ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 2 HÓA 10 ĐỀ 3

9 682 2
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/02/2014, 21:58

SỞ GD – ĐT BÌNH ĐỊNHTRƯỜNG THPT TRƯNG VƯƠNGĐỀ THI HỌC I NĂM HỌC 2010 – 2011Môn thi: Hóa học lớp 10 - Ban nâng caoThời gian làm bài: 45phút; (20 câu trắc nghiệm+tự luận)I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Mã đề thi 132Câu 1: Cation X3+ và anion Y2- đều có cầu hình electron của nguyên tử khí hiếm Ne. Số proton của nguyên tử X và nguyên tử Y lần lượt:A. 8 và 13 B. 1010 C. 12 và 15 D. 13 và 8Câu 2: Trong các kim loại sau, kim loại nào tác dụng được với cả Clo và dung dịch axit clohiddric cho cùng một sản phẩm?A. Mg B. Cu C. Ag D. FeCâu 3: Nguyên tử X có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 3p3. Vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn là:A. Chu kỳ 2, nhóm VA B. Chu kỳ 3, nhóm VA C. Chu kỳ 3, nhóm IIIB D. Chu kỳ 2, nhóm IIIACâu 4: Hợp chất nào dưới đây có chứa đồng thời cả liên kết cộng hóa trị và liên kết ionA. MgO B. HCl C. Na2SO4D. H2SO4Câu 5: Nguyên tố X thuộc chu kỳ 3, nhóm VIA. Cấu hình electron của nguyên tử X là:A. 1s22s22p4B. 1s22s22p63s2C. 1s22s22p63s23p3D. 1s22s22p63s23p4Câu 6: Nguyên tử X có phân lớp 3d chứa 2 electron. Số electron của nguyên tử X là:A. 22 B. 24 C. 20 D. 18Câu 7: Vi hạt nào dưới đây có số proton nhiều hơn số electron?A. Nguyên tử Na B. Ion Mg2+C. Nguyên tử S D. ion Cl-Câu 8: Dãy nguyên tố nào được xếp theo chiều tính phi kim mạnh dần:A. O, S, P, Si B. Cl, Br, O, N C. Si, P, S, O. D. Cl, O, N, BrCâu 9: Tính chất nào sau đây không biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử:A. Số khối B. Số electron lớp ngoài cùng C. Bán kính nguyên tử D. Độ âm điệnCâu 10: Trong các lớp electron sau, lớp electron nào liên kết với hạt nhân yếu nhất:A. Lớp K B. Lớp N C. Lớp L D. Lớp MCâu 11: Thành phần hóa học chính của nước clo là:A. Cl2, H2O, HClO, HCl B. Cl2, H2O, HCl, HClO3.C. Cl2, H2O, KClO3, HCl D. Cl2, H2O, NaClO, NaClCâu 12: Câu nào sau đây không đúng?A. Liên kết cộng hóa trị là liên kết giữa 2 nguyên tử được hình thành bằng một hay nhiều cặp electron chungB. Trong một chu kỳ, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân tính kim loại yếu dần, tính phi kim tăng dầnC. Quá trình nhận electron là quá trình oxi hóa, quá trình nhường electron là quá trình khửD. Do đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns2np5, nên các halogen đều có tính chất khá giống nhau.Câu 13: Ion nào dưới đây không có cấu hinh electron của nguyên tử khí hiếm?A. O2-B. Al3+C. Cl-D. Fe3+Câu 14: Dãy chất nào dưới đây được xếp theo chiều tăng dần của sự phân cực liên kết trong phân tử:A. Cl2, NaCl, HCl B. HCl, Cl2, NaCl C. NaCl, Cl2, HCl D. Cl2, HCl, NaClCâu 15: Dãy gồm các phân tử có 1 kiểu liên kết là:A. MgO, H2SO4, H3PO4, HCl B. Cl2, Br2, I2, NaClC. Na2O, KCl, BaCl2, Al2O3. D. HCl, H2S, NaCl, N2OCâu 16: cation M3+ có 21 electron. Cấu hình electron của nguyên tử M là:A. 1s22s22p63s23p63d3B. 1s22s22p63s23p63d54s1C. 1s22s22p63s23p63d44s2D. 1s22s22p63s23p63d4Câu 17: Công thức cấu tạo của chất nào không tuân theo quy tắc bát tử:A. NO2B. SO2C. H2SO4D. HNO3Câu 18: Trong các nguyên tử sau, nguyên tử nào dễ nhường electron nhất: A. Na B. Mg C. K D. AlCâu 19: Nguyên tử X có 20 electron. Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử X có số obitan có chứa electron là:A. 9 B. 10 C. 8 D. 11Câu 20: Các liên kết trong phân tử N2 gồm:A. 1 liên kết σ và 1 liên kết π B. 2 liên kết πC. 2 liên kết σ và 1 liên kết π D. 1 liên kết σ và 2 liên kết πII. TỰ LUẬN (5 điểm): Câu 1: Lập phương trình hóa học của phản ứng oxi hóa – khử sau theo phương pháp thăng bằng electron; xác định chất oxi hóa, chất khử, quá trình oxi hóa, quá trình khử.Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2OCâu 2: Viết phương trình phản ứng biểu diễn quá trình biến hóa sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có):(1) (3)(5)2 3 2(2) (4)KCl Cl KClO O→ →→¬  ¬ Câu 3: Sục 2,24 lit khí clo (ở đktc) vào 2 lit dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn. Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính giá trị của m?Câu 4: Nguyên tử X có tổng các loại hạt cơ bản là 52 hạt, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 16 hạt. Tìm nguyên tử X.Cho H = 1, Na = 23, O = 16, Cl = 35,5. Học sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn. HẾT SỞ GD – ĐT BÌNH ĐỊNHTRƯỜNG THPT TRƯNG VƯƠNGĐỀ THI HỌC I NĂM HỌC 2010 – 2011Môn thi: Hóa học lớp 10 - Ban nâng caoThời gian làm bài: 45phút; (20 câu trắc nghiệm+tự luận)I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Mã đề thi 209Câu 1: Ion nào dưới đây không có cấu hinh electron của nguyên tử khí hiếm?A. O2-B. Cl-C. Al3+D. Fe3+Câu 2: Công thức cấu tạo của chất nào không tuân theo quy tắc bát tử:A. SO2B. H2SO4C. HNO3D. NO2Câu 3: Trong các nguyên tử sau, nguyên tử nào dễ nhường electron nhất:A. Na B. Mg C. K D. AlCâu 4: Tính chất nào sau đây không biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử:A. Bán kính nguyên tử B. Số electron lớp ngoài cùngC. Độ âm điện D. Số khốiCâu 5: Trong các kim loại sau, kim loại nào tác dụng được với cả Clo và dung dịch axit clohiddric cho cùng một sản phẩm?A. Mg B. Cu C. Ag D. FeCâu 6: Nguyên tử X có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 3p3. Vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn là:A. Chu kỳ 3, nhóm IIIB B. Chu kỳ 2, nhóm VAC. Chu kỳ 2, nhóm IIIA D. Chu kỳ 3, nhóm VACâu 7: Các liên kết trong phân tử N2 gồm:A. 2 liên kết σ và 1 liên kết π B. 1 liên kết σ và 1 liên kết πC. 1 liên kết σ và 2 liên kết π D. 2 liên kết πCâu 8: Nguyên tử X có 20 electron. Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử X có số obitan có chứa electron là:A. 9 B. 10 C. 8 D. 11Câu 9: Trong các lớp electron sau, lớp electron nào liên kết với hạt nhân yếu nhất:A. Lớp K B. Lớp N C. Lớp L D. Lớp MCâu 10: Thành phần hóa học chính của nước clo là:A. Cl2, H2O, HClO, HCl B. Cl2, H2O, HCl, HClO3.C. Cl2, H2O, KClO3, HCl D. Cl2, H2O, NaClO, NaClCâu 11: cation M3+ có 21 electron. Cấu hình electron của nguyên tử M là:A. 1s22s22p63s23p63d4B. 1s22s22p63s23p63d54s1C. 1s22s22p63s23p63d44s2D. 1s22s22p63s23p63d3Câu 12: Dãy nguyên tố nào được xếp theo chiều tính phi kim mạnh dần:A. O, S, P, Si B. Si, P, S, O. C. Cl, O, N, Br D. Cl, Br, O, NCâu 13: Dãy chất nào dưới đây được xếp theo chiều tăng dần của sự phân cực liên kết trong phân tử:A. Cl2, NaCl, HCl B. HCl, Cl2, NaCl C. NaCl, Cl2, HCl D. Cl2, HCl, NaClCâu 14: Câu nào sau đây không đúng?A. Do đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns2np5, nên các halogen đều có tính chất khá giống nhau.B. Liên kết cộng hóa trị là liên kết giữa 2 nguyên tử được hình thành bằng một hay nhiều cặp electron chungC. Quá trình nhận electron là quá trình oxi hóa, quá trình nhường electron là quá trình khửD. Trong một chu kỳ, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân tính kim loại yếu dần, tính phi kim tăng dầnCâu 15: Dãy gồm các phân tử có 1 kiểu liên kết là:A. MgO, H2SO4, H3PO4, HCl B. Cl2, Br2, I2, NaClC. Na2O, KCl, BaCl2, Al2O3. D. HCl, H2S, NaCl, N2OCâu 16: Vi hạt nào dưới đây có số proton nhiều hơn số electron?A. Ion Mg2+B. Nguyên tử S C. ion Cl-D. Nguyên tử NaCâu 17: Nguyên tử X có phân lớp 3d chứa 2 electron. Số electron của nguyên tử X là: A. 24 B. 22 C. 20 D. 18Câu 18: Nguyên tố X thuộc chu kỳ 3, nhóm VIA. Cấu hình electron của nguyên tử X là:A. 1s22s22p63s23p4B. 1s22s22p4C. 1s22s22p63s2D. 1s22s22p63s23p3Câu 19: Cation X3+ và anion Y2- đều có cầu hình electron của nguyên tử khí hiếm Ne. Số proton của nguyên tử X và nguyên tử Y lần lượt:A. 13 và 8 B. 12 và 15 C. 8 và 13 D. 10 và 10Câu 20: Hợp chất nào dưới đây có chứa đồng thời cả liên kết cộng hóa trị và liên kết ionA. H2SO4B. HCl C. Na2SO4D. MgOII. TỰ LUẬN (5 điểm): Câu 1: Lập phương trình hóa học của phản ứng oxi hóa – khử sau theo phương pháp thăng bằng electron; xác định chất oxi hóa, chất khử, quá trình oxi hóa, quá trình khử.Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2OCâu 2: Viết phương trình phản ứng biểu diễn quá trình biến hóa sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có):(1) (3)(5)2 3 2(2) (4)KCl Cl KClO O→ →→¬  ¬ Câu 3: Sục 2,24 lit khí clo (ở đktc) vào 2 lit dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn. Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính giá trị của m?Câu 4: Nguyên tử X có tổng các loại hạt cơ bản là 52 hạt, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 16 hạt. Tìm nguyên tử X.Cho H = 1, Na = 23, O = 16, Cl = 35,5. Học sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn. HẾT SỞ GD – ĐT BÌNH ĐỊNHTRƯỜNG THPT TRƯNG VƯƠNGĐỀ THI HỌC I NĂM HỌC 2010 – 2011Môn thi: Hóa học lớp 10 - Ban nâng caoThời gian làm bài: 45phút; (20 câu trắc nghiệm+tự luận)I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Mã đề thi 357Câu 1: Nguyên tử X có 20 electron. Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử X có số obitan có chứa electron là:A. 9 B. 10 C. 8 D. 11Câu 2: Nguyên tử X có phân lớp 3d chứa 2 electron. Số electron của nguyên tử X là:A. 24 B. 22 C. 20 D. 18Câu 3: cation M3+ có 21 electron. Cấu hình electron của nguyên tử M là:A. 1s22s22p63s23p63d44s2B. 1s22s22p63s23p63d3C. 1s22s22p63s23p63d4D. 1s22s22p63s23p63d54s1Câu 4: Dãy chất nào dưới đây được xếp theo chiều tăng dần của sự phân cực liên kết trong phân tử:A. NaCl, Cl2, HCl B. HCl, Cl2, NaCl C. Cl2, NaCl, HCl D. Cl2, HCl, NaClCâu 5: Câu nào sau đây không đúng?A. Do đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns2np5, nên các halogen đều có tính chất khá giống nhau.B. Liên kết cộng hóa trị là liên kết giữa 2 nguyên tử được hình thành bằng một hay nhiều cặp electron chungC. Quá trình nhận electron là quá trình oxi hóa, quá trình nhường electron là quá trình khửD. Trong một chu kỳ, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân tính kim loại yếu dần, tính phi kim tăng dầnCâu 6: Ion nào dưới đây không có cấu hinh electron của nguyên tử khí hiếm?A. Cl-B. Al3+C. O2-D. Fe3+Câu 7: Thành phần hóa học chính của nước clo là:A. Cl2, H2O, HClO, HCl B. Cl2, H2O, NaClO, NaClC. Cl2, H2O, KClO3, HCl D. Cl2, H2O, HCl, HClO3.Câu 8: Trong các kim loại sau, kim loại nào tác dụng được với cả Clo và dung dịch axit clohiddric cho cùng một sản phẩm?A. Mg B. Ag C. Fe D. CuCâu 9: Trong các lớp electron sau, lớp electron nào liên kết với hạt nhân yếu nhất:A. Lớp M B. Lớp K C. Lớp L D. Lớp NCâu 10: Tính chất nào sau đây không biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử:A. Số electron lớp ngoài cùng B. Bán kính nguyên tửC. Số khối D. Độ âm điệnCâu 11: Các liên kết trong phân tử N2 gồm:A. 2 liên kết σ và 1 liên kết π B. 2 liên kết πC. 1 liên kết σ và 1 liên kết π D. 1 liên kết σ và 2 liên kết πCâu 12: Cation X3+ và anion Y2- đều có cầu hình electron của nguyên tử khí hiếm Ne. Số proton của nguyên tử X và nguyên tử Y lần lượt:A. 13 và 8 B. 12 và 15 C. 8 và 13 D. 10 và 10Câu 13: Hợp chất nào dưới đây có chứa đồng thời cả liên kết cộng hóa trị và liên kết ionA. H2SO4B. Na2SO4C. HCl D. MgOCâu 14: Dãy gồm các phân tử có 1 kiểu liên kết là:A. MgO, H2SO4, H3PO4, HCl B. Na2O, KCl, BaCl2, Al2O3.C. Cl2, Br2, I2, NaCl D. HCl, H2S, NaCl, N2OCâu 15: Vi hạt nào dưới đây có số proton nhiều hơn số electron?A. Ion Mg2+B. Nguyên tử S C. ion Cl-D. Nguyên tử NaCâu 16: Công thức cấu tạo của chất nào không tuân theo quy tắc bát tử:A. H2SO4B. HNO3C. NO2D. SO2Câu 17: Nguyên tử X có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 3p3. Vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn là: A. Chu kỳ 3, nhóm IIIB B. Chu kỳ 3, nhóm VAC. Chu kỳ 2, nhóm VA D. Chu kỳ 2, nhóm IIIACâu 18: Trong các nguyên tử sau, nguyên tử nào dễ nhường electron nhất:A. Na B. Al C. K D. MgCâu 19: Nguyên tố X thuộc chu kỳ 3, nhóm VIA. Cấu hình electron của nguyên tử X là:A. 1s22s22p63s23p4B. 1s22s22p4C. 1s22s22p63s2D. 1s22s22p63s23p3Câu 20: Dãy nguyên tố nào được xếp theo chiều tính phi kim mạnh dần:A. Cl, Br, O, N B. O, S, P, Si C. Si, P, S, O. D. Cl, O, N, BrII. TỰ LUẬN (5 điểm): Câu 1: Lập phương trình hóa học của phản ứng oxi hóa – khử sau theo phương pháp thăng bằng electron; xác định chất oxi hóa, chất khử, quá trình oxi hóa, quá trình khử.Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2OCâu 2: Viết phương trình phản ứng biểu diễn quá trình biến hóa sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có):(1) (3)(5)2 3 2(2) (4)KCl Cl KClO O→ →→¬  ¬ Câu 3: Sục 2,24 lit khí clo (ở đktc) vào 2 lit dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn. Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính giá trị của m?Câu 4: Nguyên tử X có tổng các loại hạt cơ bản là 52 hạt, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 16 hạt. Tìm nguyên tử X.Cho H = 1, Na = 23, O = 16, Cl = 35,5. Học sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn. HẾT SỞ GD – ĐT BÌNH ĐỊNHTRƯỜNG THPT TRƯNG VƯƠNGĐỀ THI HỌC I NĂM HỌC 2010 – 2011Môn thi: Hóa học lớp 10 - Ban nâng caoThời gian làm bài: 45phút; (20 câu trắc nghiệm+tự luận)I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Mã đề thi 485Câu 1: Các liên kết trong phân tử N2 gồm:A. 1 liên kết σ và 1 liên kết π B. 2 liên kết πC. 2 liên kết σ và 1 liên kết π D. 1 liên kết σ và 2 liên kết πCâu 2: Tính chất nào sau đây không biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử:A. Số electron lớp ngoài cùng B. Bán kính nguyên tửC. Số khối D. Độ âm điệnCâu 3: Ion nào dưới đây không có cấu hinh electron của nguyên tử khí hiếm?A. Fe3+B. Al3+C. O2-D. Cl-Câu 4: Cation X3+ và anion Y2- đều có cầu hình electron của nguyên tử khí hiếm Ne. Số proton của nguyên tử X và nguyên tử Y lần lượt:A. 1010 B. 12 và 15 C. 8 và 13 D. 13 và 8Câu 5: Trong các kim loại sau, kim loại nào tác dụng được với cả Clo và dung dịch axit clohiddric cho cùng một sản phẩm?A. Ag B. Mg C. Cu D. FeCâu 6: Dãy gồm các phân tử có 1 kiểu liên kết là:A. Cl2, Br2, I2, NaCl B. MgO, H2SO4, H3PO4, HClC. Na2O, KCl, BaCl2, Al2O3. D. HCl, H2S, NaCl, N2OCâu 7: Nguyên tử X có 20 electron. Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử X có số obitan có chứa electron là:A. 9 B. 11 C. 10 D. 8Câu 8: Nguyên tố X thuộc chu kỳ 3, nhóm VIA. Cấu hình electron của nguyên tử X là:A. 1s22s22p63s23p4B. 1s22s22p4C. 1s22s22p63s2D. 1s22s22p63s23p3Câu 9: Nguyên tử X có phân lớp 3d chứa 2 electron. Số electron của nguyên tử X là:A. 24 B. 20 C. 18 D. 22Câu 10: Công thức cấu tạo của chất nào không tuân theo quy tắc bát tử:A. H2SO4B. NO2C. SO2D. HNO3Câu 11: Dãy chất nào dưới đây được xếp theo chiều tăng dần của sự phân cực liên kết trong phân tử:A. Cl2, NaCl, HCl B. HCl, Cl2, NaCl C. NaCl, Cl2, HCl D. Cl2, HCl, NaClCâu 12: Trong các lớp electron sau, lớp electron nào liên kết với hạt nhân yếu nhất:A. Lớp N B. Lớp L C. Lớp M D. Lớp KCâu 13: Hợp chất nào dưới đây có chứa đồng thời cả liên kết cộng hóa trị và liên kết ionA. H2SO4B. MgO C. HCl D. Na2SO4Câu 14: Vi hạt nào dưới đây có số proton nhiều hơn số electron?A. Ion Mg2+B. Nguyên tử S C. ion Cl-D. Nguyên tử NaCâu 15: cation M3+ có 21 electron. Cấu hình electron của nguyên tử M là:A. 1s22s22p63s23p63d54s1B. 1s22s22p63s23p63d4C. 1s22s22p63s23p63d44s2D. 1s22s22p63s23p63d3Câu 16: Nguyên tử X có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 3p3. Vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn là:A. Chu kỳ 3, nhóm IIIB B. Chu kỳ 3, nhóm VAC. Chu kỳ 2, nhóm VA D. Chu kỳ 2, nhóm IIIACâu 17: Trong các nguyên tử sau, nguyên tử nào dễ nhường electron nhất:A. Na B. Al C. K D. MgCâu 18: Dãy nguyên tố nào được xếp theo chiều tính phi kim mạnh dần:A. Cl, Br, O, N B. O, S, P, Si C. Si, P, S, O. D. Cl, O, N, Br Câu 19: Câu nào sau đây không đúng?A. Liên kết cộng hóa trị là liên kết giữa 2 nguyên tử được hình thành bằng một hay nhiều cặp electron chungB. Quá trình nhận electron là quá trình oxi hóa, quá trình nhường electron là quá trình khửC. Trong một chu kỳ, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân tính kim loại yếu dần, tính phi kim tăng dầnD. Do đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns2np5, nên các halogen đều có tính chất khá giống nhau.Câu 20: Thành phần hóa học chính của nước clo là:A. Cl2, H2O, KClO3, HCl B. Cl2, H2O, HClO, HClC. Cl2, H2O, HCl, HClO3. D. Cl2, H2O, NaClO, NaClII. TỰ LUẬN (5 điểm): Câu 1: Lập phương trình hóa học của phản ứng oxi hóa – khử sau theo phương pháp thăng bằng electron; xác định chất oxi hóa, chất khử, quá trình oxi hóa, quá trình khử.Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2OCâu 2: Viết phương trình phản ứng biểu diễn quá trình biến hóa sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có):(1) (3)(5)2 3 2(2) (4)KCl Cl KClO O→ →→¬  ¬ Câu 3: Sục 2,24 lit khí clo (ở đktc) vào 2 lit dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn. Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính giá trị của m?Câu 4: Nguyên tử X có tổng các loại hạt cơ bản là 52 hạt, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 16 hạt. Tìm nguyên tử X.Cho H = 1, Na = 23, O = 16, Cl = 35,5. Học sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn. HẾT P N THI HC K I LP 10 BAN NNG CAOI. TRC NGHIM: Mi ỏp ỏn ỳng 0,25 x 20 cõu = 5 immade cauhoi Dapan made cauhoi dapan Made cauhoi dapan made cauhoi dapan132 1 D 209 1 D 357 1 B 485 1 D132 2 A 209 2 D 357 2 B 485 2 C132 3 B 209 3 C 357 3 D 485 3 A132 4 C 209 4 D 357 4 D 485 4 D132 5 D 209 5 A 357 5 C 485 5 B132 6 A 209 6 D 357 6 D 485 6 C132 7 B 209 7 C 357 7 A 485 7 C132 8 C 209 8 B 357 8 A 485 8 A132 9 A 209 9 B 357 9 D 485 9 D132 10 B 209 10 A 357 10 C 485 10 B132 11 A 209 11 B 357 11 D 485 11 D132 12 C 209 12 B 357 12 A 485 12 A132 13 D 209 13 D 357 13 B 485 13 D132 14 D 209 14 C 357 14 B 485 14 A132 15 C 209 15 C 357 15 A 485 15 A132 16 B 209 16 A 357 16 C 485 16 B132 17 A 209 17 B 357 17 B 485 17 C132 18 C 209 18 A 357 18 C 485 18 C132 19 B 209 19 A 357 19 A 485 19 B132 20 D 209 20 C 357 20 C 4 85 20 BII. T LUN: Cõu 1: (1,25)- Xỏc nh ỳng s oxi húa ca cỏc nguyờn t cú s thay i s oxi húa (0,25 )- Xỏc nh ỳng cht oxi húa, cht kh (0,25)- Vit ỳng quỏ trỡnh oxi húa, quỏ trỡnh kh; xỏc nh ỳng quỏ trỡnh oxi húa, quỏ trỡnh kh. (0,5 )- Tỡm ỳng h s thớch hp, cõn bng ỳng (0,25)Cõu 2: (1,25)0,25 x 5 ptp = 1,25 (nu thiu k, cõn bng sai thỡ tr ẵ s im ca 1 ptp)Cõu 3: (1,5)Vit ỳng ptp: 22 22 (0,25 )( 2 0,1 2 0 00,1 0,1 0,2 0,1 0,10 1,8 0,1 0,1 (0,5 )NaOHClCl NaOH NaCl NaClO H On mol mol moln mol mol mol mol molmol mol mol mol+ + +==d0,25ủ) Ban ủau(0,25ủ) phaỷn ửựngsau pửm = 1,8 x 40 + 58,5 x 0,1 + 74,5 x 0,1 = 85,3 gam (0,25)Cõu 4: (1)52 ( ) 2 52(0,5 )16 2 1617 (0,25 )(0,25 )Z N E Z E Z NdZ E N Z NZ dd+ + = = + =+ = = =Vaọy X laứ Clo
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 2 HÓA 10 ĐỀ 3, ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 2 HÓA 10 ĐỀ 3, ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 2 HÓA 10 ĐỀ 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay