Thiết kế sách điện tử (e BOOK) chương dao động cơ chương sóng cơ và sóng âm (chương trình vật lí 12 trung học phổ thông) theo hướng tăng cường năng lực tự học của học sinh

28 474 0

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,649 tài liệu

  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/02/2014, 15:32

Thiết kế sách điện tử (E-BOOK) chƣơng "dao động cơ" chƣơng "sóng sóng âm" (chƣơng trình vật 12 trung học phổ thông) theo hƣớng tăng cƣờng năng lực tự học của học sinh Lê Thị Phƣơng Dung Trƣờng Đại học Giáo dục Luận văn Thạc sĩ ngành: Lý luận phƣơng pháp dạy học; Mã số: 60 14 10 Ngƣời hƣớng dẫn: GS.TS. Tôn Tích Ái, TS. Tôn Quang Cƣờng Năm bảo vệ: 2009 Abstract: Nghiên cứu lựa chọn các tài liệu hƣớng dẫn sử dụng các phần mềm thiết kế hỗ trợ cho việc xây dựng E-book. Nghiên cứu lý luận về quá trình dạy học, các xu hƣớng đổi mới phƣơng pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, ứng dụng CNTT trong dạy học Vật lí. Nghiên cứu nội dung chƣơng trình Vật 12 trung học phổ thông (SGK xuất bản năm 2008) chƣơng “Dao động cơ”, chƣơng “Sóng sóng âm”. Thiết kế E-book chƣơng “Dao động cơ”, chƣơng “Sóng sóng âm” (chƣơng trình Vật 12 trung học phổ thông SGK xuất bản năm 2008) dƣới dạng website với nhiều kênh thông tin, hình thức đa dạng - giao diện đơn giản, dễ sử dụng. Đánh giá năng lực tự học của HS khi sử dụng E-book trên trong học tập thông qua thực nghiệm sƣ phạm. Keywords: Lớp 12; Năng lực tự học; Sách điện tử; Vật lý Content MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Thế kỷ 21, thế kỷ của sự bùng nổ thông tin khoa học kỹ thuật thể hiện là sự phát triển nhƣ vũ bão của công nghệ truyền thông vào các mặt của đời sống xã hội. Trong xã hội tri thức, con ngƣời là chủ thể kiến tạo nên xã hội, lấy tri thức xác định vị thế xã hội. Yêu cầu xã hội đặt ra đối với giáo dục phải giải quyết mâu thuẫn là tri thức phát triển rất nhanh mà thời gian đào tạo hạn, giáo dục phải tạo ra con ngƣời mới năng lực đáp ứng thị trƣờng lao động, khả năng hoà nhập, cạnh tranh quốc tế. Trong những năm gần đây, chúng ta chú trọng đặc biệt đến việc áp dụng CNTT trong dạy học nhƣ là một hƣớng đổi mới phƣơng pháp dạy học (PPDH) tích cực góp phần nâng cao chất lƣợng hiệu quả của quá trình dạy học. Chỉ thị số 29/2001/CT- BGD&ĐT của Bộ trƣởng BGD&ĐT ngày 30/07/2001 về việc ứng dụng CNTT trong giáo dục giai đoạn 2001-2005. Một trong bốn mục tiêu là:”Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong giáo dục đào tạo ở các cấp học, bậc học, ngành học theo hƣớng sử dụng CNTT nhƣ là một công cụ hỗ trợ đắc lực nhất cho đổi mới phƣơng pháp giảng dạy học tập ở tất cả các môn học”. 2 Cùng với sự bùng nổ thông tin, sự phát triển đi lên của xã hội lƣợng kiến thức mà mỗi học sinh phải học ngày càng nhiều do đó việc rèn luyện cho các em phƣơng pháp học tập là cần thiết. Một trong những phƣơng pháp học tập tích cực nhất là tự học. Chỉ tự học học sinh mới lòng say mê học tập phát huy hết năng lực sáng tạo của mình. nhiều hình thức tự học khác nhau trong đó thể sử dụng E-book trong tự học. E-book những lợi thế mà sách in thông thƣờng không thể đƣợc đó là: rất gọn nhẹ, thể tinh chỉnh về kích cỡ, màu sắc các thao tác cá nhân tùy theo sở thích của ngƣời học. Một đặc điểm nổi bậc đó là khả năng lƣu trữ thông tin, chuyển tải đƣợc thông tin kiến thức đầy đủ thông qua các media. Tuy nhiên trong quá trình dạy học những điểm khác biệt giữa học tập theo lớp học GV giảng dạy học tập từ xa thông qua E-book. Vật là một môn khoa học thực nghiệm, việc áp dụng các phƣơng tiện trực quan vào quá trình dạy học là cần thiết, đặc biệt là việc sử dụng các thí nghiệm. Tuy nhiên trong quá trình dạy học không phải lúc nào giáo viên cũng thể dùng các mô hình, tranh vẽ hay thí nghiệm cho HS sử dụng nhất là các thí nghiệm phức tạp không thể thực hiện do các điều kiện về thời gian, CSVC. Nhờ sự phát triển của CNTT ứng dụng vào quá trình dạy học sử dụng các video ghi lại các quá trình Vật (bằng các chức năng quay nhanh, chậm, làm dừng hình và thể xem nhiều lần nhờ MTĐT), cho phép ta quan sát cẩn thận thể nghiên cứu (dƣới dạng khảo sát) sâu rộng hơn, xoá bỏ ngăn cách giữa nhà trƣờng tự nhiên gây hứng thú học tập cho học sinh, tiết kiệm thời gian, giải phóng học sinh khỏi những thao tác không cần thiết. Về phần mềm dạy học thể khai thác từ nhiều nguồn: Sản phẩm nƣớc ngoài hiện bán tự do trên thị trƣờng khá phong phú rẻ, nhƣng nói chung không sát hợp với chƣơng trình giáo dục Việt nam; sản phẩm nội địa, chuyên nghiệp bản quyền nhƣ “sách giáo khoa điện tử”, “Gia sƣ”, Phần mềm dạy học Vật của các tác giả Phạm Xuân Quế, Nguyễn Thƣợng Chung, phần mềm dạy học Vật của Công ty thiết bị giáo dục II- Bộ GD&ĐT phát hành, phần mềm dạy Vật do trờng Đại học Bách khoa Hà Nội sản xuấtv.v , phần mềm dạy học có thể khai thác trên Net (Internet, Intranet ) miễn phí; sản phẩm do giáo viên tự làm nhƣ VatLy_Student_Soft của thầy giáo Nguyễn Thành Tƣơng. Thực tế ở Việt Nam các tài liệu hƣớng dẫn tự học đặc biệt là E-book Vật chƣa nhiều . Trong các E-book Vật 12 thì E-book nội dung theo SGK cũ, E-book chƣa chú ý tới nội dung luyện tập cho HS, chƣa hƣớng dẫn HS cách tự học, chƣa sát chƣơng trình sách giáo khoa Vật 12 xuất bản năm 2008… Từ những lý do trên để góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học Vật lí, chúng tôi lựa chọn đề tài: Thiết kế sách điện tử (E-book) chương “Dao động cơ”, chương “Sóng sóng âm” (chương trình Vật 12 trung học phổ thông) theo hướng tăng cường năng lực tự học của học sinh 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1. Mục tiêu chung Đề xuất một cách thiết kế sách điện tử (E-book), đƣa ra giải pháp hoàn thiện sách điện tử (E-book) chƣơng “Dao động cơ”, chƣơng “Sóng sóng âm” (chƣơng trình Vật 12 trung học phổ thông) nâng cao năng lực tự học của học sinh. 2.2. Mục tiêu cụ thể: - Nghiên cứu lựa chọn các tài liệu hƣớng dẫn sử dụng các phần mềm thiết kế hỗ trợ cho việc xây dựng E-book. - Nghiên cứu lý luận về quá trình dạy học, các xu hƣớng đổi mới phƣơng pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, ứng dụng CNTT trong dạy học Vật lí. - Nghiên cứu nội dung chƣơng trình Vật 12 trung học phổ thông (SGK xuất bản năm 2008) chƣơng “Dao động cơ”, chƣơng “Sóng sóng âm”. Tìm kiếm các tƣ liệu hỗ trợ . 3 - Thiết kế E-book chƣơng “Dao động cơ”, chƣơng “Sóng sóng âm” (chƣơng trình Vật 12 trung học phổ thông SGK xuất bản năm 2008) dƣới dạng website với nhiều kênh thông tin, hình thức đa dạng - giao diện đơn giản, dễ sử dụng. - Đánh giá năng lực tự học của HS khi sử dụng E-book trên trong học tập thông qua thực nghiệm sƣ phạm. 3. Phạm vi nghiên cứu Thiết kế sách điện tử (E-book) chƣơng “ Dao động ”, chƣơng “ Sóng sóng âm” (chƣơng trình Vật 12 trung học phổ thông) (SGK xuất bản năm 2008) các mô đun mục tiêu bài học, mô đun nội dung bài học, mô đun bài tập, mô đun bài tập bổ xung, chuyển tải đƣợc thông tin kiến thức bằng đầy đủ các media : văn bản, hình ảnh,âm thanh ; tạo đƣợc giao tiếp hai chiều, đối thoại ngƣời-máy ; dễ dàng đƣa vào thƣ viện điện tƣ hiện đang rất phổ biến. Thời gian: 8 tuần kì 1 năm học 2009-2010 4. Khách thể, đối tƣợng nghiên cứu - Khách thể nghiên cứu: Quá trình dạy học môn Vật chƣơng “Dao động cơ”, chƣơng “Sóng sóng âm” (chƣơng trình Vật 12 trung học phổ thông) của giáo viên học sinh lớp 12 trung học phổ thông - Đối tƣợng nghiên cứu: Xây dựng hệ thống nội dung bài học bài tập luyện tập chƣơng “Dao động cơ”, chƣơng “Sóng sóng âm” (chƣơng trình Vật 12 trung học phổ thông) dƣới dạng số hóa hỗ trợ quá trình tự học của học sinh. 5. Giả thuyết nghiên cứu ( Luận điểm khoa học) Việc thiết kế đƣợc sách điện tử (E-book) chƣơng “Dao động cơ”, chƣơng “Sóng sóng âm” (chƣơng trình Vật 12 trung học phổ thông) theo hƣớng tăng cƣờng năng lực tự học của học sinh, kết hợp dạy học bằng E-book này với các hình thức dạy học khác sẽ tăng cƣờng năng lực tự học của HS nâng cao chất lƣợng việc dạy học Vật ở trƣờng phổ thông. 6. Phƣơng pháp nghiên cứu 6.1. Nghiên cứu lý luận 6.2. Nghiên cứu thực tiễn 7. Những đóng góp mới của đề tài Về mặt luận - Tổng quan về sở luận của việc đổi mới PPDH Vật lí. - Giới thiệu về E – learning tình hình ứng dụng E – learning trong dạy học. Về mặt thực tiễn: - Sử dụng CNTT để thiết kế các bài học dƣới dạng E-book. - Thiết kế E-book chƣơng “Dao động cơ”, chƣơng “Sóng sóng âm” (chƣơng trình Vật 12 trung học phổ thông) - Tiến hành áp dụng E-book chƣơng “Dao động cơ”, chƣơng “Sóng sóng âm” (chƣơng trình Vật 12 trung học phổ thông) vào giảng dạy tại các trƣờng THPT. 8. Cấu trúc của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, khuyến nghị, tài liệu tham khảo, luận văn đƣợc trình bày trong ba chƣơng Chƣơng 1: sở luận của đề tài Chƣơng 2: Thiết kế sách điện tử (E-book) chƣơng “Dao động cơ”, chƣơng “Sóng sóng âm” (chƣơng trình Vật 12 trung học phổ thông) Chƣơng 3: Thực nghiệm sƣ phạm. Chƣơng 1 : SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 1.1. Một số vấn đề về phƣơng pháp dạy học Vật 4 1.1.1. Đối tượng của phương pháp dạy học Vật Phƣơng pháp dạy học Vật nghiên cứu giải quyết những nhiệm vụ quan trọng của việc dạy học bộ môn ở trƣờng phổ thông: đó là các nhiệm vụ trí dục (giáo dƣỡng), phát triển và giáo dục. 1.1.2. Nhiệm vụ của phương pháp dạy học Vật Phƣơng pháp dạy học Vật giải đáp ba câu hỏi lớn sau: - Dạy học Vật để làm gì? (mục đích nhiệm vụ của môn Vật lí) - Dạy học cái gì? (nội dung môn học) - Dạy học nhƣ thế nào? (phƣơng pháp, tổ chức của việc dạy của việc học) 1.1.3. Tính đăc thù của của phương pháp dạy học Vật lí-Phương pháp nhận thức Vật Phƣơng pháp nhận thức Vật phổ biến hay dùng là phƣơng pháp thực nghiệm, phƣơng pháp mô hình, phƣơng pháp tƣơng tự, phƣơng pháp thí nghiệm tƣởng. Trong khi áp dụng thƣờng phải phối hợp sử dụng các phƣơng pháp suy luận logic nhƣ phân tích, tổng hợp quy nạp, diễn dich…. 1.2. Xu hƣớng đổi mới PPDH Vật Đổi mới PPDH cần phải đặt trong một hệ thống chứ không thể coi PPDH là một thành tố độc lập. Phƣơng pháp chung của việc tích cự hoá ngƣời học trong dạy học bộ môn Vật là quan tâm tạo mọi điều kiên để ngƣời học trở thành chủ đề của hoạt động sáng tạo trong giờ học. 5 1.2.1. Xác định nhu cầu, phong cách học môn Vật của học sinh Các thông tin đầy đủ về nhu cầu, kỳ vọng phong cách học tập của học sinh sẽ giúp giáo viên phác họa đƣợc kế hoạch tổ chức triển khai quản hiệu quả việc dạy học, thúc đẩy các quá trình tìm kiếm hội hỗ trợ cho học sinh trong suốt quá trình dạy học 1.2.2. Xây dựng hệ thống mục tiêu dạy học môn Vật Mục tiêu dạy học đƣợc xây dựng nhằm thực hiện 2 chức năng chính: - Định hƣớng trong dạy học. - Căn cứ để kiểm tra đánh giá kết quả tiến bộ của học sinh. 1.2.3. Xác định yêu cầu về nội dung bài dạy học môn Vật 1.2.3.1. Quá trình “cấu trúc hóa” lại nội dung cho phù hợp với điều kiện dạy học cụ thể 1.2.3.2. luận về bài tập Vật 1.2.3.3.Sử dụng bài tập Vật trong dạy học Vật lí. Những yêu cầu chung trong dạy học về bài tập Vật lí. Phân loại bài tập Vật lí: Bài tập trắc nghiệm khách quan. 1.2.3.4. Lựa chọn bài tập Vật 1.2.4. Lựa chọn phương pháp, phương tiện, môi trường dạy học Việc triển khai, tổ chức các hình thức phƣơng pháp dạy học cần bám sát vào mục tiêu, nội dung đối tƣợng ngƣời học Đánh giá cải tiến, phát triển chuyên môn Xác định, phân tích nhu cầu người học Xác định mục đích, mục tiêu Thiết kế cấu trúc Nội dung Lựa chọn hình thức tổ chức dạy học Xác định hình thức, PP kiểm tra đánh giá PP dạy PP học KTĐG thường xuyên 6 1.2.4.1. Yêu cầu của việc lựa chọn hình thức tổ chức dạy học 1.2.4.2. Yêu cầu của việc lựa chọn phương pháp dạy học 1.2.4.3. Yêu cầu của việc lựa chọn phương tiện dạy học 1.2.4.4. Yêu cầu tạo dựng môi trƣờng học tập Tự học là gì ? Tiến sĩ Võ Quang Phúc cho rằng: “Tự hoc là một bộ phận của học, nó cũng đƣợc hình thành bởi những thao tác, cử chỉ, ngôn ngữ, hành động của ngƣời học trong hệ thống tƣơng tác của hoạt đông dạy học. Tự học phản ánh rõ nhất nhu cầu bức xúc về học tập của ngƣời học, phản ánh tính tự giác sự nỗ lực của ngƣời học trong hệ thống hoạt động dạy học, phản ánh năng lực tổ chức tự điều khiển của ngƣời học nhằm đạt đƣợc kết quả nhất định trong hoàn cảnh nhất định với nội dung học tập nhất định.” Tự học thể hiện bằng cách tự đọc tài liệu giáo khoa, sách báo các loại, xem phim, kịch, giao tiếp với những ngƣời học, các chuyên gia những ngƣời hoạt động thực tiễn trong các lĩnh vục khác nhau Những thành công hay thất bại của tự học phụ thuộc vào động học tập Vai trò của tự học - Tự học ý nghĩa quan trọng đối với sự thành đạt của mỗi ngƣời. - Tự học là con đƣờng tự khẳng định của mỗi ngƣời. Tự học giúp con ngƣời giải quyết mâu thuẫn giữa khát vọng cao đẹp về học vấn với hoàn cảnh khó khăn của cuộc sống cá nhân. - Tự học khắc phục nghịch lý giữa khối lƣợng kiến thức đồ sộ với quỹ thời gian ít ỏi ở trƣờng, một giải pháp khoa học để giải quyết mâu thuẫn - Tự học là con đƣờng tạo ra tri thức bền vững cho mỗi ngƣời. - Ngƣời học phải biết cách tự họchọc tập là một quá trình suốt đời. - Tự học với HS THPT còn vai trò quan trong đối với việc đổi mới PPDH nâng cao chất lƣợng đào tạo ở các trƣờng THPT. - Trong các phƣơng pháp học thì cốt lõi là phƣơng pháp tự học . Tự học qua mạng - Tự học qua mạng - Lợi ích của tự học qua mạng 1.2.5. Xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá(KTĐG), tích hợp KTĐG trong dạy học vật 1.2.5.1. Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá 1.2.5.2. Nguyên tắc biên soạn câu trắc nghiệm tự luận, trắc nghiệm khách quan 1.2.6. Xây dựng kế hoạch đánh giá cải tiến, phát triển nghề nghiệp đối với giáo viên dạy Vật Các thông tin liên quan đến toàn bộ quá trình dạy học Vật cần đƣợc ghi chép đầy đủ, hệ thống làm căn cứ cho kế hoạch nâng cao năng lực chuyên môn phát triển kỹ năng nghề. Quá trình đánh giá cải tiến đƣợc coi nhƣ công đoạn cuối cùng của qui trình vòng xoáy liên tục cho bƣớc lập kế hoạch dạy học tiếp theo. 1.3. Ứng dụng CNTT trong dạy học Vật 1.3.1. Giáo dục công nghệ 1.3.2. Vai trò của CNTT trong dạy học Vật - CNTT là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc xây dựng các kiến thức mới. - CNTT tạo môi trƣờng để khám phá kiến thức nhằm hỗ trợ cho quá trình học tập. - CNTT tạo môi trƣờng để hỗ trợ học tập qua thực hành, qua cộng đồng qua phản ánh. - CNTT giúp cho việc đánh giá định tính định lƣợng Vật chính xác, công bằng hơn. 7 1.3.3. Khai thác sử dụng một số phần mềm để dạy học môn Vật Phần mềm Vật thể kể đến sau đây: Phần mềm Crocodile Physics là phần mềm đƣợc dùng để thiết kế các thí nghiệm ảo môn Vật lítrong nnhaf trƣờng phổ thông; PAKMA là một phần mềm chuyên dụng cho bộ môn Vật phần mềm eXe để tập huấn giúp giáo viên thiết kế nội dung học tập môn Vật lí; Working Model để thiết kế thí nghiệm mô phỏng Vật lí… Phần mềm dạy học thể hiểu là các phần mềm dùng cho việc dạy học trên máy vi tính (có thể nối mạng LAN, WAN, WWW), phần mềm dạy học Vật thể kể đến các dạng sau: - E-book là các đĩa CD hƣớng dẫn học một giáo trình Vật bài tập, thí nghiệm mô phỏng, tự kiểm tra đánh giá. - Kiểm tra thi trắc nghiệm, tự đánh giá kết quả. - Xử lý các số liệu thực nghiệm. - Biểu diễn các mô hình để xây dựng các khái niệm trừu tƣợng. - Thực hiện các thí nghiệm mô phỏng trên máy. - Xem các thí nghiệm thực hiện trên đĩa. Việc sử dụng phần mềm trong giảng dạy là một hƣớng nghiên cứu còn mới mẻ cần đƣợc quan tâm nghiên cứu để tiếp tục phát triển. 1.3.4. Ưu điểm hạn chế của việc ứng dụng CNTT trong dạy học Vật 1.3.4.1. Ưu điểm Là công cụ đắc lực, hỗ trợ cho việc xây dựng kiến thức, giúp HS dễ hiểu bài, hiểu một cách sâu sắc hơn nhớ bài lâu hơn, giúp HS tiếp cận làm việc với các khoa học kỹ thuật công nghệ hiện đại, bài học của HS thêm sinh động, phong phú, hấp dẫn , tiết kiệm thời gian trong mỗi tiết học, giải phóng đƣợc ngƣời thầy khỏi khối lƣợng công việc tay chân, do đó làm tăng khả năng nâng cao chất lƣợng dạy học. Đặc biệt nếu áp dụng hình thức đào tạo điện tử (E-Learning) sẽ đáp ứng đƣợc mọi tiêu chí : Hình thức đào tạo đa dạng, học mọi nơi, học mọi lúc, học mọi thứ học mềm dẻo, học một cách mở, học suốt đời tiết kiệm chi phí cho cả ngƣời dạy lẫn ngƣời học. Bởi đặc điểm của E-Learning là hệ thống giảng bài tài liệu học tập đƣợc ghi dƣới dạng số hóa, đƣợc đặc trƣng bởi tính đa dạng siêu phƣơng tiện, sự tƣơng tác giữa ngƣời học, hệ thống dạy học và ngƣời dạy. 1.3.4.2. Hạn chế Chi phí đầu tƣ trang thiết bị, sở vật chất lớn, đòi hỏi đội ngũ GV HS phải trình độ tin học, ngoại ngữ nhất là tiếng Anh ở mức độ nhất định, khi sử dụng máy tính điện tử dễ đánh mất cảm giác chân thực. Do đó CNTT chỉ hỗ trợ chứ không thay thế đƣợc các thí nghiệm thực hành. 1.4. Giới thiệu về E-Learning 1.4.1. Khái niệm E-learning E-learning (viết tắt của Electronic Learning) là thuật ngữ mới. Hiện nay, theo các quan điểm dƣới các hình thức khác nhau rất nhiều cách hiểu về E-learning. Theo quan điểm hiện đại, E-learning là sự phân phát các nội dung học sử dụng các công cụ điện tử hiện đại nhƣ máy tính, mạng vệ tinh, mang Internet … trong đó nội dung học thể thu đƣợc từ các website, đĩa CD, băng video, audio… thông qua một máy tính hay TV; ngƣời dạy ngƣời học thể giao tiếp với nhau qua mạng dƣới các hình thức nhƣ: e-mail, thảo luận trực tuyến (chat), diễn đàn (forum), hội thảo video… 1.4.2. Một số hình thức E-learning - Đào tạo dựa trên công nghệ (TBT - Technology-Based Training) - Đào tạo dựa trên máy tính (CBT - Computer-Based Training). - Đào tạo dựa trên web (WBT - Web-Based Training): - Đào tạo trực tuyến (Online Learning/Training): - Đào tạo từ xa (Distance Learning): 8 1.4.3. Tình hình phát triển ứng dụng E-learning trên thế giới E-learning phát triển mạnh nhất ở khu vực Bắc Mỹ. Ở châu Âu E-learning cũng rất triển vọng, trong khi đó châu Á lại là khu vực ứng dụng công nghệ này ít hơn Tài liệu nghiên cứu tình hình học đào tạo trực tuyến ở Mỹ năm 2006 “Making the Grade, Online Education in the United States” của tổ chức Sloan Consortium cho biết số lƣợng sinh viên Mỹ tham gia ít nhất một khoá học trực tuyến tăng từ 1.602.907 ngƣời năm 2002 lên đến 3.488.381 năm 2006, tăng hơn 117,6%. Theo các chuyên gia phân tích của công ty Dữ liệu quốc tế (International Data Corporation, IDC), cuối năm 2004 khoảng 90% các trƣờng đại học, cao đẳng Mỹ đƣa ra mô hình e-learning, 1.4.4. Tình hình phát triển ứng dụng E-learning ở Việt Nam Vào khoảng năm 2002 trở về trƣớc, các tài liệu nghiên cứu, tìm hiểu về E-learning ở Việt Nam không nhiều. Trong hai năm 2003-2004, việc nghiên cứu E-learning ở Việt Nam đã đƣợc nhiều đơn vị quan tâm hơn Các trƣờng đại học ở Việt Nam cũng bƣớc đầu nghiên cứu triển khai E-learning Đại học Công nghệ - ĐHQGHN, Viện CNTT - ĐHQGHN, Đại học Bách Khoa Hà Nội, ĐHQG TP. HCM, Học viện Bƣu chính Viễn thông… Việt Nam đã gia nhập mạng E-learning châu Á 1.5. sở thuyết về E-Book 1.5.1. Khái niệm về E-book E-book là từ viết tắt của electronic book (E - book). Hiểu theo cách đơn giản nhất, E - book (E-books hay digital books) là phiên bản dạng số ( hay điện tử) của sách. E-book thể dùng các công cụ nhƣ máy vi tính, máy trợ giúp kĩ thuật số cá nhân để xem. Sách điện tử cũng những “định dạng” khác nhau. Nói một cách dễ hiểu là sách nhiều tập tin mở rộng nhƣ PDF, PRC, CHM v.v Một số ví dụ về e-Book: • E-Book thể là một cuốn tiểu thuyết 400 trang với nhiều tranh ảnh minh hoạ hay một truyện ngắn. • E-Book thể là một cuốn sổ tay đào tạo nhân sự trong doanh nghiệp. • Là một cuốn sách chuyên ngành, giải quyết một tình huống cụ thể nào đó. • E-Book thể là một CD-ROM đa năng đầy đủ âm thanh, hình ảnh video clip 1.5.2. Ưu nhược điểm của E-book 1.5.2.1. Ưu điểm của E – book: - E-book những lợi thế mà sách in thông thƣờng không đƣợc: rất gọn nhẹ, thể tinh chỉnh về kích cỡ, màu sắc các thao tác cá nhân hóa tùy theo sở thích của ngƣời đọc, khả năng lƣu trữ thông tin một cách đồ sộ. - Chuyển tải đƣợc thông tin kiến thức bằng đầy đủ các media: văn bản, hình ảnh, âm thanh, tiếng nói … - Tạo đƣơc giao tiếp hai chiều, đối thoại ngƣời – máy - thể sử dụng nhiều lần, sử dụng nọi nơi, mọi lúc lặp lại từng phần cụ thể của từng ngƣời học. - Dễ vận chuyển mọi nơi thông qua e – mail hoặc truyền tệp trên internet. - Dễ dàng đƣa vào các thƣ viện điện tử hiện đang rất phổ biến 1.5.3. Các yêu cầu của việc thiết kế E-book 1.5.3.1. Analysis : Phân tích tình huống để đề ra chiến lƣợc phù hợp 1.5.3.2. Design : Thiết kế nội dung bản 1.5.3.3. Development : phát triển các quá trình 1.5.3.4. Implementation: triển khai thực hiện cần tích hợp với chƣơng trình công nghệ thông tin của trƣờng học. 1.5.3.5. Evaluation (lượng giá): đánh giá hiệu quả sử dụng thƣờng áp dụng theo mô hình bốn bậc do Donald Kirkpatrick phát triển (1994). 9 - Bậc 1: Phản ứng tích cực hay tiêu cực (Reactions) - Bậc 2: Hiệu quả học tập (Learnings) - Bậc 3: Hành vi (Behavious) - Bậc 4: Kết quả thực tế (Results) 1.6. Lựa chọn phần mềm thiết kế E-book Trong quá trình nghiên cứu tìm hiểu, chúng tôi lựa chọn phần mềm Macromedia Dreamweaver làm công cụ để xây dựng thiết kế E-book vì: - Macromedia Dreamweaver là một phần mềm dùng để thiết kế web mạnh, giàu tính năng, chuyên nghiệp, trực quan thông dụng hiện nay. - Giao diện phần mềm thân thiện, dễ sử dụng, không cần phải biết nhiều về HTML, JAVASCRIPT. - tính mềm dẻo trong thiết kế, dễ dàng chỉnh sửa mã nguồn HTML hơn phần mềm eXe. - Việc thêm các đối tƣợng nhƣ Flash, hình ảnh, âm thanh, script… dễ dàng trực quan. 1.6.1. Giới thiệu về Macromedia Dreamweaver Macromedia Dreamweaver là một công cụ xây dựng nội dung đào tạo (authoring) đƣợc thiết kế chạy trên môi trƣờng web Có thể tải cài đặt từ địa chỉ: http://www.adobe.com/support/dreamweaver 1.6.2. Làm việc với Macromedia Dreamweaver 1.6.2.1. Khởi động Macromedia Dreamweaver Khởi tạo chƣơng trình để làm việc: - Chọn biểu tƣợng của chƣơng trình trên màn hình 1.6.2.2. Giao diện của Macromedia Dreamweaver a) Giao diện của Macromedia Dreamweaver nhƣ sau: - Cửa sổ làm việc của chƣơng trình: Giao diện chính b) Thanh công cụ một số chức năng của Macromedia Dreamweaver 10 - Chèn một bảng: chọn Insert -> table thể chọn số dòng, số cột hiển thị trên trang HTML - Chèn một ảnh: Insert -> Image sau đó chọn đƣờng dẫn tới ảnh cần hiển thị. - Chèn một đối tƣợng là tệp tin flash: Insert -> Media -> flash - Chèn một đối tƣợng là Form nhƣ nhãn, nút chọn (ratio button), vào chức năng: Insert -> Form ->… - Chèn một đƣờng dẫn siêu liên kết: Insert -> Hyperlink - Chèn một đối tƣợng thuộc HTML nhƣ: đƣờng kẻ ngang, các kiểu khung hiển thị, các đối tƣợng văn bản,… chọn: Insert -> HTML->… Kết luận chƣơng 1 Nội dung của chƣơng 1 đã trình bày khái quát những xu hƣớng đổi mới PPDH từ những nhận định thể thấy rằng việc đổi mới PPDH cần phải đặt trong một hệ thống chứ không thể coi PPDH là một thành tố độc lập.Định hƣớng bản về đổi mới PPDH Vật các biện pháp thực hiện nhằm hoạt động hóa ngƣời học. Đƣa ra sở lý thuyết để xây dựng câu hỏi trắc nghiệm tự luận trắc nghiệm khách quan. Giới thiệu những ứng dụng vai trò của CNTT trong dạy học nói chung dạy học Vật nói riêng trong kỷ nguyên của CNTT truyền thông. Giới thiệu một số phần mềm hỗ trợ trong việc dạy học Vật Tóm tắt một cách bản về dạy học E – learning, một số hình thức đào tạo E – learning, tình hình phát triển ứng dụng E – learning trên thế giới ở Việt Nam. Giới thiệu một cách sơ lƣợc về phần mềm Macromedia Dreamweaver Đƣa ra sở lý thuyết để nghiên cứu xây dựng E - book chƣơng “Dao động cơ”, chƣơng “Sóng sóng âm” chƣơng trình Vật 12 trung học phổ thông theo hƣớng tăng cƣờng năng lực tự học của học sinh. Chƣơng 2: THIẾT KẾ SÁCH ĐIỆN TỬ (E-BOOK) CHƢƠNG “DAO ĐỘNG CƠ”, CHƢƠNG “SÓNG SÓNG ÂM” (CHƢƠNG TRÌNH VẬT 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG) THEO HƢỚNG TĂNG CƢỜNG NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA HỌC SINH 2.1. Giới thiệu khái quát chƣơng trình SGK Vật 12 2.1.1. Quan điểm xây dựng phát triển chương trình Vật12 - Các kiến thức đƣợc lựa chọn để đƣa vào chƣơng trình chủ yếu là những kiến thức của Vật học cổ điển, một số kiến thức của Vật học hiện đại liên quan tới nhiều dụng cụ thiết bị kĩ thuật hiện đại đang đƣợc sử dụng phổ biến trong cuộc sống sản xuất Nội dung kiến thức mà chƣơng trình quy định phải đƣợc trình bày một cách tinh giản, thời lƣợng dành cho việc dạy học phải phù hợp với khả năng tiếp thu của HS, các kiến thức của chƣơng trình đƣợc cấu trúc theo hệ thống xoắn ốc - Chƣơng trình coi trọng những yêu cầu đối với việc rèn luyện phát triển các kĩ năng cho HS - Chƣơng trình đảm bảo tỉ lệ phần trăm đối với các loại tiết học [...]... quanh im trung bỡnh cng ca cỏc lp TN luụn nh hn so vi cỏc lp C) Mt khỏc VTN nm trong khong 10 30 % (cú dao ng trung bỡnh), vỡ vy kt qu thu c l ỏng tin cy * Thng kờ kt qu bi kim tra v phõn tớch s liu: (lp 12A 1,12A2 trng THPT Trn Hng o) Bng 3.5 Bng thng kờ im s (lp 12A1,12A2 trng THPT Trn Hng o) Lp 12A1 (i chng) 12A2(Thc nghim) S HS 45 45 im s 0 0 0 1 0 0 2 1 0 3 3 1 4 4 2 5 5 2 6 15 11 7 12 14 8 3... 3 3 1 4 4 2 5 5 2 6 15 11 7 12 14 8 3 9 9 2 5 im trung 10 bỡnh 0 5,96 1 6,93 Bng 3.7 Cỏc tham s c trng (lp 12A1,12A2 trng THPT Trn Hng o) Tham s S2 X S V i tng Lp12A1 (i chng) 5,96 2,41 1,55 26,01% Lp12A2(thcnghim) 6,93 2,06 1,44 20,78% Hình 3.4 : Đồ thị đ-ờng phân bố tần suất (lp 12A1,12A2 trng THPT Trn Hng o) ng mu : Lp 12A1 (i chng) ng mu xanh: Lp 12A2 (thc nghim) 22 Tan suat 30 25 20 15 10 5 Diem... chuyờn Lờ Hng Phong) Lp 12A (i chng) 12B (Thc nghim) Bng 3.1 Bng thng kờ im s ( lp 12A,12B trng THPT chuyờn Lờ Hng Phong) im s S 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 HS 44 0 0 0 1 2 5 15 10 4 6 40 0 0 0 0 1 2 9 9 7 10 Bng 3.3 Cỏc tham s c trng (lp 12A,12B trng THPT chuyờn Lờ Hng Phong) 20 im trung 10 bỡnh 1 6,64 2 7,43 Tham s S2 X S V i tng Lp12A(i chng) 6,64 2,33 1,53 23,04% Lp12B(thc nghim) 7,43 2,19 1,48 19,92%... cỏc i lng: li , vn tc, gia tc, thi gian dao ng, tỡm thi im tho món iu kin ca dao ng, ng i ca dao ng Mi quan h gia cỏc i lng vi pha ca dao ng Cỏc i lng c trng ca DH: T, f, A, ng lc hc: Kho sỏt s bin thiờn ca lc kộo v Xột cỏc trng hp riờng l dao ng ca con lc lũ xo v con lc n Dao ng iu ho Nng lng ca dao ng iu ho: Kho sỏt s bin thiờn ca ng nng, th nng v c nng ca dao ng iu ho Xột trng hp riờng: con lc lũ... liu khỏc Chỳng tụi ó tin hnh s dng phn mm Macromedia Dreamweaver 18 thit k E - book chng Dao ng c, chng Súng c v súng õm (chng trỡnh Vt lớ 12 trung hc ph thụng) theo hng tng cng nng lc t hc ca hc sinh GV cú thờm mt t liu tham kho trong quỏ trỡnh t chc dy hc chng Dao ng c, chng Súng c v súng õm (chng trỡnh Vt lớ 12 trung hc ph thụng) Chng 3: THC NGHIM S PHM 3.1 Mc ớch v nhim v thc nghim s phm 3.1.1 Mc... pha ca dao ng c th hin qua s :(t 0 l pha dao ng ti thi im t=0) Gia tc: a = -2 Acos(t + 0) = 2 Acos(t + 0)+ /2 Phng trỡnh dao ng x = Acos(t + 0) Lc kộo v: Fkv = - kx = -k Acos(t + 0) Vn tc: v = -Asin(t + 0) = Acos(t + 0)+ /2 Thi gian dao ng Pha ca dao ng = t + 0 t= Th nng: 0 ng nng: kx 2 kA 2 Et = cos2 (t 0 ) 2 2 Ed = mv2 kA 2 sin 2 (t 0 ) 2 2 Cỏc i lng ca dao ng u liờn quan n pha ca dao ng Con... biu thc tớnh chu k v tn s ca dao ng Chu k dao ng iu ho ca con lc lũ xo khụng ph thuc vo v trớ ni con lc dao ng, m ph thuc vo khi lng ca vt nng Chu k dao ng ca con lc n ph thuc vo v trớ ni con lc dao ng nhng khụng ph thuc l g vo khi lng vt nng Chu k ú bng T 2 b) ng lc hc: Thnh phn Pt gõy ra dao ng c tớnh bi cụng thc Pt P s nú cng cú dng F = - k.x l P l c) Nng lng dao ng ca con lc n vi k W W... 0 2 2 2.2.1.4 Tng hp hai dao ng iu hũa cựng phng cựng tn s Vi biờn gúc nh c nng cũn c vit bi W Dao ng tng hp ca hai dao ng iu hũa cựng phng, cựng tn s x1 A1 cos t 1 v x 2 A2 cos t 2 l mt dao ng iu hũa cựng phng, cựng tn s x A cost Trong ú : A A A 2A1A2cos 2 1 2 1 2 2 13 tan A1 sin 1 A 2 sin 2 A1cos1 A 2cos2 2.2.1.5 Dao ng tt dn Dao ng cng bc Biờn ca dao ng cng bc ph thuc vo biờn... nh: dao ng tun hon v dao ng iu ho HS khụng hiu c hm súng cú tớnh tun hon theo khụng gian v cú tớnh tun hon theo thi gian 2.4.4 Nguyờn nhõn dn n nhng khú khn v sai lm ca hc sinh Kin thc trỡnh by trong sỏch giỏo khoa phn ng dng thc t rt ớt Phn Dao ng iu hũa khụng th quan sỏt c pha ban u, buc phi cụng nhn nghim phng trỡnh x + 2x =0 Nụi dung kin thc tru tng 2.4.5 í tng s phm ca vic xõy dng E-book chng Dao. .. lp, h tr hc sinh t hc nh, h tr kim tra ỏnh giỏ 2.5.3 S dng E-book Vt lớ 12 chng Dao ng c, chng Súng c v súng õm ( Chng trỡnh Vt lớ 12 THPT) 2.5.3.1 Yờu cu v cu hỡnh khai thỏc cú hiu qu E-book, mỏy tớnh cn ci t cỏc phn mm sau : Firefox v Flash player cho Firefox hoc Internet Explorer v Flash player cho Internet Explorer , phn mm c file pdf 2.5.3.2 Ci t E-book Vt lớ 12 - a a CD Ebook_vli12 vo CD Rom . kế sách điện tử (E- book) chương Dao động cơ , chương Sóng cơ và sóng âm (chương trình Vật lí 12 trung học phổ thông) theo hướng tăng cường năng lực tự. điện tử (E- book) chƣơng Dao động cơ , chƣơng Sóng cơ và sóng âm (chƣơng trình Vật lí 12 trung học phổ thông) nâng cao năng lực tự học của học sinh.
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế sách điện tử (e BOOK) chương dao động cơ chương sóng cơ và sóng âm (chương trình vật lí 12 trung học phổ thông) theo hướng tăng cường năng lực tự học của học sinh, Thiết kế sách điện tử (e BOOK) chương dao động cơ chương sóng cơ và sóng âm (chương trình vật lí 12 trung học phổ thông) theo hướng tăng cường năng lực tự học của học sinh, Thiết kế sách điện tử (e BOOK) chương dao động cơ chương sóng cơ và sóng âm (chương trình vật lí 12 trung học phổ thông) theo hướng tăng cường năng lực tự học của học sinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay