Phân tích tình hình sản xuất và tiêu thụ dâu Hạ Châu ở huyện Phong Điền – TP.Cần Thơ

86 843 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2012, 11:31

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU .................................................. ............................. 11.1. ĐẶT VẤN ĐỀ: .................................................. .................................................. .11.2. MỤC TI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TIÊU THỤ DÂU HẠ CHÂU HUYỆN PHONG ĐIỀN-TP.CẦN THƠ Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: PHÚ LỆ QUYÊN NGUYỄN BẢO ANH Mã số SV: 4043662 Lớp: Kinh tế Nông Nghiệp 1-Khóa 30 Cần Thơ - 2008www.kinhtehoc.nethttp://www.kinhtehoc.net iLỜI CẢM TẠ Qua 4 năm học tập tại Trường Đại học Cần Thơ, tôi đã tiếp thu được nhiều kiến thức quý báu do được sự truyền đạt, không chỉ về lý thuyết mà còn về kinh nghiệm thực tiễn, từ Quý Thầy Cô của trường nhất là từ Quý Thầy Cô của Khoa Kinh tế Quản trị Kinh doanh. Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả Quý Thầy Cô đã nhiệt tình hướng dẫn sinh viên trong suốt quá trình học tập tại trường. Đặc biệt, tôi xin chân thành cảm ơn Thầy Nguyễn Hữu Đặng, Cô Phú Lệ Quyên các Quý Thầy Cô Khoa Kinh tế Quản trị Kinh doanh đã tạo điều kiện thuận lợi, hướng dẫn tận tình trong suốt quá trình tôi thực hiện luận văn tốt nghiệp. Tôi xin chân thành cảm ơn các Cô, Chú, Anh, Chị Phòng Kinh tế, Phòng Thống kê, Ban Khuyến nông Thị trấn Phong Điền, Xã Nhơn Ái, Xã Mỹ Khánh của Huyện Phong Điền Thành Phố Cần Thơ đã nhiệt tình cung cấp số liệu, giúp đỡ tôi trong quá trình nghiên cứu. Thay lời cảm tạ, kính chúc Quý Thầy Cô dồi dào sức khỏe. Ngày… tháng… năm 2008 Sinh viên thực hiện Nguyễn Bảo Anh www.kinhtehoc.nethttp://www.kinhtehoc.net iiLỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện. Các số liệu thu thập kết quả phân tích trong đề tài là hoàn toàn trung thực. Đề tài không trùng với bất cứ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Ngày… tháng… năm 2008 Sinh viên thực hiện Nguyễn Bảo Anh www.kinhtehoc.nethttp://www.kinhtehoc.net iiiNHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày… tháng… năm 2008 Thủ trưởng đơn vị www.kinhtehoc.nethttp://www.kinhtehoc.net ivNHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày… tháng… năm 2008 Giáo viên hướng dẫn www.kinhtehoc.nethttp://www.kinhtehoc.net vNHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày… tháng… năm 2008 Giáo viên phản biện www.kinhtehoc.nethttp://www.kinhtehoc.net viMỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU . 1 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ: .1 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: 2 1.2.1. Mục tiêu chung: .2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể: .2 1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU: 2 1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU: 3 1.4.1. Không gian nghiên cứu: 3 1.4.2. Thời gian nghiên cứu: .3 1.4.3. Đối tượng nghiên cứu: .3 1.4.4. Nội dung nghiên cứu: 3 CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP LUẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 5 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN: .5 2.1.1. Một số thuật ngữ kinh tế: 5 2.1.2. Một số chỉ tiêu kinh tế để đánh giá hiệu quả kinh tế: 5 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: .6 2.2.1. Chọn địa bàn nghiên cứu: .6 2.2.2. Số liệu thu thập: .6 2.2.3. Phân tích dữ liệu: .7 CHƯƠNG 3. TỔNG QUAN VỀ HUYỆN PHONG ĐIỀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ . 10 3.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN: .10 3.1.1. Vị trí địa lý: 10 3.1.2. Đất đai: 10 3.1.4. Khí hậu: 10 3.2. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI: .11 3.2.1. Đơn vị hành chính: 11 www.kinhtehoc.nethttp://www.kinhtehoc.net vii3.2.2. Dân số: 11 3.2.3. Văn hóa - xã hội: 11 3.2.4. Cơ cấu ngành nghề: .12 3.2.5. Điều kiện cơ sở hạ tầng: 12 3.3. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRONG HUYỆN: .12 3.3.1. Trồng trọt: 12 3.3.2. Chăn nuôi: 13 3.3.3. Thủy sản: 13 3.3.4. Công tác khuyến nông bảo vệ thực vật: 14 CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TIÊU THỤ DÂU HẠ CHÂU HUYỆN PHONG ĐIỀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ . 15 4.1. GIÁ TRỊ KINH TẾ CỦA CÂY DÂU HẠ CHÂU: .15 4.2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TRỒNG DÂU HẠ CHÂU CỦA NÔNG HỘ HUYỆN PHONG ĐIỀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ: .16 4.2.1. Nguồn lực sản xuất của nông hộ .16 4.2.2. Khái quát thực trạng trồng dâu Hạ Châu của nông hộ: 20 4.2.3. Phân tích các khoản mục chi phí bình quân tính trên 1 công đất 3 xã của huyện Phong Điền Thành Phố Cần Thơ .23 4.2.4. Phân tích các tỷ số tài chính nhằm đánh giá hiệu quả kinh tế 25 4.2.5. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình sản xuất của người dân trồng dâu Hạ Châu huyện Phong Điền TP.Cần Thơ: .28 4.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ DÂU HẠ CHÂU TẠI HUYỆN PHONG ĐIỀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ: .33 4.3.1. Phân tích kênh tiêu thụ dâu Hạ Châu: 33 4.3.2. Các thành viên tham gia vào kênh: 36 4.3.3. Phân tích SWOT đối với quá trình sản xuất kinh doanh sản phẩm dâu Hạ Châu tại huyện Phong Điền Thành phố Cần Thơ: 40 CHƯƠNG 5. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT TIÊU THỤ DÂU HẠ CHÂU HUYỆN PHONG ĐIỀN THÀNH PHÔ CẦN THƠ . 46 www.kinhtehoc.nethttp://www.kinhtehoc.net viii5.1. GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT TIÊU THỤ CỦA NÔNG DÂN TRỒNG DÂU HẠ CHÂU: 46 5.2. GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH TIÊU THỤ CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG THU MUA DÂU HẠ CHÂU: 46 CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 48 6.1. KẾT LUẬN: 48 6.2. KIẾN NGHỊ: .48 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 50 PHỤ LỤC 51 www.kinhtehoc.nethttp://www.kinhtehoc.net ixDANH MỤC BIỂU BẢNG Trang Bảng 1. MÔ TẢ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU .6 Bảng 2. DIỆN TÍCH ĐẤT TRỒNG DÂU HẠ CHÂU CỦA NÔNG HỘ NĂM 2007 16 Bảng 3. LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TRỒNG DÂU HẠ CHÂU CỦA NÔNG HỘ NĂM 2007 .17 Bảng 4. LÝ DO TRỒNG DÂU HẠ CHÂU CỦA NÔNG HỘ NĂM 2007 20 Bảng 5. NGUỒN GIỐNG ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ TRỒNG CỦA NÔNG HỘ NĂM 2007 .21 Bảng 6. VỀ MẶT KINH NGHIỆM TRỒNG DÂU HẠ CHÂU 22 Bảng 7. CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ BÌNH QUÂN TÍNH TRÊN 1 CÔNG ĐẤT TRỒNG DÂU HẠ CHÂU CỦA NÔNG HỘ NĂM 2007 23 Bảng 8. NGÀY CÔNG LAO ĐỘNG BÌNH QUÂN TRÊN 1 CÔNG ĐẤT TRỒNG DÂU HẠ CHÂU CỦA NÔNG HỘ NĂM 2007 25 Bảng 9. CÁC TỶ SỐ TÀI CHÍNH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA NÔNG HỘ NĂM 2007 .25 Bảng 10. MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT/CÔNG ĐẤT TRỒNG DÂU HẠ CHÂU CỦA NÔNG HỘ NĂM 2007 27 Bảng 11. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG SUẤT CỦA NÔNG HỘ NĂM 2007 .29 Bảng 12. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA NÔNG HỘ NĂM 2007 .32 www.kinhtehoc.nethttp://www.kinhtehoc.net[...]... dâu Hạ Châu huyện Phong Điền Thành phố Cần Thơ - Phân tích chi phí, doanh thu, lợi nhuận đạt được của nông dân trồng dâu Hạ Châu các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm dâu Hạ Châu huyện Phong Điền Thành phố Cần Thơ - Phân tích những thuận lợi, khó khăn, cơ hội, thách thức trong quá trình sản xuất tiêu thụ dâu Hạ Châu huyện Phong Điền Thành phố Cần Thơ - Đề xuất. .. chung: Phân tích tình hình sản xuất tiêu thụ dâu Hạ Châu của người dân trồng dâu các đối tượng thu mua dâu Hạ Châu huyện Phong Điền Thành phố Cần Thơ Từ đó, đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất tiêu thụ dâu Hạ Châu huyện Phong Điền Thành phố Cần Thơ trong thời gian tới 1.2.2 Mục tiêu cụ thể: - Đánh giá thực trạng chung của nông dân sản xuất các đối tượng thu mua dâu. .. nhân về tình hình sản xuất tiêu thụ là vấn đề hết sức cần thiết; nhằm đưa ra biện pháp để tối thiểu chi phí, tối đa lợi nhuận của các tác nhân trong hệ thống sản xuất, phân phối tiêu thụ dâu Hạ Châu của huyện Phong Điền Thành phố Cần Thơ Vì vậy, đề tài Phân tích tình hình sản xuất tiêu thụ dâu Hạ Châu huyện Phong Điền TP.Cần Thơ được thực hiện 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: 1.2.1 Mục tiêu chung:... www.kinhtehoc.net trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm dâu Hạ Châu huyện Phong Điền Thành phố Cần Thơ? - Quá trình sản xuất, tiêu thụ dâu Hạ Châu huyện Phong Điền Thành phố Cần Thơ hiện nay có những thuận lợi, khó khăn, cơ hội, thách thức nào? - Có những giải pháp nào để nâng cao hiệu quả sản xuất, tiêu thụ dâu Hạ Châu huyện Phong Điền Thành phố Cần Thơ trong thời gian tới? 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU:... đây: phân tích hiệu quả sản xuất, tình hình đầu ra các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình sản xuất, tiêu thụ (thông qua qua trình phân tích nguồn lực sản xuất của nông hộ, các chỉ tiêu kinh tế, phương trình hồi quy…); đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tiêu thụ của nông dân trồng dâu Hạ Châu huyện Phong Điền Thành phố Cần Thơ - Đối với các đối tượng thu mua dâu Hạ Châu. .. hiệu quả sản xuất tiêu thụ dâu Hạ Châu huyện Phong Điền Thành phố Cần Thơ trong thời gian tới 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU: - Thực trạng sản xuất, tiêu thụ của nông dân các đối tượng thu mua dâu Hạ Châu huyện Phong Điền Thành phố Cần Thơ hiện nay như thế nào? - Chi phí, doanh thu, lợi nhuận của nông dân trồng dâu Hạ Châu hiện nay có hợp lý, đạt hiệu quả nhất chưa các nhân tố ảnh hưởng như... MỤC HÌNH Trang Hình 1 TRÌNH ĐỘ VĂN HÓA CỦA CÁC ĐÁP VIÊN TẠI ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 18 Hình 2 KINH NGHIỆM TRỒNG DÂU HẠ CHÂU 18 Hình 3 CƠ CẤU CHI PHÍ/CÔNG ĐẤT TRỒNG DÂU HẠ CHÂU 23 x http://www.kinhtehoc.net www.kinhtehoc.net TÓM TẮT Đề tài Phân tích tình hình sản xuất tiêu thụ dâu Hạ Châu huyện Phong Điền TP.Cần Thơ được thực hiện từ 11.02.2008 đến 25.04.2008 tại huyện Phong Điền. .. bươu vàng; phòng trị bệnh trên cây ăn trái, thủy sản Ngoài ra còn dự báo diễn biến tình hình sâu bệnh trên lúa, rau màu cây ăn trái để kịp thời khuyến cáo nhân dân các biện pháp phòng trị 15 http://www.kinhtehoc.net www.kinhtehoc.net CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TIÊU THỤ DÂU HẠ CHÂU HUYỆN PHONG ĐIỀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 4.1 GIÁ TRỊ KINH TẾ CỦA CÂY DÂU HẠ CHÂU: Hiện nay, dâu Hạ Châu. .. 25.04.2008 1.4.3 Đối tượng nghiên cứu: Các hộ nông dân tham gia sản xuất các đối tượng thu mua dâu Hạ Châu huyện Phong Điền TP.Cần Thơ 1.4.4 Nội dung nghiên cứu: - Đối với hộ nông dân tham gia sản xuất dâu Hạ Châu tại địa bàn nghiên cứu: do thời gian nghiên cứu có hạn, thực tiễn quá trình sản xuất, tiêu thụ dâu Hạ Châu là khá phức tạp việc thu thập số liệu sơ cấp gặp rất nhiều khó khăn (cả nguyên... nhập/Ngày công (chỉ tiêu phản ánh giá trị sản xuất mà mỗi thành viên trong hộ tham gia sản xuất tạo ra) [6 tr.46] - Lợi nhuận/Ngày công (tiêu chí phản ánh số tiền mà nông dân kiếm được khi tham gia sản xuất [6, tr.46] 2.1.3 Giới thiệu sơ lược về dâu Hạ Châu: - Về nguồn gốc cây dâu Hạ Châu tại huyện Phong Điền Thành phố Cần Thơ: Vào năm 1960, ông Lê Quang Dực xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, Cần Thơ là người . phối và tiêu thụ dâu Hạ Châu của huyện Phong Điền – Thành phố Cần Thơ. Vì vậy, đề tài Phân tích tình hình sản xuất và tiêu thụ dâu Hạ Châu ở huyện Phong Điền. xuất, tiêu thụ sản phẩm dâu Hạ Châu ở huyện Phong Điền – Thành phố Cần Thơ? - Quá trình sản xuất, tiêu thụ dâu Hạ Châu ở huyện Phong Điền – Thành phố Cần Thơ
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình sản xuất và tiêu thụ dâu Hạ Châu ở huyện Phong Điền – TP.Cần Thơ, Phân tích tình hình sản xuất và tiêu thụ dâu Hạ Châu ở huyện Phong Điền – TP.Cần Thơ, Phân tích tình hình sản xuất và tiêu thụ dâu Hạ Châu ở huyện Phong Điền – TP.Cần Thơ, ĐẶT VẤN ĐỀ: 1 GIỚI THIỆU, Đối tượng nghiên cứu: Nội dung nghiên cứu:, Một số chỉ tiêu kinh tế để đánh giá hiệu quả kinh tế: Giới thiệu sơ lược về dâu Hạ Châu:, Số liệu thu thập: Phân tích dữ liệu:, Đất đai: Khí hậu: Theo Niên giám Thống kê huyện Phong Điền, 2006:, Dân số: Văn hóa - xã hội: Theo Niên giám Thống kê huyện Phong Điền, 2006:, Chăn nuôi: Thủy sản: Công tác khuyến nông và bảo vệ thực vật:, Nguồn vốn sản xuất: Hoạt động xã hội:, Về mặt kinh nghiệm trồng dâu Hạ Châu: Về hình thức trồng:, Phân tích kênh tiêu thụ dâu Hạ Châu:, Nông dân trồng dâu Hạ Châu:, Thương lái thu mua dâu Hạ Châu:, Chủ vựa, tiểu thương thu mua dâu Hạ Châu:, Phân tích SWOT đối với, 5 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ, KẾT LUẬN:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay