Báo cáo tổng hợp tại viện chiến lược và phát triển kinh tế Hà Nội

29 459 2
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2012, 11:31

Trong kế hoạch thực tập tốt nghiệp của sinh viên khoá 45 chuyên ngành Kế hoạch của trường ĐH KTQD, kết thúc đợt thực tập tổng hợp, mỗi sinh viên phải hoàn thành một bản báo cáo tổng hợp. Bản bá Báo cáo thực tập tổng hợpLỜI MỞ ĐẦUTrong kế hoạch thực tập tốt nghiệp của sinh viên khoá 45 chuyên ngành Kế hoạch của trường ĐH KTQD, kết thúc đợt thực tập tổng hợp, mỗi sinh viên phải hoàn thành một bản báo cáo tổng hợp. Bản báo cáo tổng hợp nhằm mục đích để sinh viên tìm hiểu có được những phân tích tổng hợp về lịch sử hình thành, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức quản lý có những đánh giá về thực trạng hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế hoạt động kinh tế của cơ sở thực tập, những vấn đề bức xúc cần giải quyết trong thời gian tới của cơ quan.Do yêu cầu trên, em đã tiến hành làm báo cáo tổng hợp tại cơ quan đang thực tập nay là Ban phát triển các ngành sản xuất của Viện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.Nội dung báo cáo tổng hợp của em gồm 3 phần sau:Phần I: Tổng quan về Viện Chiến lược phát triển.Phần II: Tổng quan về Ban phát triển các ngành sản xuất.Phần III: Phương hướng lựa chọn đề tài cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp.Do kinh nghiệm thực tế còn hạn chế, nên bài viết của em không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong sự đóng góp ý kiến của thầy cô để em hoàn thành bài viết này được tốt hơn.Em xin chân thành cảm ơn TS. Nguyễn Tiến Dũng, anh Nguyễn Đăng Hưng cùng tập thể cán bộ trong Ban phát triển các ngành sản xuất, Viện chiến lược phát triển đã giúp em hoàn thành bài viết này.1SVTH: Đặng Văn Giang1Báo cáo thực tập tổng hợpPhần ITỔNG QUAN VỀ VIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂNI. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA VIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂNViện chiến lược phát triển được hình thành trên cơ sở là tiền thân là hai vụ của Uỷ ban Kế hoạch nhà nước (Vụ tổng hợp kế hoạch kinh tế quốc dân dài hạn vụ kế hoạch phân vùng kinh tế), hai vụ này được thành lập theo Quyết định số 47/CP ngày 09/3/1964 của Hội đồng Chính phủ, hoạt động liên tục trên hai hướng lớn về xây dựng kế hoạch dài hạn về phân bố lực lượng sản xuất, cho đến năm 1988 được tổ chức lại thành Viện Ké hoạch dài hạn phân bố lực lượng sản xuất, đến năm 1994 được đổi tên thành Viện Chiến lược phát triển. Viện chiến lược phát triển trải qua nhiều giai đoạn phát triển, ở từng giai đoạn tuy mang tên gọi khác nhau, nhưng nhiệm vụ bao trùm các chặng đường lịch sử phát triển của Viện là nghiên cứu các chiến lược này quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, các ngành các vùng lãnh thổ, làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch dài hạn, kế hoạch 5 năm hàng năm.II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA VIỆN 1. Vị trí chức năng Viện Chiến lược phát triểnViện cấp quốc gia, trực thuộc Bộ kế hoạch đầu tư, có khả năng nghiên cứu đề xuất về chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, các vùng lãnh thổ, tổ chức nghiên cứu khoa học, đào tạo cán, bồi dưỡng cán bộ chuyên ngành tổ chức hoạt động tư vấn về lĩnh vực chiến lược, quy hoạch theo quy định của pháp luật.2SVTH: Đặng Văn Giang2Báo cáo thực tập tổng hợpViện Chiến lược phát triển là đơn vị sự nghiệp khoa học, có tư cách pháp nhân, con dấu tài khoản riêng, hoạt động tự chủ theo quy định của pháp luật.2. Nhiệm vụ quyền hạnViện Chiến lược phát triển có những nhiệm vụ quyền hạn sau đây:1. Tổ chức nghiên cứu xây dựng các đề án chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, vùng lãnh thổ theo sự phân công của Bộ trưởng Bộ kế hoạch đầu tư.2. Giúp Bộ trưởng thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến chiến lược, quy hoạch; hướng dẫn về c huyên môn, nghiệp vụ cho các đơn vị chức năng của Bộ, Ngành, địa phương quy hoạch phát triển của mình phù hợp với chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của cả nước đã được phê duyệt; theo dõi, thu thập thông tin, tổng hợp tình hình thực hiện chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của cả nước vùng lãnh thổ.3. Tham gia thẩm định các dự án quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương các dự án quy hoạch phát triển ngành, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế thuộc địa phương quản lý theo phân công của Bộ trưởng Bộ kế hoạch đầu tư.4. Tổ chức triển hai thực hiện các chương trình nghiên cứu khoa học về lĩnh vực chiến lược, quy hoạch được giao nghiên cứu các lĩnh vực khoa học khác theo quy định của pháp luật.5. Nghiên cứu lý luận phương pháp về xây dựng chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội.3SVTH: Đặng Văn Giang3Báo cáo thực tập tổng hợp6. Phân tích, tổng hợp dự báo các biến động kinh tế - xã hội, khoa học, công nghệ, môi trường các yếu tố khác tác động đến chiến lược, quy hoạch để phục vụ nghiên cứu chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.7. Thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế về lĩnh vực chiến lược, quy hoạch theo sự phân công của Bộ trưởng Bộ kế hoạch đầu tư.8. Tổ chức thực hiện hoạt động tư vấn về lĩnh vực chiến lược, quy hoạch; tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên ngành đào tạo sau đại học theo quy định của pháp luật.9. Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc Viện quản lý tài chính, tài sản, kinh phí được giao theo quy định của pháp luật phân cấp quản lý của Bộ trưởng Bộ kế hoạch đầu tư. 10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ kế hoạch Đầu tư giao.4SVTH: Đặng Văn Giang4Báo cáo thực tập tổng hợpIII. TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA VIỆN Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Viện chiến lược phát triểnBan tổng hợpCác phó viện trưởngCác ban nghiên cứuBan dự báo Ban NCPT các ngành SXBan NCPT các ngành dịch vụ Ban nguồn nhân lực các vấn đề xã hội Ban nghiên cứu phát triển vùngBan nghiên cứu phát triển hạ tầngBan NCPT các ngành dịch vụ Trung tâm NCKT miền NamVăn phòng Hội đồng khoa họcViện trưởng Nguồn: Tổng quan về Viện chiến lược Kinh tế TW5SVTH: Đặng Văn Giang5Báo cáo thực tập tổng hợpDo những đặc thù riêng về chức năng nhiệm vụ được giao, Viện đã có nhiều thay đổi về tổ chức, hiện nay cơ cấu tổ chức của Viện được chính thức được biểu diễn như sơ đồ trên bao gồm:Viện trưởng Viện chiến lược phát triển do Thủ tướng Chỉnh phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư về toàn bộ hoạt động của Viện chiến lược phát triển.Phó Viện Chiến lược phát triển do Bộ trưởng Bộ kế hoạch đầu tư bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Viện trưởng Viện chiến lược phát triển chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về lĩnh vực công tác được phân công.Thuộc quản lý của lãnh đạo Viện gồm 2 trung tâm nghiên cứu 7 Ban.Hai trung tâm nghiên cứu này mới được thành lập phục vụ cho nhiệm vụ mới của Viện, đó là:1. Trung tâm nghiên cứu kinh tế miền Nam.2. Trung tâm thông tin tư liệu đào tạo tư vấn phát triển.Nhiệm vụ chủ yếu của các ban như sau:1. Ban tổng hợpNghiên cứu, tổng hợp hệ thống quan điểm định hướng chiến lược quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội cả nước nghiên cứu một số vấn đề kinh tế tổng hợp, khoa học - công nghệ, tài nguyên, môi trường bản đồ.2. Ban dự báoDự báo phân tích sự phát triển kinh tế - xã hội ở tầm vĩ mô cả nước; theo dõi các dự báo phát triển kinh tế của cả nước trong khu vực các trung tâm phát triển kinh tế trên thế giới để phục vụ cho công tác hoạch định chiến lược, quy hoạch tổng thể quản lý kinh tế.6SVTH: Đặng Văn Giang6Báo cáo thực tập tổng hợp3. Ban nghiên cứu phát triển các ngành sản xuất.Nghiên cứu chiến lược quy hoạch tổng thể phát triển nông, lâm, ngư nghiệp công nghiệp trên phạm vi cả nước các vùng lãnh thổ. Tham gia nghiên cứu, xây dựng triển khai thực hiện các dự án cụ thể hoá chiến lược quy hoạch phát triển các ngành sản xuất.4. Ban nghiên cứu phát triển các ngành dịch vụNghiên cứu chiến lược quy hoạch phát triển các ngành dịch vụ trên phạm vi cả nước trên các vùng lãnh thổ. Làm đầu mối tổng hợp, tham mưu các vấn đề liên quan về quản lý nhà nước đối với công tác quy hoạch các ngành dịch vụ. Tham gia xây dựng các kế hoạch 5 năm hàng năm, thẩm định các dự án quy hoạch các ngành dịch vụ. Nghiên cứu lý luận, phương pháp phương pháp xây dựng chiến lược phẩm chất đạo đức các ngành dịch vụ.5. Ban nguồn lực các vấn đề xã hộiNghiên cứu, tổng hợp chiến lược quy hoạch phát triển nguồn nhân lực các vấn đề xây dựng. Tham gia xây dựng triển khai thực hiện các dự án liên quan đến giáo dục - đào tạo, văn hoá - thông tin, y tế, thê dục thể thao các vấn đề xã hội khác trong phát triển kinh tế - xã hội.6. Ban nghiên cứu phát triển vùngNghiên cứu, tổng hợp kết quả nghiên cứu quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước các vùng lãnh thổ. Nghiên cứu xây dựng cơ sở lý luận phương pháp luận để hướng dẫn các Ban trong Viện các ngành, các địa phương triển khai công tác nghiên cứu quy hoạch.7. Ban nghiên cứu phát triển hạ tầngNghiên cứu, tổng hợp chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển các ngành giao thông, bưu điện, cấp nước, thoát nước phát triển đô thị.7SVTH: Đặng Văn Giang7Báo cáo thực tập tổng hợpTham gia xây dựng triển khai thực hiện các dự án phát triển kết cấu hạ tầng đô thị.8. Văn phòng đại diện Tóm lại, trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, giữa các ban liên tục có mối quan hệ trao đổi thông tin tài liệu. Có thể có sự hợp tác chặt chẽ giữa các ban trong việc liên kết thành lập các nhóm nghiên cứu chung để thực hiện những dự án có liên quan đến chuyên môn của nhiều ban.Trước đây, văn phòng viện vừa đảm bảo điều kiện vật chất tài chính cho viện vừa phải thực hiện các công tác chính văn thư, lưu trữ, tổ chức cán bộ đào tạo, đồng thời kiêm luôn cả việc xử lý thông tin đầu vào, đầu ra quản lý tư liệu chung của Viện. Theo cơ cấu tổ chức mới, Viện mới có thêm trung tâm thông tin tư liệu, đào tạo tư vấn phát triển quản lý phần công việc thông tin, tư liệu, tách phần nghiệp vụ văn phòng riêng ra. Điều này đã có tính tích cực rất lớn vào thành công của Viện trong năm vừa qua do đã tăng cường năng lực thu thập xử lý thông tin, tư liệu của Viện.IV. MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA VIỆN 1. Về hợp tác trong nướcVề hợp tác trong nước, Viện có mối quan hệ hợp tác với các Vụ, Viện trong BộTrước hết là để:- Thực hiện những công việc do Bộ giao.- Thực hiện một số đề tài nghiên cứu tạo cơ sở khoa học thực tiễn cho công tác quản lý.- Thực hiện các đề tài khoa học cấp nhà nước bộ.- Thực hiện các dự án hợp tác nước ngoài.8SVTH: Đặng Văn Giang8Báo cáo thực tập tổng hợp- Hợp tác với các Viện nghiên cứu kinh tế quản lý kinh tế.- Hợp tác với trường đại học học viện.Cán bộ khoa học của Viện dành quỹ thời gian thích đáng cho công tác giảng dạy, gắn công tác giảng dạy với công tác nghiên cứu; ngày càng có nhiều hơn cán bộ khoa học của viện làm giáo viên kiêm chức ở các trường đại học.- Hợp tác với các doanh nghiệp các đơn vị cơ sở khác; trước hết là:+ Hợp tác thông qua các CLB giám đốc trung ương.+ Hoạt động tư vấn bồi dưỡng cán bộ theo yêu cầu của doanh nghiệp.+ Hợp tác nghiên cứu tổng kết thực tiễn thí điểm áp dụng cơ chế mới.- Viện còn rất quan tâm đến việc xây dựng mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương nhất là trong việc khảo sát tình hình, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn áp dụng thí điểm các mô hình quản lý mới. Đây là một việc quan trọng để kiểm nhiệm tính thực tiễn của các dự án xây dựng địa phương. Tăng cường trao đổi thông tin giữa các Viện địa phương.2. Về hợp tác với nước ngoàiViện Chiến lược phát triển đã mở rộng hợp tác quốc tế để học tập kinh nghiệm của các nước về nghiên cứu chiến lược quy hoạch phát triển. Trong đó có Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), tổ chức phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO), trung tâm phát triển vùng của Liên hợp quốc (UNCRD), quỹ dân số Liên hợp quốc (UNFPA), Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), Viện phát triển quốc tế thuộc trường Đại học Havớt Mỹ (HIID), cơ quan phát triển quốc tế Thụy Điển (SIDA), Cơ quan phát triển quốc tế Canada (CIDA), Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật 9SVTH: Đặng Văn Giang9Báo cáo thực tập tổng hợpBản (JICA), Cơ quan phát triển vùng của Pháp (DATAR), Viện phát triển Hàn Quốc (KDI), Viện nghiên cứu Nhật Bản (JRI), Viện phát triển nguồn nhân lực trường đại học Thmmasat Thái Lan, Quỹ hoà bình Sasakawa (SPF), quỹ NIPPON Nhật Bản, Uỷ ban kế hoạch nhà nước Lào.Bên cạnh đó, Viện mở rộng quan hệ hợp tác với các Viện nghiên cứu kinh tế quản lý kinh tế các trường đại học nước ngoài, nhất là các nước ASEAN khu vực châu Á Thái Bình Dương, hợp tác với các Viện tương đương ở nước ngoài. Nội dung hợp tác có thể là nghiên cứu đề tài, trao đổi cán bộ, trao đổi ấn phẩm.Đây là hoạt động quan trọng cần được quan tâm trong những năm tới nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu của Viện xây dựng cơ sở vật chất phục vụ công tác nghiên cứu trong Viện.Hướng chủ yếu là cố gắng việc thực hiện các dự án với việc thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu được giao; dùng các dự án hỗ trợ đắc lực thiết thực cho công tác tham mưu tư vấn theo yêu cầu của chính phủ Bộ.* Những đánh giá chung về ViệnCơ bản về hình thức, khuôn viên của Viện tương đối đẹp, chỗ để xe cho khách cho cán bộ làm việc trong Viện, thang máy, nhà tiếp khách lịch sự thuận tiện. Bên cạnh đó, để đảm bảo phương tiện ôtô cho lãnh đạo Viện các đơn vị đi công tác an toàn. Viện đã mua một xe mới theo tiêu chuẩn nhà nước phục vụ công tác cho Viện.Các hoạt động quản lý ra vào Viện như bộ phận bảo vệ, phòng HC - TH làm việc tương đối chặt chẽ để đảm bảo tính trật tự, bảo mật đối với các công tác chuyên môn quan trọng theo quy định của Bộ Viện. Công tác 10SVTH: Đặng Văn Giang10[...]... Các phó trưởng ban Các nhóm nghiên cứu Nhóm xử lý tổng hợp quyhoạch công nghiệp Nhóm xử lý tổng hợp chiến lược quy hoạch xây dựng Nhóm xử lý tổng hợp chiến lược quy hoạch nông, lâm nghiệp Nhóm xử lý tổng hợp chiến lược quy hoạch thuỷ sản kinh tế biển 14 SVTH: Đặng Văn Giang 14 Báo cáo thực tập tổng hợp Nguồn: Tổng quan Viện chiến lược kinh tế TW 1 Lãnh đạo Ban Trưởng ban: phụ trách chung,... sản kinh tế biển 2 Nhóm xử lý tổng hợp chiến lược quy hoạch công nghiệp - Nghiên cứu chiến lược phát triển phát triển cơ khí chế toạ, điện tử tin học - Nghiên cứu chiến lược phát triển năng lượng - Nghiên cứu chiến lược phát triển hành tiêu dùng cao cấp - Nghiên cứu chiến lược phát triển vật liệu - Nghiên cứu các hình thức tổ chức sản xuất công nghiệp theo lãnh thổ 3 Nhóm xử lý tổng hợp chiến lược. .. chiến lược, quy hoạch phát triển tài nguyên rừng lâm nghiệp xã hội 5 Nhóm xử lý tổng hợp chiến lược quy hoạch thuỷ sản kinh tế biển Nhóm có nhiệm vụ thực hiện nghiên cứu chiến lược, quy hoạch phát triển thuỷ sản gắn với công nghiệp chế biến - Nghiên cứu chiến lược, quy hoạch nuôi trồng thuỷ sản gắn với chế biến - Nghiên cứu chiến lược đánh bắt hải sản Nghiên cứu kinh tế biển, hải đảo kết hợp. .. để phát huy hết khả năng của tập thể cán bộ viên chức trong Viện 24 SVTH: Đặng Văn Giang 24 Báo cáo thực tập tổng hợp KẾT LUẬN Quá trình phát triển của Viện chiến lược phát triển gắn liền với lịch sử phát triển của công tác kế hoạch lịch sử phát triển kinh tế - xã hội của đất nước Năng lực công tác của Viện ngày càng được nâng cao đã đem lại cho viện nhiều thành quả lao động xuất sắc Hiện nay, viện. .. đó là Ban phát triển các ngành sản xuất, kết hợp hai ban 11 SVTH: Đặng Văn Giang 11 Báo cáo thực tập tổng hợp công nghiệp, thương mại dịch vụ ban nông nghiệp phát triển nông thôn 12 SVTH: Đặng Văn Giang 12 Báo cáo thực tập tổng hợp Phần II TỔNG QUAN VỀ BAN PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH SẢN XUẤT I SỰ RA ĐỜI, CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA BAN Ban nghiên cứu phát triển các ngành sản xuất được hình thành trên... cứu xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển các ngành ông nghiệp, xây dựng trên phạm vi cả nước các vùng lãnh thổ Nghiên cứu, tổng hợp các kết quả nghiên cứu xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển các ngành nông, lâm, ngư nghiệp trên phạm vi cả nước các vùng lãnh thổ 13 SVTH: Đặng Văn Giang 13 Báo cáo thực tập tổng hợp Đầu mối tổng hợp, tham mưu những vấn đề liên quan về quản lý nhà... chiến lược quy hoạch xây dựng 15 SVTH: Đặng Văn Giang 15 Báo cáo thực tập tổng hợp Nhóm có nhiệm vụ thực hiện nghiên cứu chiến lược phát triển ngành xây dựng xuất khẩu xây dựng 4 Nhóm xử lý tổng hợp chiến lược quy hoạch nông, lâm nghiệp Nhóm có nhiệm vụ thực hiện nghiên cứu chiến lược, quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn gần với công nghiệp hoá, hiện đại hoá - Nghiên cứu chiến lược, quy... nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược phát triển, theo đó Ban công nghiệp, thương mại dịch vụ chức năng được sáp nhập với Ban nông nghiệp phát triển nông thôn thành Ban nghiên cứu phát triển các ngành sản xuất, đồng thời tách chức năng nghiên cứu phát triển thương mại dịch vụ chuyển sang một đơn vị mới trong Viện Với chức năng, nhiệm vụ mới của Ban là: Nghiên cứu, tổng hợp ác kết... vị, Ban phát triển các ngành sản xuất đang sẽ đạt được những thành tích cao, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao 25 SVTH: Đặng Văn Giang 25 Báo cáo thực tập tổng hợp Phần III PHƯƠNG HƯỚNG LỰA CHỌN ĐỀ TÀI CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP Qua quá trình thực tập được tìm hiểu nghiên cứu tài liệu tại Viện Chiến lược phát triển cùng với sự giúp đỡ của các anh chị cán bộ của Ban Nghiên cứu Phát triển các... Văn Giang 16 Báo cáo thực tập tổng hợp - Nghiên cứu chiến lược phát triển kinh tế biển kết hợp với an ninh quốc phòng - Nghiên cứu chiến lược, quy hoạch phát triển hải đảo III ĐÁNH GIÁ NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN NĂM 2005- 2006 1 Hoạt động của Ban năm 2005 - Chấp hành chỉ thị số 01/CT-BKH-TCCB ngày 8/12/006 của Bộ trưởng Bộ kế hoạch đầu tư về việc tổng kết công tác của cơ quan năm 2005 xây dựng chương . lý tổng hợp chiến lược và quy hoạch thuỷ sản và kinh tế biển 14SVTH: Đặng Văn Giang14 Báo cáo thực tập tổng hợpNguồn: Tổng quan Viện chiến lược kinh tế. Ban phát triển các ngành sản xuất của Viện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội .Nội dung báo cáo tổng hợp của em gồm 3 phần sau:Phần I: Tổng quan về Viện
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo tổng hợp tại viện chiến lược và phát triển kinh tế Hà Nội, Báo cáo tổng hợp tại viện chiến lược và phát triển kinh tế Hà Nội, Báo cáo tổng hợp tại viện chiến lược và phát triển kinh tế Hà Nội, Vị trí và chức năng Nhiệm vụ và quyền hạn, Ban tổng hợp Ban dự báo Ban nghiên cứu phát triển các ngành sản xuất. Ban nghiên cứu phát triển các ngành dịch vụ Ban nguồn lực và các vấn đề xã hội Ban nghiên cứu phát triển vùng, Về hợp tác trong nước Về hợp tác với nước ngoài, Lãnh đạo Ban Nhóm xử lý tổng hợp chiến lược và quy hoạch cơng nghiệp Nhóm xử lý tổng hợp chiến lược và quy hoạch xây dựng, Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được giao, Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, SỰ RA ĐỜI, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA BAN PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2007, KIẾN NGHỊ II

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay