Giải pháp hoàn thiện hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại Việt Nam

78 288 1
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/02/2014, 04:07

Giải pháp hoàn thiện hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại Việt Nam Bất kỳ một nước nào muốn tăng trưởng và phát triển đều cần một điều kiện không thể thiếu được đó... HUTECH B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC K THUT CÔNG NGH TP. HCM LUN VN TT NGHIP Gii pháp hoàn thin hot đng huy đng vn ca Ngân Hàng Thng Mi Vit Nam  Tài: Ngành: Qun Tr Kinh Doanh Chuyên ngành: Qun Tr Doanh Nghip Ging viên hng dn : TS. Trng Quang Dng Sinh viên thc hin : Nguyn Th Thu Ngân MSSV: 0854010204 Lp: 08DQD1 TP. H Chí Minh, 2012 HUTECHi Li cam đoan Em xin cam đoan nhng ni dung, s liu đc trình bày trong chuyên đ này là đúng s tht. Em xin chu hoàn toàn trách nhim v ni dung ca chuyên đ này. Sinh viên thc hin Nguyn Th Thu Ngân. HUTECHii Li cm n Em xin chân thành cm n thy cô giáo trong khoa Qun tr Kinh d oanh đã to điu kin giúp đ trong quá trình hc tp và hoàn thành chuyên đ chuyên ngành này.Và em xin gi li cm n sâu sc ti các anh ch trong Ngân hàng đã tn tình to điu kin giúp đ, hng dn và gii thích c th trong vic thc hin chuyên đ. Tuy nhiên, do hn ch v thi gian nghiên cu và phân tích nên chc chn chuyên đ này s không tránh khi s sai sót nht đnh. Em rt mong nhn đc s quan tâm xem xét và nhng ý kin đóng góp quý báu ca các thy cô giáo. HUTECHiii Nhn xét ca giáo viên hng dn TP. HCM, Ngày …. tháng … nm 2012 Xác nhn ca GV. HUTECHiv Danh mc các t vit tt NHTMCP Ngân hàng thng mi c phn TCKT T chc kinh t TCTD T chc tín dng TGTK Tin gi tit kim NH Ngân hàng KH Khách hàng DN Doanh Nghip KHCN Khách hàng cá nhân LSHV Lãi sut huy đng vn HV Huy đng vn HUTECHv Danh mc các bng Bng 2.1. Tình hình huy đng vn theo c cu đng tin 35 Bng 2.2. Kt qu huy đng vn ca Vietcombank theo k hn 38 Bng 2.3. Kt qu huy đng vn ca Sacombak theo k hn 40 Bng 2.4. Kt qu huy đng vn ca Militarybank theo k hn 41 Bng 2.5. Kt qu huy đng vn theo thành phn kinh t ca Vietcombank 43 Bng 2.6. Kt qu huy đng vn theo thành phn kinh t ca Vietcombank 44 HUTECHvi Danh mc các biu đ, đ th Biu đ 2.1. Qui mô ngành ngân hàng 2007-2011 27 Biu đ 2.2. Top 5 tng trng tài sn ngành NH 28 Biu đ 2.3. Qui mô ngành ngân hàng mt s quc gia 29 Biu đ 2.4. Tc đ tng trng tín dng và huy đng vn 2007-2010 30 Biu đ 2.5 Tng trng li nhun mt s ngân hàng 2008-2010 32 Biu đ 2.6. S lng chi nhánh, PGD, ATM ca 6NH ln nm 2010 32 Biu đ 2.7. Th phn doanh s th và ATM 2010 34 Biu đ 2.8. Huy đng vn t nn kinh t 35 Biu đ 2.9. Huy đng vn theo nhóm các TCTD 36 Biu đ 2.10. Kt qu HV ca Vietcombank 39 Biu đ 211. Kt qu HV ca Sacombank 40 Biu đ 2.12. Kt qu HV ca Militarybank 41 S đ 3.1. Các nhân t nh hng 49 Biu đ 3.1. Tc đ tng trng GDP, CPI ca Vit Nam 2007-2011 51 Biu đ 3.2. T l lm phát Vit Nam 2007-2011 52 HUTECHvii Mc lc Li cam đoan iLi cm n iiNhn xét ca giáo viên hng dn iiiDanh mc các t vit tt ivDanh mc các bng vDanh mc các biu đ, đ th viLi M u 11. Lý do chn đ tài 12. Mc tiêu nghiên cu 23. i tng, phm vi nghiên cu 24. Phng pháp nghiên cu 35. Kt cu khóa lun 3Chng 1: Lý lun chung v hot đng huy đng vn ca Ngân hàng Thng mi 31.1. Khái quát v Ngân hàng Thng mi 41.1.1. Khái nim Ngân hàng Thng mi 41.1.2. Phân loi Ngân Hàng Thng Mi 51.1.3. Vai trò ca Ngân hàng Thng Mi 71.1.4. Các nghip v ca Ngân Hàng Thng Mi 81.2. Hot đng huy đng vn ca Ngân Hàng Thng Mi 181.2.1. Khái nim v huy đng vn 181.2.2. i tng huy đng vn 191.2.3. Nghip v huy đng vn 191.3. Các ch tiêu đánh giá hot đng huy đng vn 241.3.1. Ch tiêu vn huy đng trên tng ngun vn 241.3.2. Ch tiêu vn huy đng trên vn t có 241.3.3. Ch tiêu tc đ tng huy đng vn 251.3.4. T trng các loi tin gi 251.3.5. Mt s ch tiêu khác 26Chng 2: Thc trng hot đng huy đng vn ca Ngân hàng Thng Mi Vit Nam 272.1. Tng quan tình hình hot đng và phát trin ca NHTM Vit Nam (2008-2010) 27HUTECHviii 2.1.1. Quy mô ngành 272.1.2. Tc đ tng trng 292.1.3. tng trng li nhun và kh nng sinh li 312.1.4. Mng li hot đng 322.2. Thc trng tình hình huy đng vn ca h thng NHTM (2007-2011) . 332.2.1. Xét theo c cu đng tin 352.2.2. Xét theo các nhóm TCTD 362.2.3. Xét theo tính cht k hn 382.2.4. Xét theo thành phn kinh t 432.3. ánh giá 452.3.1. u đim 452.3.2. Nhc đim 46Chng 3: Gii pháp nâng cao hot đng huy đng vn ca Ngân hàng Thng Mi 493.1. Các ngân t nh hng đn hot đng huy đng vn ca Ngân Hàng Thng Mi 493.1.1. Môi trng v mô 493.1.2. Môi trng vi mô 563.2. Gii pháp 593.2.1. a dng hóa hot đng huy đng vn 593.2.2. Phát trin và nâng cao cht lng các dch v 613.2.3. Nâng cao cht lng phc v. 623.2.4. Phát trin hot đng Marketing 633.2.5. M rng mng li hot đng, nâng cp công ngh 643.2.6. Nâng cao trình đ nhân viên 643.3. Kin ngh 653.3.1. i vi chính ph 653.3.2. i vi Ngân Hàng Nhà Nc 67Kt Lun 68Tài Liu Tham Kho 69HUTECH1 Li M u 1. Lý do chn đ tài Ngân hàng thng mi là mt doanh nghip đc bit, kinh doanh trên lnh vc tin t, nhim v thng xuyên và ch yu là huy đng vn, cho vay và cung cp các sn phm dch v Ngân hàng. i vi hot đng Ngân hàng, vn là yu t quyt đnh mi hot đng kinh doanh.Thc t ti các Ngân hàng thng mi c phn hin nay vn t có ch chim mt t l nh còn li là vn huy đng, vn đi vay và vn khác.Trong đó, vn huy đng luôn chim t trng ln nht và n đnh nht. Do vy có th khng đnh vn huy đng hay công tác huy đng vn có vai trò to ln quyt đnh đn kh nng hot đng và phát trin ca Ngân hàng. Ti Vit Nam, vic huy đng vn (khai thác lng tin tm thi nhàn ri trong công chúng h gia đình, ca các t chc kinh t xã hi hay các t chc tín dng khác) ca Ngân hàng thng mi còn nhiu bt hp lý. iu này dn ti chi phí vn cao, quy mô không n đnh,vic tài tr cho các danh mc tài sn không còn phù hp vi quy mô, kt cu t đó làm hn ch kh nng sinh li,buc ngân hàng phi đi mt vi các ri ro…Do đó,vic tng cng huy đng vn vi chi phí hp lý và s n đnh cao là yêu cu ngày càng tr nên cp thit và quan trng đn kh nng hot đng và phát trin ca ngân hàng. Quá trình đi mi kinh t  Vit Nam đã và đang khng đnh v trí và vai trò ca các Ngân hàng thng mi, vi nhng nghip v không ngng đc ci thin và m rng cho phù hp, nhm đáp ng nhu cu vn và cung cp các dch v ngân hàng cho nn kinh t và dân c. Vic làm này ca các N gân hàng thng mi đã to điu kin cho các thành phn kinh t đy mnh xut khu, đu t sn xut, đi mi thit b, hin đi hoá công ngh, m rng quy mô sn xut, góp phn thc hin công nghip hoá, hin đa hoá đt nc, cng nh góp phn tích cc thc hin đng ni đi mi ca ng và Nhà nc.  có th thc hin đc tt c các nhim v trên, Ngân hàng cn phi có ngun vn. Vn huy đng tr thành ngun vn ch yu cung cp ngun vn cho toàn b nn kinh t. Nht là trong giai đon hin nay khi mà m ca, hi nhp là [...]... gi c Ngân hàng mu v i, các Ngân hàng luôn luôn c v , m chi Xu th “Gi c 2 M ” làm cho mình ên c C H M Nam, t H U TE NHTM M - Phân tích tình hình huy - Phân tích nh m -2011 gân hàng, t nh Ngân hàng nh hàng trong th - - -2015 T m 3 ên c - ên c Chi các NHTM Vi y - gân Ph ên c 2 ã áp d t trong b i c nh các N l c v v n, nhân l c, công ngh m i c n b các ngu n m r ng thêm nhi u d ch v , ti n ích ngân hàng. .. nam, ho i D Ho H U TE Standard Chartered, Shinhan Vietnam, ANZ, Hong Leong Ngân hàng bán buôn gân hàng bán buôn là d chính và nh ho ó th các giao d s có ý ngh - Ngân hàng bán l Ho hàng cá nhân, thay vì nhóm khách hàng doanh nghi hàng bán l ng, th tín d Ngân Hàng bán l 6 th ) n 1.1.3 Vai trò c 1.1.3.1 T Trong n d (ví d nh quen bi ti n v vay, tr Th ã huy C H khác v kinh doanh V vay, v g ích cho t H U TE... 53 NH 100% v c ngoài và chi C H có 25.6% u l trên 5000 t c có v n a Ngân hàng Th gi i (WB), Vi t Nam hi n có quá nhi u ngân hàng có qui mô nh , xu l ng t i thành th ho H U TE vay phát tri ng tài s n và danh m c cho th ng qu n lý r i ro và k ng ngân hàng còn t ng không t n s lành m nh c a h th ng ngân hàng Bi 2.1 Quy mô ngành ngân hàng 2007-2010 120 100 5 5 5 44 45 53 34 40 39 38 5 5 5 5 2007 2008 2009... hàng m nh tranh c a Ngân hàng Vi t Nam, chu n b nh c tích c tham gia vào cu c c Chính vì th , trên ph t h i 4 ng th gi i ên c - S doanh, và b S C H - ân hàng ch - H U TE - - xã h nh hình t t nh h - hình th cho ho 5 K , nh khóa lu N ý lu chung v ho gân hàng t 2008-2011 :Gi 3 ý lu 1.1 o n hàng T Khái quát v 1.1.1 Khái ni ân hàng T Ngân hàng ã hình thành, t li n kinh t ng hoá S gân hàng n nh nh nh Tuy... Khác v c g c là y ki ngu n ti - Ti T hàng không nh có th trong t 11 1.1.4.1.3 Ngu Ti r nh ngân hàng gi h - Vay NHNN (thi d (ho v (ho NHTM gi và ki phi tiêu c - ngân hàng mang nh phi NHTM ph H U TE hành (ti C H NN là tái chi kh NHNN cho Vay các t là ngu khác trên th k ia ng ho s lòng cho các ngân các ngân , ngu tr t v (ho 12 th ho b qu - yc Vay trên th Gi ác ngân hàng c phát hành các gi (kì phi tín phi... trò H U TE và quy mô tín d ngân hàng nh trong ph nên các ngân hàng nh gây ng ph hút v ph Th các ngân hàng trên th mô ho kh rút v C H g oán c ho 23 k Ngoài ra vi góp ph trong s 1.3 Các ch Các ch i chính không ch quan tr thân c chính giúp cho nhìn th C H ngân hàng ki b NHTM dùng m H U TE 1.3.1 Ch Ch trong t ch góp c VHD trên t H trong quá trình ho ho , còn tìm ki thì khách hàng 1.3.2 Ch Ch Cho th 24... công h i phi u, chi t n khác Theo Pháp l m t t ch c kinh doanh ti n t mà nghi p v a Vi t Nam: “ i là ng xuyên và ch y u là nh n ti n g i c a khách hàng v i trách nhi m hoàn tr và s d ng s ti cho vay, chi t kh u ti n thanh toán” - Theo lu t Các t ch c tín d ng Vi t Nam có hi u l c vào tháng l0/1998: Ngân hànglo i hình t ch c tín d ho “ c th c hi n toàn b ho ng ngân hàng và các ng kinh doanh khác có... ng ngân hàng và các ho ng kinh doanh khác có liên quan vì m c tiêu l i nhu n, góp ph n th c hi n các m c tiêu kinh t c c " T , NHTM là m nh cd c NHTM còn cung tho ,d 1.1.2 Phân lo D - NHTM qu L v kinh t c Ph gân hàng C H th kinh doanh, góp ph so v H U TE gân hàng v Thu Ngân hàng nông nghi Agriculture and Rural Development_ Agribank), c – ICBV) g Investement and Development of Viet nam – BIDV), c Ngân. .. t theo lu ng - Ti (Ti h NH r ti ) 1.3.5 M V Ch C H - v - T H U TE hàng ph chi phí ho - T s d - s cho th T này ph v t - Chênh l hi gi - T ròng t - Vòng quay huy 26 Th o Nam 2.1 T ng quan tình hình ho ng và phát tri n c a NHTM Vi t Nam (2008- 2010) 2.1.1 Quy mô ngành n cu ng Vi t Nam có 101 Ngân hàng và chi nhánh c ngoài, bao g m ngân c c ngoài C th , có 5 NHTM qu c doanh (bao g m c VCB và CTG),... Viet nam – BIDV), c Ngân hàng ngo – Vietcombank), c Ngân hàng Phát tri Mekong Delta), vi - NHTM c (joint Stock Commercial bank) Là N m c gân hàng nhà n 5 hàng này hi thì nhi công ngh nh m g Eximbank, ACB, Techcombank,… - NHTM liên doanh: (thu gi Vi hàng liên doanh: VID Public Bank, INDOVINA Bank Limitted, Vi Thái Vinasiam C H Bank, Viet Nam- Russia Join Venture Bank Là N t nam, ho i D Ho H U TE Standard . Khái nim Ngân hàng Thng mi 41.1.2. Phân loi Ngân Hàng Thng Mi 51.1.3. Vai trò ca Ngân hàng Thng Mi 71.1.4. Các nghip v ca Ngân Hàng Thng. 46Chng 3: Gii pháp nâng cao hot đng huy đng vn ca Ngân hàng Thng Mi 493.1. Các ngân t nh hng đn hot đng huy đng vn ca Ngân Hàng Thng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hoàn thiện hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại Việt Nam, Giải pháp hoàn thiện hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại Việt Nam, Giải pháp hoàn thiện hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn