Nghiên cứu quá trình bồi lấp khu vực cửa đề gi tỉnh bình định và kiến nghị các giải pháp ứng phó

26 461 1

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,609 tài liệu

  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/02/2014, 20:27

Nghiên cu quá trình bi lp khu vc c Gi - tnh kin ngh các gii pháp ng phó Nguyn Hi Hà i hc Khoa hc T nhiên Luchuyên ngành: a cht; Mã s: 60 44 55 ng dn:  c o v: 2012 Abstract: Nghiên c  a chn các gii pháp công ngh thích hp gim thiu tai bin bi ln ng ca bii khí hu. Nghiên cu mi quan h giy thng lc vi các gii pháp công trình hin có, nh ng ca chúng ti tai bin bi lp. Phân tích tính hiu qu rút ra các bài hc kinh nghim t các gii pháp công trình c áp d xut các gii pháp quy hoch s dng ht ven bin thích c vi s dâng cao mc bin. Keywords: a cht hc; Thy thng lc; a cht th Content 1.Tính cấp thiết đề tài nh là tnh thuc vùng duyên hi Nam Trung b Vit Nam, có di b bin dài 134 km, tri dài qua nhiu du to b rt khác nhau. ng mnh m cng lc hc sông - bin, dòng chy bit v.v. khu vc ven bin tnh chu ng mnh ca hing xói st l b. Các v trí b xói l - bi lp mnh ti vùng ven bin tm chính): 1. Ca bin Tam Quan, 2. Ca bia bin Hà Ra, 4. Ca bi Gi, 5. B bin Trung Lng, 6. Eo bin Qui nhn, 7. B bin Nhn Hi, 8. B bin Nhn Lý o Cù Lao Xanh.   ,   ,  ,        -Gi    này  Xut phát t thc tin trên ha ch tài u quá trình bi lp khu vc c Gi  tnh kin ngh các gii pháp  nhm làm sáng t hin trng, nguyên nhân gây bi lp khu vc ca bi-Gi tnh kin ngh mt s gii pháp phc v giao thông thy, phát trin kinh t bin ng phó vi bii khí hu ta  2. Mục tiêu nghiên cứu 1. Làm sáng t hin trng nguyên nhân bi lp ti khu vc ca bi Gi- tnh; 2. Nghiên ca chn các gii pháp công ngh thích hp gim thiu tai bin bi ln ng ca bii khí hu. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cu ca cha mo-tân kin ta hình, thm thc vt, hin trng khai thác s dng rng, khoáng sm thu  bin, thy-thng lc ng cn bi lp. -  . - Phân tích nh quy lut phân b phát trin theo không gian, thi gian ca quá trình bi-xói  i ven bin trong phm vi ng ca c c sông sui ng vi các kch bn dâng cao mc bin khác nhau (ví d 0 ng các mô hình toán thích hp. - Nghiên cu mi quan h giy thng lc vi các gii pháp công trình hin có, ng ca chúng ti tai bin bi lp. - Phân tích tính hiu qu rút ra các bài hc kinh nghim t các gic áp dng. - xut các gii pháp quy hoch s dng hp t ven bin thích ng c vi s dâng cao mc bin. 4. Ý nghĩa khoa học thực tiễn của đề tài - Ý nghĩa khoa học:             -  - Ý nghĩa thực tiễn: Kt qu có th c s dng trong nhiu ngành h Giao thông, S Xây dng, U ban Phòng chng lt bão, S KHCN, S ng, S NN & PTNT UBND tnh, UBND các huyn ven bin phc v phòng chng bi lp, quy hoch phát trin hp lý, an toàn bn vc hu cn ngh cá. 5. Đối tƣợng, phạm vi phƣơng pháp nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: C       Phạm vi nghiên cứu: -Gi-  6. Nội dung chính của luận văn CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU HIỆN TƢỢNG BỒI TỤ- XÓI LỞ VÙNG CỬA SÔNG VEN BIỂN 1.1. Tổng quan về bồi tụ- xói lở vùng cửa sông ven biển trên thế giới. Nghiên cu bia hình khu vc ca sông nói chung, bi lp nói riêng t c rt nhiu s quan tâm nghiên cu trên Th gii. Liên  tài, các nghiên cu có liên quan tp trung vào mt s v  - - -  -  Bin Vit Nam nm trong vùng nhii gió mùa, mt b phn ca biTheo kt qu nghiên cu ca Phân Vi  c Bin (Vic Vit Nam   tài KHCN-06-10, 2001), di b bin Via mo ng lc hình thái, bao gm: Vùng I: Vùng t  m có: Ph vùng 1 là b bin Danmat, vo ven bin phân b kéo dài song song vng b t n Ca Ông; Ph n b phát trin trên ni Cacbon  Pecmi kéo dàn t Cn Hng Gai  Bãi Cháy; Ph vùng 3 là vùng nt bi Phòng; v n Nga ; Vùng III: T ; Vùng IV: t ng; Vùng b V: T  n Sa Hunh (Qung Ngãi); Vùng VI: t Sa Hunh (Qung n Cà Ná (Bình Thun) gm có: Ph vùng 1 t Sa Hui Lãnh; Ph vùng 2 t n Cà Ná; Vùng VII: T ; Vùng VIII: T n Rch Giá gm có: Ph vùng 1 t n Tin Giang; Ph vùng 2 t TiMau; Ph vùng 3 t n Rch Giá; vùng IX: T Rn Hà Tiên [9]. Tổng quan các nghiên cứu về bồi lấp xói lở khu vực cửa sông )                      [4,6,7,8]  Tổng quan về tình hình bồi lấp cửa sông miền Trung Theo các kt qu nghiên cu, nhìn chung các ca sông  khu vc mic thành to trong bão, hoch chuyng vn chuyn ca dòng bùn cát ven bc m to thành, nên các ca sông min nh hng xuyên b bi lp không nh. Cng xuyên b bi lp, v c m r m rng bng k nên bi lp vn là thun. Thi gian gc khai thác thy sn, phát trin kinh t bin  min Trung phi mt vi m ngi r là ti mt s ca sông vào cng cá khu vu  bi lp nghiêm trng. Hit nhiu bc xúc trong ng không nh n khai thác thy sn, các hot ng kinh doanh hu cn ngh i sng cn v này tác gi Trnh Viu trình bày rt xúc tích sâu sc.[2] Công trình  rõ hing bi lp các v liên quan có th thy rt rõ rt  mt s ca sông  C- nh); Ca M Á - xã Ph Quang huyc Ph - Qung Ngãi ; Ca bin Sa Hunh - huyc Ph; Cng - Phú  Ngoài ra hing bi lp các ca sông lung tàu vào cng các khu neo trú bão y ra ti mt lot các ca sông mii, La Gi, Phan Thit, Nht L  Theo tác gi Trnh Vit An (2012), vùng cng phc tp ca ch  ng lc ca c sông bin. Không phi bây gi các ca sông mi xy ra hing bi lp mà t th nói t c hình thành. Mt khác ti hu ht các ca sông b bi l c xây dng các công trình chnh tr có th gii quyt cn phi làm sáng t hai v: nguyên nhân, các yu t n gây bi lp ca sông nhng v còn tn ti ca các công trình chnh tr ng. CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP LUẬN HỆ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Quan điểm tiếp cận S bn vng ca mt vt th, m kinh t- xã hi hay ca m lãnh th u ph thuc rt nhiu vào cách cu trúc h thng ca nó cha cá cu trúc vi nhau. Xut phát t cách nhìn nhng nghiên cu trong mi quan h , vì v m tip cn khi nghiên cu mô hình thích ng bii khí hu cp cng c thc hing ca mô   tài trin khai theo hai cách tip cn sau: -  - T 2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng: -  thng xây dng mô i t-xói l - n thám h a lý (GIS) - a cht-a mo - c nghim - c CHƢƠNG 3- ĐẶC ĐIỂM BỒI LẤP KHU VỰC CỬA BIỂN ĐỀ-GI, TỈNH BÌNH ĐỊNH 3.1. Các yếu tố ảnh hƣởng đến quá trình bồi lấp cửa biển Đề-Gi Bi lp ti khu vc ca bi Gi là hia cht gây ng nghiêm trng n din bing b, n s a giao thông thy phát trin bn vng kinh t bin. Nguyên nhân gây bi t là các quá trình hoa cht, các yu t thy thch ng lc, các yu t thc. Bên cu t a cht khác ng vào quá trình bi t. Các yu t này kt hp vi nhau n s bi lp trong khu v c phc gim thiu tai bin. 3.1.1. Vị trí địa lý: Khu vc nghiên cu bao gm c c Ngt vùng bin ph cn vi ta  a lý (1090- 1090 0- 140 Bc) nm trên ranh gii a xã M Chánh huyn Phù M xã Cát Chánh huyc Ngt có din tích khong 16,5 km2 vi chiu rng trung bình 2,8 km, chiu dài trung bình 5,8 km, ni vi bi Gi rt hp vi chiu rng khong 110 m vi bãi cn chn ca v sâu 2,2-c c Gicác núi Dc cao 109 m, núi Hòn Gia cao 92 m, núi Hòn Lang cao 164 m che chc. 3.1.2. Khí hậu Khu vc c  cn nm trong vùng nhii kéo dài t n h  i k này ngoi tr tháng 10 còn mang tính cht chuyn mùa, thì các tháng còn lu chu s chi phi cc. T n tháng 9 chu s chi phi ca gió mùa Tây Nam. Tuy nhiên  khu vc min Trung do núi tin ra sát bin nên gió mùa khi tit li bin di tác dng ca c khác ca tu tn ti mùa i t n tháng 12 có tchim 72,1 % t n tháng 8 có tng m 28,9 % t 3.1.3. Địa hình Vùng nghiên cu nm trong khu vng thp h a h thng sông La Tinh  thuc khu vn Phù M c ca huyc bit khu vc c Nga hình thp nht c t cm c Ngt là - 11,2 m ti vùng sát c Gi, mc cao nht c1,0 m vào mùa khô mc xun mc thp nht trung bình là - 0,8 m. Khu vc ca  Gi khá nông hp vi luc v sâu ti bãi cn khong t -2,2 m n -2,5 m. Phía Nam c Gi là b bin thuc các xã Cát Khánh dài khong 12 km vng cát cao khong 10 m chy dài v i chân núi Hòn Héo. 3.1.4. Hệ thống sông suối: Sông chính cc nghiên cu là sông La Tinh bt ngun   cao 300 m, dài 54 km, dic 719 km2  dc 15 %, vùng ng bp  h ng 10 km2. 3.1.5. Các thành tạo địa chất 3.1.5.1. Các thành tạo đá magma Vùng ven bin khu vc c Gi, ch thy l duy nht phc h c phc h , phân b ti khu vi,  phía Bc c Gi. Phc h i 3 pha xâm nh    ch: Pha 1 có thành phn monsogranodiorit biotit; pha 2- granit, granosyenit biotit (hornblend) ht trung, trung-ln; pha 3- granit biotit ht nhch có            ra trong khu vc nghiên cu ch yc pha 3 phc h . Bao quanh kh p ph tr t. 3.1.5.2. Các thành tạo trầm tích Đệ Tứ Trm tích phân b trong khu vc ch yu là các thành to tr T. Các trm tích  t  t sng v ngun gc quá trình thành tc gn lin vi nhng thi k y ra trong thi k k  tng bng phân b trên phm vi tnh ng bng ven bin nên yu t bin (m) luôn chi, k tip là trm tích sông-bin (am), bim ly (mb), bin-gió (mv), sông-bin-m ly (amb), sông (a), sông-m lcó thành phn trm: cát ln ít bt màu nâu vàng, sét kaolin màu trng loang l , cát si tng b late  , kt t 3.1.6. Các yếu tố hải văn : Các yu t ng- h trng nht gây ra tai bin xói l- bi t trong khu vc. Dòng chảy       c bit vào thi k  y qua mt ct th Gi hng chy ch yu  tng m T dòng chy trung bình là 41,3 cm/s, ti tng gia là 31,9 cm/s ti t ci ln nht trong thi k kho sát là 96 cm/s ti tng mt trong pha triu rút vào k tring. Sóng Sóng bin ti khu vc c t. T n m lc a tc (NE). Riêng trong thi k t hing Bn su rt nh so vc (NE). Tháng 05 là thi k chuyn mùa, sóng không nh khá yu. T n tháng 09 trên toàn min nghiên cng u có tn su  rt nh. - 1,7 m,  Mực nước triều    - 3 cm. 3.2. Hiện trạng xói lở- bồi tụ khu vực cửa biển Đề-Gi nh là tnh thuc vùng duyên hi Nam Trung b Vit Nam, có di b bin dài 134 km, tri dài qua nhiu du to b rng mnh m cng lc hc sông - bin, dòng chy bit v.v. khu vc ven bin tnh chu ng mnh ca hing xói st l b. Các v trí b xói l - bi lp mnh ti vùng ven bin tm chính): 1. Ca bin Tam Quan; 2. Ca bi3. Ca bin Hà Ra; 4. Ca bi Gi; 5. B bi6. Eo bin 7. B bii; 8. B bio Cù Lao Xanh.   - xã  Nm  cc Bc ca tic gii hn t   phía Bc c Gicác dãy núi kéo dài ra bin chc, phía Nam là dãy cn cát  nên c Gi chu ng quynh ca s ng xói bi ca tiu vòng cung này theo chu k mùa. Vào thi k gió mùa Tây Nam, khu vc c ng b bi l   trong vic qua ca. Vào thi k Bc khu vc cng b xói l do qui ca sóng, dòng chy ven b to nên.  bin khu vc c Gi b xâm thc rt mnh, t n n công trc tip gây thit hi trên b. Trong thi k c,  i trong, k t b ra phía bin khong 170 m, xy ra s xói l mnh vi quy mô dch chuyn ngang v phía b khong 100 m, dch chuyn thng ng kho i ngoài, cách b t 170 - 550 m v phía bin li xy ra s bi lc bit ti khu vc cn cát phía ngoài xy ra s bi lp c hai mái bên trong bên ngoài. Trong thi k gió mùa Tây Nam,  i trong k t b ra bin khong 200 m, xy ra s bi lp vi quy mô dch chuyn ngang ra phía bin 200 m dch chuyn thng khong 2 m, trong kh i ngoài t 200 - 550 m ra phía bin xy ra s xói l vi s dch chuyn ngang khong 40 m dch chuyn thng khong 2 m.  ng nhm mm thiu tai bin xói l n ra mnh m phc v phát trin bn vng giao thông thy kinh t bin, t -2006, kè bic xây dng ti phía Nam c Gi. Sau khi n 2 ca d  dng, công trình kè chn sóng cát, cùng vic no vét lung tàu u qu n. Hin nay, tn gia ca lut bãi cát r cao so vi mc bin khong 2 m, chng lch ra vào bn.  n sóng v phía bi lp lung lch. Chính vì vy mà tàu thuyn ra vào b Gi rt khó  m nht là vào mùa bing, thi tit có gió Nam m ng hp tàu cá ra vào bn b i thit hi ln v tài sn. Thc t u b  Giai đoạn từ năm 2002-2010: Tuy nhiên trên 2002-  2phía Nam kè. [...]... động lực đẩy cát từ ngoài cửa vào lắng đọng ở phía trong khu vực cửa Đề Gi Đầm Nước Ngọt CHƢƠNG 4- PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN BỒI LẤP KHU VỰC CỬA BIỂN ĐỀ -GI KIẾN NGHỊ GI I PHÁP ỨNG PHÓ 4.1 Phân tích cân bằng bùn cát ở khu vực cửa biển Đề -Gi Đới bờ dưới tác động thường xuyên, lâu dài của các yếu tố thủy động lực dẫn tới sự biến đổi đường bờ Bờ biển bị phá hủy, vận chuyển mài mòn các vật liệu vụn hoặc trầm... cửa thông qua đầm Nước Ngọt Dưới tác dụng của các quá trình biển lục địa cửa Đề Gi thường có những biến đổi rất lớn theo chu kỳ mùa Quá trình diễn biến đường bờ tại khu vực cửa Đề Gi chia thành hai giai đoạn: Giai đoan trước khi xây dựng kè Trong thời kỳ gi mùa Đông Bắc hiện tượng xói lở xảy ra ở phía Bắc vòng cung (tức khu vực cửa Đề Gi) hiện tượng bồi lấp xảy ra ở phía Nam vòng cung (tức khu. .. đến phía Bắc 4.1.2 Đặc điểm cán cân bồi tích do yếu tố sóng biển Các quá trình biến đổi đường bờ được biểu diễn bởi cán cân bồi tích tại khu vực nghiên cứu Dưới tác động của các quá trình động lực, vật chất bờ bãi sườn ngầm bị bứt ra khỏi đáy tham gia vào quá trình vận chuyển, làm mất cân bằng bồi tích trong khu vực Tại khu vực nghiên cứu, việc tính toán cán cân bồi tích trước hết được tiến hành... xuống khu cửa Đề Gi khá nhỏ Trong khi đó, lượng bùn cát vận từ chuyển từ phía Nam lên phía Bắc đóng vai trò quan trọng gây ra bồi lấp tại khu vực cửa Đề Gi Do kè biển được xây dựng ở phía Nam cửa Đề Gi, đóng vai trò là đê chắn cát đã gi một phần cát bồi lấp ở phía Nam của kè Phần cát còn lại, tiếp tục vận chuyển lên phía Bắc tham gia vào quá trình hình thành cồn cát, gây bồi tụ phía trong cửa Đề Gi và. .. hiện tƣợng bồi lấp cửa Đề -Gi Khu vực ven biển tỉnh Bình Định, dù đã có công trình chỉnh trị, nhưng vẫn xảy ra quá trình biến động đường bờ vẫn diễn ra mạnh mẽ Các gi i pháp công trình cửa biển thực chất chỉ điều chỉnh được tương tác sông-biển mang tính cục bộ địa phương, không thể khắc phục được hoàn toàn bồi lấp trong thời gian dài Do vậy, việc nghiên cứu cần ưu tiên xem xét bố trí công trình chỉnh... của cửa Đề Gi đặc trưng bởi quá trình bồi lấp Khu vực trước cửa luồng thường bị cạn gây nên những bất lợi cho việc lưu thông trao đổi nước biển với khu vực đầm đồng thời khi mưa lũ tràn về, do sự thoát nước kém dẫn đến sự ngập lụt các khu dân cư, cơ sở sản xuất các hạ tầng kỹ thuật xung quanh đầm làm tổn hại to lớn về kinh tế Mặc dù trong khu vực nghiên cứu, điển hình hai hướng dòng chảy và. .. hưởng của gi mùa Đông Bắc, từ phía Nam lên phía Bắc do gi hướng Đông Nam Tây Nam Tuy nhiên, có thể nhận định rằng lượng bùn cát từ phía Bắc xuống không tham gia nhiều vào quá trình bồi tụ hiện tại của cửa Đề Gi Nguyên nhân chính là do mũi Vĩnh Lợi nhô ra biển đã đóng vai trò chắn dòng chảy do sóng gi vận chuyển bùn cát từ phía Bắc xuống khu vực cửa Đề Gi, tạo nên sự bồi tụ ở khu vực bờ biển... cạnh đó các gi i pháp cần nghiên cứu bổ sung làm rõ bao gồm nạo vét thường xuyên khả năng sử dụng vật liệu nạo vét cho một số mục đích khác Thực tế nạo vét trong khu vực cho thấy có lẫn một hàm lượng đáng kể bụi, sét đất nhiễm muối nên không thích hợp cho mục đích xây dựng Gi i pháp chỉnh trị ổn định cửa hiện hữu bằng cách xây dựng các công trình bảo vệ luồng là một gi i pháp phù hợp với các quy... bồi tụ phía trong cửa Đề Gi phía trước đầu kè Dựa vào việc phân tích ảnh vệ tinh số liệu đo địa hình, cũng như nghiên cứu quá trình biến động của các dải cát hình thành ở phía trong cửa Đề Gi, có thể khẳng định, hàng năm có một lượng bùn cát do sóng Đông Bắc đẩy từ phía ngoài cửa vào phía trong khu vực cửa Đề Gi, gây ra sự bồi tụ trong khu vực này Đê chắn cát hiện nay, dù đã được xây dựng nhưng... cát được đưa vào phía trong cửa Đề Gi hàng năm khoảng 4000m3/năm Tóm lại, diễn biến đường bờ trong khu vực nghiên cứu diễn ra vô cùng phức tạp, từ trước khi xây dựng kè, trong quá trình xây dựng kè, sau khi xây dựng kè Hiện tại, xu thế biến động đường bờ diễn ra chủ yếu tại cửa Đề Gi là: bồi lấp khu vực phía Nam kè, sát chân kè, bồi lấp hình thành bar cát ngầm phía trước đầu kè, tác động thủy . BỒI LẤP KHU VỰC CỬA BIỂN ĐỀ -GI, TỈNH BÌNH ĐỊNH 3.1. Các yếu tố ảnh hƣởng đến quá trình bồi lấp cửa biển Đề -Gi Bi lp ti khu vc ca bi Gi là hia. phía trong khu vc c c Ngt. CHƢƠNG 4- PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN BỒI LẤP KHU VỰC CỬA BIỂN ĐỀ -GI VÀ KIẾN NGHỊ GI I PHÁP ỨNG PHÓ 4.1. Phân
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu quá trình bồi lấp khu vực cửa đề gi tỉnh bình định và kiến nghị các giải pháp ứng phó, Nghiên cứu quá trình bồi lấp khu vực cửa đề gi tỉnh bình định và kiến nghị các giải pháp ứng phó, Nghiên cứu quá trình bồi lấp khu vực cửa đề gi tỉnh bình định và kiến nghị các giải pháp ứng phó

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn