Thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường ở cấp phường và vai trò của cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường nhằm phát triển bền vững ở việt nam hiện nay

6 1,093 10

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,619 tài liệu

  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/02/2014, 13:13

Thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường cấp phường vai trò của cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường nhằm phát triển bền vững Việt Nam hiện nay Nguyễn Thị Hải Hạnh Khoa Luật Luận văn ThS ngành: Lý luận lịch sử nhà nước pháp luật; Mã số: 60 38 01 Người hướng dẫn: PGS.TS. Hoàng Thị Kim Quế Năm bảo vệ: 2007 Abstract: Làm rõ cơ sở lý luận của việc thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường: khái niệm, hình thức thực hiện, chủ thể của pháp luật sự cần thiết phải bảo vệ môi trường (BVMT). Trình bày thực trạng thực thi pháp luật BVMT cấp phường trên cơ sở Luật BVMT năm 1993 được sửa đổi bổ sung năm 2005, từ đó tìm ra những bất cập của việc thực thi pháp luật BVMT hiện nay, đồng thời đưa ra mô hình thực hiện pháp luật BVMT cấp phường với sự tham gia của cộng đồng. Đề xuất một số giải pháp nâng cao vai trò của cộng đồng trong việc BVMT thực hiện phát triển bền vững. Keywords: Luật bảo vệ môi trường; Pháp luật Việt Nam; Phát triển bền vững Content 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Môi trường hiện nay đang là vấn đề nóng bỏng của mọi quốc gia, dù đó là quốc gia phát triển hay quốc gia đang phát triển. Sự ô nhiễm, suy thoái những biến cố môi trường diễn ra ngày càng mức độ cao đang đặt con người trước những sự trả thù ghê gớm của thiên nhiên. Việt Nam đứng trong hàng ngũ của các quốc gia đang phát triển cũng đang phải đối mặt với vấn đề môi trường. Môi trường đang bị ô nhiễm suy thoái nặng nề. Các nguồn tài nguyên thiên nhiên như: rừng, đất, biển, khoáng sản vốn giàu có, đa dạng phong phú của nước ta đang ngày một cạn kiệt giảm nhanh. Khằng định quyết tâm bảo vệ môi trường của Đảng, Nhà nước nhân dân ta, Điều 29, Hiến pháp năm 1992 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định: “Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, mọi cá nhân phải thực hiện các quy định của Nhà nước về sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên bảo vệ môi trường. Nghiêm cấm mọi hành động làm suy kiệt tài nguyên hủy hoại môi trường”. Pháp luật bảo vệ môi trường chỉ thực sự có ý nghĩa khi được tôn trọng, tuân thủ trong cuộc sống, các quy định của pháp luật phải phù hợp với cuộc sống. Đành rằng, nếu chỉ có người dân tin tưởng, tôn trọng tuân thủ pháp luật không thôi thì cũng chưa đủ để có thể đưa pháp lụât vào cuộc sống một cách toàn diện được, mà nó còn đòi hỏi từ phía Nhà nước, nơi đề ra tổ chức thực thi pháp luật ngược lại nếu chỉ có Nhà nước tổ chức thực hiện, phổ biến pháp luật mà không được sự đồng tình, đóng góp của người dân, cộng đồng thì việc thực thi pháp luật bảo vệ môi trường không thực sự hiệu quả, đặc biệt trong khi Việt Nam đang trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền “của dân, do dân, vì dân”, đảm bảo nguyên tắc của phát triển bền vững. Lựa chọn đề tài:  Xuất phát từ việc học tập, nghiên cứu chuyên ngành lý luận, trên cơ sở lý luận môn học xã hội học công dân điều tra xã hội học – Chuyên ngành lý luận lịch sử nhà nước pháp luật.  Công việc hiện tại đang nghiên cứu mô hình cải thiện điều kiện môi trường với sự tham gia của cộng đồng nhằm phát triển bền vững.  Nắm bắt hiện trạng thực thi pháp luật bảo vệ môi trường 4 phường của Hà Nội, từ đó đánh giá mức độ, tính hiệu quả, tính khả thi của pháp luật bảo vệ môi trường. Trên cơ sở đó đề xuất giải pháp để công tác thực thi pháp luật bảo vệ môi trường càng ngày khả thi hơn – Có nghĩa là pháp luật đi vào cuộc sống cuộc sống trong pháp luật. 2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Đã có nhiều đề tài nghiên cứu về vai trò của cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường. Tuy nhiên luận văn này được nghiên cứu trong thời điểm hiện nay thực trạng môi trường đang ngày càng bị ô nhiễm, Việt Nam đang phải đối mặt với những vấn đề xuống cấp nghiêm trọng của môi trường, từ đó đề xuất giải pháp thực thi pháp luật bảo vệ môi trường với sự tham gia của cộng đồng nhằm phát triển bền vững. 3. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI Nghiên cứu thực trạng thực thi pháp luật bảo vệ môi trường cấp phường trên cơ sở Luật bảo vệ môi trường năm 1993 được sửa đổi bổ sung năm 2005, huy động sự tham gia của cộng đồng nhằm phát triển bền vững. 4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI  Khu vực địa lý của nghiên cứu (4 phường Hà nội)  Giới hạn: thời gian từ năm nào đến năm nào? (Từ khi có PLBVMT) 5. CƠ SỞ KHOA HỌC Luận văn có thể làm tài liệu nghiên cứu, tham khảo cho các nhà nghiên cứu, gây ảnh hưởng đến các nhà hoạch định chính sách của quốc gia, phổ biến quy trình thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường với sự tham gia của cộng đồng nhằm phát triển bền vững. 6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong bài luận văn nàyphương pháp trình bày và phân tích. Trước hết bài trình bày những lý thuyết sau đó là phân tích thực trạng chứng minh bằng số liệu thực tế. Phương pháp so sánh cũng được sử dụng trong bài luận văn này. Cụ thể là bài luận văn này trình bày trước hết về thực trạng vấn đề thực hiện pháp luật Bảo vệ môi trường tại cấp Phường tại Hà Nội, khái niệm cách tiếp cận có sự tham gia của cộng đồng trong việc quản lý môi trường Hà Nội. Từ đó những kết quả phân tích cũng được đưa ra. Các số liệu minh hoạt trong bài luận văn được lấy từ những nguồn khác nhau như trong các báo cáo, các bài báo, các ấn phẩm công cộng Các số liệu thứ cấp này có thể không thực sự chính xác, do đó có tác giả cũng có những điều tra cơ bản thông qua các bảng hỏi hoặc phỏng vấn để phân tích kỹ hơn cũng như đánh giá được tác động của các kết quả đầu ra. 7. ĐIỂM MỚI CỦA LUẬN VĂN Việc thực thi pháp luật bảo vệ môi trường với sự tham gia của cộng đồng là vấn đề được nhiều tác giả nghiên cứu dưới các góc độ khác nhau. Thực tế đó đã tạo ra những thuận lợi nhất định cho việc nghiên cứu đề tài. Đồng thời cũng chính là khó khăn lớn đối với tác giả khi nghiên cứu đề tài vì sẽ không tránh khỏi sự trùng lặp về vấn đề lý luận cơ bản đã được thừa nhận rộng rãi trong giới khoa học pháp lý. Mặc dù vậy dựa trên những nghiên cứu về mặt lý luận tìm hiểu thực tiễn có thể thấy những điểm mới của luận văn là: - Góp phần khẳng định những giá trị chung về bản chất, các yếu tố cơ bản để pháp luật bảo vệ môi trường có tính khả thi. - Đưa ra mô hình thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường tại cấp phường với sự tham gia của cộng đồng nhằm phát triển bền vững Việt Nam hiện nay. - Tìm ra những bất cập của việc thực thi pháp luật bảo vệ môi trường hiện nay. - Điểm mới quan trọng của luận văn là trên cơ sở nghiên cứu thực tế của việc thực thi pháp luật bảo vệ môi trường. Luận văn đưa ra một vài giải pháp để việc thực thi pháp luật bảo vệ môi trường huy động sự tham gia của cộng đồng nhằm phát triển bền vững Việt Nam và toàn cầu. 8. BỐ CỤC LUẬN VĂN Luận văn này bao gồm phần mở đầu 3 chương:  Chương 1:Cơ sở lý luận của việc thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường  Chương 2: Thực trạng thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường cấp phường vai trò của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường  Chương 3: Một số kiến nghị giải pháp nâng cao vai trò cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường Cuối cùng là phần kết luận Tác giả mong nhận được những nhận xét cũng như những đóng góp quý báu để việc nghiên cứu được hoàn thiện hơn. References A. CÁC VĂN KIỆN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 1. Đảng cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 2. Đảng cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 3. Đảng cộng sản Việt Nam (2003), Văn kiện hội nghị lần thứ bảy ban chấp hành Trung ương khoá IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 4. Đảng cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. B. CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT 5. Hiến pháp Việt Nam 1946, 1959, 1980, 1992 (2003), Quốc Hội 6. Luật bảo vệ môi trường năm 1993 7. Luật bảo vệ môi trường năm 2005. 8. Luật khoáng sản năm 1996. 9. Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân năm 1989. 10. Bộ luật dân sự 11. Luật bảo vệ phát triển rừng năm 1991. 12. Luật dầu khí năm 1993; 2000. 13. Luật đất đai năm 1993; một số điều sửa đổi bổ sung Luật đất đai 1998; 2000; 2001; Luật đất đai 2003. 14. Luật tài nguyên nước 1998. 15. Bộ luật hình sự 1999 16. Luật thủy sản 2003. 17. Pháp lệnh an toàn kiểm soát bức xạ ban hành ngày 25/6/1996. 18. Pháp lệnh chất lượng hàng hóa 1999. 19. Pháp lệnh bảo vệ kiểm dịch thực vật ngày 08/8/2001 thay thế pháp lệnh bảo vệ kiểm dịch thực vật 1993. 20. Pháp lệnh an toàn thực phẩm 2003 21. Nghị định số 23/HĐBT ngày 24/01/1991 ban hành điều lệ vệ sinh; 22. Nghị định số 121/2004/NĐ-CP ngày 12/5/2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (thay thế nghị định số 26/CP ngày 26/4/1996). 23. Nghị quyết 246/HĐBT ngày 20/9/1985 về việc đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản sử dụng hợp lý tài nguyên bảo vệ môi trường. 24. Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 hướng dẫn thực hiện Luật bảo vệ môi trường. 25. Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. C. SÁCH, BÁO, TẠP CHÍ CÁC TÀI LIỆU KHÁC 26. Đại học Luật Hà Nội (2005), Giáo trình Luật môi trường – Nhà xuất bản công an nhân dân. 27. Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội (1997), Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và phát luật, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội. 28. Bộ khoa học công nghệ môi trường, Ban khoa giáo trung ương (2001) Tiến tới kiện toàn hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường Việt Nam - Nhà xuất bản chính trị quốc gia. 29. Nguyễn Quang Ngọc (2003), Tiến trình lịch sử Việt Nam, Nxb Giáo dục 30. (2002) Tìm hiểu các tội phạm về môi trường – Nhà xuất bản lao động. 31. Bộ Tư pháp, Viện khoa học pháp lý (2005), Quyền, nghĩa vụ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân về bảo vệ môi trường – Nhà xuất bản tư pháp. 32. Dự án VIE/01/2001, Hỗ trợ xây dựng thực hiện chương trình nghị sự 21 quốc gia của Việt Nam (2004), Phát triển bền vững kỷ yếu hội nghị toàn quốc lần thứ nhất - Bộ Kế hoạch Đầu tư. 33. Viện Khoa học pháp lý (2005), Kiểm tra của cơ quan hành chính nhà nước đối với việc thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường Việt Nam hiện nay – Nhà xuất bản tư pháp. 34. (2006) Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường – Nhà xuất bản chính trị quốc gia nhà xuất bản giáo dục. 35. (2004) Một số vấn đề về bảo vệ môi trường với phát triển kinh tế nước ta hiện nay – Nhà xuất bản chính trị quốc gia. 36. Sách chuyên khảo, Quyền con người, quyền công dân trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2004), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 37. Từ điển Hán – Việt (2002), Nxb Văn hoá - Thông tin, Hà Nội. Từ điển tiếng Việt (2002), Nxb Đà Nẵng . Thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường ở cấp phường và vai trò của cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường nhằm phát triển bền vững ở Việt Nam hiện. luận của việc thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường  Chương 2: Thực trạng thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường ở cấp phường và vai trò của cộng đồng trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường ở cấp phường và vai trò của cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường nhằm phát triển bền vững ở việt nam hiện nay, Thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường ở cấp phường và vai trò của cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường nhằm phát triển bền vững ở việt nam hiện nay, Thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường ở cấp phường và vai trò của cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường nhằm phát triển bền vững ở việt nam hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay