SAT test 1

53 587 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/02/2014, 21:52

. equal to the product xy ? (A) 16 (B) 18 (C) 20 (D) 21 (E) 24 5. If 1 6 1 7 1 8 11 7 1 8++>++x, then x could. 7. 2#5 (A) 7 (B) 10 (C) 17 (D) 20 (E) 32 8. If 10 # 98,h then h (A) 8 (B) 9 (C) 10 (D) 11 (E) 12
- Xem thêm -

Xem thêm: SAT test 1, SAT test 1, SAT test 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn