành do sự xen phủ p-p ?A. H2O B. Cl2C. HCl D. NH3Câu 15: Nguyên tử X, cation Y2+, anion Z- đều có cấu hình electron: 1s22s22p6. Phát biểu nào đúng?A. X là khí hiếm, Y là kim loại, Z là phi kim B. X là khí hiếm, Y là phi kim, Z là kim loạiC. X là kim loại, Y là khí hiếm, Z là phi kim D. X là kim loại, Y là khí hiếm, Z là kim loạiCâu 16: Nguyên tử 24Cr có số e độc thân ở trạng thái cơ bản là ?A. 6 B. 8 C. 4 D. 1PHẦN TỰ LUẬN (5đ)CÂU 1 : Nguyên tố M có nguyên tử khối trung bình bằng 63,54. M có 2 đồng vị X ,Y có tổng số khối là 128,biết số nguyên tử của đồng vị X bằng 0,37 lần số nguyên tử của đồng vị Y. Xác định số khối của X ,Y.(2đ)CÂU 2: Nguyên tử của nguyên tố A có tổng số electron trong phân lớp p là 7. Nguyên tử của nguyên tố B cótổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt mang điện của nguyên tố A là 8. 1) Xác định tên của A, B.(1đ) 2) Hợp chất X được tạo bởi A, B. Hoà tan 4,83 gam X.nH2O vào nước thu được dung dịch Y. Dung dich Y phản ứng vừa đủ với 10,2 gam AgNO3. Xác định công thức của X.nH2O.(2đ) HẾT Cho : Al = 27 ,H= 1,Cl =35,5 , O =16 , Ag = 108 ,N = 14 ,Fe =56 ,Cu = 64 .SỞ GD-ĐT BÌNH ĐỊNH ĐỀ THI HỌC I-NĂM HỌC 2011-2012TRƯỜNG THPT SỐ II TUY PHƯỚC MÔN : HÓA –KHỐI 10- BAN KHTN TG:45phút (không kể phát đề)Họ, tên họcsinh: SBD………………LỚP…………PHẦN TRẮC NGHIỆM : 16 câu (5đ)Câu 1: Cho phản ứng : KMnO4 + HCl→ KCl + MnCl2 + Cl2 +H2OVai trò của HCl trong phản ứng là:A. Chất oxy hoá B. Chất khửC. Chất tạo môi trường D. Chất khử và chất tạo môi trườngCâu 2: Nguyên tử 24Cr có số e độc thân ở trạng thái cơ bản là ?A. 6 B. 4 C. 8 D. 1Câu 3: Các obitan trong cùng 1 phân lớp?A. Có cùng định hướng trong không gian.B. Có hình dạng không phụ thuộc vào đặc điểm mỗi phân lớp.C. Có cùng mức năng lượng.D. Khác nhau về mức năng lượng.Câu 4: Dãy gồm các phân tử có cùng 1 kiểu liên kết ?A. I2 , Br2 ,Cl2 ,N2B. NaCl , H2S ,N2O ,HClC. Na2O , BaCl2 ,Al2O3 ,HCl D. MgO , H2SO4 ,H3PO4 ,NaCl Trang 3/7 - Mã đề thi 132Mã đề thi 357Câu 5: Số nguyên tố trong chu 3 và chu 5 là ?A. 18 và 18 B. 8 và 8 C. 8 và 18 D. 18 và 8Câu 6: X và Y là 2 nguyên tố thuộc hai chu kỳ kế tiếp nhau trong cùng nhóm A của bảng hệ thống tuần hoàn(ZX < ZY). Tổng số hạt mang điện trong hai nguyên tử X và Y là 64. Xác định tên hai nguyên tố X và Y?A. 13Al và 19K B. 8O và 16S C. 12Mg và 20Ca D. 11Na và 19KCâu 7: Liên kết trong phân tử nào được hình thành do sự xen phủ p-p ?A. H2O B. Cl2C. HCl D. NH3Câu 8: Số phân tử H2O khác nhau tạo thành từ các đồng vị H1, H2 với O16, O17,O18 là:A. 10 B. 12 C. 8 D. 9Câu 9: Dấu hiệu để nhận biết phản ứng oxy hoá khử là :A. Tạo ra chất khí .B. Tạo ra chất kết tủaC. Có sự thay đổi màu sắc của các chất .D. Có sự thay đổi số oxy hoá của các nguyên tố trong phản ứng .Câu 10: Kim loại nào sau đây tác dụng được với axit HCl loãng và khí clo cho cùng một muối clorua kimloạiA. Zn B. Cu C. Ag D. FeCâu 11: Cho phương trình phản ứng: FexOy + HNO3 (loãng)→0t Fe(NO3)3 + NO + H2O. Hệ số cân bằng tốigiản của HNO3 là:A. (12x - y). B. (12x - 2y). C. (6x - 2y). D. (3x - 2y).Câu 12: Thành phần hóa học của nước clo gồm ?A. HCl , HClO B. H2O ,Cl2 , HCl , HClOC. H2O ,HCl , HClO D. H2O ,Cl2Câu 13: Một nguyên tố R có tổng số e ở phân lớp p là 10. Công thức hợp chất với hiđro và công thức oxitcao nhất của R là:A. RH2, RO3. B. RH3, R2O3C. RH5, R2O5D. RH4, RO2Câu 14: Trong tinh thể NaCl ,ở các nút mạng tinh thể là ?A. các ion và e tự do B. ion Na+ và Cl-C. Phân tử NaCl D. Nguyên tử Na và nguyên tử ClCâu 15: Cho các nguyên tố có Z lần lượt là : 5, 20 , 26 ,27 , 28, 29.Số nguyên tố trong cùng 1 nhóm là ?A. 2 B. 5 C. 4 D. 3Câu 16: Nguyên tử X, cation Y2+, anion Z- đều có cấu hình electron: 1s22s22p6. Phát biểu nào đúng?A. X là kim loại, Y là khí hiếm, Z là kim loại B. X là kim loại, Y là khí hiếm, Z là phi kimC. X là khí hiếm, Y là kim loại, Z là phi kim D. X là khí hiếm, Y là phi kim, Z là kim loạiPHẦN TỰ LUẬN (5đ)CÂU 1 : Nguyên tố M có nguyên tử khối trung bình bằng 63,54. M có 2 đồng vị X ,Y có tổng số khối là 128,biết số nguyên tử của đồng vị X bằng 0,37 lần số nguyên tử của đồng vị Y. Xác định số khối của X ,Y.(2đ)CÂU 2: Nguyên tử của nguyên tố A có tổng số electron trong phân lớp p là 7. Nguyên tử của nguyên tố B cótổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt mang điện của nguyên tố A là 8. 1) Xác định tên của A, B.(1đ) 2) Hợp chất X được tạo bởi A, B. Hoà tan 4,83 gam X.nH2O vào nước thu được dung dịch Y. Dung dich Y phản ứng vừa đủ với 10,2 gam AgNO3. Xác định công thức của X.nH2O.(2đ) HẾT Cho : Al = 27 ,H= 1,Cl =35,5 , O =16 , Ag = 108 ,N = 14 ,Fe =56 ,Cu = 64 .SỞ GD-ĐT BÌNH ĐỊNH ĐỀ THI HỌC I-NĂM HỌC 2011-2012TRƯỜNG THPT SỐ II TUY PHƯỚC MÔN : HÓA –KHỐI 10- BAN KHTN TG:45phút (không kể phát đề)Họ, tên họcsinh: SBD………………LỚP………… Trang 4/7 - Mã đề thi 132Mã đề thi 485PHẦN TRẮC NGHIỆM : 16 câu (5đ)Câu 1: Số nguyên tố trong chu 3 và chu 5 là ?A. 18 và 18 B. 18 và 8 C. 8 và 8 D. 8 và 18Câu 2: Cho phản ứng : KMnO4 + HCl→ KCl + MnCl2 + Cl2 +H2OVai trò của HCl trong phản ứng là:A. Chất khử và chất tạo môi trường B. Chất khửC. Chất tạo môi trường D. Chất oxy hoáCâu 3: Kim loại nào sau đây tác dụng được với axit HCl loãng và khí clo cho cùng một muối clorua kim loạiA. Zn B. Fe C. Ag D. CuCâu 4: Nguyên tử 24Cr có số e độc thân ở trạng thái cơ bản là ?A. 4 B. 8 C. 6 D. 1Câu 5: X và Y là 2 nguyên tố thuộc hai chu kỳ kế tiếp nhau trong cùng nhóm A của bảng hệ thống tuần hoàn(ZX < ZY). Tổng số hạt mang điện trong hai nguyên tử X và Y là 64. Xác định tên hai nguyên tố X và Y?A. 13Al và 19K B. 8O và 16S C. 12Mg và 20Ca D. 11Na và 19KCâu 6: Liên kết trong phân tử nào được hình thành do sự xen phủ p-p ?A. H2O B. Cl2C. HCl D. NH3Câu 7: Số phân tử H2O khác nhau tạo thành từ các đồng vị H1, H2 với O16, O17,O18 là:A. 10 B. 9 C. 8 D. 12Câu 8: Dấu hiệu để nhận biết phản ứng oxy hoá khử là :A. Tạo ra chất khí .B. Tạo ra chất kết tủaC. Có sự thay đổi màu sắc của các chất .D. Có sự thay đổi số oxy hoá của các nguyên tố trong phản ứng .Câu 9: Thành phần hóa học của nước clo gồm ?A. H2O ,Cl2 , HCl , HClO B. HCl , HClOC. H2O ,Cl2D. H2O ,HCl , HClOCâu 10: Dãy gồm các phân tử có cùng 1 kiểu liên kết ?A. Na2O , BaCl2 ,Al2O3 ,HCl B. MgO , H2SO4 ,H3PO4 ,NaClC. NaCl , H2S ,N2O ,HCl D. I2 , Br2 ,Cl2 ,N2Câu 11: Các obitan trong cùng 1 phân lớp?A. Có cùng định hướng trong không gian.B. Khác nhau về mức năng lượng.C. Có cùng mức năng lượng.D. Có hình dạng không phụ thuộc vào đặc điểm mỗi phân lớp.Câu 12: Một nguyên tố R có tổng số e ở phân lớp p là 10. Công thức hợp chất với hiđro và công thức oxitcao nhất của R là:A. RH4, RO2B. RH3, R2O3C. RH5, R2O5D. RH2, RO3.Câu 13: Cho phương trình phản ứng: FexOy + HNO3 (loãng)→0t Fe(NO3)3 + NO + H2O. Hệ số cân bằng tốigiản của HNO3 là:A. (12x - 2y). B. (12x - y). C. (6x - 2y). D. (3x - 2y).Câu 14: Cho các nguyên tố có Z lần lượt là : 5, 20 , 26 ,27 , 28, 29.Số nguyên tố trong cùng 1 nhóm là ?A. 2 B. 3 C. 4 D. 5Câu 15: Nguyên tử X, cation Y2+, anion Z- đều có cấu hình electron: 1s22s22p6. Phát biểu nào đúng?A. X là kim loại, Y là khí hiếm, Z là kim loại B. X là kim loại, Y là khí hiếm, Z là phi kimC. X là khí hiếm, Y là kim loại, Z là phi kim D. X là khí hiếm, Y là phi kim, Z là kim loạiCâu 16: Trong tinh thể NaCl ,ở các nút mạng tinh thể là ?A. các ion và e tự do B. ion Na+ và Cl-C. Phân tử NaCl D. Nguyên tử Na và nguyên tử ClPHẦN TỰ LUẬN (5đ)CÂU 1 : Nguyên tố M có nguyên tử khối trung bình bằng 63,54. M có 2 đồng vị X ,Y có tổng số khối là 128,biết số nguyên tử của đồng vị X bằng 0,37 lần số nguyên tử của đồng vị Y. Xác định số khối của X ,Y.(2đ) Trang 5/7 - Mã đề thi 132CÂU 2: Nguyên tử của nguyên tố A có tổng số electron trong phân lớp p là 7. Nguyên tử của nguyên tố B cótổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt mang điện của nguyên tố A là 8. 1) Xác định tên của A, B.(1đ) 2) Hợp chất X được tạo bởi A, B. Hoà tan 4,83 gam X.nH2O vào nước thu được dung dịch Y. Dung dich Y phản ứng vừa đủ với 10,2 gam AgNO3. Xác định công thức của X.nH2O.(2đ) HẾT Cho : Al = 27 ,H= 1,Cl =35,5 , O =16 , Ag = 108 ,N = 14 ,Fe =56 ,Cu = 64 ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC I –NĂM HỌC 2011-2012MÔN: HÓA 10 –BAN KHTNPHẦN TRẮC NGHIỆM : 5Đmade cauhoi dapan made cauhoi dapan made cauhoi dapan made cauhoi dapan132 1 C 209 1 C 357 1 D 485 1 D2 A 2 D 2 A 2 A3 B 3 D 3 C 3 A4 B 4 A 4 A 4 C5 D 5 C 5 C 5 C6 C 6 D 6 C 6 B7 C 7 C 7 B 7 B8 D 8 C 8 D 8 D9 C 9 B 9 D 9 A10 A 10 D 10 A 10 D11 A 11 A 11 B 11 C12 D 12 B 12 B 12 D13 B 13 B 13 A 13 A14 A 14 B 14 B 14 B15 D 15 A 15 D 15 C16 B 16 A 16 C 16 BPHẦN TỰ LUẬN : (5Đ)CÂU Ý NỘI DUNG ĐIỂM1 a % số nguyên tử X = 0,37/1,37*100% = 27%% số nguyên tử Y = 73%Giải hệ : X + Y = 128 27X + 73Y = 63,54 *100Được X=65 ; Y = 630.50.50.50.52 a- A có tổng số electron trong phân lớp p là 7⇒ Cấu hình electron của A là:1s22s22p63s23p1 => Z= 13 : Al - B có tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt mang điện của A là 8. Ta có : 2pB- 2pA= 8 ⇒pB= pA+ 4 =13 + 4 = 17 Vậy ZB=17⇒B là Cl.0.50.5b X là AlCl3.nH2O AlCl3 + 3AgNO3→3AgCl↓+ Al(NO3)3 n3AgNO=172,10=0,06 (mol) ⇒n3AlCl=0,02 (mol)m3AlCl2.nHO=(133,5+18n).0,02=4,83 ⇒n= 60.50.50.5 Trang 6/7 - Mã đề thi 132 Vậy công thức là : AlCl3.6H2O. 0.5 Trang 7/7 - Mã đề thi 132
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 2 HÓA 10 ĐỀ 2, ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 2 HÓA 10 ĐỀ 2, ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 2 HÓA 10 ĐỀ 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay