Nghiên cứu đa dạng sinh học của côn trùng nước ở vườn quốc gia hoàng liên, tỉnh lào cai

18 696 1

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,613 tài liệu

  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/02/2014, 15:30

Nghiên cdng sinh hc cc  n Quc gia Hoàng Liên, tnh Lào Cai Trn Tin Thc i hc Khoa hc T nhiên Luchuyên ngành: ng vt hc; Mã s: 60 42 10 ng dn: PGS. TS. Nguynh o v: 2012 Abstract: Trình bày tình hình nghiên cc trên th gii và  Vit Nam; tình hình nghiên cc  n Quc gia Hoàng Liên; mt s m t nhiên cn Quc gia Hoàng Liên, tnh thành phn loài ca côn c ti mt s sui cn Quc gia Hoàng Liên, tnh Lào Cai. Nghiên cu mt s m ca quc ti khu vc nghiên c, phân b, các ch s ng. Keywords: ng vt hc; ng sinh hc; c; n quc gia Hoàng Liên Content 1. 1. Tính cp thit c tài Côn trùng  c gi vai trò quan trng trong h c ngt và có mt hu ht trong các thy vc nc bit rt ph bin  các h thng sông, sui thuc vùng trung du, núi cao. So vi nhiu nhóm sinh vt khác, c có nhic tính ni tr ng loài, s ng cá th lc bit chúng là nhng mt xích không th thiu trong chui th Vì vy chúng tham gia tích cc trong vai trò cân bng mi quan h ng  h sinh thái thy vc. u nhy cm vi các bii cc. Vì vy hin nay, mt trong nhng nghiên cu quan trng v c là dùng ng này làm ch th chng. Trên th git nhiu thành tu nghiên cc, t vic phân lon nhng nghiên cu v tp tính, sinh thái, sinh sn, di truyn, tin   Vit Nam, trong nhc quan tâm nghiên cc bit là  cán Quc gia và các Khu bo tn thiên nhiên, nh thng sông, sui phong phú, tim c cao. góp phn tìm hiu nhóm sinh v  n hành thc hi tài  dng sinh hc ca côn tc  n Quc gia Hoàng Liên, t. 2. M tài - nh thành phn loài cc ti mt s sui cn Quc gia Hoàng Liên, tnh Lào Cai. - Nghiên cu mt s m ca quc ti khu vc nghiên ct , phân b, các ch s ng. 3. B cc lu Lum 65 trang (không k phn ph lc), m - tng quan tài liu: 16 - thi gian, cu: 9 - kt qu nghiên cu: 26 trang; kt lun và kin ngh: 2 trang, còn li là tài liu tham kho. Cùng v bng, 8 hình vi 59 tài liu tham kho ting Vit và ting Anh. - TNG QUAN TÀI LIU 1.1. Tình hình nghiên cc trên th gii Côn trc quan tâm nghiên cu t rt lâu trên th gic bit  nhc phát trit nhiu công trình nghiên cn tng b ca nhóm côn trùng này, t nhng nghiên cu v phân loi hn nhng nghiên cu v ng dng. T nhc tr thành v trung tâm trong các nghiên cu v sinh thái hc  các thy vc ngt lâu, các nhà khoa hc sm nhn ra vai trò quan trng cc trong các h m vi nghiên cu côn c m rng, các ng nghiên cu không ch dng li  vic mô t, phân lo bên ng qun th côn trùng, các mi quan h ng yêu cu ca sinh thái hc. Qua các công trình nghiên c n nay có th nh 9 b thuc nhóm Côn trùng  c: Phù du (Ephemeroptera), Chun chun (Odonata), Cánh lông (Tricoptera), Cánh úp (Plecoptera), Cánh na (Hemiptera), Cánh cng (Coleoptera), Hai cánh (Diptera), Cánh rng (Megaloptera), Cánh vy (Lepidoptera). * Nghiên cứu về bộ Phù du (Ephemeroptera) B Phù du là côn trùng có cánh c i nguyên thy, tht trong nhng t tiên ca côn trùng. Các loài thuc b c mô t t rt sm. Công trình nghiên cu tiên v phân loi hc Phù du là ca nhà t nhiên hc ni ting Lineaus (1758). A.E. Eaton có th  ca phân loi hc v Phù du. i Phù du n các bc phân loi ging (group, series, section), tr  cho phân loi hc hin i [28]. Nghiên cu v Phù du thc s phát trin mnh m vào th k n hình là các công trình nghiên cu ca Ulmer, Navás, Lestage, Needham và cng s [11c hin n l xây dng cây phát sinh loài ca Phù du và h thng phân lon h. Mt s  n t công trình c sung nhng dn liu mi và chia Phù du thành hai phân b Panota và Schistonota. Tip sau công trình nghiên cu mang  c ngot này h thng phân lo    c hoàn chnh bi các nghiên cu ca Kluge (1989, 1995, 1998, 2004), Mc Cafferty (1991, 1997) và nhiu nhà nghiên cu v n nay trên toàn th gic mô t thuc 42 h ng ca b Phù du. Các nghiên cu v c bit là phân loi hc vn, vn còn nhic mô t, nht là  các khu vc nhii [18]. Ngoài các công trình nghiên cu v m phân loi ca Phù du, nhiu nhà khoa hc còn quan tâm nghiên cn các khía cthái hng vt. G cn kh  dng Phù du là sinh vt ch th chc vì nhiu loài thuc b Phù du rt nhy cm vi s bi i c   t s công trình ca Landa và Soldan (1991), Bufagni (1997) [44]. * Nghiên cứu về bộ Chuồn chuồn (Odonata) Chun chun thut ngay t n thiu trùng sc cho    ng thành. B Chun chu c chia thành 3 phân b là: phân b Anisozygoptera, phân b Zygoptera (Chun chun kim) và phân b Anisoptera (Chun chun ngô). Các nghiên cu v Chun chuc bu t khong cui th k i sang th k 20 Chun chun mi ngày càng nhc chú ý nhia các nhà nghiên cu phân loi hc và sinh thái hc. Ngoài các công trình nghiên cu v phân loi hc còn có nhng công trình nghiên cu v Sinh hc, Sinh thái hc và Tp tính sinh hc ca Corbet (1999), Silsby (2001) [5]. Các công trình nghiên cu này ch yu di vi giai n thinh loi có kèm theo hình v rõ ràng ti ging  vùng châu Á [1]. * Nghiên cứu về bộ Cánh úp (Plecoptera) Hin nay, trên th gii b Cánh úp c bit khong 2.000 loài và là mt trong nhng nhóm côn m nguyên thy vi nhóm có cánh hin nay. So vi khu vi thì các nghiên cu v Plecoptera  khu vc nhii vn còn ít (Sheldon và Theischinger, 2009) mc dù các khu vc này có m  ng ca Plecoptera rt cao (Zwick, 2000). Morse J. C., Yang Lianfang & Tian Lixin (1994); Merritt & Cummins (1996) khi nghiên cu khu h Cánh úp  Trung Quc và Bc M, các tác gi nh loi ti ging thiu trùng ca b này,  cho vinh loi các loài thuc b Cánh úp  Trung Quc và Bc M sau này [39]. * Nghiên cứu về bộ Cánh lông (Trichoptera) Cánh lông là mt trong nhng b có s ng loài phong phú. Nhng nghiên cu v h thng phân loi bc cao ca b c thc hin bp tc c b sung và hoàn thin bi Morse (1997) [29]. n hing nghiên cu t c dng là các loài thuc nhiu nhà khoa hc quan tâm tìm hi  n u trùng xut hi s u ca Wiggins (1996) [29].  khu vc Bc M, Merritt R. nh loi ti ging ca b Cánh lông  c giai n ng thành [38]. * Nghiên cứu về bộ Cánh rộng (Megaloptera) B Cánh rc xem là nhóm côn trùng nguyên thy trong nhóm côn trùng bin thái hoàn toàn. Hin nay, b Cánh rng có khoc bit trên th gii và chia thành hai h là: ng thành  cng hon u trùng li sng vt [39]. * Nghiên cứu về bộ Cánh cứng (Coleoptera) B Cánh cng là b ln nht trong ging vt. Hin nay, s loài thuc b côn trùng này vào khon 350.000 loài và khong 10.000 thuc [39]. Theo các kt qu nghiên cu nhóm sng nht  khu h sui vùng nhit i. Hin nay, các công trình nghiên cu v b Cánh cng tp trung vào phân loi hc, sinh thái hc, tin hóa. Wu và cng s nh  Trung Quc có 601 loài, Sato (nh loi c 311 loài  Nht Bnh  Úc có khophân loc 1.143 loài  khu vc Bc M thuc b Cánh cng [39]. * Nghiên cứu về bộ Hai cánh (Diptera) Các nghiên cu v b c rt nhiu các nhà khoa hc công bc bit là các công trình nghiên cu ca Alexander (1931), Mayer (1934), Zwich & Hortle (1989) [38i vi khu vng hp mt danh l v thành phn loài ca b Hai cánh  min  - nh loi ti h và ging hin nay ch yu thc hinh loc xây dng bi Harris (1990) [39]. * Nghiên cứu về bộ Cánh nửa (Hemiptera) Hin nay, trên th gi    c trên 4.000 loài thuc b Cánh na sng  c c châu Á có s ng loài chic bit có rt nhiu gic hu, thm chí có c nhng phân h c hu  khu vc này (Andersen, 1982; Spence & Andersen, 1994) [40]. B Cánh na bao gm 3 phân b: Gerromorpha, Nepomorpha và Leptopodomorpha. Phân b Gerromorpha gm hu ht nh côn trùng sng trên b mt cc. Trong phân b này, có hai h ln là Velliidae (trên th gii có khong 850 loài) và h Gerridae (khong 700 loài) (Chen và cng s, 2005). * Nghiên cứu về bộ Cánh vảy (Lepidoptera) Trong b Cánh vy ch có mt s loài thuc h Pyralidae, Pyraustidae và Crambidae sng  c.  châu Á, các nghiên cu v Lepidoptera ch yu là v phân loi h nghiên cu ca Rose & Pajni (1987), Habeck & Solis (1994) và Munroe (1995) [38]. Trong các nghiên cu này, các tác gi nh loi c th ti loài.  * Nghiên cứu về bộ Phù du (Ephemeroptera)  ,  (1921, 1924),  mt loài mi ca b Phù du cho khoa hc, da vào mu v  bo  hai loài Ephemera longiventris và Ephemera innotata,  u vc  min Bc Ving Ngc Thanh (1980), nh khu h Phù du  Bc Vit Nam bao gm 54 loài, 29 ging thuc 13 h khác nhau.  10 loài mi thuc h c t mt s sui, cho khu h Ephemeroptera  Vi     p thêm 2 ging là Asionurus và Trichogeniella. Nguyen Van Vinh and Yeon Jae Bae (2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008) nghiên cu t s n Quc gia c   t các kt qu v các loài Ephemeroptera  Vit Nam,  sung danh sách thành phn loài, mô t các loài mnh loi ti loài [42] [43] [45] [46] [47] [48] [49]. Nguynh (2c 102 loài thuc 50 ging và 14 h Phù du  Vit Nam. Trong nghiên cu này, tác gi nh loi và mô t m hình dng ngoài ca các loài thuc b Phù du  Vit Nam [43]. * Nghiên cứu về bộ Chuồn chuồn (Odonata) B Chun chun  Vic nghiên cu lu tiên vào nhu thp niên 90 ca th k i thi Pháp thuc bi mt s nhà nghiên ci Pháp. Nguyn Xuân Quýnh và cng s (2001), khi xây dnh long vng c ngt ng gp  Vinh loi ti h ca b Chun chun [7]. NguyVnh và cng s (2001), trong nghiên cu khu h c  n Quc 26 loài thuc 12 h ca b Chun chun  khu vc này. * Nghiên cứu về bộ Cánh úp (Plecoptera)  Vit Nam, nhng nghiên cu v b c quan tâm nghiên cu trong thi gian gn . Cao Th nh loi ti loài Cánh úp  Vit Nam. Công  khoa hc cho các nghiên cu v b Cánh úp  c ta [24]. Nguynh và cng s (2001), khi nghiên cu v c  n Qunh loi các loài thuc b Cánh úp. Kt qu cho thy s loài Cánh úp  n Quo là 12 loài thuc 3 h [12]. * Nghiên cứu về bộ Cánh lông (Trichoptera)  Vit Nam, b c nghiên cu t rt sm. Nhng tài liu v c xut bn bi các nhà phân loi h n t  c châu Âu. May (1995-1998) và Malicky (1994, 1995, 1998), mô t các loài thuc các h khác nhau t các mu vc  mt s vùng ca Vit Nam. Nguynh và cng s nh loc 23 loài thuc 16 h ca b Cánh lông  n Quo khi nghiên cu v c ti khu vc này [2]. c Huy (2005) mô t m hình dng, cu to ngoài ca các loài Cánh lông  Vit Nam dn u trùng [7]. * Nghiên cứu về các bộ Cánh cứng, bộ Hai cánh, bộ Cánh nửa, bộ Cánh vảy và bộ Cánh rộng  c ta, các công trình nghiên cu v b Cánh cng (Coleoptera), Hai cánh (Diptera), b Cánh vy (Lepidoptera) và b Cánh rng (Megaloptera) còn tn mn. Các nghiên cng không tp trung vào mt b c th i các công trình nghiên cu v khu h c nói chung nnh (2001) nghiên cu  n Quo [42]; Cao Th Kim Thu, Nguynh và Yeon Jae Bae (2008) nghiên cu  n Quc gia Bch Mã [26], Nguyn Xuân Quýnh và cng s nh long vt không c ngng gp  Vit Nam [7]. Trc (2008), mô t  và chi tit hình dng ngoài ca các loài thuc h Gerridae  Vi khoa hc cho các nghiên cu v b Cánh na  c ta [59]. iên  ,  ,  ,    c. Nguy  u tra thành phn loài Phù du  mt s sui ti Sapa, tc 53 loài thuc 31 ging và 11 hng thc 10 loài ghi nhn mi cho khu h côn trùng ca Vit Nam [13]. Ngoài ra còn phi k n nhng nghiên cu khác ca: Nguy  nghiên cu v thành phn loài Phù du ti sung Hoa, Sapa; Jung S.W et al. (2006) nghiên cu v c  mt s sui khu vc Sapa; Nhâm Th u v ng thành phn loài ca 3 b c ti sung Hoa, Sapa; Phm Th Thúy Hng (2010), nghiên cu thành phn loài, phân b cùa Phù du ti mt s sui thun Quc gia Hoàng Liên.  1.4.1.   Q ,  22°9- 23°30 103°00 - 103°59k.  m 6 : ,  , ,  ,  , Uyên,  .  VQ 51.803 ha.  29.848 ha,   -  [10]. 1.4.2.   2000  - Nam.   .  g , ,  [10]. 1.4.3.  H -  , amphibolit, filit, ,   ( , 1999).  ,  ,  ,  ,  ,  , ,  (50 - 120cm), , ,  [10]. 1.4.4.    ,  .  . 85%,  20 - 30 mm.  100 - 135 Kcal/cm2/.  13 - 21°C,  Tây,  . -3°C.  , ,  .   3  10,  7 (454,3mm)  8 (453,8mm) (, 2008) [10]. 1.4.5.   ,    : -  3  : Phanxipan,  ,  . -  :  , .   ng Liên, Pa,  [6]. C-   Thi gian tin hành nghiên cc thc hin t n tháng 12/2012. Mu vt s dng trong nghiên cc thc hiu tra ngoài tha tin hành t ngày 22/04/2011 u tra thuc khu v n Quc gia Hoàng Liên, tnh Lào Cai.  Chúng tôi tin hành thu mu tm nghiên cu thuc h thng sui chính cn Quc gia Hoàng Liên, tm thu m th t t n S16. 2.3.   2.3.1.   Mc trong t thu mu vào tháng 4 - 2011 tm thu mu thuc mt s sui ca n Quc gia Hoàng Liên, tnh Lào Cai.  * Phương pháp nghiên cứu ngoài tự nhiên Tc khi thu mu, chúng tôi tit s ch s thy lý, hóa hc cc ti khu vc nghiên cu b tiêu WQC - 22A, TOA, Japan. Quá trình thu mnh tính bng vt ao (Pond net) và vt cm tay (Hand net). Thu mng bng cách s di Surber c mi 0,2mm). i vi mng, s di Surber ly 2 mu: 1 mu  ng và 1 mu  c chy. * Phương pháp phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm: Phân loi mu vt: mu vc phân lonh loc công b trong và ngoài c. 2.3.3.  Các ch s ng sinh hc s d tài là: ch s Shannon - Weiner (ch s  s Margalef (ch s d). Ngoài ra còn s dng ch s  (DI) và ch s ng Jacca - Sorensen (K).  S liu thu thc x lý qua bng bi  th biu din s ng và bing s ng. Các s lic x lý bng phn mm Microsoft office exel 2007 và phn mm Primer 6. -   c khi thu mu, chúng tôi tinh mt s ch s thy lý, hóa hc cc ti các u tra bng máy WQC - 22A, TOA, Japan. Kt qu cho thy: cm thu mc ký hiu t n S16 v cao gim dm S1 cao nht (1901m S16 thp nht (734m so vi mc bi rng ca mc ch bng khong 51 - 82 rng ca sui. N ng t 10, 34  15,76   ng gim d cao ca sung t 7,16  9,66, pH thp nht  S3 vi giá tr là 7,16 và cao nht  S10 vi giá tr là 9,66. Kt qu còn cho thy, khi càng lên cao nhi c càng gim rõ rt. y, nhi cc t l nghch v cao ca sui, bi khi các sui  cao gim dn thì nhi cc l  Kt qu phân tích mu vc ti khu vc nghiên cc 186 loài ca 145 ging thuc 56 h ca 9 b c. S c ti khu vc nghiên cu gia các b khác nhau rõ rt. Trong 9 b c, b Phù du c s ng loài nhiu nht vi 57 loài (30,6%), tip theo là b Cánh lông c 36 loài (19,4%), b Chun chun và b Cánh cng c 20 loài (10,8%), b Cánh na vi 18 loài (9,7%), b Hai cánh có 17 loài (9,1%), b Cánh úp vi 16 loài (8,6%), cui cùng là b Cánh rng và b Cánh vy u ch thu c duy nht 1 loài (0,5%).  ng loài cc ti khu vc nghiên cu, chúng tôi phân tích kt qu thành phn loài ca tng b.  B Phù du là mt trong s các b có thành phn loài phong phú nht ti khu vc nghiên cu. Kt qu nghiên cc 57 loài thuc 28 ging ca 7 h.  m ging, nhn thHeptageniidae và h Baetidae là hai h chi nht khi lt có 9 ging và 8 ging. Riêng hai h nm 60,7% trong tng s gic ti khu vc nghiên cu.   Ephemerellidae có 5 ging chim 17,9%,  3 ging (10,7%). Các h u có 1 ging duy nht chim (3,2%). 3 Kt qu phân tích mc tn Qunh 20 19 ging và 9 h. Gia các h khác nhau ca b Chun chun có s khác nhau rõ rt v s ng gi s ng loài.  m ging, nhn th  vi 5 ging.  m: Macromiidae, Calopterygidae, Chlorocyphidae, Euphaeidae, Platystictidae có 2 ging. Các h u có 1 ging duy nht. Thành ph    c t  m nghiên cu tp chung ch yu  2 h Gomphidae và Macromiidae chim gn mt na tng s loài.                Leuctridae có 2 loài, tPeltoperlopsis sp.    trong Gyrinidae (2 loài)  Qua quá trình                Protohermes sp.  [...]... cần mở rộng phạm vi nghiên cứu để có được số liệu hoàn chỉnh hơn về đa dạng sinh học của côn trùng nước Vườn Quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai References Tài liệu tiếng Việt 1 Đỗ Mạnh Cương (2004), Nghiên cứu Đa dạng sinh học khu hệ Odonata khu vực Mã Đà, Cát Tiên - Tỉnh Đồng Nai, Luận văn Thạc sỹ Sinh học, Trường Đại học Khoa học tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội 2 Nguyễn Văn Hiếu, Nghiên cứu đa dạng. .. dạng sinh học côn trùng nước Vườn Quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, Luận văn Thạc sỹ Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội 3 Phạm Thị Thúy Hồng (2010), Nghiên cứu thành phần loài, phân bố của Phù du ( Ephemeroptera, Insecta) tại một số suối thuộc Vườn Quốc gia Hoàng Liên , tỉnh Lào Cai, Luận văn thạc sĩ khoa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà... số đa dạng sinh học Shannon - Weiner (H’) đạt giá trị trung bình là 3,59 ± 0,17 Nhìn chung, đa dạng của quần xã côn trùng nước tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên, Lào Cai mức độ tốt 3.5 Phân bố côn trùng nƣớc theo tính chất của thủy vực Tại mỗi điểm nghiên cứu, chúng tôi lựa chọn nơi nước chảy và nước đứng để thu mẫu Kết quả nghiên cứu cho thấy, tất cả các điểm nghiên cứu số lượng loài nơi nước chảy... cá thể của côn trùng nước nơi nước chảy luôn luôn lớn hơn so với nơi nước đứng Đề nghị 1 Trong nghiên cứu này nhiều loài côn trùng nước chưa xác định được tên khoa học cụ thể Chính vì vậy cần có các nghiên cứu về phân loại học sâu hơn nữa đối với các bộ của côn trùng nước 2 Do thời gian còn hạn hẹp nên nghiên cứu mới chỉ điều tra về thành phần loài và đặc điểm của quần xã côn trùng nước một số... điểm nghiên cứu dao động từ 7,7 ± 5,0 đến 22,6 ± 13,9 cá thể/0,25m2 4 Mức độ đa dạng của côn trùng nước tại một số con suối của Vườn Quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai mức độ tốt Chỉ số đa dạng sinh học Shannon - Weiner (H’) đạt giá trị trung bình là 3,59 ± 0,17 Chỉ số phong phú loài Magalef (d) đạt giá trị trung bình là 5,22 ± 0,39 Chỉ số loài ưu thế trung bình (DI) giữa các khu vực nghiên cứu có... Phương Lan (2007), Nghiên cứu đa dạng thành phần loài của 3 bộ côn trùng nước: bộ Phù du (Ephemeroptera), bộ cánh úp (Plecoptera) và bộ cánh lông (Trichoptera) tại suối Mường Hoa, Sapa, Lào Cai, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 5 Đặng Quốc Quân (2008), Đa dạng về bộ Chuồn chuồn (Odonata - Insecta) tại Vườn Quốc gia Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp,... học Vườn Quốc gia Hoàng Liên, Nhà xuất bản nông nghiệp, Hà Nội 11 Hoàng Đình Trung (2012), Nghiên cứu thành phần loài, phân bố và vai trò chỉ thị môi trường của ba bộ côn trùng nước (Bộ Phù du, Bộ Cánh úp và Bộ Cánh lông) vùng Bạch Mã - Hải Vân, Luận án Tiến sỹ Sinh học, Trường Đại học Huế 12 Nguyễn Văn Vịnh (2004), “Dẫn liệu về Phù du (Ephemeroptera: Insecta) suối Thác Bạc, Vườn Quốc gia Tam Đảo,... chảy là 173 ± 23,60; nơi nước đứng là 50,13 ± 20,24 Như vậy là số cá thể côn trùng nước nơi nước chảy chiếm ưu thế hơn nhiều so với nơi nước đứng KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Kết luận 1 Kết quả phân tích mẫu vật thu được tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai đã xác định được 186 loài thuộc 145 giống, 56 họ của 9 bộ côn trùng nước Trong đó bộ Phù du có số loài lớn nhất với 57 loài (30,6%), tiếp đến là... gặp Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội 8 Nguyễn Xuân Quýnh và cộng sự (2004), Giám sát sinh học môi trường nước ngọt bằng động vật không xương sống cỡ lớn, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội 9 Đặng Ngọc Thanh, Thái Trần Bái, Phạm Văn Miên (1980), Định loại động vật không xương sống nước ngọt bắc Việt Nam, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật 10 Nguyễn Nghĩa Thìn (2008), Đa dạng sinh học Vườn. .. Thạc sỹ Sinh học, Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 6 Nguyễn Văn Quân (2006), Góp phần nghiên cứu thành phần loài bộ Phù du (Ephemeroptera) tại suối Mường Hoa, Sa pa, Lào Cai, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 7 Nguyễn Xuân Quýnh, Clive Pinder, Steve Tilling (2001), Định loại các nhóm động vật không xương sống nước . hc Quc gia Hà Ni. 2. Nguyu, Nghiên cứu đa dạng sinh học côn trùng nước ở Vườn Quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, Luc s Sinh hi. Nguy Đa dạng sinh học Vườn Quốc gia Hoàng Liên, Nhà xut bn nông nghip, Hà Ni. 11     Nghiên cứu thành phần loài,
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đa dạng sinh học của côn trùng nước ở vườn quốc gia hoàng liên, tỉnh lào cai, Nghiên cứu đa dạng sinh học của côn trùng nước ở vườn quốc gia hoàng liên, tỉnh lào cai, Nghiên cứu đa dạng sinh học của côn trùng nước ở vườn quốc gia hoàng liên, tỉnh lào cai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn