ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 2 HÓA 10 ĐỀ 4

3 703 4
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/02/2014, 21:58

Trường THPT Trưng Vương ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ I(Năm học: 2010-2011) Môn thi: Hóa - Khối: 10 Nâng caoThời gian: 45phútCâu 1: (2điểm)Hãy viết công thức electron và công thức cấu tạo của những chất sau: CH4 và HNO3 .Biết: H(Z=1); C(Z= 6) ; N(Z=7); O(Z=8)Câu 2: (2điểm)Lập các phương trình hóa học của phản ứng oxi hóa - khử theo các sơ đồ dưới đây và xác địnhvai trò của từng chất trong phản ứng:a) MnO2 + HCl → MnCl2 + Cl2 + H2O b) FexOy + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2OCâu 3: (2điểm)Một nguyên tử X có tổng số hạt các loại là 25, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạtkhông mang điện là 7. a) Hãy xác định số hạt mỗi loại có trong nguyên tử X?b) Hãy xác định vị trí của X trong hệ thống tuần hoàn?( Số thứ tự, chu kỳ, nhóm, phânnhóm)Câu 3: (4điểm)Cho 15,75gam hỗn hợp A gồm Zn và Mg phản ứng vừa đủ với V lít dung dịch HCl 1M thì thuđược 8,96lít khí (đktc) a) Hãy tính thành phần phần trăm khối lượng của từng kim loại trong hỗn hợp A?b) Hãy tính thể tích của dung dịch HCl đã dùng?c) Dẫn tòan bộ lượng khí thoát ra ở trên qua ống đựng 36gam CuO nung nóng thì thuđược bao nhiêu gam chất rắn. Các phản ứng đều xảy ra hoàn toànCho Zn = 65; Mg = 24.HS không được sử dụng bảng HTTHĐÁP ÁN HÓA 10NC – HKI- (Năm học: 2010-2011)Câu 1: Viết đúng mỗi công thức: 0,5 điểm 4 công thức x 0,5điểm = 2 điểmCâu 2: a) MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O 1 x 4+Mn + 2e → 2+Mn : Quá trình khử Chất oxh 1 x 21−Cl → Cl2 + 2e : Quá trình oxy hóa Chất khử b) xxyFe2 → xFe+3 + (3x- 2y)e : Qúa Trình oxy hóa x 3 Chất khử 5+N+ 3e → 2+N : Qúa trình khử x (3x-2y) Chất oxy hóa 3FexOy + (12x-2y)HNO3 → 3xFe(NO3)3 + (3x-2y) NO + (6x-y)H2OCâu 3: (2 điểm)a) e + p + n = 25 (0,25đ) (e + p) – n = 7 (0,25đ) e = p = 8 (0,25đ) n = 9 (0,25đ)b) X : 1s22s22p4 (0,25đ) STT = 8; thuộc chu kỳ 2, nhóm VIA (0,75đ)Câu 4: a) 2Hn= 0,4 mol (0,25đ) Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 (0,25đ) x 2x x Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 (0,25đ) x 2x x 65x + 24y = 15,75 (0,25đ) x + y = 0,4 (0,25đ) x = 0,15 → mZn = 9,75gam (0,25đ) % mZn = %75,1510075,9 x = 61,90% (0,25đ) % mMg = 100%- 61,90%= 38,1% (0,25đ) b) molyxnHCl8,022 =+= (0,5đ) VHCl = l8,018,0= (0,5đ) c) nCuO = mol45,08036= (0,25đ) H2 + CuO → Cu + H2O (0,25đ) 0,4mol 0,4mol 0,4mol molnnHCuOpu4,02== (0,25đ) molnCuOdu05,0= mrắn = (64x0,4) + (80x0,05) = 29,6gam (0,25đ)
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 2 HÓA 10 ĐỀ 4, ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 2 HÓA 10 ĐỀ 4, ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 2 HÓA 10 ĐỀ 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay