GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THĂNG LONG – HÀ NỘI

51 794 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2014, 11:29

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THĂNG LONG – HÀ NỘI Vốn hiểu theo nghĩa hẹp là toàn bộ số tiền mà một doanh nghiệp huy động được để thực hiện hoạt... Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quang Huy SVTH: Nguyễn Thị Bích Ngọc MSSV: 0854028131 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH KHOA KINH TẾ  NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THĂNG LONG NỘI CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Vinh, tháng 03 năm 2012 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quang Huy SVTH: Nguyễn Thị Bích Ngọc MSSV: 0854028131 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH KHOA KINH TẾ  BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THĂNG LONG NỘI CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Giáo viên hướng dẫn : Th.S Nguyễn Quang Huy Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Bích Ngọc MSSV : 0854028131 Lớp : 49B2 TCNH Vinh, tháng 3 năm 2012 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quang Huy SVTH: Nguyễn Thị Bích Ngọc MSSV: 0854028131 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 7 1. Tính cấp thiết của đề tài: 7 2. Mục đích nghiên cứu: 7 3. Đối tượng phạm vi nghiên cứu: 8 4. Phương pháp nghiên cứu: 8 5. Nội dung nghiên cứu: 8 PHẦN MỘT: KHÁI QUÁT VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐT&PT THĂNG LONG 9 1.1. Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam. 9 1.2. Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long. 9 1.2.1. Quá trình ra đời phát triển: 9 1.2.2.Những hoạt động cơ bản của BIDV Thăng Long. 12 PHẦN HAI:THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP ,KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐT&PT THĂNG LONG. 13 2.1. Thực trạng huy động vốn tại Chi nhánh BIĐV Thăng Long: 13 2.1.1.Tình hình chung của Chi nhánh thực trạng hoạt động dịch vụ huy động vốn qua các năm: 13 2.1.2.Cơ cấu vốn huy động: 16 2.1.3 Các hình thức huy động vốn của BIDV Thăng Long. 18 2.1.4. Đánh giá chất lượng hoạt động dịch vụ huy động vốn tại BIĐV Thăng Long: 23 2.1.4.1. Đánh giá về quy mô vốn huy động: 23 2.1.4.2 Đánh giá về cơ cấu vốn huy động theo kỳ hạn 23 2.1.4.3 Đánh giá cơ cấu vốn huy động theo loại tiền 23 2.1.4.4 Đánh giá về chi phí huy động vốn 24 2.1.4.5 Đánh giá về tình hình sử dụng vốn của BIDV Thăng Long 24 2.1.5. Kết quả đạt được, hạn chế nguyên nhân: 25 2.1.5.1. Những kết quả đạt được 25 2.1.5.2. Hạn chế nguyên nhân: 26 2.2. Một số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tại Chi nhánh BIĐV Thăng Long 29 2.2.1. Định hướng hoạt động 29 2.2.1.1.Định hướng hoạt động của Ngân hàng Đầu Phát triển Chi nhánh Thăng Long: 29 2.2.2.2. Định hướng hoạt động dịch vụ huy động vốn 30 2.2.2. Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ huy động vốn tại Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thăng Long 31 2.2.2.1. Hoàn thiện chính sách lãi suất huy động 31 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quang Huy SVTH: Nguyễn Thị Bích Ngọc MSSV: 0854028131 2.2.2.2.Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đầu 33 2.2.2.3. Đa dạng hoá các hình thức huy động vốn 34 2.2.2.4 Phát triển các dịch vụ có liên quan đến hoạt động huy động vốn 35 2.2.2.5 Đẩy mạnh hoạt động Marketing. 37 2.2.2.6 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong ngân hàng 38 2.2.2.7 Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ 39 2.2.2.8 Một số giải pháp khác 40 2.2.3. Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ huy động vốn tại BIĐV Thăng Long 42 2.2.3.1. Kiến nghị với Chính phủ 42 2.2.3.2 Kiến nghị với ngân hàng nhà nước 43 KẾT LUẬN 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quang Huy SVTH: Nguyễn Thị Bích Ngọc MSSV: 0854028131 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Sơ đồ 1.1: Bộ máy tổ chức của BIDV Thăng Long 11 Bảng 2.1: Bảng số liệu huy động vốn qua các năm của BIDV Thăng Long 13 Bảng 2.2: Cơ cấu huy động vốn của BIDV Thăng Long từ năm 2007 đến 2010. 16 Bảng 2.3: Tốc độ tăng trưởng vốn huy động qua các năm của BIDV Thăng Long 23 Bảng 2.4: Tình hình sử dụng vốn của BIDV Thăng Long từ năm 2007 đến năm 2010 24 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quang Huy SVTH: Nguyễn Thị Bích Ngọc MSSV: 0854028131 DANH MỤC VIẾT TẮT BIDV : Ngân hàng đầu phát triển Việt Nam BIDV Thăng Long : Ngân hàng đầu phát triển Việt Nam Chi nhánh Thăng Long NHDT & PTVN : Ngân hàng đầu phát triển Việt Nam NHĐT&PT Việt Nam : Ngân hàng đầu phát triển Việt Nam NHĐT&PT Thăng Long : Ngân hàng đầu phát triển Việt Nam Chi nhánh Thăng Long NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần NHTMNN : Ngân hàng thương mại nhà nước DVKH : Dịch vụ khách hàng QLNB : Quản lý nội bộ KTNB : Kiểm tra nội bộ QLTD : Quản lý tín dụng TC-HC : Tổ chức hành chính KH-NV : Kế hoạch nguồn vốn QLRR : Quản lý rủi ro QHKH : Quan hệ khách hàng QTTD : Quản trị tín dụng TT-KQ : Tiền tệ - Kho quỹ TTQT : Thanh toán quốc tê VND : Việt Nam đồng TCKT : Tổ chức kinh tế TCTC : Tổ chức tài chính TCTD : Tổ chức tín dụng PGD : Phòng giao dịch ĐGD : Điểm giao dịch FTP : Giá điều chuyển vốn nội bộ. GTGT : Giá trị gia tăng TNDN : Thu nhập doanh nghiệp TNCN : Thu nhập cá nhân Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quang Huy SVTH: Nguyễn Thị Bích Ngọc MSSV: 0854028131 LỜI NÓI ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài: Vốn hiểu theo nghĩa hẹp là toàn bộ số tiền mà một doanh nghiệp huy động được để thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Vốn hiểu theo nghĩa rộng có thể là vốn bằng tiền bằng các tài sản khác hoặc là sức người hoặc là thương hiệu của doanh nghiệp. Vốn đó có thể là vốn chủ sở hữu hoặc vốn doanh nghiệp đi vay các tổ chức cá nhân khác. Để đánh giá quy mô một doanh nghiệp là lớn hay nhỏ người ta căn cứ vào quy mô vốn của nó. Vốn là điều kiện tiên quyết có ý nghĩa sống còn đối với một doanh nghiệp nói đúng ra thì nó như là dòng máu nuôi sống cơ thể con người vậy.Ngày nay trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng thì vốn cũng là điều kiện quyết đinh sức cạnh tranh của các doanh nghiệp cũng như đối với các ngân hàng Việt Nam.Cũng như nghiệp vụ cho vay nghiệp vụ huy động vốn là một nghiệp vụ chính, nghiệp vụ cơ bản tạo lên đặc trưng bản chất của một ngân hàng thương mại. Ngân hàng là một ngành kinh doanh đặc thù với những sản phẩm dịch vụ đặc thù nơivốn chủ sở hữu chiếm tỷ lệ nhỏ so với lượng vốn hoạt động do vậy huy động được càng nhiều vốn từ các chủ thể khác trong nền kinh tế thì hoạt động của các ngân hàng càng được thực hiện một cách dễ dàng hơn. Có huy động được thì ngân hàng mới có vốn để cho vay thực hiện các hoạt động khác một cách hiệu quả từ đó đẩy mạnh hơn nữa hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Chính vì vậy ngày nay các ngân hàng đua nhau nâng lãi suất để tăng cường huy động vốn. Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu rồi suy thoái kinh tế thế giới diễn ra từ giữa năm 2008 đến nay đã có tác động không nhỏ đến việc huy động vốn cũng như hoạt động cho vay của hệ thống các NHTM Việt Nam nói chung của BIDV nói riêng. Hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay đã đang tạo ra rất nhiều thách thức cho các NHTM Việt Nam. Một thực tế cho thấy hiện nay các NHTM Việt Nam đang rất thiếu vốn do khả năng cạnh tranh trong việc huy động vốn còn hạn chế chất lượng của các sản phẩm dịch vụ hỗ trợ cũng chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu cho khách hàng từ đó dẫn tới hiệu quả kinh doanh còn thấp. Chính vì lý do đó trong thời gian thực tập tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển Thăng Long em chọn đi sâu nghiên cứu đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long Nội” cho báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình với mong muốn góp một phần nhỏ bé vào công tác huy động vốn của Chi nhánh. 2. Mục đích nghiên cứu: Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quang Huy SVTH: Nguyễn Thị Bích Ngọc MSSV: 0854028131 - Phân tích thực trạng huy động vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển Thăng Long. - Đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển Thăng Long. 3. Đối tượng phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu là thực trạng công tác huy động vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển Thăng Long. - Phạm vi ngiên cứu: Các số liệu về Chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển Thăng Long trong các năm 2007, 2008, 2009, 2010. 4. Phương pháp nghiên cứu: Báo cáo sử dụng phương pháp nghiên cứu duy vật biện chứng, duy vật lịch sử. Kết hợp với phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp, so sánh trên tình hình thực tiễn của Chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển Thăng Long. 5. Nội dung nghiên cứu: Ngoài phần mở đầu phần kết luận, đề tài được kết cấu gồm hai phần : Phần một: Khái quát về Chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển Thăng Long. Phần hai: Thực trạng hiệu quả huy động vốn một số giải pháp - kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển Thăng Long. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quang Huy SVTH: Nguyễn Thị Bích Ngọc MSSV: 0854028131 PHẦN MỘT: KHÁI QUÁT VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐT&PT THĂNG LONG 1.1. Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam. Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam được thành lập theo nghị định số 177/TTg ngày 26/4/1957 của Thủ tướng Chính phủ với tên gọi ban đầuNgân hàng Kiến thiết Việt Nam. Năm 1981 được đổi tên thành Ngân hàng Đầu Xây dựng Việt Nam. Kể từ năm 1990, Ngân hàng chính thức có tên là Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam. Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam là một doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt, được tổ chức theo mô hình Tổng công ty Nhà nước (tập đoàn) mang tính hệ thống thống nhất. Trọng tâm hoạt động là nghề nghiệp truyền thống của Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam là phục vụ đầu phát triển, các dự án, thực hiện các chương trình phát triển kinh tế then chốt của đất nước. Thực hiện đầy đủ các mặt nghiệp vụ của ngân hàng phục vụ các thành phần kinh tế, có quan hệ hợp tác chặt chẽ với các Doanh nghiệp, Tổng công ty. Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam không ngừng mở rộng quan hệ đại lý với hơn 400 ngân hàng quan hệ thanh toán với 50 ngân hàng trên thế giới. Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam là một trong những ngân hàng có mạng lưới phân phối lớn nhất trong hệ thống các ngân hàng tại Việt Nam. Với mạng lưới bao gồm hơn 100 chi nhánh các Công ty trong toàn quốc. Được cộng đồng trong nước quốc tế biết đến ghi nhận như là một trong những thương hiệu ngân hàng lớn nhất Việt Nam, được chứng nhận bảo hộ thương hiệu tại Mỹ, nhận giải thưởng Sao vàng Đất Việt cho thương hiệu mạnh,… nhiều giải thưởng hàng năm của các tổ chức, định chế tài chính trong ngoài nước. 1.2. Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long. 1.2.1. Quá trình ra đời phát triển: Chi nhánh ngân hàng Đầu Phát triển Thăng Long (BIDV Thăng Long) là một trong số 110 chi nhánh thuộc hệ thống Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam. Tiền thân của chi nhánh là một phòng chuyên quản trực thuộc Ngân hàng kiến thiết trung ương theo quyết định số 103/TC-QD ngày 03 tháng 4 năm 1974 với nhiệm vụ chính là cấp phát, thanh toán kiểm soát vốn đầu xây dựng cơ bản cho công trình cầu Thăng Long. Phòng có trụ sở tại xã Đông Ngạc - Từ Liêm - Nội. Theo quyết định số 75/NH-QD ngày 17 tháng 7 năm 1981 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, phòng mang tên “Chi nhánh ngân hàng Đầu xây dựng cầu Thăng Long”, được giao nhiệm vụ quản lý cấp phát các nguồn vốn dành cho đầu xây dựng cơ Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quang Huy SVTH: Nguyễn Thị Bích Ngọc MSSV: 0854028131 bản, thực hiện thanh toán tiến hành cho vay, quản lý tiền mặt, kiểm soát chi tiêu quỹ tiền lương trong lĩnh vực đầu xây dựng cơ bản. Để phù hợp với cơ cấu tổ chức bộ máy Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam, năm 1991 theo quyết định số 38 NH/QD ngày 02 tháng 4 năm 1991 của Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh được đổi tên thành Chi nhánh ngân hàng Đầu Phát triển Thăng Long trực thuộc Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam chuyển trụ sở làm việc ra địa điểm tại đường cao tốc Thăng long thuộc xã Cổ nhuế - Từ liêm - Nội. Đến năm 1994, Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam ra quyết định số 38 NH/QĐ - NH9 ngày 10 tháng 11 năm 1994 điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của Chi nhánh ngân hàng Đầu Phát triển Thăng Long, cho phép chi nhánh được chuyển sang hoạt động như một ngân hàng thương mại trực thuộc Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam. Đây là bước ngoặt trong quá trình tồn tại phát triển của chi nhánh. Để nâng cao năng lực canh tranh trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế đang đến gần, hệ thống các Ngân hàng thương mại Việt Nam cần phải nhanh chóng thực hiện dự án hiện đại hóa ngân hàng. Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam nói chung Chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển Thăng Long nói riêng cũng đang trong quá trình hiện đại hóa ngân hàng. Quá trình này đòi hỏi Chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển Thăng Long phảii sắp xếp cơ cấu tổ chức cho phù hợp. Đến đầu năm 2009 trụ sở BIDV Thăng Long đã được di chuyển ra địa điểm mới khang trang thuận tiện hơn tại số 8 Phạm Hùng - Cầu giấy - Nội. Việc chuyển trụ sở này sẽ tạo đà cho BIDV Thăng Long mở rộng nền khách hàng cả về dân cư tổ chức. Hiện nay BIDV đã chuyển đổi sang mô hình tổ chức mới TA2 đây là một mô hình hiện đại, tiên tiến với mục tiêu xây dựng BIDV thành ngân hàng hoạt động theo chuẩn quốc tế. Theo mô hình TA2 các phòng quan hệ khách hàng có chức năng huy động vốn chịu trách nhiệm về kết quả huy động vốn. Bộ phận giao dịch khách hàng tức bộ phận tác nghiệp chỉ có trách nhiệm cung cấp sản phẩm dịch vụ của ngân hàng cho khách hàng, trách nhiệm của bộ phận này là đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Bộ phận quản lý rủi ro chịu trách nhiệm giám sát xử lý mọi rủi ro đảm bảo an toàn tối đa cho hoạt động của ngân hàng. Theo mô hình này hoạt động của ngân hàng sẽ hoạt động hiệu quả an toàn. [...]... 2.2.2.2 .Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đầu Vốn huy động chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được sử dụng một cách an toàn triệt để, vì vậy nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đầu là một trong những biện pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ huy động vốn Ngân hàng phải xây dựng được các kế hoạch cho vay đầu cụ thể Trên cơ sở đó hoạch định chi n lược huy động vốn. .. Nguyễn Quang Huy rất cao thường huy động được với số lượng lớn Hiện nay chi nhánh Ngân hàng Đầu phát triển Thăng long đang triển khai tiết kiệm bậc thang với hai loại tiền tệ là VNDvà USD với các kỳ hạn 13,18 24 tháng với đồng - Tiết kiệm dự thưởng Để bổ sung vào danh sách sản phẩm huy động vốn ngân hàng đầu phát triển Việt Nam hàng năm đều triển khai các đợt huy động tiết kiệm dự... các đối tác kinh doanh vào các doanh nghiệp Việt nam - Đối với chi nhánh Ngân hàng đầu phát triển Thăng Long Tập trung đẩy mạnh huy động vốn, coi việc huy động vốn là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong thời gian tới của BIDV Thăng Long Tiếp tục duy trì phát huy các biện pháp huy động vốn hiệu quả, có khả năng cạnh tranh cao nhằm thu hút nguồn vốn nhàn rỗi từ các doanh nghiệp dân cư, đặc biệt phải... động dịch vụ huy động vốn tại Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thăng Long 2.2.2.1 Hoàn thiện chính sách lãi suất huy động Như chúng ta đã biết lãi suất huy động có ảnh hưởng rất lớn đến quy mô vốn huy động của ngân hàng, ngân hàng trả lãi càng cao càng huy động được nhiều vốn Các ngân hàng thường phải cân nhắc rất kỹ trước khi quyết định duy trì lãi suất huy động ở mức nào, bởi mức lãi... chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển Thăng Long cũng có những nguồn huy động khác để kịp thời đáp ứng nhu cầu cho vay, thanh toán hay đầu của chi nhánh như vay từ Ngân hàng đầu phát triển Việt nam, nhận vốn ủy thác mở thư tín dụng, tài khoản tiền gửi séc bảo chi, vốn trong quá trình thu hộ, chi hộ khách hàng, làm đại lý cho tổ chức tín dụng khác, vốn vay trên thị trường liên ngân hàng SVTH:... quả công tác huy động vốn tại Chi nhánh BIĐV Thăng Long Trong hoạt động của ngân hàng thương mại, huy động vốn sử dụng vốn là hai nghiệp vụ chủ yếu quyết định sự tồn tại, phát triển của một ngân hàng Huy động vốn là điều kiện, là tiền đề để thực hiện nghiệp vụ sử dụng vốn Nó là khâu quyết định đến khả năng sinh lời của đồng vốn ngân hàng Nếu nghiệp vụ sử dụng vốnhiệu quả thì có tác động tích cự... ng Tiền gửi TCKT Tiền gửi từ dân cư (Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2006, 2007, 2008, 2009- BIDV Thăng long) Trong tình hình chung của nền kinh tế hệ thống Ngân hàng đầu phát triển việt nam nói chung Chi nhánh ngân hàng Đầu Phát triển Thăng Long nói riêng đã có những nỗ lực mạnh mẽ trong việc giữ vững phát triển thị phần liên tục tăng trưởng nguồn vốn huy động từ dân cư và. .. ,KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐT&PT THĂNG LONG 2.1 Thực trạng huy động vốn tại Chi nhánh BIĐV Thăng Long: 2.1.1.Tình hình chung của Chi nhánh thực trạng hoạt động dịch vụ huy động vốn qua các năm: Bảng 2.1: Bảng số liệu huy động vốn qua các năm của BIDV Thăng Long Đơn vị: tỷ đồng TT Chỉ tiêu 1 Tổng tài sản 2 Tổng nguồn vốn huy động 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009... huy động vốn 2.2.2.2 Định hướng hoạt động dịch vụ huy động vốn - Đối với Ngân hàng đầu phát triển Việt nam Với mục tiêu cơ bản là nâng cao chất lượng, khả năng sinh lời đảm bảo an toàn trong hoạt động, chủ động tham gia các chương trình kinh tế trọng điểm như năng lượng, vật liệu xây dựng, công nghiệp tàu thủy, viễn thông… Ngân hàng Đầu phát triển Việt nam lấy cơ sở thực hiện là phải triển. .. chứng chỉ dài hạn chỉ huy động bằng tiền VND USD Sản phẩm chứng chỉ kỳ phiếu không được huy động thường xuyên mà chỉ huy động từng đợt theo sự chỉ đạo của Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam sau khi được sự đồng ý của ngân hàng nhà nước hoặc hội đồng chứng khoán Quốc gia khi cần một lượng vốn lớn Thực chất đây là một phiếu nợ của ngân hàng với khách hàng Loại sản phẩm này lãi suất huy . GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THĂNG LONG – HÀ NỘI CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THĂNG LONG – HÀ NỘI CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THĂNG LONG – HÀ NỘI, GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THĂNG LONG – HÀ NỘI, GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THĂNG LONG – HÀ NỘI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay