Pháp luật về môi giới kết hôn có yếu tố nước ngoài

17 552 2

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,609 tài liệu

  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/02/2014, 13:05

t v i k u t  Nguyn Th  Khoa Lut Lu Lut Quc t: 60 38 60 ng dn:  o v: 2012 Abstract.  mt s v n v i kt u t c trt Vit Nam v u t m ca mt s  gii v quc tn v thc trng hot u t i  Vit Nam hi xut gin nh ct Vit Nam v quu t  Keywords. Lu ; i k; t Vit Nam Content MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Quan h u t c bic ka ph n Vit Nam vi n bin phc tm  nguyn, tin bc l c, truyn thp cc. c, thVit Nam ng x nhi a cha Vit Nam Chosunt "Các trinh nữ Việt Nam đến Hàn Quốc, đất nước của hy vọng" cChae Sung Woo nh minh hm nh chp cc vi khoVit Nam ri ch "coi mt"i tm  "các hoàng tử Hàn Quốc, xin hãy đưa em về"i mnh m  c Vit Nam c, bi nh"n m, i nhnh ph n Vit Nam i con mc ng". Mt trong nhn thc tr "n r" ca dch v gii kt. Dch v i "n trng", th n tinh vi, phc tp rking dch v MGKH homnh, cung cch v hu ki gp g, ti tin t tr th tn ku t  t him.  ng t chi d ho n hoc t chi m t Vit Nam a nhn hou t t ng hhn rt mnh  n li v a nha nhn hou t m v v h p, kicht ch hong MGKH b t. T  khoa hc tic la ch "Pháp luật về môi giới kết hôn yếu tố nước ngoài"  mong mun phh my  n v thc trnh ct Vit Nam v u t c m v quc t ca mt s  gii, t   2. Tình hình nghiên cứu của đề tài  Vit Nam  gii v   u t c nhi n l tu v: quan h k   u t Nguyn Hng Bc (2003), Pháp luật điều chỉnh quan hệ gia đình yếu tố nước ngoài ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, Lun s Lut hng i hc Lui; QuPháp luật điều chỉnh quan hệ hôn nhân yếu tố nước ngoài tại Việt Nam, Lun s Lut hi hc Lui;  Thu (2007), Quan hệ kết hôn yếu tố nước ngoài ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế, Luc s Lut hc, Khoa Lui hc Quc g Hou t   ""i s hin nay. Thc trng hoc pht nhin truyi th v bo v quyn ph n hi tho v  u t  dng  viv  vic s  v  u mn, h thc th v thc trng hou t  Vit Nam nh ct Vit Nam v u t  Tr c la chnh ct Vit Nam v u t  mong mu  mthc ti cho vit v ho 3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu M n thc trt Vit Nam v u t   xut mt s git v u t  Vit Nam. Nhiệm vụ nghiên cứu  c mp trung gii quyt nhng nhim v c th  -  mt s v n v u t  - c trt Vit Nam v u t  - m ca mt s  gii v quc t. - n v thc trng hou t  Vit Nam hin nay. -  xut giinh ct Vit Nam v quhou t  4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu u ca Lut v  u t  Vit Nam a mt s  gii. Phạm vi nghiên cứu Luu thc trt Vit Nam v u t c t ca mt s  gii v quc t. 5. Phƣơng pháp nghiên cứu Phương pháp luận Lu n duy vt bin chlun duy vt lch s ca trit h- ng H  lung li cc v t trong lnh vc  u t  Phương pháp nghiên cứu cụ thể Lu du khoa hc c th tng hp, lut h 6. Ý nghĩa và những đóng góp mới của luận văn  mnhim v c ra, lut s m - n v u t  - c trt Vit Nam hin nay v u t c  - t ca mt s  gii v quc t. - Kin ngh gi       t Vit Nam v qu   ng u t  Lun trong vit nhm qun t ch hou t ng nhu cu tt yu chi Vit Nam trong thi k hi nhp. 7. Kết cấu của luận văn phn m u, kt lu danh mu tham kho, ni dung ca lum 3  Chương 1  i ku t  Chương 2nh ct v i ku t  Vit Nam   Chương 3: nh ct Vit Nam v qui ku t  Chương 1 CƠ SỞ PHÁPVỀ MÔI GIỚI KẾT HÔNYẾU TỐ NƢỚC NGOÀI 1.1. sở lý luận và thực tiễn về pháp luật về Môi giới kết hôn yếu tố nƣớc ngoài 1.1.1 Khái niệm pháp luật về điều chỉnh quan hệ Môi giới kết hôn yếu tố nước ngoài K  n c   u ghi nhn: mi n la chn, quynh hi bn t k hin  ch n t do kn tc hoc vi c; vquc tch hoc to v quyn t do kng h tr cho vic thc hin quyn k T     "mai m   i"        MGKH: t loch vi cung cp dch v gian gii thiu cho nhng kp gu nhau tin ti tr ch v   m v  u t   u chnh quan h u t c u chnh quan h u t ng hquy pht nhu chnh quan h MGKH gi th c tch; s kii hoc chm dt quan h MGKH  n i quan h MGKH   1.1.2. Vai trò của hoạt động môi giới kết hôn yếu tố nước ngoài trong xã hội hiện đại Mch v MGKH th  nhn nh ci hii. Tht ngh rch v MGKH v gii, tr u nng nhu ci ca n tr. Vi s tin b ca khoa hc  i mi computer dating (hn h qua interneti s d kii bng. Hit. Mcu kiu king yu t cn thi n tinghip. Nhic bi qua nhch v gic cnh, s liy. Ma MGKu t t, cung ckim li. H  i mc tin, bt k c vic cung cp a dn hu qu u thi i ph n. 1.2. Hoạt động môi giới kết hôn ở nƣớc ngoài và ở Việt Nam 1.2.1. Hoạt động môi giới kết hônnước ngoài 1.2.1.1. Môi giới kết hôn ở Hàn Quốc Mt trong nhn thc chn bi cqua mi quan h quen bit ca nhi. MGKH  Quc hii truyn thng. Nht ph bin, h qu n mn mm nh i bng, nh chun c Hin nay, ho c u bn tr i dch v  i. 1.2.1.2. Môi giới kết hôn ở Ấn Độ internet internet website          internet   internet  . 1.2.1.3. Môi giới kết hôn ở Nhật Bản Theo truyn th Nht Bc s thu xp comiai (mai m bit Bnh hu ht thy dch v n rm r ti Nht Bn trong m Th ng MGKH  Nht Bc cnh tranh quyt lit gigii ki ca gii tr nh. S  chng dch v        . Theo s liu th      ch v MGKH  Nht Bn thu v khong 60 t  1.2.1.4. Môi giới kết hôn ở Trung Quốc " " .  website     website , mong  website    ,    . "Theo   ,  180 ,  ".  1.2.2. Hoạt động môi giới kết hôn ở Việt Nam   ha dch v mai mi - h Vit Nam website mai mi n mnh vi t ng. T hong cwebsite mai mi - hn loi ng dch v mai mi. a phdch v v mai mi  Vit Nam mi ch dng  mc "gii thiu" (connector) nam - n gp nhau, ch  "mai mi" (match-maker).  ty "dch v - h"  gm bn tr Vit Nam n h tr k Kết luận chương 1  t. Mcu kin cho hai u king yu t cn thit  n tinghip. Ma MGKH vt, cung cp nhch  i nhun. H  i mm c tin, bt k vic cung ca dn nhng hu qu i chu ng nhiu nht, thii ph n. Hong c cho vic thit li quan h n nhiu quan h phc ti. Chương 2 CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ MÔI GIỚI KẾT HÔNYẾU TỐ NƢỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM VÀ Ở NƢỚC NGOÀI 2.1. Các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến môi giới kết hôn yếu tố nƣớc ngoài 2.1.1. Quy định liên quan đến môi giới kết hôn yếu tố nước ngoài trong các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình Thi phong ki c k thiu - c, th tc kc thc hin theo phong tc, tp ch o v nhng phong tc y. Phn khi b Quc tri lut Hi, ch   mc ghi nhc trong m-  ic bit, B lunh v x pht "mi" i. Tuy B lunh c th v  c mai m u ki   mai mi, th tc mai m  i cho i kh b x ti cho thy B lut Ha nha mai mi trong phong tc ki Vit ca Quc triu Hluc k tha trong nhng b lut thi k  Thi k Pc, Vit Nam c thua na phong kin, quan h  thi k u chnh bnh trong ba B lu ng cho ba mi n Bc K ng  Bc Kn Trung K ng ti Trung Kn yng  Nam K ba B lu ca mai m n t n 1954, quan h  thi k u chnh bi Hin Sc lnh s 97-nh sa i mt s quy l  nh lu c lnh s 159-nh v v  t k  n MGKH. c b chia cn Nam-Bc, quan h   Vit Nam u chnh bi hai h thnhau. Min Bu chnh bi Hi Lu Min Nam, quan h  vn chu s u chnh cn yc thay th bi Sc luc lut 15/64 b thay th bi B  t n tn c gim chung ca hai h tht v u thiu vnh v MGKH. i thc thng nhi Vit Nam u chnh bi mt h tht thng nht. Lu  Lung B  nh s 12-nh v th tc kVit Nam vm quyn cc C XHCN Vit Namy, nhnh v MGKH v cn lu Vit Nam vc ban iu chnh mt phn quan h yu t   nh s 184-CP quy nh v th tc k u giVit Nam vc ngo liu bt k u kho MGKH nh nhnh cm MGKH. Lu , quan h u t c u (t u     t k u kho   nh v     nh cm  cn v MGthun phong m tc cc s b m.   nh s -nh chi tit mt s u ca Lu quan h u t u l m hong kinh doanh MGKH, nhn cha, m, con,    m m  m l i m       ng u t nh trong t.   "" ""   2.1.2. Quy định liên quan đến môi giới kết hôn trong pháp luật chuyên ngành khác 2.1.2.1. Pháp luật kinh doanh  u t c Danh mngh b cm kinh doanh.  Ngh nh s -CP si, b sung mt s u ca Ngh nh s -CP  "Kinh doanh dch v u t i" c nh b cm kinh doanh. Mi hon dch v u t m trc lu b m. 2.1.2.2. Pháp luật hành chính n t  v u t c quy nh c th  Ngh -nh x pht vi phtrt ti. Ngh  u t c phm trt t  x pht theo Ngh   nh s -CP thay th Ngh nh s -u 14 t nh s -CP.Ngh nbt hc li dng vim mc lc, t sng s b pht tin t ng. 2.1.3. Điều ước quốc tế nh v u t    Vit Nam c gii quy  ch v MGKH tn ti trong th t  ct hn ch trong quan h hc t gia Vit Nam vc nhn hong ng quyng ca ph n t bo v. 2.2. Pháp luật của một số nƣớc trên thế giới về môi giới kết hôn yếu tố nƣớc ngoài 2.2.1. Luật quản lý các sở Môi giới kết hôn của Hàn Quốc Lut v qu   u lc Ni dung ch yu ca Lut v qu  gm:  u 4);  c MGKH quc t i i tr s ca tnh ho ;  c   i  ng, qung vng; Hn ch v ca ch  m hong chu 7). m t  (ching bc hoi nhun) v x      i m   c ti   ng MGKH;  gii thiu vi xut kh ng MGKH.;  c MGKH u 14); Quu 17, u 28). 2.2.2. Luật quy định về môi giới kết hôn yếu tố nước ngoài năm 2005 của Hoa Kỳ Lunh v mquc t c phn VIII, tiu mc D co Lut H.R.3402 (Violence Against Women and Department of Justice Reauthorization Act of c Quc hi Hoa K c tng thu lLuquc t). Luu (t nh v: nhgic t, vn:   c t; ra Lunh v qnh v bo mc x phi vi vi phnh ca LuNgc hong MGKH quc t; V bn cht, Luc t nhm bo v ph n t   lm dng, bi ph n nh u bit, phong tc, t i  Hoa K. Luquc t  c khi ki ph n m cung c . Luquc t c t phi cung cp C quy tr i nhca bo l  2.2.3. Quy định về môi giới hôn kết hôn yết tố nước ngoài của Trung Quốc Tn quc gia v dch v gii thica Trung Quu l i du: p dch v phnh thi hn dch vc cung cp dch v i hn hoc dch v gii thiu cn trong vic cung cp dch v; cp dch v phy chng nh c  ; i thiu phi tri n quc gia v dch v gii thicung cp dch v cp dch v; p dch v n phi kim tra giy t chi cn gii thi; p dch v phci cn gii thi   tht; Ph ln quc gia v dch v gii thing mu dch v gii thi 2.3. Những hạn chế của pháp luật Việt Nam liên quan đến môi giới kết hôn yếu tố nƣớc ngoài 2.3.1. Các biện pháp đang áp dụng hiện nay 2.3.1.1. Biện pháp quản lý hành chính - nhà nước  Quc c kinh doanh: K t Ngh nh s 102/2010/N-CP u lc, dch v u t t trong nhngh nm trong Danh m  c   quc v tuyp Giy chng nhp cho bt k   u t i bt k   Quc c : Ngh nh s -u lc thi t Vit Nam m hou t m mm li mc ng thi quy t ch v th tu t  Nhnh  n hn ch, gim bt s v ph n Vit Nam kt.  Bi ph: Hit Vit Nam  nh x phi vi hou t  nh s -CP u l t  -u lc thi   Bi: B lunh s Vit Nam  tuy i phu tra,   chng MGKH bt hn du hiu ci ph khi t  v i phng. 2.3.1.2. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và văn hóa truyền thống dân tộc về hôn nhân và gia đình n, ph bin thVit Nam v n bin phc cc kc t s ph n nh ly ch p c dy ngh, to vi b nh ly chng t 2.3.2. Những điểm còn tồn tại của pháp luật Việt Nam liên quan đến môi giới kết hôn yếu tố nước ngoài (1) Ch        u t  t h    mnh. (2) t v u t p. Thứ nhất, v h   nhnh ci chun b kc hiu bit nhnh v luc ci d nh kThứ hai, v n vic km quyn cc i n u ""  "t"  lo nhng ch em ph n nh d, c tin, thiu hiu bit. Thứ ba, nh c th v chn hn ca  tr ku t  tr kc quyn gii thiu, kt n  (3)    i vi hou t lut (4) H thu nhng tha thun h v to l hu hiu cho vic bo h Vit Nam ki ng tnh v  sinh sng cVit Nam k Kết luận chương 2 t Vit Nam v u t u t c m hn chnh v H  tyu t m v c tr kc si, b p vi thc tin. Mc x php so vi khon li nhun l  sy, cnh MGKH i ph  lu  truy c vi nhu qu y m[...]... điều này, Nhà nước cần sớm hoàn thiện các quy định pháp luật về MGKH yếu tố nước ngoài Tạo khung pháp lý cho sự ra đời và hoạt động của các trung tâm/công ty MGKH yếu tố nước ngoài, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội Kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về HN&GĐ yếu tố nước ngoài, các quy định về xử phạt hành chính cũng như xử lý hình sự về MGKH yếu tố nước ngoài trái phép... điều này, Nhà nước cần sớm hoàn thiện các quy định pháp luật về MGKH yếu tố nước ngoài Tạo hành lang pháp lý cho sự ra đời và hoạt động của các trung tâm/công ty MGKH yếu tố nước ngoài, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội Kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về HN&GĐ yếu tố nước ngoài, các quy định về xử phạt hành chính cũng như xử lý hình sự về MGKH yếu tố nước ngoài trái... Ngoài ra, Nhà nước ta cần xem xét, xúc tiến đàm phán, ký kết các hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực HN&GĐ nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân Việt Nam khi kết hôn với người nước ngoài và sinh sống ở nước ngoài Chương 3 HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI KẾT HÔN YẾU TỐ NƢỚC NGOÀI 3.1 Đánh giá thực trạng hoạt động môi giới kết hôn yếu tố. .. nhà nước về HN&GĐ yếu tố nước ngoài nói chung và công tác quản lý nhà nước về hoạt động MGKH yếu tố nước ngoài nước riêng chế kiểm tra, giám sát, thanh tra thường xuyên hoạt động MGKH yếu tố nước ngoài Tăng cường công tác đấu tranh, ngăn chặn các tội phạm liên quan đến MGKH yếu tố nước ngoài Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục góp phần nâng cao nhận thức của người dân về HN&GĐ có. .. kết hôn: đến 85% thông qua môi giới Thực trạng hoạt động MGKH yếu tố nước ngoài ở trên cũng phản ánh nhu cầu kết hôn với người nước ngoài của công dân (cụ thể là phụ nữ) Việt Nam ngày càng tăng nhanh Trước nhu cầu ngày càng lớn về kết hôn với người nước ngoài, hoạt động hỗ trợ kết hôn của các Trung tâm Hỗ trợ kết hôn hợp pháp lại không mấy hiệu quả 3.2 Giải pháp hoàn thiện các quy định của pháp. .. nhà nước về HN&GĐ yếu tố nước ngoài nói chung và công tác quản lý nhà nước về hoạt động MGKH yếu tố nước ngoài nước riêng chế kiểm tra, giám sát, thanh tra thường xuyên hoạt động MGKH yếu tố nước ngoài Tăng cường công tác đấu tranh, ngăn chặn các tội phạm liên quan đến MGKH yếu tố nước ngoài Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục góp phần nâng cao nhận thức của người dân về HN&GĐ có. .. văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động MGKH yếu tố nước ngoài Thứ hai: Tăng mức xử phạt hành chính đối với hành vi MGKH yếu tố nước ngoài trái phép, bổ sung hành vi MGKH trái phép vào quy định của Bộ luật Hình sự Thứ ba: Hoàn thiện quy định pháp luật về HN&GĐ yếu tố nước ngoài Thứ tư: Ký kết hiệp định về vấn đề hôn nhân gia đình, cần thỏa thuận cấp quốc gia thực hiện nguyên tắc đi lại... bảo vệ tối đa quyền lợi cho công dân Việt Nam trong các quan hệ hôn nhân yếu tố nước ngoài Giải pháp 02: Ttăng cường công tác quản lý nhà nước về MGKH yếu tố nước ngoài Giải pháp 03: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục về MGKH yếu tố nước ngoài Kết luận chương 3 Cùng với một số lĩnh vực đã và đang xã hội hóa như công chứng, thí điểm thừa phát lại , lĩnh vực MGKH yếu tố nước ngoài. .. nhận thức của người dân về HN&GĐ yếu tố nước ngoài; giảm thiểu tỷ lệ kết hôn với người nước ngoài thông qua MGKH bất hợp pháp Cuối cùng, chúng ta cần tăng cường hơn nữa hợp tác quốc tế trong lĩnh vực HN&GĐ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam khi kết hôn với người nước ngoài, sinh sống ở nước ngoài KẾT LUẬN Môi giới kết hôn là nhu cầu tất yếu của xã hội hiện đại Lĩnh vực hoạt... Nam chưa bất kỳ đạo luật chuyên biệt nào quy định về MGKH nói chung và MGKH yếu tố nước ngoài nói riêng Các quy định về MGKH nằm rải rác trong các văn bản quy phạm pháp luật thuộc các chuyên ngành luật khác nhau Điểm chung trong các văn bản quy phạm pháp luật này là đều nghiêm cấm MGKH dưới mọi hình thức Tuy nhiên, pháp luật cũng khuyến khích các hoạt động hỗ trợ kết hôn yếu tố nước ngoài để . Chương 1 CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ MÔI GIỚI KẾT HÔN CÓ YẾU TỐ NƢỚC NGOÀI 1.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn về pháp luật về Môi giới kết hôn có yếu tố nƣớc ngoài 1.1.1. CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI KẾT HÔN CÓ YẾU TỐ NƢỚC NGOÀI 3.1. Đánh giá thực trạng hoạt động môi giới kết hôn có yếu tố nƣớc ngoài
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về môi giới kết hôn có yếu tố nước ngoài, Pháp luật về môi giới kết hôn có yếu tố nước ngoài, Pháp luật về môi giới kết hôn có yếu tố nước ngoài

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn