Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý nguồn thải gây ô nhiễm môi trường nước sông nhuệ đoạn chảy qua hà nội

29 1,105 4

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,609 tài liệu

  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/02/2014, 15:38

Nghiên cứu đề xuất hình quản nguồn thải gây ô nhiễm môi trường nước sông Nhuệ đoạn chảy qua Nội Nguyễn Thị Nga Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Luận văn Thạc sĩ ngành: Khoa học môi trường; Mã số: 60 85 02 Người hướng dẫn: PGS. TS Nguyễn Mạnh Khải Năm bảo vệ: 2012 Abstract: Tổng quan về tài nguyên nước, đặc điểm kinh tế tự nhiên và kinh tế xã hội của lưu vực sông Nhuệ cũng như tình hình ô nhiễm nước sông trên thế giới và Việt Nam. Nghiên cứu môi trường nước sông Nhuệ đoạn chảy qua Nội. Điều tra thực tế hiện trạng các nguồn xả thải của các địa phương thuộc diện tích của lưu vực sông Nhuệ. Lấy các loại mẫu nước phân tích phục vụ đánh giá chất lượng nước theo tiêu chuẩn hiện hành. Đưa ra kết quả nghiên cứu và thảo luận: Thực trạng chất lượng nước sông Nhuệ; nguồn gây ô nhiễm môi trường nước lưu vực sông Nhuệ đoạn chảy qua địa phận Nội. Keywords: Khoa học môi trường; Ô nhiễm nước; Sông Nhuệ; Quản môi trường Content MỞ ĐẦU Tại Việt Nam, trong khoảng hơn 20 năm trở lại đây, nước mặt tại các thủy vực nói chung và nước mặt trong các dòng sông có sự thay đổi lớn theo chiều hướng suy giảm về chất lượng. Các sông lớn như Đồng Nai, sông Cầu, sông Đáy, sông Nhuệ… đã và đang bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi các hoạt động dân sinh và suy giảm chức năng cung cấp nước cho hoạt động sản xuất, sinh hoạt. Sông Nhuệsông cung cấp nước quan trọng cho hoạt động sản xuất nông nghiệp của nhiều địa phương. Sông Nhuệ lấy nước từ sông Hồng qua cống Liên Mạc, cấp nước tưới cho hệ thống thủy nông Đan Hoài. Bên cạnh đó sông Nhuệ còn có nhiệm vụ tiều nước cho thành phố Nội, thị xã Đông và chuyển nước cho sông Đáy tại thành phố Phủ Lý. Do đó, việc nghiên cứu, đánh giá chất lượng nước sông là cần thiết cho công tác quản môi trường nước của sông Nhuệ [7]. Trong những năm gần đây, sự phát triển kinh tế - xã hội trong lưu vực sông Nhuệ diễn ra rất mạnh mẽ, đem lại nhiều lợi ích kinh tế góp phần nâng cao đời sống cho người dân, giải quyết công ăn việc làm cho một số lượng lớn người lao động. Tuy nhiên, ngoài những lợi ích mang lại thì tình trạng ô nhiễm môi trường nói chung và môi trường nước nói riêng trong lưu vực ngày càng nghiêm trọng, dòng chảy bị hạn chế gây ảnh hưởng đến sức khoẻ cho cộng đồng dân cư sống quanh vùng. Nguyên nhân của tình trạng này là do: công tác quản Nhà nước trong thời gian qua và ý thức của một số doanh nghiệp, công dân còn hạn chế; nước thải sinh hoạt, nước thải từ hoạt động sản xuất công nghiệp, làng nghề chưa qua xử thải trực tiếp ra lòng sông; tình trạng đổ phế thải, rác thải xuống sông còn phổ biến; sông Nhuệ có tầm quan trọng lớn đối với cuộc sống của nhân dân trong lưu vực, do đó đã từ lâu đã được khai thác sử dụng [12]. Mặc dù vậy, không thể phủ nhận vai trò của sông Nhuệ đối với các địa phương trong lưu vực là: - Sông Nhuệnguồn cung cấp nước tưới và tiêu nước cho các hoạt động nông nghiệp. - Sông Nhuệ là nhánh sông phân lũ cho hệ thống sông Hồng trong mùa lũ. - Sông Nhuệnơi tiêu thoát nước thải cho thành phố Nội. Nhận thấy vai trò quan trọng của hệ thống sông Nhuệ đối với sự phát triển kinh tế bền vững của thành phố Nội và các tỉnh phía nam sông Nhuệ như Nam, Nam định, Ninh Bình cũng như để có cơ sở đề xuất các giải pháp quản lý, giải pháp kỹ thuật nhằm cải thiện chất lượng nước sông Nhuệ, tôi đã chọn đề tài: “Nghiên cứu đề xuất hình quảnnguồn thải gây ô nhiễm môi trường nước sông Nhuệ đoạn chảy qua Nội”. Đề tài được chọn với mục đích nghiên cứu, đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường nước sông Nhuệ đoạn chảy qua Nội. Qua đó đề xuất hình quản nguồn thải đổ vào sông Nhuệ, đề xuất một số giải pháp để tăng cường hiệu quả của công tác quản môi trường nước sông Nhuệ nhằm quản môi trường nước lưu vực sông Nhuệ tại Nội theo định hướng phát triển bền vững. Chƣơng 1 - TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1. Tổng quan về tài nguyên nƣớc 1.1.1. Tổng quan về tài nguyên nước trên thế giới 1.1.2. Tổng quan về tài nguyên nước Việt Nam 1.2. Tổng quan về tình hình ô nhiễm nƣớc sông trên thế giới và Việt Nam 1.2.1. Tình hình ô nhiễm nước sông trên thế giới 1.2.2. Tình hình ô nhiễm nước sông Việt Nam 1.2.2.2. Môi trường nước sông tại vùng KTTĐ miền Trung 1.2.2.3. Môi trường nước sông tại vùng KTTĐ phía nam 1.3. Khái quát một số đặc điểm tự nhiên và kinh tế xã hội lƣu vực sông Nhuệ 1.3.1. Điều kiện tự nhiên 1.3.1.1. Vị trí địa và diện tích 1.3.1.2. Đặc điểm địa hình 1.3.1.3. Đặc điểm khí hậu, thủy văn 1.3.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 1.3.2.1. Dân số 1.3.2.2. Đô thị hóa 1.3.2.3. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 1.3.2.4. Giáo dục, y tế, văn hóa Chƣơng 2 - ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Đối tƣợng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứumôi trường nước sông Nhuệ đoạn chảy qua Nội được thể hiện trong hình 2.1 bản đồ lưu vực sông Nhuệ. 2.2. Phạm vi nghiên cứu 2.3. Phƣơng pháp nghiên cứu 2.3.1. Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu 2.3.2. Phương pháp điều tra và khảo sát thực tế 2.3.3. Phương pháp lấy mẫu và bảo quản mẫu * Phƣơng pháp lấy mẫu và bảo quản mẫu - Phương pháp và dụng cụ lấy mẫu - Phương pháp bảo quản mẫu 2.3.4. Phương pháp phân tích các thông số ô nhiễm 2.3.5. Phương pháp đánh giá chất lượng nước 2.3.5.1. Đánh giá chất lượng nước mặt và diễn biến theo mùa thông qua các chỉ tiêu riêng lẻ: pH, DO, TSS, COD, BOD5 ,NO3-, 2.3.5.2. Đánh giá chất lượng nước sông Nhuệ bằng chỉ số tổng hợp chất lượng nước WQI Trên cơ sở số liệu thu thập, chỉ số WQI của sông Nhuệ đoạn chảy qua Nội đã được tính toán như sau: - Bước 1: Tính toán WQI thông số WQI thông số (WQISI) được tính toán cho các thông số BOD5, COD, N-NH4, P-PO4 , TSS, độ đục, Tổng Coliform theo công thức như sau:  1111ipiiiiiSIqCBPBPBPqqWQI (công thức 1) Trong đó: BPi: Nồng độ giới hạn dưới của giá trị thông số quan trắc được quy định trong bảng 2.3 tương ứng với mức i. BPi+1: Nồng độ giới hạn trên của giá trị thông số quan trắc được quy định trong bảng 2.3 tương ứng với mức i+1. qi: Giá trị WQI mức i đã cho trong bảng tương ứng với giá trị BPi. qi+1: Giá trị WQI mức i+1 cho trong bảng tương ứng với giá trị BPi+1. Cp: Giá trị của thông số quan trắc được đưa vào tính toán. Bảng 2.3. Bảng quy định các giá trị qi, BPi [7] i qi Giá trị BPi quy định đối với từng thông số BOD5 (mg/l) COD (mg/l) N-NH4 (mg/l) P-PO4 (mg/l) Độ đục (NTU) TSS (mg/l) Coliform (MPN/100ml) 1 100 ≤4 ≤10 ≤0.1 ≤0.1 ≤5 ≤20 ≤2500 2 75 6 15 0.2 0.2 20 30 5000 3 50 15 30 0.5 0.3 30 50 7500 4 25 25 50 1 0.5 70 100 10.000 5 1 ≥50 ≥80 ≥5 ≥6 ≥100 >100 >10.000 Ghi chú: Trường hợp giá trị Cp của thông số trùng với giá trị BPi đã cho trong bảng, thì xác định được WQI của thông số chính bằng giá trị qi tương ứng. Tính WQI đối với thông số DO (WQIDO): tính toán thông qua giá trị DO % bão hòa. Tính toán giá trị DO bão hòa: 32000077774.00079910.041022.0652.14 TTTDObaohoa T: nhiệt độ môi trường nước tại thời điểm quan trắc (đơn vị: 0C). Tính giá trị DO % bão hòa: DO%bão hòa= DOhòa tan / DObão hòa*100 DOhòa tan: Giá trị DO quan trắc được (đơn vị: mg/l) Tính giá trị WQIDO:  iipiiiiSIqBPCBPBPqqWQI 11 Trong đó: Cp: giá trị DO % bão hòa BPi, BPi+1, qi, qi+1 là các giá trị tương ứng với mức i, i+1 trong bảng. Bảng 2.4. Bảng quy định các giá trị BPi và qi đối với DO% bão hòa [7] i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BPi ≤20 20 50 75 88 112 125 150 200 ≥200 qi 1 25 50 75 100 100 75 50 25 1 Nếu giá trị DO% bão hòa ≤ 20 thì WQIDO bằng 1. (công thứ c 2) Nếu 20< giá trị DO% bão hòa< 88 thì WQIDO được tính theo công thức 2 và sử dụng bảng 2.4. Nếu 88≤ giá trị DO% bão hòa≤ 112 thì WQIDO bằng 100. Nếu 112< giá trị DO% bão hòa< 200 thì WQIDO được tính theo công thức 1 và sử dụng bảng 2.4. Nếu giá trị DO% bão hòa ≥200 thì WQIDO bằng 1. Tính giá trị WQI đối với thông số pH Bảng 2.5. Bảng quy định các giá trị BPi và qi đối với thông số pH [7] I 1 2 3 4 5 6 BPi ≤5.5 5.5 6 8.5 9 ≥9 qi 1 50 100 100 50 1 Nếu giá trị pH≤5.5 thì WQIpH bằng 1. Nếu 5,5< giá trị pH<6 thì WQIpH được tính theo công thức 2 và sử dụng bảng 2.5 Nếu 6≤ giá trị pH≤8,5 thì WQIpH bằng 100. Nếu 8.5< giá trị pH< 9 thì WQIpH được tính theo công thức 1 và sử dụng bảng 2.5 Nếu giá trị pH≥9 thì WQIpH bằng 1. - Bước 2. Tính toán WQI Sau khi tính toán WQI đối với từng thông số nêu trên, việc tính toán WQI được áp dụng theo công thức sau: 3/121512151100cbbaapHWQIWQIWQIWQIWQI Trong đó: WQIa: Giá trị WQI đã tính toán đối với 05 thông số: DO, BOD5, COD, N-NH4, P-PO4 WQIb: Giá trị WQI đã tính toán đối với thông số TSS WQIc: Giá trị WQI đã tính toán đối với thông số Tổng Coliform WQIpH: Giá trị WQI đã tính toán đối với thông số pH. Ghi chú: Giá trị WQI sau khi tính toán sẽ được làm tròn thành số nguyên. - Bước 3. So sánh chỉ số chất lượng nước đã được tính toán với bảng đánh giá Sau khi tính toán được WQI, sử dụng bảng xác định giá trị WQI tương ứng với mức đánh giá chất lượng nước để so sánh, đánh giá, cụ thể như sau: Bảng 2.6. Đánh giá chất lƣợng nƣớc theo WQI [7]. Giá trị WQI Mức đánh giá chất lƣợng nƣớc 91 - 100 Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt 76 - 90 Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử phù hợp 51 - 75 Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác 26 - 50 Sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác 0 - 25 Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử trong tương lai 2.3.6. Phương pháp có sự tham gia của cộng đồng Phương pháp này giúp thu thập, cập nhật thêm những thông tin chưa có tài liệu thống kê, hoặc muốn lấy ý kiến từ cộng đồng hoặc các đối tượng có liên quan. Sử dụng phương pháp này để thu thập các thông tin liên quan đến sản xuất và vấn đề môi trường của các quận, huyện trên lưu vực sông Nhuệ. 2.3.7. Phương pháp phân tích và xử số liệu. Phân tích, đánh giá các số liệu sẵn có, các số liệu phân tích được. Tổng hợp các số liệu đó để đưa ra đánh giá chính xác và đầy đủ. Các số liệu thu thập được tập hợp và xử trên phần mềm Microsoft office excel 2003. Kết quả phân tích nước mặt được so sánh với QCVN 08:2008/BTNMT (cột B1) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. Chương 3 - KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1. Thực trạng chất lƣợng nƣớc sông Nhuệ 3.1.1. Đánh giá chất lượng nước mặt và diễn biến chất lượng nước theo mùa mưa và mùa khô thông qua các chỉ tiêu riêng lẻ Để đánh giá chất lượng nước mặt và diễn biến theo mùa mưa và mùa khô, đề tài tiến hành nghiên cứu đánh giá 12 chỉ tiêu tại 16 vị trí trên sông Nhuệ. *Chỉ tiêu pH: Giá trị pH đặc trưng cho độ axit/bazơ của nước 7,37,357,47,457,57,557,67,651 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16VTLMpHpH Hình 3.1. Nồng độ pH tại một số điểm quan trắc pH6,86,977,17,27,37,47,57,61 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16VTLMMùa mưa Mùa khô Hình 3.2. Diễn biến nồng độ pH theo mùa Theo chỉ tiêu riêng lẻ: qua hình 3.1 cho thấy giá trị pH của nước sông Nhuệ thể hiện đặc trưng kiềm nhẹ, dao động trong khoảng từ 7,0 đến 7,4. Tại tất cả các vị trí giá trị pH đều đạt QCVN 08:2008/BTNMT (loại B1) Theo mùa: qua hình 3.2 cho thấy giá trị pH mùa mưa thấp hơn mùa khô và có giá trị gần với pH trung tính, ngược lại mùa khô giá trị pH mang tính kiềm nhẹ hầu hết các điểm quan trắc và thể hiện đặc trưng kiềm nhẹ. *Chỉ tiêu DO: Thể hiện hàm lượng ôxi hòa tan trong nước mg/l012341 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16VTLMDODOQCVN 08:2008/BTNMT Hình 3.3. Nồng độ DO tại các điểm quan trắc DO012345671 3 5 7 9 11 13 15VTLMmg/lMùa mưa Mùa khô Hình 3.4. Diễn biến nồng độ DO theo mùa Theo chỉ tiêu riêng lẻ: qua hình 3.3 hàm lượng DO tại tất cả các vị trí quan trắc đều thấp hơn quy chuẩn cho phép quy định bởi QCVN 08:2008/BTNMT loại B1 (>4), dao [...]... và Môi trường (2006), Báo cáo môi trường quốc gia 2006, Bộ Tài nguyên và Môi trường 2 Bộ Tài nguyên và Môi trường (2008), Báo cáo môi trường quốc gia 2008, Bộ Tài nguyên và Môi trường 3 Bộ Tài nguyên và Môi trường (2008), QCVN 08:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về về chất lượng nước mặt, Bộ Tài nguyên và Môi trường 4 Bộ Tài nguyên và Môi trường (2009), Báo cáo tình hình xử ô nhiễm môi trường, ... Việt Nam, Nhà xuất bản Giáo dục, Nội 12 Sở Tài nguyên và Môi trường Nội (2010), Đề án quản bảo vệ môi trường, quản sử dụng đất đai lưu vực sông Nhuệ 13 Lê Trung Tuân (2005), Quản tổng hợp lưu vực sông trên thế giới và những vấn đề cần nghiên cứu khi đề xuất hình quản lưu vực sông Việt Nam”, Nông nghiệp&Phát triển nông thôn, Viện khoa học Thủy lợi 14 Tổng cục Môi trường, 2011... trường, ô nhiễm các dòng sông tại các vùng kinh tế trọng điểm, Bộ Tài nguyên và Môi trường 5 Nguyễn Mạnh Chung (2009), Đánh giá ô nhiễm nướcquản các nguồn gây ô nhiễm lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy, Đồ án tốt nghiệp ngành thuỷ văn môi trường, Trường Đại học Thủy lợi, Nội 6 Nguyễn Văn Cừ và nnk (2005), Xây dựng đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy, Báo cáo tổng kết đề án... nước rất xấu, cần có biện pháp xử nhằm nâng cao chất lượng nước sông 3.2 Nguồn gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc lƣu vực sông Nhuệ đoạn chảy qua địa phận Nội 3.2.1 Nước thải sinh hoạt Lượng nước thải sinh hoạt với tỷ lệ đóng góp lớn, tải lượng các chất ô nhiễm hữu cơ cao đã làm cho chất lượng nước sông Nhuệ và một số đoạn của sông Đáy bị ô nhiễm hữu cơ nghiêm trọng Tính riêng Nội, lượng nước thải. .. số chất lượng nước, Quyết định số 879/QĐ-TCMT ngày 01 tháng 7 năm 2011 của Tổng cục trưởng tổng cục Môi trường 15 Trung tâm quan trắc và phân tích Tài nguyên môi trường Nội (2011, 2012), Báo cáo quan trắc môi trường lưu vực sông Nhuệ- Đáy, Nội 16 Trung tâm quan trắc và phân tích Tài nguyên môi trường Nội (2012), Báo cáo tổng hợp khảo sát kiểm soát ô nhiễm môi trường các cụm côn nghiệp vừa... thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy, công tác quản môi trường nước lưu vực sông Đáy - sông Nhuệ đã đạt được nhiều kết quả khả quan nhưng cũng gặp phải không ít khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện KIẾN NGHỊ Phát triển kinh tế - xã hội phải đi đôi với bảo vệ môi trường, đảm bảo phát triển bền vững Các địa phương trong lưu vực sông Nhuệ trên địa bàn thành phố Nội cũng... nhiễm môi trường đối với các làng nghề, kiểm tra việc thực hiện các đề xuất trong báo cáo Đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Qua kết quả nghiên cứu nhận được trên phạm vi nghiên cứu của đề tài, có thể đưa ra một số kết luận sau: 1 Lưu vực sông Nhuệ là một trong những lưu vực sông lớn của nước ta; có điều kiện tự nhiên, môi trường. .. 80%, phần còn lại là từ các cơ sở sản xuất công nghiệp 3.3 Đề xuất hình quản nguồn thải vào sông Nhuệ 3.3.1 Kiểm soát chất lượng nước liên vùng nhằm đảm bảo chức năng của sông - Yêu cầu đối với việc khai thác các công trình thuỷ lợi + Hệ thống công trình thuỷ lợi sông Nhuệ với tổng chiều dài 113,6 km, trong đó có sông Nhuệ đoạn chảy qua Nội dài 74 km và các sông nhánh La Khê, Vân Đình, Duy Tiên... Cơ sở để điều hành:  Nguyên tắc + Giảm nhẹ tải lượng ô nhiễm cho sông Nhuệ bằng cách giảm tải lượng ô nhiễm từ các nguồn thải vào sông nhuệ + Tăng cường khả năng pha loãng nước sông Hồng vào sông Nhuệ  Quy trình điều hành việc vận hành - Giảm tải lượng ô nhiễm bằng cách điểu chỉnh cống Thanh liệt, mở bơm Yên Sở bơm nước sông Hồng vào sông Nhuệ 3.3.4 Tăng cường quá trình pha loãng nước sông 3.3.5 Các... tổng lượng nước thải sinh hoạt trong lưu vực sông Cùng với mật độ dân số trung bình của Nội, quá trình gia tăng dân số đã dẫn đến sự gia tăng lượng nước thải Hầu hết lượng nước thải sinh hoạt đều không được xử mà đổ thẳng vào các sông, hồ Đây là một nguyên nhân quan trọng làm gia tăng ô nhiễm môi trường nước LVS Nhuệ trên địa bàn thành phố 3.2.2 Nước thải công nghiệp Lưu vực sông Nhuệ còn tiếp . thải gây ô nhiễm môi trường nước sông Nhuệ đoạn chảy qua Hà Nội . Đề tài được chọn với mục đích nghiên cứu, đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường nước sông. Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý nguồn thải gây ô nhiễm môi trường nước sông Nhuệ đoạn chảy qua Hà Nội Nguyễn Thị Nga Trường Đại học
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý nguồn thải gây ô nhiễm môi trường nước sông nhuệ đoạn chảy qua hà nội, Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý nguồn thải gây ô nhiễm môi trường nước sông nhuệ đoạn chảy qua hà nội, Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý nguồn thải gây ô nhiễm môi trường nước sông nhuệ đoạn chảy qua hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn