Những giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường cao đẳng bách khoa hưng yên

25 319 0

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,649 tài liệu

  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/02/2014, 10:25

Nhng gii phỏp phỏt trin i ng ging viờn trng Cao ng Bỏch khoa Hng Yờn inh Th Thu Hin Trng i hc Giỏo dc Lun vn Thc s ngnh: Qun lý giỏo dc; Mó s: 60 14 05 Ngi hng dn: PGS.TS. Nguyn Th Phng Hoa Nm bo v: 2008 Abstract: Nghiờn cu c s lý lun ca cụng tỏc phỏt trin i ng ging viờn núi chung. Kho sỏt v phõn tớch thc trng i ng ging viờn Trng Cao ng Bỏch Khoa Hng Yờn. T cn c lý lun v thc tin, xut cỏc nhúm gii phỏp nõng cao nng lc qun lý; hon thin c ch chớnh sỏch tuyn dng ói ng, s dng v bo v quyn li cho i ng ging viờn; v quy hoch i ng ging viờn; xõy dng mụi trng thun li cho phỏt trin v c ch kim tra, ỏnh giỏ i ng ging viờn, gúp phn phỏt trin i ng GV ngy cng vng mnh, l lc lng then cht quyt nh cht lng o to ca nh trng Keywords: Giỏo dc i hc; Ging viờn; Qun lý giỏo dc; i ng ging viờn Content Mở đầu 1. Lý do chọn đề tài 1.1 Xuất phát từ vai trò của đội ngũ giảng viên trong Nhà tr-ờng giai đoạn hiện nay Cht lng ào to là vn sng còn ca các trng ĐH, CĐ nc ta hin nay. Ngi chu trách nhim v chất l-ợng trong các tr-ờng không ai khác chính là ĐNGV, trng nào có mt ĐNGV mnh v cht và v lng thì s có c mt th mnh trong ào to. Đổi mới và hiện đại hoá ph-ơng pháp GD, chuyển từ việc truyền đạt tri thức thụ động sang h-ớng dẫn ng-ời học chủ động t- duy trong quá trình tiếp cận tri thức; dạy cho ng-ời học ph-ơng pháp tự học, tự thu nhận thông tin một cách có hệ thống và có t- duy phân tích, tổng hợp; phát triển đ-ợc năng lực của mỗi cá nhân; tăng c-ờng tính chủ động, tự chủ của HS, SV trong quá trình học tập, hoạt động tự quản trong nhà tr-ờng và tham gia các hoạt động XH, đổi mới ch-ơng trình đào tạo và bồi d-ỡng GV, chú trọng việc rèn luyện, giữ gìn và nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo là những công việc trọng tâm mà Đảng, Chính phủ và các cơ quan ban ngành liên quan đang nỗ lực tập trung cho ĐNGV, phấn đấu đến năm 2020 có một ĐH Việt Nam xếp hạng trong 200 ĐH hàng đầu của thế giới và một số tr-ờng ĐH trong tốp 500. 2 1.2. Xuất phát từ hiệu quả công tác phát triển đội ngũ giảng viên Tr-ờng Cao đẳng Bách Khoa H-ng yên còn nhiều yếu kém Hiệu quả của công tác phát triển ĐNGV thuộc hệ thống các tr-ờng ngoài công lập cho đến nay còn nhiều bất cập vì ĐNGV vừa thiếu cả về số l-ợng vừa yếu về chất l-ợng và không đồng bộ về cơ cấu đội ngũ. Trong khi điều quan trọng nhất là cơ chế, chính sách dành cho hệ thống các tr-ờng ngoài công lập lại quá ngặt nghèo, không có sự -u ái , bao cấp, trợ cấp nh- các tr-ờng công lập, cộng thêm nội bộ lục đục, không thống nhất, mất đoàn kết nghiêm trọng; bổ nhiệm tuỳ hứng; mặt bằng chật hẹp; môi tr-ờng GD không tốt, không có cơ hội thăng tiến, không hấp dẫn đ-ợc SV giỏi ra tr-ờng so với các công ty, doanh nghiệp, làm cho ĐNGV tại các tr-ờng này dễ nảy sinh tâm lí chán nản, không có t- t-ởng gắn bó và tâm huyết với tr-ờng là những nguyên nhân dẫn đến sự thiếu hiệu quả trong công tác phát triển ĐNGV tại các tr-ờng ngoài công lập nói chung và tại Tr-ờng nói riêng. 1.3. Xuất phát từ chất l-ợng còn nhiều bất cập của đội ngũ giảng viên Tr-ờng Cao đẳng Bách Khoa H-ng yên Những năm gần đây, việc đổi mới ph-ơng pháp D-H nhằm cải tiến chất l-ợng đào tạo ĐH & CĐ đ-ợc toàn thể XH, trong đó có các nhà khoa học và các nhà QL, rất quan tâm và trở thành vấn đề thời sự bức xúc. Mặc dù đã có sự chỉ đạo của các cấp QLNN và vấn đề này đã đ-ợc triển khai ở một số tr-ờng ĐH, CĐ, cũng nh- không ít GV đã ý thức đ-ợc tầm quan trọng của việc đổi mới ph-ơng pháp dạy học nhằm nâng cao chất l-ợng nh-ng kết quả cũng ch-a thực sự đ-ợc nh- mong đợi. Hiện t-ợng thầy đọc - trò ghi, dạy chay - học chay còn rất phổ biến ở nhiều giảng đ-ờng không những ở công lập mà cả ở hệ thống các tr-ờng ngoài công lập. Chính các trang thiết bị học tập nghèo nàn, eo hẹp, cơ chế, chính sách nghẹt thở, các yêu cầu cần thiết của GV nhằm phục vụ cho nhu cầu học tập của SV và quyền lợi của GV hầu nh- không đ-ợc đáp ứng, dẫn đến tình trạng dạy cho xong vì có cố cũng chẳng đ-ợc lợi ích gì làm cho công tác giảng dạy, học tập và NCKH của ĐNGV thuộc hệ thống các tr-ờng ngoài công lập khó có thể đạt chất l-ợng caophát triển đ-ợc. Xuất phát từ các cơ sở lí luận và thực tiễn nêu trên, chúng tôi đã chọn đề tài: Những giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên Tr-ờng Cao đẳng Bách Khoa H-ng yên làm nội dung nghiên cứu cho luận văn của mình. 2. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở khảo sát thực trạng, đề xuất một số giải pháp phát triển ĐNGV nhằm nâng cao chất l-ợng đào tạo của Tr-ờng CĐBKHY. 3 3. Nhiệm vụ nghiên cứu 3.1. Nghiên cứu cơ sở lí luận của công tác phát triển đội ngũ giảng viên 3.2. Khảo sát và phân tích thực trạng đội ngũ giảng viên Tr-ờng Cao đẳng Bách Khoa H-ng yên 3.3. Đề xuất các giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên Tr-ờng Cao đẳng Bách Khoa H-ng yên 4. Khách thể và đối t-ợng nghiên cứu 4.1. Khách thể nghiên cứu: ĐNGV Tr-ờng CĐBKHY. 4.2. Đối t-ợng nghiên cứu: Công tác phát triển ĐNGV Tr-ờng CĐBKHY. 5. Giả thuyết khoa học Thực trạng ĐNGV Tr-ờng CĐBKHY còn nhiều bất cập. Chất l-ợng GD - ĐT của tr-ờng sẽ đ-ợc nâng cao nếu áp dụng những giải pháp hợp lí trong công tác phát triển ĐNGV. 6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu - Đề tài giới hạn ở việc nghiên cứu thực trạng và các giải pháp nhằm phát triển ĐNGV của tr-ờng. - Khảo sát và sử dụng các số liệu từ ngày thành lập tr-ờng đến nay. 7. ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài - Luận văn góp phần làm sáng tỏ vị trí, vai trò của ĐNGV Tr-ờng CĐBKHY. - Luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển ĐNGV của Tr-ờng 8. Ph-ơng pháp nghiên cứu 8.1. Các ph-ơng pháp nghiên cứu lí luận: Thu thập, phân tích, xử lí tài liệu 8.2. Các ph-ơng pháp nghiên cứu thực tiễn: Ph-ơng pháp điều tra chọn mẫu, thu thập thông tin, phỏng vấn, lấy ý kiến chuyên gia, xử lí kết quả bằng thống kê toán học 9. Cấu trúc của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn đ-ợc trình bày trong ba ch-ơng. Ch-ơng 1: Cơ sở lí luận của vấn đề phát triển đội ngũ giảng viên Ch-ơng 2: Thực trạng công tác phát triển đội ngũ giảng viên Tr-ờng Cao đẳng Bách Khoa H-ng yên Ch-ơng 3 : Những giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên Tr-ờng Cao đẳng Bách Khoa H-ng yên Ch-ơng 1: Cơ sở lý luận của đề tài 1.1. Sơ l-ợc lịch sử vấn đề 4 - Tầm quan trọng, ý nghĩa và tính cấp bách của công tác phát triển ĐNGV đã đ-ợc nêu lên trong nhiều văn bản của Đảng, Nhà n-ớc và của các cấp QLGD. - Những năm gần đây, các khía cạnh của công tác phát triển ĐNGV đã đ-ợc nhiều nhà nghiên cứu đề cập nh- Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Bùi Đức Thiệp, Nguyễn Công Giáp 1.2. Một số khái niệm cơ bản liên quan đến đề tài 1.2.1. Các khái niệm liên quan đến vấn đề quản lí 1.2.1.1. Quản lí QL là hoạt động có ý thức của con ng-ời nhằm phối hợp hành động của một nhóm ng-ời hay một cộng đồng ng-ời để đạt đ-ợc các mục tiêu đề ra một cách hiệu quả nhất [6, tr.68-69]. 1.2.1.2. Các chức năng cơ bản của quản lí QL có bốn chức năng cơ bản: kế hoạch hoá, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra. 1.2.1.3. Các nguyên tắc quản lí Là các quy tắc chỉ đạo, tiêu chuẩn, hành vi mà các cơ quan QL, các nhà lãnh đạo phải tuân thủ trong quá trình QL theo đúng kế hoạch mục tiêu QL đã định. Có 5 nguyên tắc QL là: nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc kết hợp hài hòa các lợi ích XH, nguyên tắc hiệu quả, nguyên tắc nắm khâu trọng yếu, nguyên tắc kiên định mục tiêu. 1.2.1.4. Các ph-ơng pháp quản lí Là tổng thể cách thức tác động của chủ thể QL đến đối t-ợng QL trong quá trình tiến hành các hoạt động nhằm đạt đ-ợc mục tiêu đề ra. Có 4 nhóm ph-ơng pháp cơ bản: nhóm ph-ơng pháp hành chính - tổ chức, nhóm ph-ơng pháp KT, nhóm ph-ơng pháp GD, nhóm ph-ơng pháp tâm lí XH. 1.2.1.5. Quản lí giáo dục, Quản lí nhà tr-ờng 1.2.1.5.1. Quản lí giáo dục QLGD là hoạt động có ý thức bằng cách vận dụng các quy luật khách quan của các cấp QLGD tác động đến toàn bộ hệ thống GD nhằm làm cho hệ thống đạt đ-ợc mục tiêu của nó. 1.2.1.5.2. Quản lí nhà tr-ờng Tác giả Phạm Viết V-ợng viết: Quản lí tr-ờng học là hoạt động của cơ quan QL nhằm tập hợp và tổ chức các hoạt động của giáo viên, HS và các lực l-ợng GD khác, cũng nh- huy động tối đa các nguồn lực GD để nâng cao chất l-ợng GD - ĐT trong nhà tr-ờng [26, tr.21]. 1.2.2. Các khái niệm liên quan đến phát triển nguồn nhân lực 1.2.2.1. Nguồn nhân lực Nhân lực hiểu theo nghĩa chung nhất là nguồn lực con ng-ời. Trong nền sản xuất và đời sống XH hiện đại, cùng với các nguồn lực khác (vật chất, tài chính, công nghệ) nguồn 5 lực con ng-ời hay vốn con ng-ời có vai trò quan trọng và là nhân tố quyết định trong các hoạt động của đời sống XH. 1.2.2.2. Phát triển Phát triển Là biến đổi từ ít đến nhiều, hẹp đến rộng, thấp đến cao, đơn giản đến phức tạp [29, tr.797]. 1.2.2.3. Quản lí nguồn nhân lực QL nguồn nhân lực trong nhà tr-ờng chính là QL ĐNGV, CB CNV. trong đó, ĐNGV là quan trọng nhất vì đây là lực l-ợng nòng cốt góp phần tạo ra chất l-ợng GD - ĐT với mục đích cuối cùng của QL nguồn nhân lực là làm cho ĐNGV vững mạnh và có chất l-ợng, từ đó có thể phát huy hết khả năng của ĐNGV nhằm đạt đ-ợc mục tiêu GD đề ra. 1.2.2.4. Phát triển nguồn nhân lực Đây là vấn đề vô cùng quan trọng, vì nó không chỉ nhấn mạnh đến phát triển thể lực (theo quan điểm sức ng-ời), phát triển trí tuệ (theo quan điểm vốn ng-ời) mà còn nhấn mạnh phát triển toàn diện con ng-ời: thể lực, trí lực, tâm lực, thái độ sống, thái độ lao động, hiệu quả lao động [9, tr.6]. 1.2.2.5. Phát triển đội ngũ giảng viên Phát triển ĐNGV nghĩa là làm cho đội ngũ này có sự thay đổi cả về l-ợng và chất thông qua các hoạt động QL ĐNGV nh-: tuyển chọn, sử dụng, đào tạo, bồi d-ỡng, tạo điều kiện môi tr-ờng thuận lợi làm cho ĐNGV đủ về số l-ợng, mạnh về chất l-ợng, đồng bộ về cơ cấu, loại hình. 1.2.2.6. Một số quan điểm về phát triển đội ngũ giảng viên Có nhiều quan điểm khác nhau về phát triển ĐNGV nh-ng nhìn chung có 3 quan điểm đ-ợc nhiều ng-ời đề cập đến: quan điểm coi cá nhân GV là trọng tâm, quan điểm phát triển ĐNGV là một trong những nhiệm vụ của nhà tr-ờng, quan điểm phát triển ĐNGV trên cơ sở kết hợp cá nhân GV với nhà tr-ờng. 1.2.3. Các khái niệm liên quan đến Giảng viên, Giảng viên cơ hữu, đội ngũ giảng viên 1.2.3.1. Giảng viên GV là nhà giáo làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở GD - ĐT. Nhà giáo giảng dạy ở cơ sở GD ĐH gọi là giảng viên [4, tr.56]. 1.2.3.2. Giảng viên cơ hữu Là khái niệm dùng để chỉ bộ phận GV đ-ợc tuyển dụng giảng dạy cho nhà tr-ờng 100% thời gian làm việc, họ là thành viên chính thức của nhà tr-ờng, đ-ợc h-ởng các chế độ, chính sách theo quy định của Nhà n-ớc. 1.2.3.3. Đội ngũ giảng viên 6 ĐNGV là tập hợp các nhà giáo làm nhiệm vụ giảng dạy và NCKH ở các tr-ờng ĐH, CĐ, gắn kết với nhau bằng hệ thống mục tiêu GD, cùng trực tiếp giảng dạy và GD SV, cùng chịu sự ràng buộc của những quy tắc có tính chất hành chính của ngành GD và nhà n-ớc. 1.3. Những yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ giảng viên Đại học, Cao đẳng trong bối cảnh hiện nay 1.3.1. Bối cảnh thời đại hiện nay Toàn cầu hoá là một xu thế khách quan cộng thêm bối cảnh sôi động của các xu h-ớng phát triển đời sống XH hiện đại làm cho GD các n-ớc phải đối mặt với nhiều cơ hội và thách thức to lớn. Phát triển GD & ĐT đ-ợc coi là nền tảng và động lực của sự nghiệp CNH, HĐH, là điều kiện để phát triển nguồn lực con ng-ời. 1.3.2. Những yêu cầu đặt ra đối với giáo dục Đại học, Cao đẳng Tạo b-ớc chuyển biến cơ bản về chất l-ợng, -u tiên nâng cao chất l-ợng đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt chú trọng nhân lực KHCN trình độ caophát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu vừa tăng quy mô vừa nâng cao chất l-ợng và hiệu quả để phát triển GD. 1.3.3. Những yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ giảng viên Đại học, Cao đẳng Ng-ời GV ĐH, CĐ phải đáp ứng những yêu cầu nh-: là những nhà chuyên môn giỏi, có kiến thức, kỹ năng cần thiết về tin học, hệ thống các tri thức và kỹ năng s- phạm thích hợp, về tâm lí s- phạm và tâm lí lứa tuổi, là một nhà văn hoá, phẩm chất chính trị vững vàng, kỹ năng t- duy phán đoán độc lập, tự đào tạo mình trong cái nôi học tập suốt đời [7, tr.93-95]. 1.4. Một số vấn đề về đội ngũ giảng viên 1.4.1. Vai trò, nhiệm vụ của giảng viên Cao đẳng 1.4.1.1. Vai trò của giảng viên Cao đẳng Bảo đảm chất l-ợng GD, không ngừng học tập, rèn luyện nêu g-ơng tốt cho ng-ời học, thực hiện vai trò và trách nhiệm của nhà giáo; giữ gìn và phát huy truyền thống quý trọng nhà giáo, tôn vinh nghề dạy học [4, tr.15]. 1.4.1.2. Nhiệm vụ của giảng viên Cao đẳng Chấp hành nghiêm chỉnh chủ tr-ơng Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà n-ớc; thực hiện các quy chế của Bộ GD & ĐT, Điều lệ tr-ờng CĐ, Quy chế tổ chức và hoạt động của tr-ờng. 1.4.2. Vấn đề phát triển đội ngũ giảng viên Cao đẳng 1.4.2.1. Mục đích của việc phát triển đội ngũ giảng viên Phục vụ yêu cầu tăng qui mô đào tạo, nâng cao chất l-ợng giảng dạy ở giai đoạn hiện nay chuẩn bị cho những b-ớc phát triển mạnh mẽ tiếp theo của GD ĐH và nền KT-XH nhằm đạt tới mục tiêu chất l-ợng ĐNGV. 1.4.2.2. Nội dung của việc phát triển đội ngũ giảng viên 7 Cơ chế chính sách tuyển dụng, đãi ngộ, sử dụng và bảo vệ quyền lợi cho ĐNGV Cơ chế, chính sách là các yếu tố của công cụ quản lí trong ph-ơng thức QL, trong đó: Cơ chế: là sự tác động để làm thay đổi các mối liên hệ, sự tác động qua lại giữa các hệ thống con, giữa những ng-ời lao động Chính sách: nói về sự tác động lên các mối quan hệ giữa các cá nhân với cá nhân, với tập thể, với tổ chức chủ yếu nhằm tạo ra động lực, thông qua việc giải quyết các lợi ích vật chất hay tinh thần của ng-ời lao động [6, tr.42]. Cơ chế, chính sách cho ĐNGV bao gồm: Cơ chế, chính sách tuyển dụng: nh- chính sách lao động, chính sách cán bộ, phân công lao động, phân bổ nhân lực, thu hút nhân tài Cơ chế, chính sách đãi ngộ nh-: đào tạo - bồi d-ỡng; tiền l-ơng; phụ cấp, nghỉ (ốm đau, thai sản, hè, lễ, tết ); coi thi, ra đề thi, chấm thi; thanh toán v-ợt giờ; khen th-ởng; quan tâm đến đời sống tinh thần Cơ chế, chính sách sử dụng và bảo vệ quyền lợi cho ĐNGV nh-: đảm bảo sự an toàn lao động, vệ sinh nơi làm việc, chính sách XH theo quy tắc chế độ, bảo hộ quyền lợi của các thành viên trong tổ chức [25, tr.18]. Quy hoạch đội ngũ bao gồm các vấn đề về số l-ợng, chất l-ợng, cơ cấu Để phát triển ĐNGV nòng cốt, cần phải xây dựng ĐNGV trẻ và mới cho mình không chỉ trong việc tuyển dụng mà còn cả trong việc lên kế hoạch và quy hoạch nhằm bồi d-ỡng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực NCKH và các kiến thức cần thiết khác [30, tr.90-91]. Trên cơ sở điều tra thực trạng tình hình phát triển ĐNGV, lập kế hoạch dự báo, nhà quản lí sẽ tiến hành quy hoạch đội ngũ sao cho đồng bộ về cơ cấu, đủ loại hình GV, đảm bảo số l-ợng và chất l-ợng đội ngũ, cân đối về trình độ, thuận lợi về đi lại, có sự bố trí, sắp xếp hợp lí khoa học và KT Sau khi có kế hoạch tuyển dụng, tiến hành lựa chọn GV phù hợp với nhu cầu của nhà tr-ờng, nguyện vọng cá nhân, môi tr-ờng bên trong và môi tr-ờng bên ngoài song cần quy định những tiêu chuẩn cụ thể để đảm bảo cơ cấu hợp lí, đồng bộ về loại hình, đủ số l-ợng GV và chất l-ợng đội ngũ. Đào tạo, bồi d-ỡng giảng viên Đào tạo đ-ợc coi là quá trình trang bị kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo, thái độ nghề nghiệp và phẩm chất đạo đức cho đối t-ợng đáp ứng đ-ợc đòi hỏi, nhiệm vụ GD thông qua các hình thức chính quy và cần một l-ợng thời gian và kinh phí nhất định và phải có kế hoạch và tiêu chuẩn cụ thể [27, tr.35]. 8 Bồi d-ỡng là làm tăng thêm trình độ hiện có của ĐNGV (cả phẩm chất, năng lực, sức khoẻ). Trong đó, chủ thể bồi d-ỡng là ng-ời lao động đã đ-ợc đào tạo và đã có một trình độ chuyên môn nhất định. Nội dung bồi d-ỡng: về chuyên môn và NCKH và các kiến thức cần thiết khác với các hình thức bồi d-ỡng th-ờng xuyên, định kỳ hoặc nâng cao. Xây dựng môi tr-ờng thuận lợi cho sự phát triển ĐNGV Việc xây dựng môi tr-ờng thuận lợi cho sự phát triển ĐNGV là: - Tạo ra một hành lang pháp lí để cho đội ngũ GV yên tâm hoàn thành nhiệm vụ của mình. - Xây dựng văn hoá tổ chức trong nhà tr-ờng, làm cho nhà tr-ờng trở thành một tổ chức biết học hỏi, mọi thành viên trong nhà tr-ờng tin cậy, chia sẻ và cùng hợp tác với nhau để đạt mục tiêu đề ra. - Hoàn thiện công tác QL ĐNGV cả về ph-ơng thức QL, công cụ QL và CBQL. - Tăng c-ờng đầu t-, tạo điều kiện về CSVC và sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị giảng dạy, học tập và nghiên cứu. - Vận dụng các chính sách KT - XH hợp lí. - Đảm bảo điều kiện tâm lí làm việc ổn định cho ĐNGV. Kiểm tra, đánh giá đội ngũ giảng viên Các b-ớc của quá trình kiểm tra phải tuân thủ theo các trình tự: (1) Xác định tiêu chuẩn (chuẩn mực) (2) Đo l-ờng thành tựu (3) Xác định mức độ đáp ứng (phù hợp) của thành tựu so với tiêu chuẩn (4) Tiến hành những hoạt động uốn nắn, sửa chữa 1.5. Đặc tr-ng tr-ờng t- thục và yêu cầu đối với tr-ờng Đại học, Cao đẳng t- thục trong giai đoạn hiện nay 1.5.1. Đặc tr-ng tr-ờng t- thục Tr-ờng t- thục do các tổ chức XH, tổ chức XH - nghề nghiệp, tổ chức KT hoặc cá nhân thành lập, đầu t- xây dựng CSVC và đảm bảo kinh phí hoạt động bằng vốn ngoài ngân sách nhà n-ớc. Nhiệm vụ và quyền hạn của tr-ờng t- thục nh- tr-ờng công lập: thực hiện mục tiêu, nội dung, ch-ơng trình, ph-ơng pháp GD và các quy định liên quan đến tuyển sinh, giảng dạy, học tập, thi cử, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp, cấp văn bằng, chứng chỉ. Tự chủ và tự chịu trách nhiệm về quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà tr-ờng, tổ chức các hoạt động GD, xây dựng và phát triển ĐNGV, huy động, sử dụng và QL các nguồn lực để thực hiện mục tiêu GD. Văn bằng, chứng chỉ do tr-ờng dân lập, tr-ờng t- thục, tr-ờng công 9 lập có giá trị pháp lí nh- nhau, chịu sự QL của cơ quan QL nhà n-ớc về GD theo quy định của Chính phủ [7, tr.46]. Tr-ờng cao đẳng t- thục là cơ sở GD đào tạo hệ CĐ, có nhiệm vụ nh- hệ thống các tr-ờng CĐ công lập, tuy nhiên có một số đặc điểm nh- sau: + Về bộ máy quản lí: Hội đồng tr-ờng đối với tr-ờng công lập, hội đồng quản trị đối với tr-ờng dân lập, t- thục (gọi chung là hội đồng tr-ờng). + Về hoạt động quản lí: bộ máy tổ chức gọn nhẹ, linh hoạt, không có khái niệm biên chế, bệnh quan liêu hầu nh- đ-ợc loại bỏ, các quyết định đ-ợc đề ra một cách kịp thời và trách nhiệm của các thành viên trong tổ chức khi đ-ợc giao công việc rất cao. Đ-ợc tự chủ về tài chính theo nguyên tắc tự cân đối thu chi, tự chủ về mặt tổ chức và nhân sự, kế hoạch phát triển khác - Về tài sản: gồm tài sản thuộc vốn góp của các nhà đầu t- và tài sản tăng thêm trong quá trình hoạt động đ-ợc Nhà n-ớc bảo vệ theo quy định của pháp luật, không ai đ-ợc chiếm đoạt 1.5.2. Yêu cầu đối với tr-ờng Đại học, Cao đẳng t- thục trong giai đoạn hiện nay - Tăng c-ờng quyền tự chủ và trách nhiệm XH của các tr-ờng ngoài công lập song song với việc tăng c-ờng QLNN của Bộ GD & ĐT. - Xây dựng, phát triển GV cơ hữu đủ về số l-ợng và cơ cấu trình độ theo quy định chung để đến năm 2010 đạt tiêu chí chung là 20 SV/GV, 40% GV có trình độ thạc sĩ và 25% GV có trình độ tiến sĩ. - Xây dựng đủ phòng học theo quy định tại quy chế tổ chức và hoạt động tr-ờng ĐH t- thục đáp ứng 4m2 sàn/SV và có diện tích đất của tr-ờng từ 20-30 ha. Những tr-ờng có diện tích hẹp d-ới 3ha trong thành phố cần có dự án chuyển ra ngoại thành, hạn chế tối đa việc thuê CSVC phân tán ở nhiều nơi. - Các tr-ờng thuộc khối kỹ thuật công nghệ phải đủ trang thiết bị để SV thực tập thực hành và máy tính cho SV ngành CNTT bình quân 2 SV/máy. - Đến năm 2010 các tr-ờng ngoài công lập phải tham gia đào tạo theo ch-ơng trình tiên tiến, sử dụng tài liệu bài giảng điện tử trên mạng để cải tiến ph-ơng pháp giảng dạy và tham gia kiểm định chất l-ợng [42, tr.2]. Kết luận ch-ơng 1 Những nội dung trình bày trên đây là phần cơ sở lí luận chung của việc phát triển ĐNGV. Thông qua đó giúp chúng tôi có cơ sở phân tích thực trạng ĐNGV để đ-a ra những 10 giải pháp phù hợp nhằm phát triển ĐNGV ngày càng vững mạnh và có chất l-ợng đáp ứng yêu cầu trong XH ngày nay. Ch-ơng 2: Thực trạng công tác phát triển đội ngũ giảng viên Tr-ờng Cao Đẳng Bách Khoa H-ng yên 2.1. Vài nét về điều kiện kinh tế giáo dục của Tỉnh H-ng Yên và nhu cầu phát triển về nguồn nhân lực trình độ Đại học, Cao đẳng của Tỉnh 2.2. Vài nét về Tr-ờng Cao đẳng Bách Khoa H-ng Yên 2.2.1. Quá trình hình thành và phát triển Giai đoạn 1 (17/9/2002- 18/6/2006) Giai đoạn 2 (19/6/2006 nay) 2.2.1.1. Chức năng, nhiệm vụ Tr-ờng CĐBKHY là cơ sở đào tạo hệ Cao đẳng ngoài công lập, trực thuộc Bộ GD & ĐT, đào tạo cả 2 hệ: CĐ và trung cấp. 2.2.1.2. Cơ cấu tổ chức Tr-ờng Cao đẳng Bách Khoa H-ng Yên (Hình 2.1) 2.2.1.3. Quy mô và lĩnh vực đào tạo Từ năm 2006 đến nay, Tr-ờng đã tiến hành đào tạo cho 2 hệ tập trung dài hạn với 1844 HS, SV tham gia học tập các ngành nghề. 2.2.1.4. Hệ thống cơ sở vật chất 2.3. Thực trạng đội ngũ giảng viên Tr-ờng Cao đẳng Bách Khoa H-ng Yên 2.3.1. Số l-ợng, cơ cấu giới, độ tuổi đội ngũ giảng viên Tổng số CB CNV GV của tr-ờng CĐBKHY hiện có 66 ng-ời, trong đó ĐNGV là 43 ng-ời, thuộc 9 bộ môn khác nhau. - Trình độ ĐH toàn tr-ờng: 34 ng-ời, chiếm tỉ lệ 79% - Trình độ trên ĐH : 9 ng-ời, chiếm tỉ lệ 21% Ngoài ra, ở khối các phòng ban chức năng còn có 15 ng-ời thuộc các ngạch giảng. Theo bảng 2.1 tỉ lệ GV nam chiếm 47%, GV nữ chiếm 53%, song có những bộ môn không có bất kì GV nữ nào nh- Xây dựng, Cơ khí, có bộ môn lại không có GV nam nào nh- bộ môn Kinh tế, Pháp luật. Do đó, trong quá trình xây dựng và triển khai kế hoạch luôn phải tính đến các ph-ơng án đảm bảo chế độ đối với GV nữ. Vì GV nữ là những ng-ời vừa phải thực hiện trách nhiệm nặng nề với gia đình vừa phải hoàn thành tốt công tác chuyên môn. Về độ tuổi Bảng 2.1 cho thấy độ tuổi ĐNGV phần đông là d-ới 30 chiếm tỉ lệ rất lớn 81% (35/43) ng-ời. Do tr-ờng đ-ợc thành lập ch-a lâu (17/9/2002 đến nay) nên đa số là GV trẻ [...]... biệt, việc kiểm tra, đánh giá ĐNGV, một trong những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất l-ợng đào tạo cho nhà tr-ờng, cũng ch-a đ-ợc thực hiện tốt Ch-ơng 3: Những giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên Tr-ờng Cao Đẳng Bách Khoa H-ng yên 3.1 Những giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên Tr-ờng Cao đẳng Bách Khoa H-ng Yên 3.1.1 Nhóm giải pháp nâng cao năng lực quản lí 3.1.1.1 Mục đích - Tăng c-ờng... phát triển ĐNGV, đủ cả về số l-ợng, đảm bảo chất l-ợng và đồng bộ về cơ cấu 2.3.2.1 Phẩm chất đội ngũ Bảng 2.4 cho thấy trình độ chính trị của ĐNGV nhà tr-ờng phần lớn là trình độ sơ cấp (79%), tỉ lệ trình độ chính trị ở bậc ĐH là 12%, trung cấp là 9% Số đội ngũ giảng viên - đoàn viên của giảng viên là 30%, số l-ợng đội ngũ giảng viên đảng viên hiện nay rất đông (70%) 2.3.2.2 Năng lực đội ngũ giảng viên. .. kí những hợp đồng NCKH Ngoài ra, nhà tr-ờng ch-a có hội đồng hay ban thẩm định những đề tài nghiên cứu, ch-a đ-a ra những quy định bắt buộc đối với GV trong việc NCKH, ch-a có chế độ khuyến khích việc nghiên cứu nên ch-a thúc đẩy đ-ợc hoạt động NCKH trong ĐNGV 2.4 Thực trạng công tác phát triển đội ngũ giảng viên Tr-ờng Cao đẳng Bách Khoa H-ng Yên 2.4.1 Thực trạng về cơ chế, chính sách cho đội ngũ giảng. .. 3.1.5.2 Nội dung và cách thức thực hiện Giải pháp 1: Môi tr-ờng về mặt phápGiải pháp 2: Môi tr-ờng về mặt s- phạm Giải pháp 3: Môi tr-ờng làm việc theo phong cách riêng của tr-ờng Giải pháp 4: Đầu t- CSVC, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng CNTT Giải pháp 5: Xây dựng mối quan hệ trong hợp tác đào tạo 3.1.6 Nhóm giải pháp xây dựng cơ chế kiểm tra, đánh giá đội ngũ giảng viên 3.1.6.1 Mục đích Hiện nay, cơ... các cấp QL Khi đã có đội ngũ, làm thế nào để phát huy hết tiềm năng của đội ngũ, trở thành bài toán của những ng-ời sử dụng đội ngũ đó Việc tạo môi tr-ờng cho đội ngũ phát triển là một nhiệm vụ rất quan trọng của những ng-ời QL của nhà tr-ờng, nhằm xây dựng và duy trì môi tr-ờng, điều kiện thuận lợi cho sự 18 phát triển của ĐNGV nhà tr-ờng để ĐNGV ngày càng lớn mạnh, có chất l-ợng cao đáp ứng với yêu... thậm chí triệt tiêu sức mạnh của tập thể đội ngũ 3.1.2.2 Nội dung và cách thức thực hiện Giải pháp 1: Điều chỉnh tiền l-ơng, phụ cấp, thừa giờ Giải pháp 2: Thực hiện chế độ nghỉ (ốm đau, thai sản, hè ) theo đúng quy định Giải pháp 3: Xây dựng nội quy làm việc hợp lí Giải pháp 4: Chế độ khen th-ởng, kỉ luật rõ ràng 3.1.3 Nhóm giải pháp về quy hoạch đội ngũ giảng viên 3.1.3.1 Mục đích Việc lập quy hoạch... xuất 6 giải pháp phát triển ĐNGV của Tr-ờng CĐBKHY Hệ thống các giải pháp đ-ợc các thành viên của Tr-ờng đánh giá với tỉ lệ khả thi và cần thiết rất cao, là nền tảng cho hệ thống các giải pháp nhằm phát triển mạnh ĐNGV của tr-ờng Nếu thực hiện đồng bộ các giải pháp trên và cần có sự quyết tâm, thay đổi quan điểm của ban lãnh đạo tr-ờng cũng nh- cần phải có những b-ớc chuẩn bị nhất định để nâng cao nhận... các giải pháp Theo khảo sát ở bảng 3.1, tất cả các ý kiến của các GV đều cho rằng các giải pháp này là cần thiết Tuyệt đại đa số đều đánh giá cao mức độ khả thi của các giải pháp, duy chỉ có hai nhóm giải pháp mang tính không khả thi rất cao với tỉ lệ từ 55% - 62% ý kiến, của nhóm giải pháp cải thiện cơ chế, chính sách và 55% ý kiến quy hoạch về chất l-ợng của nhóm giải pháp quy hoạch ĐNGV Nguyên nhân... chiến l-ợc đào tạo, bồi d-ỡng cho ĐNGV Giải pháp 2: Xây dựng nội dung, hình thức đào tạo, bồi d-ỡng cho ĐNGV Giải pháp 3: Các điều kiện đảm bảo cho công tác đào tạo, bồi d-ỡng (thời gian, CSVC, tài chính) 3.1.5 Nhóm giải pháp xây dựng môi tr-ờng thuận lợi cho sự phát triển ĐNGV 3.1.5.1 Mục đích Phát triển đội ngũ là một trong những hoạt động quan trọng của sự phát triển của một nhà tr-ờng Tuy nhiên, vấn... http://www.vietnamnet.vn/service/printversion.vnn?article_id=861432 37 Phát triển đội ngũ giảng viên Đại học Kiến trúc TP.HCM 38 Phát triển đội ngũ nhà giáo, đổi mới ph-ơng pháp http://www.mpi.gov.vn/ttkt-xh.aspx? Lang=4&mabai=1653 39 Sáu giải pháp cứu sáu bất cập của ĐH, CĐ ngoài công lập, http://www.khoahocphattrien.com.vn/services/in/?cat_url=giaoducdao tao&art_id=2960 40 Thế Uyên, ái Liên, Nền giáo dục Việt Nam đang đối . Những giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên Tr-ờng Cao Đẳng Bách Khoa H-ng yên 3.1. Những giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên Tr-ờng Cao đẳng Bách. phát triển đội ngũ giảng viên Ch-ơng 2: Thực trạng công tác phát triển đội ngũ giảng viên Tr-ờng Cao đẳng Bách Khoa H-ng yên Ch-ơng 3 : Những giải pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Những giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường cao đẳng bách khoa hưng yên, Những giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường cao đẳng bách khoa hưng yên, Những giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường cao đẳng bách khoa hưng yên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay