Những biện pháp tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý ở trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật công nghiệp i

21 369 0

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,649 tài liệu

  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/02/2014, 10:25

Những biện pháp tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp I Trần Văn Toàn Trường Đại học Giáo dục Luận văn ThS. ngành: Quản giáo dục; Mã số: 60 14 05 Người hướng dẫn: TS. Đặng Văn Cúc Năm bảo vệ: 2007 Abstract. Hệ thống hóa những vấn đề luận về công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản nhà trường. Khảo sát thực trạng tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản và nguyên nhân tồn tại của thực trạng đó trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp I trong thời gian từ năm 2001 đến năm 2006. Từ kết quả đánh giá thực trạng, đề xuất một số biện pháp tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản của trường: nâng cao nhận thức về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản nhà trường; tăng cường bồi dưỡng trình độ tin học cho cán bộ, giảng viên; dùng công nghệ thông tin làm phương tiện hỗ trợ công tác quản lý; tạo môi trường thuận lợi cho việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý; xây dựng mối quan hệ thường xuyên giữa nhà trường với các nhà cung cấp phần mềm; xây dựng cơ sở dữ liệu chung cho các phần mềm quản Keywords. Công nghệ thông tin; Giáo dục đại học; Quản lý; Quản giáo dục Content MỞ ĐẦU 1. do chọn đề tài Nền kinh tế tri thức ngày càng phát triển mạnh mẽ và khẳng định vị thế trong sự phát triển chung của nền kinh tế thế giới. Cùng với xu thế phát triển chung đó là sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ đặc biệt là ngành công nghệ thông tin. Yêu cầu của xã hội về chất lượng đào tạo ngày càng cao. Nhiệm vụ đối với ngành giáo dục và đào tạo ngày càng nặng nề yêu cầu phải có những hệ thống phục vụ tốt hơn trong công tác tổ chức quản giáo dục. Việc ứng dụng CNTT vào công tác quản chưa đạt được kết quả mong muốn. Một số dự án ứng dụng CNTT vào quản còn gặp nhiều vấn đề gây lãng phí tiền của của Nhà nước và Nhân dân. Yêu cầu thực tế của trường Cao đẳng Kinh tếKỹ thuật Công nghiệp I về việc tổ chức ứng dụng CNTT vào quản nhằm thúc đẩy chất lượng đào tạo cũng như sự phát triển của Nhà trường. 2. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu luận và thực tiễn để đề xuất một số biện pháp tổ chức ứng dụng Công nghệ thông tin vào công tác quản trường Cao đẳng Kinh tếKỹ thuật Công nghiệp I. 3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu Khách thể nghiên cứu: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trường Cao đẳng Kinh tếKỹ thuật Công nghiệp I. Đối tượng nghiên cứu: Các biện pháp tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản trường Cao đẳng Kinh tếKỹ thuật Công nghiệp I. 4. Giả thuyết khoa học Chúng tôi giả định rằng ứng dụng CNTT vào công tác quản bước đầu đã được triển khai trường Cao đẳng Kinh tếKỹ thuật Công nghiệp I song chưa sâu sắc và chưa rộng khắp trong các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường. Nếu có những biện pháp tổ chức ứng dụng CNTT vào công tác quản một cách khoa học thì sẽ góp phần nâng cao hiệu quả của công tác quản Nhà trường là cơ sở để đưa chất lượng đào tạo của nhà trường ngày càng tốt hơn. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hoá những vấn đề luận về công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản nhà trường. - Khảo sát thực trạng việc tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản và nguyên nhân của thực trạng đó trường Cao đẳng Kinh tếKỹ thuật Công nghiệp I. - Đề xuất một số biện pháp tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản trường Cao đẳng Kinh tếKỹ thuật Công nghiệp I từ năm 2001 đến năm 2006. 6. Phạm vi nghiên cứu Các số liệu được sử dụng nghiên cứu trong đề tài từ năm 2001 đến năm 2006 trường Cao đẳng Kinh tếKỹ thuật Công nghiệp I. 7. Phƣơng pháp nghiên cứu 7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu luận 7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: - Phương pháp quan sát. - Phương pháp điều tra. - Phương pháp chuyên gia - Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động. 7.3. Nhóm phương pháp bổ trợ - Phương pháp thống kê toán học. 8. Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục và tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn dự kiến sẽ trình bày trong 3 chương: Chương 1: Cơ sở luận của việc tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý. Chương 2: Thực trạng tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin trường Cao đẳng Kinh tếKỹ thuật Công nghiệp I. Chương 3: Các biện pháp tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản trường Cao đẳng Kinh tếKỹ thuật Công nghiệp I. CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LUẬN CỦA VIỆC TỔ CHỨC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN 1.1. Lịch sử nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản Trên thế giới cũng như tại Việt Nam đã có rất nhiều công trình khoa học, đề tài cũng như những bài báo nói về ứng dụng CNTT vào trong quản lý. Tuy nhiên chưa có công trình nào cụ thể về tổ chức ứng dụng CNTT vào công tác quản một trường Cao đẳng có các đặc điểm giống với trường Cao đẳng Kinh tếKỹ thuật Công nghiệp I. 1.2. Một số khái niệm cơ bản 1.2.1. Khái niệm quản Quản là một khái niệm đã được biết đến rất sớm trong đời sống của con người. Nó được hiểu và biết đến qua nhiều những cách diễn đạt, những thuật ngữ khác nhau. Và cũng có rất nhiều những khái niệm khác nhau về quản nhưng tựu trung lại có thể khái quát như sau: Quản là sự tác động một cách liên tục có tổ chức, có định hướng của chủ thể quản tới đối tượng quản để chỉ huy, điều khiển, liên kết các yếu tố tham gia vào hoạt động thành một chỉnh thể thống nhất, điều hoà hoạt động của các khâu, các cấp sao cho phù hợp với quy luật để đạt đến mục tiêu đã xác định. Hoạt động quản bao gồm 4 chức năng cụ thể: Chức năng lập kế hoạch, chức năng tổ chức, chức năng điều hành (chỉ huy), chức năng kiểm tra. Các chức năng quản có mối quan hệ biện chứng với nhau. 1.2.2. Quản giáo dục Quản giáo dục là hệ thống tác động có mục đích, có kế hoạch, hợp quy luật của chủ thể quản nhằm tổ chức điều khiển hoạt động của khách thể quản thực hiện các mục tiêu giáo dục đề ra. Quản giáo dục từ cấp vĩ mô đến tầm vi mô đều hướng tới sử dụng có hiệu quả những nguồn lực dành cho giáo dục để đạt được kết quả (đầu ra) có chất lượng cao nhất. 1.2.3. Quản Nhà trường Quản nhà trường là một hệ thống hoạt động có mục đích có kế hoạch, hợp quy luật của chủ thể quản nhằm làm cho nhà trường vận hành theo đường lối và nguyên giáo dục của Đảng, thể hiện tính chất nhà trường XHCN, mà điểm hội tụ là hoạt động dạy học, giáo dục thế hệ trẻ nói riêng và người học nói chung. 1.2.4. Khái niệm tổ chức Tổ chức là một trong bốn chức năng quản chủ yếu, cơ bản nhất bao gồm: Kế hoạch (Planning), tổ chức (Organizing), chỉ đạo – lãnh đạo (leading) và kiểm tra (Controlling) Tổ chức là quá trình hình thành nên cơ cấu các quan hệ, các thành viên, giữa các bộ phận trong tổ chức nhằm làm cho họ thực hiện thành công các kế hoạch và đạt được mục tiêu tổng thể của tổ chức. Nhờ việc tổ chức có hiệu quả, người quản có thể phối hợp, điều phối tốt hơn các ngồn vật lực và nhân lực. Thành tựu của một tổ chức phụ thuộc rất nhiều vào năng lực của người quản sử dụng các ngồn lực này sao cho có hiệu quả và có kết quả. 1.3. Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản 1.3.1. Khái niệm công nghệ Theo quan điểm truyền thống: Công nghệ là tập hợp các phương pháp, quy trình, kỹ năng, kỹ thuật, công cụ, phương tiện dùng để biến đổi các nguồn lực thành sản phẩm. Theo quan điểm hiện đại: Công nghệtổ hợp của bốn thành phần có tác động qua lại với nhau và cùng thực hiện bất kỳ quá trình sản xuất và dịch vụ nào: Thành phần trang thiết bị, thành phần kỹ năng và tay nghề, thành phân thông, thành phần tổ. 1.3.2. Khái niệm thông tin Thông tin (information) được sử dụng thường ngày. Con người có nhu cầu đọc báo, nghe đài, xem tin vi, đi du lịch, tham khảo ý kiến người khác, v.v để nhận được thêm thông tin mới. Thông tin đem lại cho con người những sự hiểu biết, nhận thức tốt hơn về những đối tượng trong đời sống xã hội, trong đời sống tự nhiên, v.v giúp cho họ thực hiện hợp những công việc cần làm để đạt được mục đích một cách tốt nhất. 1.3.3. Khái niệm thông tin quản Thông tin quản là hệ thống thông tin được xây dựng phục vụ cho các quyết định của nhà quản lý. 1.3.4. Khái niệm công nghệ thông tin CNTT là một lĩnh vực khoa học rộng lớn nghiên cứu các khả năng và các phương pháp thu thập, lưu trữ, truyền và xử thông tin một cách tự động dựa trên các phương tiện kỹ thuật (máy tính điện tử và các thiết bị thông tin khác) 1.3.4.1. Khái niệm tin học Tin học là một lĩnh vực khoa học nghiên cứu cấu trúc và tính chất của thông tin khoa học, cùng với việc thu thập, xử lý, lưu trữ, biến đổi và truyền gửi chúng. 1.3.3.2. Khái niệm mạng máy tính Mạng máy tính là thuật ngữ để chỉ các máy tính được kết nối với nhau thông qua các thiết bị kết nối trên cơ sở các môi trường kết nối với mục đích chia sẻ tài nguyên dùng chung như chia sẻ thiết bị, chia sẻ phần mềm dùng chung, chia sẻ dữ liệu … 1.3.3.3. Tin học hoá quá trình quản Tin học hoá quá trình quản là việc ứng dụng CNTT trong các công đoạn quản lý, nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng của công tác quản lý, giúp cho người quản nhanh chóng có được kết quả, những thông tin cần thiết làm cơ sở cho các quyết định. 1.4. Tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin vào quản Tổ chức ứng dụng CNTT vào quản không chỉ là nhiệm vụ của các nhà quản lý, của các cấp lãnh đạo và đây là nhiệm vụ của tất cả các cá nhân có liên quan trong công tác quản lý. Nói cụ thể hơn trong Nhà trường đó là nhiệm vụ của tất cả các cấp lãnh đạo Nhà trường, các phòng, ban, khoa, bộ môn trực thuộc và của tất cả các Thầy, Cô giáo đang trực tiếp giảng dạy cũng như không trực tiếp giảng dạy. Bởi vì việc ứng dụng CNTT vào quản có thành công được hay không chính là dựa trên sự đồng lòng nhất trí cao của tất cả mọi người trong tổ chức từ công tác xây dựng hệ thống, cập nhật phát triển hệ thống, khai thác hệ thống. Để thấy rõ hơn điều này chúng ta hãy nghiên cứu các bước tiến hành tổ chức ứng dụng CNTT vào quản lý. Bƣớc 1: Thay đổi thái độ hành vi của các nhà quản và tất cả mọi người trong tổ chức về việc ứng dụng CNTT trong quản Bƣớc 2: Xây dựng hệ thống Bƣớc 3: Vận hành hệ thống, khai thác những ứng dụng sẵn có phục vụ trong các công việc hằng ngày. Bƣớc 4: Nghiên cứu xây dựng những ứng dụng mang tính chất đặc thù của tổ chức, phát triển hệ thống phù hợp với những ứng dụng, nâng cao khả năng ứng dụng CNTT trong quản lý. Bƣớc 5: Phát triển, cập nhật hệ thống thường xuyên phổ cập việc ứng dụng, khai thác hệ thống đến tất cả thành viên trong tổ chức theo từng chức năng nhiệm vụ. Bƣớc 6: Quay lại bước 4 1.5. Dự báo ứng dụng công nghệ thông tin vào quản giáo dục Việt Nam hiện nay Trong bối cảnh phát triển nền kinh tế xã hội ngày nay, nền kinh tế tri thức, kinh tế thông tin ngày càng định hình một cách rõ ràng hơn. Chính vì vậy, việc ứng dụng CNTT trong quản là một trong những bước của quy luật phát triển xã hội. Giáo dục và đào tạo không nằm ngoài quy luật đó, hơn nữa giáo dục và đào tạo chính là điểm nhấn đầu tiên trong sự hình thành và phát triển nền kinh tế tri thức. Do đó, trong tương lai không xa ứng dụng CNTT vào quản giáo dục sẽ được thực hiện một cách toàn diện từ quản nguồn nhân lực, quản cơ sở vật chất đến quản giáo dục đào tạo. CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƢỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾKỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP I 2.1. Vài nét khái quát về trƣờng Cao đẳng Kinh tếKỹ thuật Công nghiệp I 2.1.1. Đặc điểm của nhà trường. Nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân, Trường Cao đẳng Kinh tếKỹ thuật Công nghiệp I đã có hơn 50 năm xây dựngtrưởng thành với nhiệm vụ đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho các ngành công nghiệp từ Công nhân kỹ thuật, Trung cấp chuyên nghiệp, đến Cao đẳng và đào tạo lại, bồi dưỡng Cán bộ Công nhân viên; Nghiên cứu Khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội. Năm 1956, Trường Trung cấp Kỹ thuật III – tiền thân của Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp I – là một trong ba trường Trung cấp kỹ thuật đầu tiên của nước ta được thành lập. Trải qua hơn 50 năm xây dựngtrưởng thành, để phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ của từng thời kỳ, từng giai đoạn lịch sử Nhà trường đã có 9 lần thay đổi tên gọi như sau: 1960: Trường Trung cấp kỹ thuật Công nghiệp nhẹ. 1965: Trường Trung học kỹ thuật Dệt. 1971: Viện Công nghệ Dệt Sợi. 1975: Trường Trung học kỹ thuật Dệt. 1982: Trường Kỹ thuật Công nghiệp nhẹ. 1987: Trường Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp nhẹ Nam Định. 1992: Trường Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp nhẹ. 1998: Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp nhẹ. Đến tháng 4/1998 Trường được đổi tên thành Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp I cho đến nay. Hiện nay trường đóng tại hai địa điểm với 02 cơ sở: Cơ sở 1: 456 Minh Khai – Quận Hai Bà - Hà Nội Cơ sở 2: 353 Trần Hưng Đạo – Thành phố Nam Định. Năm 2006 trường được UBND Tỉnh Nam Định cấp hơn 20 ha đất tại Xã Mỹ Xá - Ngoại thành Nam Định. 2.1.2. Tổ chức bộ máy của Nhà trường Cao đẳng Kinh tếKỹ thuật Công nghiệp I. + Lãnh đạo Nhà trường gồm: Hiệu trưởng và 2 Phó Hiệu trưởng Phó Hiệu trưởng phụ trách Đào tạo và Nghiên cứu khoa học. Phó Hiệu trưởng phụ trách Nội chính. + Các Phòng chức năng có 5 phòng gồm: Phòng Tổ chức Cán bộ - Học sinh, sinh viên; Phòng Đào tạo; Phòng Tài chính Kế toán; Phòng Hành chính quản trị; Phòng Quản khoa học. + Các Khoa, Tổ môn trực thuộc - Có 6 Khoa, 3 Tổ bộ môn trực thuộc: + Các khoa: Khoa Dệt may thời trang; Khoa Hoá công nghiệp; Khoa Kinh tế - Pháp chế; Khoa Công nghệ Thông tin; Khoa Điện - Điện tử; Khoa Cơ khí. + Tổ bộ môn trực thuộc Ban Giám hiệu: Tổ Mác – Lênin Tổ Toán – Lý; Tổ Ngoại ngữ; Tổ Giáo dục thể chất – Quốc phòng. + Các trung tâm: Trung tâm Tư vấn hợp tác Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ. Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ Trung tâm Công nghệ sinh học và Vệ sinh an toàn thực phẩm + Các đơn vị trực thuộc các khoa là hệ thống nhà xưởng, phòng thí nghiệm, khu thể thao … + Các tổ chức khác: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Cựu chiến binh, Hội phụ nữ. + Các lớp Học sinh, Sinh viên. Sơ đồ 5 – Cơ cấu tổ chức trƣờng Cao đẳng Kinh tếKỹ thuật Công nghiệp I 2.1.3. Cơ cấu ngành nghề. Các hệ đào tạo: Với đặc thù là trường Cao đẳng đào tạo đa ngành, đa cấp từ hệ Cao đẳng, TCCN, Công nhân kỹ thuật, đào tạo bồi dưỡng. Ngoài ra nhà trường còn tổ chức các hình thức liên kết đào tạo để đào tạo các bậc học cao hơn như Đại học và sau đại học. Các ngành nghề đào tạo: Trường đào tạo 15 ngành nghề tất cả các trình độ cao đẳng, TCCN và dạy nghề: Công nghệ Dệt, Công nghệ Sợi, Công nghệ May và Thiết kể Thời trang, Công nghệ Da giày, Công nghệ Hoá nhuộm, Công nghệ Hoá Thực phẩm, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Công nghệ Thông tin, Công nghệ Kỹ thuật Điện (Tự động hoá), Công PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG HIỆU TRƯỞNG Khoa Kinh tế pháp chế Khoa Dệt may thời trang Khoa Điện - Điện tử Khoa Cơ khí Khoa Hóa công nghiệp Tổ môn ngoại ngữ Tổ mụn Toỏn Tổ môn Mac-Lênin KhoaCông nghệ thông tin Tổ môn GDTC-QP Phũng TCCB-HSSV Phũng Đào tạo Phũng Quản khoa học Phũng Tài chính kế toán TT Tư vấn hợp tác ĐT&BDCB TT Tin học - Ngoại ngữ Phũng Hành chính quản trị TT CN Sinh học & VS ATTP Các lớp HSSV Hệ thống Nhà xưởng, phòng Thí nghiệm, phòng Thực hành nghệ Cơ khí, Công nghệ Điện tử, Công nghệ Cơ - Điện tử, Công nghệ Kỹ thuật Ô tô, Tài chính ngân hàng. 2.1.4. Quy mô đào tạo của trường Cao đẳng Kinh tếKỹ thuật Công nghiệp I. Trong những năm gần đây, Nhà trườngnhững bước phát triển ổn định về ngành nghề, chất lượng cũng như quy mô đào tạo trở thành một địa chỉ đào tạo có uy tín trong cả nước, Hàng năm, trường tuyển mới từ 3000 đến 5000 học sinh sinh viên và thường xuyên mở các lớp ngắn hạn, cập nhật kiến thức mới về kinh tế, kỹ thuật công nghệ cho cán bộ trong ngành, với lưu lượng khoảng 500 lượt người. Lưu lượng học sinh, sinh viên hiện nay đang học tại trường đạt trên 23.000. Bảng 1 - Quy mô đào tạo của trƣờng từ năm 2005 đến năm 2007 Hệ đào tạo Năm Đại học Cao đẳng TCCN CNKT Cộng 2005 0 4050 5500 1000 10550 2006 0 5850 6850 1000 13700 2007 1000 6500 7500 1200 15200 Bảng 2 – Dự kiến quy mô đào tạo từ năm 2008 đến năm 2015 Hệ đào tạo Năm Đại học Cao đẳng TCCN CNKT Cộng 2008 2100 7000 3500 2000 14600 2009 3200 8000 3700 2080 16980 2010 4000 9000 3900 2100 19000 2011 4800 10000 4000 2120 20920 2012 5600 10500 4200 2140 22440 2013 6400 11000 4500 2160 24060 2014 7200 11500 4700 2170 25570 2015 8000 12000 5000 2190 27190 2.2. Điều kiện địa lý, môi trƣờng xã hội, nguồn nhân lực và cơ sở vật chất của trƣờng Cao đẳng Kinh tếKỹ thuật Công nghiệp I 2.2.1. Điều kiện địa lý, môi trường xã hội Trường Cao đẳng Kinh tếKỹ thuật Công nghiệp I ngày nay đang hoạt động trên hai cơ sở Cơ sở Hà Nội: Số 456 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Cơ sở Nam Định: Số 353 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, Thành phố Nam Định. Cả hai cơ sở đào tạo của Nhà trường đều nằm trên những khu vực trung tâm văn hoá, kinh tế, chính trị của cả nước. Do vậy nhà trường có rất nhiều điều kiện thuận lợi trong việc phát triển về mọi mặt. 2.2.2. Điều kiện về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất Trong những năm gần đây Nhà trường đã rất trú trọng đến việc phát triển đội ngũ giáo viên cả trên phương diện số lượng và chất lượng. Cho đến thời điểm này Nhà trường đã có một đội ngũ giáo viên hùng hậu, đủ về số lượng và đáp ứng chất lượng cho công tác giảng dạy hiện tại và đáp ứng khả năng nâng cấp trường trong tương lai không xa. Bảng 3 - Số lƣợng đội ngũ cán bộ quản và giáo viên của trƣờng TT Đơn vị Số lƣợng Trình độ đào tạo Giáo viên Trung cấp Cao đẳng Đại học Thạc sỹ Tiến sỹ 1. Ban Giám hiệu 3 0 0 1 0 2 3 2. Phòng HCQT 53 27 10 15 1 0 5 3. Phòng Đào tạo 18 2 1 6 8 1 15 4. Phòng TCCB-HSSV 13 0 0 8 5 0 12 5. Phòng TCKT 7 1 0 4 2 0 6 6. Phòng QLKH 4 0 0 2 2 0 4 7. Trung tâm tư vấn Đào tạo & Hợp tác quốc tế 4 0 0 1 3 0 4 8. Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ 2 0 0 1 1 0 2 9. Trung tâm Công nghệ sinh học 3 0 0 1 0 2 3 10. Khoa CNTT 28 0 1 16 10 1 28 11. Khoa Điện - Điện tử 24 0 1 9 11 3 24 12. Khoa Cơ khí 18 0 0 8 10 0 18 13. Khoa Hoá Công nghiệp 17 0 1 6 8 2 17 14. Khoa Dệt May–Thời trang 43 0 1 33 9 0 43 15. Khoa Kinh tế pháp chế 67 0 0 34 31 2 67 16. Bộ môn Mác - Lênin 22 0 0 12 10 0 22 17. Bộ môn Toán –Lý 11 0 0 6 4 1 11 18. Bộ môn Ngoại ngữ 15 0 0 0 6 0 15 19. Bộ môn Giáo dục thể chất – Quốc phòng 6 0 0 3 3 0 6 Cộng 358 30 15 166 124 14 305 Song hành với việc phát triển đội ngũ Nhà trường cũng tiến hành các biện pháp trẻ hoá đội ngũ thông qua công tác tuyển dụng mới, thuyên chuyển công tác. Cụ thể được thể hiện qua bảng thống kê sau: Bảng 4 - Số lƣợng giáo viên phân theo độ tuổi TT Đơn vị Tổng số Trong đó nữ Dƣới 35 Từ 35 đến 50 Từ 51 đến 60 Trên 60 1. Ban Giám hiệu 3 0 0 1 2 2. Phòng HCQT 53 17 7 43 3 3. Phòng Đào tạo 18 10 11 6 1 4. Phòng TCCB-HSSV 13 5 9 3 1 5. Phòng TCKT 7 4 2 4 1 6. Phòng QLKH 4 3 2 1 1 7. Trung tâm tư vấn Đào tạo & Hợp tác quốc tế 4 2 2 1 1 8. Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ 2 1 2 0 0 9. Trung tâm Công nghệ sinh học 3 2 1 1 1 10. Khoa CNTT 28 11 25 3 0 11. Khoa Điện - Điện tử 24 9 20 4 0 12. Khoa Cơ khí 18 1 12 4 2 13. Khoa Hoá Công nghiệp 17 13 13 2 2 14. Khoa Dệt May–Thời trang 43 24 21 14 8 15. Khoa Kinh tế pháp chế 67 44 59 6 2 16. Bộ môn Mác - Lênin 22 16 19 1 2 17. Bộ môn Toán –Lý 11 6 5 5 1 18. Bộ môn Ngoại ngữ 15 15 9 6 0 19. Bộ môn Giáo dục thể chất – Quốc phòng 6 1 5 1 0 Cộng 358 184 224 106 28 Mặc dù đội ngũ giáo viên Nhà trường có tuổi đời trẻ như không phải vì thế mà họ thiếu kinh nghiệm giảng dạy quản lý. Họ đã được đào tạo bài bản và có thâm niên công tác đủ để đạt đến độ chín trong nghề nghiệp của bản thân. Điều đó được cụ thể hoá thông qua bảng thống kê sau: Bảng 6 - Tuổi trung bình, thâm niên giảng dạy của GV, CBQL TT Đơn vị Tổng số giáo viên Giới Tuổi trung bình Thâm niên giảng dạy trung bình Nam Nữ 1. Ban Giám hiệu 3 3 0 54 33 2. Phòng HCQT 5 3 2 43 20 3. Phòng Đào tạo 12 7 5 34 11 4. Phòng TCCB-HSSV 15 8 7 37 12 5. Phòng TCKT 6 3 3 43 22 6. Phòng QLKH 4 1 3 36 11 7. Trung tâm tư vấn Đào tạo & Hợp tác quốc tế 4 2 2 41 19 8. Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ 2 1 1 28 6 9. Trung tâm Công nghệ sinh học 3 1 2 40 14 10. Khoa CNTT 28 17 11 28 5 11. Khoa Điện - Điện tử 24 15 1 31 6 12. Khoa Cơ khí 18 17 1 35 12 13. Khoa Hoá Công nghiệp 17 4 13 33 8 14. Khoa Dệt May–Thời trang 43 19 24 37 13 15. Khoa Kinh tế pháp chế 67 23 44 31 6 16. Bộ môn Mác - Lênin 22 5 17 30 6 17. Bộ môn Toán –Lý 11 6 6 36 12 18. Bộ môn Ngoại ngữ 15 0 15 35 9 19. Bộ môn Giáo dục thể chất – Quốc phòng 6 6 0 30 6 Cộng 305 141 164 34 9 Ngoài đội ngũ giáo viên cơ hữu Nhà trường còn trú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên thỉnh giảng là các giáo sư, tiến sỹ, cán bộ đầu ngành của các viện nghiên cứu, các trường đại học, các cơ sở sản xuất thường xuyên tham gia giảng dạy. 2.3. Thời cơ, thách thức của nhà trƣờng trong bối cảnh hiện nay Trong bối cảnh hội nhập quốc tế đang diễn ra sôi động, nền giáo dục và đào tạo nước nhà đang có rất nhiều những thời cơ để phát triển nâng lên những tầm cao mới. Nền giáo dục của nước ta sẽ có cơ hội tiếp cận với những ngành giáo dục tiên tiến của những nước phát triển. Dịch vụ giáo dục sẽ được đa dạng hoá từ loại hình đào tạo cho đến phương thức tổ chức đào tạo, tạo cơ hội học tập nhiều hơn cho mọi người. Tuy nhiên, cùng với những thời cơ là những thách thức rất lớn đó là sự chuyển đổi mạnh mẽ của nền giáo dục nước nhà. Cùng nằm trong bối cảnh đó trường Cao đẳng Kinh tếKỹ thuật Công nghiệp I cũng đã chuẩn bị cho mình một tâm thế để đón nhận những thời cơ và dự đoán những thách thức để chủ động trong việc hoà nhập chung. Hiện nay, Nhà trường đang phấn đấu nỗ lực trên tất cả các phương diện để phát triển Nhà trường thành trường Đại học trong tương lai. Đây là một thời cơ tốt để Nhà trường khẳng định vị thế của mình và cũng sẽ tạo cơ hội nhiều hơn cho việc phát triển nhà trường. Bên cạnh thời cơ đó là những thách thức đối với nhà trường. Đó là những khó khăn về cơ sở vật chất, về nguồn nhân lực phục vụ cho công tác đào tạo 2.4. Thực trạng công tác tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin trƣờng Cao đẳng Kinh tếKỹ thuật Công nghiệp I 2.4.1. Quy định, chế độ chính sách cho việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông Nhà trường luôn có những chính sách nhằm thúc đẩy việc ứng dụng CNTT&TT trong công tác quản cũng như các công tác khác. Điều đó được cụ thể hoá thông qua các văn bản quy định: Quy định về sử dụng CNTT tại các đơn vị trong trường, Quy định về việc xây dựng các văn bản lưu hành trong và ngoài trường, Quy định về sử dụng và khai thác hệ thống thông tin. 2.4.2. Tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông Tổ chức bộ máy: Trong cơ cấu tổ chức của Nhà trường Khoa Công nghệ thông tin hiện nay là một trong 06 khoa chuyên môn của Nhà trường. Hiện nay khoa được chia thành 04 tổ theo chuyên ngành hẹp đào tạo và theo chức năng phục vụ. Sơ đồ 6 - Cơ cấu tổ chức khoa Công nghệ thông tin KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Chủ nhiệm khoa Tổ Công nghệ phần mềm Tổ Khoa học máy tính Tổ Mạng và tru-yền thông Tổ Quản trị mạng Theo chuyên ngành hẹp Theo chức năng phục vụ [...]... gia Hà N i, Khoa Sƣ phạm Các t i liệu dùng cho đào tạo Cao học Quản giáo dục 14 Trƣờng Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I Đề án nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I thành Trường Đ i học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 15 Trƣờng Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I Báo cáo tổng kết năm học 2006 – 2007 trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I * Tác giả, tác phẩm... V i thực tiễn việc ứng dụng CNTT vào công tác quản Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I đã được triển khai nhưng những kết quả thu được chưa đáp ứng được v i những đầu tư về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, hệ thống thông tin 3.2 Đề xuất một số biện pháp tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản trƣờng Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật Công nghiệp I Trên cơ sở nghiên cứu thực... trạng ứng dụng CNTT trong quản và việc tổ chức ứng dụng CNTT trong quản trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp I, t i xin đề xuất một số biện pháp sau đây 3.2.1.Nâng cao ý chí của lãnh đạo trong công tác tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản Mục đích: Củng cố niềm tin của lãnh đạo Nhà trường vào công tác tổ chức ứng dụng CNTT vào các hoạt động đặc biệt trong hoạt động quản. .. cơ sở thực trạng trên chúng t i đề xuất 9 biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tổ chức ứng dụng CNTT vào hoạt động quản trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I  Nâng cao ý chí của lãnh đạo trong công tác tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản Nhà trường  Nâng cao. .. lượng đ i ngũ cán bộ, giáo viên về m i mặt đặc biệt là b i dưỡng trình độ tin học  Quản chặt chẽ việc ứng dụng công nghệ thông tin Dùng công nghệ thông tin làm phương tiện hỗ trợ công tác quản  Tạo m i trường thuận l i cho việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản  Xây dựng đ i ngũ chuyên gia cung cấp thông tin tư vấn cho việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, xây dựng m i quan... quản 2 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ứng dụng công nghệ thông tin 930 84 trong quản Nhà trường 3 Nâng cao chất lượng đ i ngũ cán bộ, giáo viên 930 88 về m i mặt đặc biệt là b i dưỡng trình độ tin học 4 Quản chặt chẽ việc ứng dụng công nghệ 894 96 thông tin 5 Dùng công nghệ thông tin làm phương tiện hỗ 906 92 trợ công tác quản 6 Tạo m i trường thuận l i cho việc ứng dụng. .. việc trong hiện t i và tương lai CHƢƠNG 3: CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO CÔNG TÁC QUẢN TRƢỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾKỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP I 3.1 Cơ sở để đề xuất biện pháp 3.1.1 Các quan i m chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về việc ứng dụng CNTT vào công tác quản Nghị quyết 49/CP ngày 4/8/1993 về phát triển CNTT Chỉ thị 58 - CT/TW ngày 17/10/2000 của Bộ Chính trị Luật Công nghệ. .. hiện được rõ những đặc i m của Nhà trường những định hướng phát triển Nhà trường trong tương lai Bảng 8 - Kết quả đánh giá của cán bộ quản lý, giáo viên và CNV về mức độ khả thi của các gi i pháp Tính khả thi Các biện pháp tổ chức ứng dụng CNTT vào Rất khả Khả thi quản thi (2 i m) (3 i m) 1 Nâng cao chí của lãnh đạo trong công tác tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác 948 82 quản. .. cơ sở vật chất, thiết bị cho việc 960 76 0 2.89 8 ứng dụng công nghệ thông tin trong quản Qua đánh giá mức độ cần thiết của các biện pháp của 358 cán bộ quản lý, giáo viên và của công nhân viên trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I đã thể hiện sự phù hợp v i hiện trạng của Nhà trường cũng như mong muốn ứng dụng CNTT vào công tác quản Tính khả thi của dự án đã được i u tra Kết qủa thu... dụng 918 88 công nghệ thông tin vào quản 7 Xây dựng đ i ngũ chuyên gia cung cấp thông tin tư vấn cho việc ứng dụng công nghệ thông tin 906 92 trong quản lý, xây dựng m i quan hệ giữa nhà trường v i các nhà sản xuất phần mềm 8 Xây dựng cơ sở dữ liệu chung cho các phần 894 100 mềm quản 9 Hiện đ i hoá cơ sở vật chất, thiết bị cho việc 960 74 ứng dụng công nghệ thông tin trong quản i m trung bình . đó ở trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp I. - Đề xuất một số biện pháp tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý ở trường Cao. Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp I. Chương 3: Các biện pháp tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý ở trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật
- Xem thêm -

Xem thêm: Những biện pháp tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý ở trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật công nghiệp i, Những biện pháp tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý ở trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật công nghiệp i, Những biện pháp tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý ở trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật công nghiệp i

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay