Kết quả áp dụng địa vật lý phục vụ nghiên cứu đánh giá nguyên nhân, cơ chế nứt sụt đất ở khu vực huyện thanh ba, tỉnh phú thọ; đề xuất giải pháp phòng tránh

23 305 0

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,619 tài liệu

  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/02/2014, 15:24

  i hc Khoa hc T nhiên  ngành: ; 60 44 61 TS.   2012 Abstract:  -   Keywords: ; ;  Content MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của luận văn  ô và là  2      ,    :  ,   . 2. Mục đích nghiên cứu - nguyên nhân,  -   -    , . -  . 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu -   . -     4. Các phƣơng pháp nghiên cứu 1) . 2) . 5. Nội dung nghiên cứu - ,  -  -   -     6. Tài liệu sử dụng  : Thanh Ba,  ; , 2009.   Nam. 3 n , 2012. Liên  :   ,  1/50.   , . 7. Ý nghĩa khoa học thực tiễn của luận văn -   t  . -  hân   , ây ra . 8. Cấu trúc của luận văn a  Chương 1: Tai biến địa chất và nguyên nhân, chế hình thành tai biến nứt sụt đất. Chương 2: Các phương pháp nghiên cứu tai biến nứt sụt đất. Chương 3: Đặc điểm nứt sụt đất huyện Thanh Ba trên sở giải đoán địa vật và các giải pháp phòng tránh.  2009-2011 -   -NCVCC   c   hvà Công n .    -  hgia Hà lý   c    h và Công n    h   . 4  TAI BIẾN ĐỊA CHẤT VÀ NGUYÊN NHÂN, CHẾ HÌNH THÀNH TAI BIẾN NỨT SỤT ĐẤT 1.1. Tai biến địa chất liên quan đến vận động lớn của Trái đất [Nguồn:Cục địa chất Hoa Kỳ]  , sóng .  ( , , ) . N    1.2. Tai biến địa chất liên quan với các tai biến khí hậu và môi trƣờng [Nguồn: Cục địa chất Hoa Kỳ]    t  L quét        60%.  1.3. Tai biến địa chất tính cục bộ, địa phƣơng [Nguồn: Cục địa chất Hoa Kỳ]  5    X 1.4. Tai biến lún, nứt sụt đất [Nguồn: Cục địa chất Hoa Kỳ]  ,  ,    1.4.1. Nguyên nhân dẫn đến lún, nứt sụt đất   sinh. a. Nứt sụt đất do phá hủy kiến tạo: ,   b. Nứt sụt đất do phá hủy tại chỗ:  - karst). - karst). -  c. Nứt sụt đất do các yếu tố ngoại sinh ra. , 1.4.3. Các tác hại tai biến nứt sụt đất 6               ,  .  7  CÁC PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TAI BIẾN NỨT SỤT ĐẤT 2.1. Khái quát  2)  . pháp: Nhóm 1 là      2.2. Khả năng ứng dụng của các phƣơng pháp địa vật      [Smith, D.L. and Randazzo, A.F., 2003].   ph3     tính  -6 ranh                       8 . K      2.3. Các phƣơng pháp điện và điện từ    mà còn tính ,       2.3.1. Phương pháp điện trở suất P   toán h div, grad  -  = 1/ Om.mx, y, z; U - x, y, z; I - - xs, ys, zs; V-  Tuy n  Quy   )()()(),,(),,(ssszzyyxxVIzyxgradUzyxdiv (2.1) 9  -   EM, Ohmmeter,  (Wait, 1992, Zhdanov, 2009, ). 2.3.2. Phương pháp điện từ dùng thiết bị ERA . P  RA d           ,Tuy nhiên    . 10  ĐẶC ĐIỂM NỨT SỤT ĐẤT HUYỆN THANH BA TRÊN SỞ GIẢI ĐOÁN ĐỊA VẬT VÀ CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG TRÁNH 3.1. Đặc điểm tự nhiên và điều kiện địa chất trong mối liên quan với hiện tƣợng nứt sụt đất 3.1.1. Đặc điểm tự nhiên  19.503,41 ha.  ,  ,  .   . 23,20C.  1.463mm.  84%.  1.106 ha,  720,9ha. 3.1.2. Đặc điểm địa chất khS2 3 n-r Yên (N12 13 T 3.1.3. Đặc điểm địa hnh – địa mạo  90%  ,  .  .   3.1.4. Đặc điểm ca các kiến trc đứt gy kiến tạo [...]... and mitigation measures (Tai biến sụt đất do karst Việt Nam và giải pháp phòng tránh) Proceeding of the Inter Simposium Hanoi Geoengineering 2010, Hanoi 22-23 Nov 2010, p.267 -274 4 Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu khoanh vùng dự báo sụt đất huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ; đề xuất các giải pháp phòng tránh và quy hoạch phục vụ phát triển bền vững”, Viện Địa Chất – Viện Khoa Học và Công... nhánh điện Thanh Ba là do sự sụt lún, phá hủy, lôi cuốn lớp sét pha, lớp cát chảy xuống hang đá vôi bên dƣới Diện phân bố của đới xung yếu này sẽ thể hiện trên kết quả đo vẽ bằng thiết bị điện từ 3.3 Luận giải chế, nguyên nhân nứt sụt đất Thanh Ba và đề xuất giải pháp phòng tránh 3.3.1 Nguyên nhân chính (yếu tố tự nhiên) Nguyên nhân chính xuất hiện sụt đất những khu vực này là do địa hình thấp... quyết tốt các nhiệm vụ của đề án Tài liệu nhận đƣợc từ kết quả khảo sát địa vật đã cung cấp các dữ liệu về vị trí phân bố, hình dạng các hang hốc karst ngầm đã vùi lấp cũng nhƣ dự báo các vị trí hang hốc chƣa xuất lộ Dựa trên kết quả địa vật nhận đƣợc sở giải thích nguyên nhân, chế xuất hiện các tai biến địa chất trong vùng nghiên cứu Hiện tƣợng nứt sụt đất xuất hiện là hệ quả của quá trình... trình hoạt động địa chất khác để giải thích nguyên nhân, chế xuất hiện tai biến sụt đất, nứt đấtnứt nhà cửa khu vực khảo sát 4/ Xác định quy mô, không gian phân bố cấu trúc tiềm ẩn nguy cao gây sụt đất trong phạm vi khảo sát làm sở khuyến cáo, cảnh báo mức độ nguy hiểm và đề xuất biện pháp phòng tránh phù hợp điều kiện thực tế 3.2.2 Công tác đo thử nghiệm để lựa chọn phương pháp và quy trình... hiện tai biến sụt đất rõ ràng nguyên nhân nội sinh và các tác động ngoại sinh Các phƣơng pháp điều tra, khảo sát địa chất chỉ thể đánh giá đƣợc các biểu hiện sụt đất những nơi đá vôi và hố sụt mới xuất hiện Để đánh giá các hố sụt ẩn hay đã bị vùi lấp cần tiến hành các khảo sát địa vật 3.2 Kết quả khảo sát địa vật 3.2.1 Nhiệm vụ và phạm vi khảo sát: 1/ Lựa chọn các phƣơng pháp thích hợp,... Tài liệu địa vật tại các khu vực khảo sát cho phép nhận biết đặc điểm cấu trúc phân bố các vùng đá vôi nứt nẻ, phát triển hang hốc karst Phân tích hình thái cấu trúc đá nứt nẻ, dấu vết hang hốc lộ và đã bị vùi lấp, diện phân bố chúng theo kết quả địa vật và các kết quả khảo sát địa chất, địa chất thủy văn,… cho phép luận giải sở khoa học, nguyên nhân, chế, dự báo các vùng nguy tai biến:... khảo sát đánh giá hiện trạng điều kiện địa chất và dự báo tai biến địa chất vùng Ninh Dân và khu vực lân cận trên địa bàn huyện Thanh Ba”, Bộ tài nguyên và môi trƣờng - Liên đoàn quy hoạch và điều tra tài nguyên nƣớc Miền Bắc, năm 2012 6 Báo cáo Địa chất huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (tỷ lệ 1/25000)”, Sở TN&MT Phú Thọ, năm 2005 7 Báo cáo “Điều tra, đánh giá tổng hợp tài nguyên nước tỉnh Phú thọ”,... sụt đất theo quy hoạch, 21 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Đã lựa chọn và áp dụng một tổ hợp phƣơng pháp địa vật đó là đo cắt lớp điện trở và đo điện từ tần số thấp sử dụng thiết bị ERA là các công cụ thích hợp cho phép nghiên cứu chi tiết cấu trúc địa chất và theo dõi các đối tƣợng tai biến địa chất theo chiều sâu cũng nhƣ trên diện các vùng trọng điểm của huyện Thanh Ba đã áp ứng các yêu cầu và giải. .. quy mô lớn chƣa hồ sơ cấp phép khai thác nhằm phòng tránh nguy sụt lún đất do hạ thấp mực nƣớc ngầm, + Giải pháp tuyên truyền giáo dục - Chính quyền địa phƣơng cần biện pháp tuyên truyền để mọi ngƣời dân hiểu rõ đƣợc hiện tƣợng sụt lún đất, nguyên nhân, chế sụt lún đất và tác hại của chúng, từ đó mọi ngƣời tự giác tuân thủ các quy định đã đề ra để giảm thiểu các thiệt hại về ngƣời và tài... g nứt sụt đất xảy ra năm 2004 cũng là thời gian hoạt động nổ mìn khai thác đá làm cho khoảng 10 nhà dân bị nứt mạnh tƣờng, sân nhà , và gây nứt mặt đƣờng giao thông 3.1.7.3 Mối quan hệ giữa các yếu tố địa chất kiến tạo và sự xuất hiện tai biến nứt sụt đất khu vực nghiên cứu Tai biến xuất hiện mạnh mẽ khu vực xã Ninh Dân, Đồng Xuân, Yên Nội là nơi những điều kiện địa chất, kiến tạo, địa . ĐẶC ĐIỂM NỨT SỤT ĐẤT Ở HUYỆN THANH BA TRÊN CƠ SỞ GIẢI ĐOÁN ĐỊA VẬT LÝ VÀ CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG TRÁNH 3.1. Đặc điểm tự nhiên và điều kiện địa chất trong. biến địa chất và nguyên nhân, cơ chế hình thành tai biến nứt sụt đất. Chương 2: Các phương pháp nghiên cứu tai biến nứt sụt đất. Chương 3: Đặc điểm nứt sụt
- Xem thêm -

Xem thêm: Kết quả áp dụng địa vật lý phục vụ nghiên cứu đánh giá nguyên nhân, cơ chế nứt sụt đất ở khu vực huyện thanh ba, tỉnh phú thọ; đề xuất giải pháp phòng tránh, Kết quả áp dụng địa vật lý phục vụ nghiên cứu đánh giá nguyên nhân, cơ chế nứt sụt đất ở khu vực huyện thanh ba, tỉnh phú thọ; đề xuất giải pháp phòng tránh, Kết quả áp dụng địa vật lý phục vụ nghiên cứu đánh giá nguyên nhân, cơ chế nứt sụt đất ở khu vực huyện thanh ba, tỉnh phú thọ; đề xuất giải pháp phòng tránh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn