Tài liệu Đề tài : Đánh giá năng lực cạnh tranh ngành chế biến tôm Việt Nam theo mô hình khối kim cương của Michael.E.Porter pdf

77 887 4

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,449 tài liệu

  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/02/2014, 03:20

Đề tài tham dự cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2011 Đánh giá năng lực cạnh tranh ngành chế biến tôm Việt Nam theo hình khối kim cương của Michael.E.Porter 1 Contents LỜI MỞ ĐẦU 3 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 5 CHƢƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HÌNH KHỐI KIM CƢƠNG CỦA M.PORTER VÀ TỔNG QUAN VỂ NGÀNH CHẾ BIẾN TÔMVIỆT NAM 6 I. hình về khối kim cương của M. Porter 6 I.1 Các nhân tố quyết định lợi thế cạnh tranh quốc gia 6 I.2 Sự vận động, tƣơng tác của lợi thế quốc gia 10 I.3 Hệ thống các nhân tố quyết định 14 I.4 Tính bền vững của lợi thế 15 II. Tổng quan về ngành chế biến tôm Việt Nam 16 II.2 Tình hình sản xuất của ngành chế biến tômViệt Nam hiện 17 CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH NGÀNH CHẾ BIẾN TÔMVIỆT NAM 20 I. Điều kiện về yếu tố sản xuất 20 I.1 Nguồn vốn tài chính 20 I.2 Điều kiện tự nhiên 23 I.3 Công nghệ 25 I.4 Nguồn nguyên liệu 27 I.5 Giá tôm nguyên liệu 28 I.6 Cơ sở hạ tầng 29 II. Điều kiện về cầu 30 III. Các ngành hỗ trợ, ngành có liên quan 38 IV. Chiến lược, cơ cấu và môi trường cạnh tranh nội địa 44 2 V. Vai trò của chính phủ 47 VI. Cơ hội 55 VII. Đánh giá về năng lực cạnh tranh của ngành CB tôm VN so với năm 2008. 57 CHƢƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH NGÀNH CB TÔM VIỆT NAM 60 I.1 Giải pháp về phát triển nguồn tôm nguyên liệu cho chế biến tôm 60 I.2 Giải pháp về cơ sở hạ tầng 63 I.3 Giải pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 64 I.4 Giải pháp về công nghệ 65 I.5 Phát triển thị trƣờng 67 I.6 Tạo liên kết trong chế biến tôm 69 I.7 Nâng cao vai trò của NN 70 KẾT LUẬN 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 3 LỜI MỞ ĐẦU Sự cần thiết nghiên cứu Trong bối cảnh nền kinh tế vĩ có những biểu hiện không ổn định: giá cả trên thị trƣờng thế giới có xu hƣớng tăng, thị trƣờng tài chính, tiền tệ có những biến động phức tạp, chính phủ phối hợp cùng các ngành, các địa phƣơng, tập đoàn kinh tế, tổng công ty và doanh nghiệp nhà nƣớc đẩy mạnh triển khai các biện pháp, các kế hoạch nhằm thực hiện đồng bộ sáu nhóm giải pháp trong đó có thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, khuyến khích xuất khẩu. Trong các mặt hàng thủy xuất khẩu, tôm chế biến luôn là một trong những mặt hàng mũi nhọn, đem lại nguồn ngoại tệ lớn cho đất nƣớc. Nhƣng, cùng với vấn đề xuất khẩu mặt hàng này, chúng ta lại cần phải đề cập đến vấn đề là làm sao để ngành chế biến tôm của Việt Nam có thể cạnh tranh đƣợc với các nƣớc đã thƣơng mại hóa ngành này từ hơn hai mƣơi năm trƣớc nhƣ Mỹ, Nhật, Trung Quốc với những thế mạnh về cả nguồn lực, nguồn khai thác, khoa học công nghệ,… Vậy, vấn đề cấp thiết lúc này là phải xem xét, đánh giá thật kĩ lƣỡng các tiềm năng của ngành chế biến tôm Việt Nam để khai thác tối đa các nguồn lực nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành. Mô hình khối kim cƣơng về năng lực cạnh tranh quốc gia của Michael.E.Porter- “cha đẻ” thuyết chiến lƣợc cạnh tranh, đã đƣợc nhiều quốc gia ứng dụng trong nghiên cứu năng lực cạnh tranh của mình, làm cơ sở xây dựng chiến lƣợc phát triển. Do đã từng đƣợc giảng dạy về hình này, với phạm vi nghiên cứu đề tài, chúng tôi sẽ nghiên cứu năng lực cạnh tranh của ngành chế biến tôm theo hình khối kim cƣơng của Michael. E. Porter: “Đánh giá năng lực cạnh tranh ngành chế biến tôm Việt Nam theo hình khối kim cương của Michael.E.Porter”. Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm thể hiện cái nhìn tổng quan về năng lực cạnh tranh của ngành chế tôm của Việt Nam, từ đó đƣa ra giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành. 4 Tổng quan tình hình nghiên cứu Đã có một số nghiên cứu đánh giá về năng lực cạnh tranh của ngành chế tôm Việt Nam nhƣng chỉ ở mức nghiên cứu từng thị trƣờng xuất khẩu hay những nghiên cứu về những gói kích cầu của nhà nƣớc. Thực tế cho thấy, việc nghiên cứu một cách tổng quan, toàn diện ngành chế biến tôm Việt Nam rất khó có thể đáp ứng đƣợc những yêu cầu hay những đòi hỏi của nhà nƣớc và doanh nghiệp trong ngành chế tôm Việt Nam. Phƣơng pháp nghiên cứu Trong đề tài nghiên cứu có sử dụng phƣơng pháp duy vật biện chứng, so sánh, tổng hợp phân tích, kết hợp những kết quả thống kê lấy từ sách báo, internet với sự vận dụng lý luận làm sáng tỏ những vấn đề nghiên cứu. Phạm vi nghiên cứu Trong phạm vi của đề tài này, chúng tôi chỉ xem xét ngành công nghiệp chế biến tôm xuất khẩu của Việt Nam. Các số liệu đƣợc lấy từ năm 2000 đến 2011. Đối tƣợng nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài là thực trạng ngành chế biến tômViệt Nam. Kết quả nghiên cứu dự kiến Chế biến tôm Việt Nam là một ngành xuất khẩu mũi nhọn trong ngành thủy sản. 5 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 1. CNH – HĐH : công nghiệp hóa – hiện đại hóa 2. XK : xuất khẩu 3. SX : sản xuất 4. DN : doanh nghiệp 5. QG : quốc gia 6. CP : chính phủ 7. VN : Việt Nam 8. CN : công nghiệp 9. CB : chế biến 10. TS : thủy sản 11. NN : nhà nƣớc 12. NHTM : ngân hàng thƣơng mại 13. TH : trƣờng hợp 14. KV : khu vực 15. QT : quốc tế 16. KD : kinh doanh 17. YTSX : yếu tố sản xuất 18. Bộ NN&PTNT : Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 6 CHƢƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HÌNH KHỐI KIM CƢƠNG CỦA M.PORTER VÀ TỔNG QUAN VỂ NGÀNH CHẾ BIẾN TÔMVIỆT NAM I. hình về khối kim cƣơng của M. Porter I.1 Các nhân tố quyết định lợi thế cạnh tranh quốc gia Lý thuyết về lợi thế cạnh tranh QG do Michael Porter đƣa ra vào những năm 1990 (đây là công trình nghiên cứu của một tập thể các nhà khoa học ở 12 nƣớc bắt đầu từ năm 1986). Lý thuyết này lý giải tại sao một số QG có đƣợc vị trí dẫn đầu trong việc SX một số sản phẩm, tức là dựa trên cơ sở lập luận rằng khả năng cạnh tranh của một ngành CN đƣợc thể hiện ở khả năng sáng tạo và đổi mới của ngành đó, và rộng hơn là một QG. Lý thuyết của M. Porter đã kết hợp các cách giải thích khác nhau trong lý thuyết thƣơng mại QT trƣớc đó và đồng thời đƣa ra một khái niệm quan trọng là lợi thế cạnh tranh QG. Theo đó, lợi thế cạnh tranh của một QG đƣợc thể hiện ở sự liên kết của 4 nhóm nhân tố: điều kiện yếu tố SX; điều kiện về cầu; các ngành CN hỗ trợ và có liên quan; chiến lƣợc, cơ cấu và môi trƣờng cạnh tranh ngành. Các nhân tố này tác động qua lại lẫn nhau và hình thành nên khả năng cạnh tranh QG. Ngoài ra, còn có 2 yếu tố khác là chính sách của CP và cơ hội. Hình 1: hình khối kim cương của M.Porter nói về sự tác động của các yếu tố Điều kiện các yếu tố sản xuất Chiến lƣợc, cơ cấu và môi trƣờng cạnh tranh ngành Điều kiện về cầu Các ngành hỗ trợ và có liên quan Cơ hội Chính phủ 7 Điều kiện về các yếu tố sản xuất Sự phong phú và dồi dào của các yếu tố SX có vai trò nhất định đối với lợi thế cạnh tranh QG; các QG có lợi hơn khi SX và XK các sản phẩm sử dụng nhiều yếu tố đầu vào mà QG đó lợi thế. Các DN có thể có đƣợc lợi thế cạnh tranh nếu họ sử dụng các nhân tố đầu vào có chi phí thấp, chất lƣợng cao và có vai trò quan trọng trong cạnh tranh. Tuy nhiên, có những TH sự dồi dào về nhân tố SX lại làm giảm lợi thế cạnh tranh nếu nhƣ chúng không đƣợc phân bổ hợp lý và sử dụng có hiệu quả. Nói cách khác, sử dụng, tạo ra, cải tiến và chuyên biệt hóa đầu vào có tầm quan trọng lớn hơn số lƣợng yếu tố đầu vào trong việc tạo ra lợi thế cạnh tranh. Một QG có thể duy trì lợi thế cạnh tranh dựa trên đầu vào khi QG đó có các đầu vào cần thiết cho cạnh tranh trong ngành cụ thể nào đó là các đầu vào cao cấp và chuyên ngành. Các đầu vào có thể đƣợc tạo ra bởi các đơn vị tƣ nhân hoặc CP. Tuy nhiên, thực tế cho thấy KV tƣ nhân là KV có lợi thế trong việc tạo ra các đầu vào chuyên ngành và cao cấp vì họ hiểu rõ nhất lĩnh vực cạnh tranh của mình. KV CP thƣờng tập trung đầu tƣ tạo ra các đầu vào cơ bản và phổ biến. Trừ khi có mối quan hệ chặt chẽ với các ngành, KV CP thƣờng không thành công trong việc đầu tƣ tạo ra các đầu vào chuyên ngành và cao cấp. Trên thực tế, không một QG nào có thể tạo ra và cải tiến tất cả các loại đầu vào. Loại đầu vào nào cần đƣợc tự chế tạo và cải tiến, làm thế nào để chế tạo và cải tiến đầu vào một cách có hiệu quả. Điều đó phụ thuộc vào các nhân tố khác trong hình. Việc đánh giá năng lực cạnh tranh theo các yếu tố đầu vào đƣợc xây dựng từ năm nhóm đầu vào, đó là: nguồn nhân lực, nguồn tài nguyên thiên nhiên, nguồn tri thức, nguồn vốn và cơ sở hạ tầng. Mỗi nhóm đầu vào lại bao gồm nhiều yếu tố cụ thể hơn. Điều kiện về nhu cầu trong nƣớc Thông qua các tác động động và tĩnh, nhu cầu trong nƣớc xác định mức đầu tƣ, tốc độ và động cơ đổi mới của các DN trong nƣớc. Ba khía cạnh của nhu cầu trong nƣớc có ảnh hƣởng lớn tới lợi thế cạnh tranh của DN là: bản chất nhu cầu; dung lƣợng, hình tăng trƣởng của nhu cầu và cơ chế lan truyền nhu cầu trong nƣớc ra môi trƣờng QT. Bản 8 chất nhu cầu trong nƣớc xác định cách thức DN nhận thức, lý giải và phản ứng trƣớc nhu cầu ngƣời mua. Bản chất nhu cầu tác động tới lợi thế cạnh tranh thông qua cấu trúc nhu cầu, mức độ đòi hỏi của ngƣời mua và tính hƣớng dẫn của nhu cầu. Tốc độ tăng trƣởng nhu cầu trong nƣớc nhanh sẽ kích thích các DN áp dụng các công nghệ mới nhanh hơn vì làm giảm lo ngại rằng các kỹ thuật mới sẽ làm cho đầu tƣ hiện tại bỏ dƣ thừa. Một khía cạnh đáng lƣu ý là nhu cầu bão hòa nhanh chóng cũng có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh cho DN trong nƣớc, buộc các DN phải tiếp tục đổi mới và cải tiến, tạo sức ép giảm giá, tạo ra các đặc tính mới của sản phẩm, nâng cao hiệu quả SX, tăng mức độ cạnh tranh giữa các DN trong nƣớc, buộc các DN phải giảm chi phí, loại bỏ các DN yếu nhất và số DN còn lại sẽ ít hơn nhƣng là các DN mạnh hơn, đổi mới hơn. Các ngành công nghiệp hỗ trợ và có liên quan Đối với mỗi DN các ngành SX hỗ trợ là các ngành SX cung ứng đầu vào cho chuỗi hoạt động SX, KD của DN. Trong khi đó, các ngành SX liên quan là những ngành mà DN có thể chia sẻ các hoạt động thuộc chuỗi hoạt động SX KD hoặc những ngành mà sản phẩm của chúng mang tính chất bổ trợ việc chia sẻ hoạt động thƣờng diễn ra ở khâu phát triển kỹ thuật, SX, phân phối, tiếp thị hoặc dịch vụ. Nói chung, một QG có lợi thế cạnh tranh trong nhiều ngành hỗ trợ và nhiều ngành liên quan sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh cho DN. Lợi thế cạnh tranh của các ngành hỗ trợ và có liên quan sẽ tạo ra lợi thế tiềm tàng cho các DN nhƣ cung cấp trong thời gian ngắn và với chi phí thấp; duy trì quan hệ hợp tác liên tục; các nhà cung cấp giúp DN nhận thức các phƣơng pháp và cơ hội mới để áp dụng công nghệ mới; ngƣợc lại, các DN ở khâu sau có cơ hội tác động tới các nỗ lực về kỹ thuật của các nhà cung ứng và là nơi kiểm chứng ý kiến đề xuất cải tiến của nhà cung ứng; trao đổi và phát triển để tìm ra các giải pháp nhanh hơn và hiệu quả hơn. Chiến lƣợc, cơ cấu và môi trƣờng cạnh tranh ngành Khả năng cạnh tranh còn đƣợc quyết định bởi các yếu tố nhƣ mục tiêu, chiến lƣợc và cách thức tổ chức DN. Lợi thế cạnh tranh thƣờng là kết quả của việc kết hợp tất cả các 9 yếu tố trên với cơ sở của lợi thế cạnh tranh. Những khác biệt về trình độ quản lý và kỹ năng tổ chức nhƣ trình độ học vấn và hƣớng đích của cán bộ quản lý, sức mạnh động cơ cá nhân, các công cụ ra quyết định, quan hệ với khách hàng, thái độ đối với các hoạt động QT, quan hệ giữa ngƣời lao động và bộ máy quản lý… tạo ra lợi thế hoặc bất lợi thế cho DN. Cạnh tranh trong nƣớc có tác động mạnh hơn cạnh tranh QT trong những TH mà cải tiến và đổi mới là yếu tố cơ bản của lợi thế cạnh tranh. Cạnh tranh trong nƣớc tạo ra các lợi ích nhƣ: sự thành công của một DN tạo sức ép phải cải tiến đối với các đối thủ cạnh tranh hiện tại và thu hút đối thủ mới nhập cuộc; sức ép cạnh tranh không chỉ vì lý do kinh tế thuần túy, mà còn vì danh dự và cá nhân; tạo sức ép bán hàng ra thị trƣờng nƣớc ngoài, đặc biệt khi có yếu tố hiệu quả kinh tế nhờ quy mô; đó là bƣớc chuẩn bị tốt để khi phải chịu áp lực cạnh tranh ở nƣớc ngoài. Vai trò của chính phủ đối với lợi thế của cạnh tranh quốc gia CP có thể tác động tới lợi thế cạnh tranh của một QG thông qua bốn nhóm nhân tố xác định lợi thế cạnh tranh đã nêu trên. Các tác động của CP có thể tích cực hoặc tiêu cực. CP có thể tác động tới các điều kiện đầu vào thông qua các công cụ trợ cấp, chính sách thị trƣờng vốn, chính sách y tế, giáo dục,… Vai trò của CP đối với nhu cầu trong nƣớc thƣờng phức tạp hơn, có thể thúc đẩy hoặc gây bất lợi cho lợi thế cạnh tranh. Các cơ quan CP có thể xác lập các tiêu chuẩn hoặc quy định về sản phẩm trong nƣớc có ảnh hƣởng lớn tới cầu của ngƣời mua, CP cũng có thể là ngƣời mua lớn đối với nhiều loại hàng hóa. CP có thể kiến tạo hệ thống các ngành hỗ trợ và có liên quan theo nhiều cách khác nhau, nhƣ kiểm soát về các phƣơng tiên quảng cáo, các quy định về dịch vụ hỗ trợ,…CP cũng có thể tác động tới chiếng lƣợc, cơ cấu và môi trƣờng cạnh tranh bằng các công cụ nhƣ những quy định về thị trƣờng vốn, chính sách thuế và luật chống độc quyền. [...]... khả năng thích ứng của ngành CB tôm nói chung và ngành CB tôm xuất khẩu của VN nói riêng, cũng nhƣ năng lực cạnh tranh của ngành CB tôm VN tại thời điểm này Trong phạm vi đề tài này, nhóm nghiên cứu sẽ lấy năm 2008 làm điều kiện để so sánh lợi thế cạnh tranh trong các năm tiếp theo I Điều kiện về yếu tố sản xuất I.1 Nguồn vốn tài chính Vốn vay ngân hàng Diễn biến lãi suất phản ánh tác động tiêu cực của. .. quan về ngành chế biến tôm Việt Nam II.1 Vai trò của ngành chế biến tôm đối với nền kinh tế quốc dân Theo đánh giá của FAO, VN nằm trong số các nƣớc có ngành TS phát triển với tốc độ nhanh và hiện đang là một trong 10 nƣớc có giá trị XKTS hàng đầu thế giới Góp phần vào thành công đó không thể không nhắc đến sự đóng góp to lớn của lĩnh vực CB TS vì đây là khâu trực tiếp tiêu thụ nguyên liệu của ngành. .. trạng chung của tất cả các doanh nghiệp chế biến tôm trên 28 cả nƣớc Nguồn nguyên liệu đầu vào cũng chỉ đáp ứng khoảng 50-70%, ngoại trừ một số doanh nghiệp cận vùng tôm- lúa thì ít bị ảnh hƣởng hơn.1 I.5 Giá tôm nguyên liệu Hình 1 1: Giá cá tra và tôm nguyên liệu Nguồn: TS Việt Nam năm 2010, tổng kết và dự phòng, báo cáo lần đầu của Sacombank Giá tôm nguyên liệu năm 2008 dao động dƣới mức 80.000 đồng/1kg... Sự gia tăng giá trị XK tôm: giá trị XK tôm tăng đều qua các năm, trong đó, tốc độ tăng giá trị XK tôm cao nhất vào năm 2010, do cả sự gia tăng khối lƣợng tôm XK cũng nhƣ sự tăng giá tôm trên thị trƣờng thế giới Tốc độ tăng giá trị tôm XK chậm nhất vào năm 2009, chỉ đạt trên 3% so với năm 2008 Năm 2010, kim ngạch xuất khẩu tôm của VN tăng 25,8% về khối lƣợng so với năm 2008 và 29,6% về giá trị Thị trƣờng... khẩu tôm nguyên liệu không mấy khả quan (Nếu muốn nhập khẩu tôm nguyên liệu (thƣờng là tôm đánh bắt ngoài tự nhiên) để chế biến và xuất khẩu sang châu Âu thì bị vƣớng quy chế truy xuất nguồn gốc thủy sản (IUU); còn muốn xuất vào Nhật Bản, thị trƣờng xuất khẩu tôm lớn của Việt Nam sau khi hiệp định thƣơng mại Việt – Nhật có hiệu lực từ 1-10-2009, thì thị trƣờng này không chấp nhận tôm nguyên liệu của. .. khác, cạnh tranh nội địa cũng sẽ nâng cao nhu cầu từ nƣớc ngoài Nhóm các đối thủ cạnh tranh nội địa sẽ xây dựng nên một hình ảnh QG trong ngành Khách hàng nƣớc ngoài sẽ chú ý và đƣa QG đó vào trong đánh giá của họ về nguồn hàng tiềm năng Rủi ro của họ khi mua hàng từ QG này sẽ giảm do có nhiều nhà cung cấp CHIẾN LƢỢC, CẤU TRÚC VÀ CẠNH TRANH TRONG NƢỚC CỦA CÔNG TY Nhóm các công ty cạnh tranh tạo nên hình. .. nhập khẩu,… Tận dụng các cơ hội và phát huy tối đa các nguồn lực là một trong những điều kiện cần để phát triển ngành CN CB tôm cũng nhƣ đảm bảo lợi ích cho đất nƣớc và cho chính các DN 20 CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH NGÀNH CHẾ BIẾN TÔMVIỆT NAM Năm 2008, đánh dấu thời kỳ đỉnh cao của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, cũng đánh dấu một năm kể từ khi VN gia nhập WTO Cuộc khủng hoảng... TRỢ VÀ CÓ LIÊN QUAN Hình 5:những tác động quan trọng nhất của các nhân tố khác lên cạnh tranh nội địa I.3 Hệ thống các nhân tố quyết định Các QG thành công trong cạnh tranh QT khi chúng sở hữu những lợi thế trong hình khối kim cƣơng Một QG có thể thành công trong một phân đoạn CN, nhƣng lại thiếu lợi thế cạnh tranh trong phân đoạn khác do sự hữu hạn của nguồn lực SX Trong những ngành CN mà QG thành... công Hình 4: Những ảnh hưởng chính của cạnh tranh nội địa cũng như 2 nhân tố còn lại trong hình lên sự phát triển của ngành CN phụ trợ và có liên quan 14 Những tác động lên cạnh tranh nội địa Cấu trúc ngành CN nội địa cũng chịu ảnh hƣởng bởi các nhân tố quyết định khác, đặc biệt là vai trò của các nhân tố khác tác động đến số lƣợng và chiến lƣợc của các đối thủ cạnh tranh Sự phong phú của các yếu... cho ngành CNCB tôm Việt Nam gồm có nguồn tôm trong nƣớc và nguồn tôm nhập khẩu từ nƣớc ngoài Năm 2008, Việt Nam phải nhập khẩu 11,23 nghìn tấn tôm nguyên liệu, chiếm 2,2% lƣợng tôm nguyên liệu cần thiết cho sản xuất Tôm nguyên liệu nhập khẩu ngày càng tăng cao trong tình trạng nguồn cung tôm trong nƣớc không đáp ứng kịp nhu cầu phát triển của ngành chế biến tôm Trong khi đó, quy định tại các thị trƣờng . cƣơng của Michael. E. Porter: Đánh giá năng lực cạnh tranh ngành chế biến tôm Việt Nam theo mô hình khối kim cương của Michael. E. Porter . Mục tiêu nghiên. về mô hình này, với phạm vi nghiên cứu đề tài, chúng tôi sẽ nghiên cứu năng lực cạnh tranh của ngành chế biến tôm theo mô hình khối kim cƣơng của Michael.
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Đề tài : Đánh giá năng lực cạnh tranh ngành chế biến tôm Việt Nam theo mô hình khối kim cương của Michael.E.Porter pdf, Tài liệu Đề tài : Đánh giá năng lực cạnh tranh ngành chế biến tôm Việt Nam theo mô hình khối kim cương của Michael.E.Porter pdf, Tài liệu Đề tài : Đánh giá năng lực cạnh tranh ngành chế biến tôm Việt Nam theo mô hình khối kim cương của Michael.E.Porter pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn