Những biện pháp quản lý hoạt động dạy học chuyên ngành may tại trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật công nghiệp i trong giai đoạn hiện nay

21 414 1

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,619 tài liệu

  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/02/2014, 10:19

Nhng bin phỏp qun hot ng dy hc chuyờn ngnh may ti trng Cao ng Kinh t - K thut Cụng nghip I trong giai on hin nay Th Tuyt Lan Trng i hc Giỏo dc Lun vn Thc s ngnh: Qun giỏo dc; Mó s: 60 14 05 Ngi hng dn: PGS.TS. ng Xuõn Hi Nm bo v: 2008 Abstract: Nghiờn cu c s lun ca cụng tỏc qun hot ng dy hc chuyờn ngnh may ti trng Cao ng Cao ng Kinh t - K thut Cụng nghip I. Kho sỏt, phõn tớch v ỏnh giỏ thc trng cụng tỏc qun v cỏc hot ng dy hc chuyờn ngnh may ti trng. T ú, xut nhng bin phỏp qun hot ng dy hc chuyờn ngnh may, c th l i mi mc tiờu, ni dung chng trỡnh v phng phỏp dy hc theo hng phỏt huy tớnh tớch cc sỏng to ca mi hc sinh - sinh viờn; xõy dng v qun i ng giỏo viờn, hot ng s phm ca giỏo viờn; qun hot ng hc ca sinh viờn; to ng lc dy v hc cho giỏo viờn v sinh viờn nhm nõng cao cht lng dy hc chuyờn ngnh may ca nh trng giai on 2005-2010 Keywords: Chuyờn ngnh may; Giỏo dc i hc; Hot ng dy hc; Qun giỏo dc Content Mở đầu 1. do chọn đề tài Chỉ thị 40/CT - TW của Ban Bí th-, Ban chấp hành Trung -ơng Đảng nêu rõ " Phát triển giáo dục và Đào tạo là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất n-ớc là điều kiện để phát huy nguồn lực con ng-ời . Đây là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, trong đó nhà giáo và cán bộ quản là lực l-ợng nòng cốt, có vai trò quan trọng . 2. Mục đích nghiên cứu Đề xuất những giải pháp quản hoạt động dạy học chuyên ngành may tại tr-ờng Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I nhằm nâng cao chất l-ợng đào tạo trong giai đoạn hiện nay. 3. Khách thể và đối t-ợng nghiên cứu 2 3.1. Khách thể nghiên cứu là hoạt động dạy học chuyên ngành may 3.2. Đối t-ợng nghiên cứu là Quản hoạt động dạy học chuyên ngành may tại tr-ờng Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I trong giai đoạn hiện nay. 4. Nhiệm vụ nghiên cứu 4.1. Nghiên cứu cơ sở luận của công tác quản hoạt động dạy học chuyên ngành may tại tr-ờng Cao đẳng 4.2. Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản và các hoạt động dạy học chuyên ngành may tại tr-ờng Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I 4.3.Nghiên cứu, đề xuất những biện pháp quản hoạt động dạy học chuyên ngành may tại tr-ờng Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I trong giai đoạn hiện nay 5. Giả thuyết khoa học Nếu kết quả nghiên cứu đ-ợc nghiệm thu và áp dụng linh hoạt vào việc quản hoạt động dạy học ở Tr-ờng Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I, sẽ góp phần nâng cao chất l-ợng dạy học chuyên ngành may của Tr-ờng Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I trong giai đoạn hiện nay. 6. ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài - ý nghĩa khoa học: Nghiên cứu hệ thống luận về quản các hoạt động dạy học chuyên ngành may Tr-ờng Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I. - ý nghĩa thực tiễn : Thông qua việc tổng kết kinh nghiệm thực tiễn, đánh giá những mặt mạnh, mặt yếu trong quản hoạt động dạy học của Tr-ờng Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I trong giai đoạn hiện nay, sẽ phát hiện đ-ợc nguyên nhân liên quan đến chất l-ợng dạy học ch-a cao, từ đó đề xuất các biện pháp quản phù hợp với thực tế của tr-ờng . 7. Ph-ơng pháp nghiên cứu Để thực hiện mục đích và nhiệm vụ của đề tài, trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi đã sử dụng các nhóm ph-ơng pháp sau: 7.1. Nhóm ph-ơng pháp nghiên cứu thuyết 7.2. Nhóm ph-ơng pháp nghiên cứu thực tiễn - Ph-ơng pháp quan sát ( công việc dạy - học của giáo viên và học sinh sinh viên ) -Ph-ơng pháp điều tra : Có thể sử dụng mẫu phiếu điều tra với học sinh sinh viên, giáo viên, cán bộ quản lý, về công tác quản hoạt động dạy học của của Tr-ờng Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I. 3 - Các ph-ơng pháp hỗ trợ: Trao đổi, phỏng vấn với học viên, giáo viên, cán bộ quản . - Ph-ơng pháp thực nghiệm 8. Giới hạn đề tài Do thời gian có hạn, đề tài chỉ tập trung nghiên cứu, hệ thống và đề xuất các biện pháp quản hoạt động dạy học chuyên ngành may tại tr-ờng Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I trong giai đoạn hiện nay (2005-2010). 9. Cấu trúc luận văn Luận văn bao gồm: Phần mở đầu, kết luận, khuyến nghị, tài liệu tham khảo . Phần nội dung khoa học gồm 3 ch-ơng : Ch-ơng 1. Cơ sở luận của quá trình quản hoạt động dạy học chuyên ngành may . Ch-ơng 2. Thực trạng của quá trình quản hoạt động dạy học chuyên ngành may của Tr-ờng Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I trong giai đoạn hiện nay. Ch-ơng 3. Những biện pháp quản nhằm nâng cao chất l-ợng dạy học chuyên ngành may tại tr-ờng Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I trong giai đoạn hiện nay. Tài liệu tham khảo Phụ lục Ch-ơng 1. Cơ sở luận của quá trình quản hoạt động dạy học chuyên ngành may 1.1. Một số khái niệm liên quan đến đề tài 1.1.1. Quản là gì ? - Quản giáo dục theo nghĩa tổng quát là hoạt động điều hành phối hợp của các lực l-ợng xã hội nhằm thúc đẩy công tác đào tạo thế hệ trẻ theo yêu cầu phát triển xã hội. - Quản giáo dục là sự tác động có ý thức của chủ thể quản đến khách thể quản nhằm đ-a hoạt động giáo dục đạt kết quả mong muốn. - Quản giáo dục là hệ thống tác động có mục đích, có kế hoạch, hợp qui luật của chủ thể quản ( hệ thống giáo dục) nhằm làm cho hệ vận hành theo đ-ờng lối và nguyên giáo dục của Đảng, thực hiện đ-ợc các tính chất của nhà tr-ờng XHCN Việt Nam, mà tiêu điểm tụ là quá trình dạy học giáo dục thế hệ trẻ, đ-a hệ giáo dục tới mục tiêu dự kiến tiến lên trạng thái mới về chất . Nh- vậy Quản giáo dục chính là một quá trình tác động có định h-ớng của nhà quản giáo dục trong việc vận dụng nguyên lý, ph-ơng pháp chung nhất của khoa học quản vào lĩnh vực giáo dục nhằm đạt đ-ợc mục tiêu giáo dục đề ra 1.1.2. Bản chất, chức năng và quá trình quản 1.1.2.1. Bản chất của quản 4 Bản chất của quản là sự phối hợp các nỗ lực của con ng-ời thông qua việc thực hiện các chức năng quản lý, là tác động có mục đích đến tập thể ng-ời nhằm thực hiện mục tiêu quản . 1.1.2.2. Biện pháp quản - Biện pháp là cách làm, cách thức tiến hành. - Biện pháp quản là bộ phận đồng nhất, ph-ơng pháp quản thể hiện rõ nhất tính năng động sáng tạo của chủ thể quản trong các tình huống và đối với mỗi đối t-ợng nhất định ng-ời quản phải biết sử dụng những ph-ơng pháp nhất định . Hiệu quả của công tác quản phụ thuộc rất nhiều ở sự lựa chọn đúng đắn và áp dụng linh hoạt các biện pháp quản . 1.1.2.3. Các vai trò của ng-ời quản Vai trò quản là tập hợp có tổ chức các hành vi của ng-ời quản đ-ợc phân chia thành 3 nhóm lớn : Vai trò liên nhân cách, vai trò thông tin, vai trò quyết định. 1.1.2.4. Các chức năng quản Chức năng quản là một hoạt động quản chuyên biệt, cơ bản mà thông qua đó chủ thể quản tác động điều hành ở mọi cấp . Các công trình nghiên cứu khoa học quản tuy có nhiều ý kiến ch-a thật đồng nhất trong thuật ngữ để chỉ ra các chứuc năng quản lý, song về cơ bản đã thống nhất có 4 chức năng cơ bản : Kế hoạch hoá - Tổ chức Chỉ đạo Kiểm tra . 1.1.3. Quản giáo dục - Theo GS. Nguyễn Ngọc Quang, Quản giáo dục là hệ thống có mục đích, có kế hoạch, hợp quy luật của chủ thể quản nhằm làm cho hệ vận hành theo đ-ờng lối, nguyên của Đảng thể hiện đ-ợc tính chất của nhà tr-ờng XHCN Việt nam mà tiêu điểm hội tụ là qúa trình dạy học-giáo dục thế hệ trẻ; đ-a hệ giáo dục tới mục tiêu dự kiến, tiến lên trạng thái mới về chất". - Tác giả Nguyễn Quốc Chí - Nguyễn Thị Mỹ Lộc cho rằng: "Quản giáo dục là hoạt động có ý thức bằng cách vận dụng các quy luật khách quan của các cấp quản giáo dục tác động đến toàn bộ hệ thống giáo dục nhằm làm cho hệ thống đạt đ-ợc mục tiêu của nó" . - Trong cuốn Cơ sở luận khoa học quản giáo dục , tác giả Miđakốp định nghĩa: Quản giáo dục là tập hợp các biện pháp tổ chức cán bộ, giáo dục, kế hoạch hoá, tài chínhnhằm bảo đảm sự vận hành bình th-ờng của các cơ quan trong hệ thống giáo dục để tiếp tục phát triển và mở rộng hệ thống giáo dục để tiếp tục phát triển và mở rộng hệ thống cả về mặt số l-ợng cũng nh- chất l-ợng ( 4 tr.22 ). Nh- vậy, quản giáo dục là những tác động có ph-ơng h-ớng, có mục đích rõ ràng của chủ thể quản lên đối t-ợng quản nhằm hình thành và phát triển nhân cách con ng-ời. Mục đích cuối cùng của quản giáo dục là tổ chức quá trình giáo dục có hiệu quả để đào 5 tạo lớp thanh niên thông minh, sáng tạo, năng động, tự chủ, biết sống và phấn đấu vì hạnh phúc của bản thân và xã hội . 1.1.4. Quản nhà tr-ờng Theo tác giả Hoàng Minh Thao, "Quản tr-ờng học là một chuỗi tác động hợp (có mục đích, có hệ thống, có kế hoạch) mang tính tổ chức s- phạm của chủ thể quản đến tập thể giáo viên, học sinh, đến những lực l-ợng giáo dục trong và ngoài tr-ờng nhằm huy động họ cùng cộng tác, phối hợp, tham gia vào mọi hoạt động của nhà tr-ờng làm cho quá trình này vận hành một cách tối -u tới việc hoàn thành mục tiêu dự kiến" . Nh- vậy, Quản nhà tr-ờng là một quá trình tác động có ý thức (Tác động thông qua các chức năng quản lý, theo các nguyên tắc định h-ớng vào mục tiêu giáo dục, bằng các biện pháp quản hợp với các đối t-ợng quản ) của bộ máy quản nhà tr-ờng lên khách thể quản (Mọi ng-ời tham gia quá trình giáo dục và đào tạo của nhà tr-ờng, các nguồn lực, điều kiện cho hoạt động giáo dục đào tạo của nhà tr-ờng) , làm cho các thành tố trong một nhà tr-ờng vận hành, liên kết chặt chẽ với nhau nhằm đ-a những kết quả quản đạt đ-ợc mục đích và chất l-ợng, hiệu quả mong muốn. 1.1.5. Khái niệm về dạy họcquản dạy học 1.1.5.1. Hoạt động dạy học * Hoạt động dạy : Là sự tổ chức điều khiển tối -u quá trình học sinh lĩnh hội tri thức, hình thành và phát triển nhân cách học sinh . Vai trò chủ đạo của hoạt động dạy đ-ợc biểu hiện với ý nghĩa là tổ chức và điều khiển sự học tập của học sinh, giúp họ nắm kiến thức, thái độ . * Hoạt động học Là quá trình tự điều khiển tối -u sự chiếm lĩnh khái niệm khoa học, bằng cách đó hình thành cấu trúc tâm mới, phát triển nhân cách . Vai trò tự điều khiển của hoạt động học thể hiện ở sự tự giác, tích cực, tự lực và sáng tạo d-ới sự tổ chức, điều khiển của thày nhằm chiếm lĩnh khái niệm khoa học . 1.1.5.2. Quá trình dạy học Là một hệ thống toàn vẹn bao gồm hoạt động dạyhoạt động học. Hai hoạt động này luôn t-ơng tác với nhau, thâm nhập vào nhau, sinh thành ra nhau . Sự t-ơng tác này giữa dạyhọc mang tính chất cộng tác, trong đó hoạt động dạy giữ vai trò chủ đạo Dạy học là một quá trình điều khiển và tự điều khiển và là một quá trình điều khiển đ-ợc 1.1.5.3. Bản chất của quá trình dạy học Là sự thống nhất biện chứng của dạy và học, đ-ợc thể hiện trong và bằng sự t-ơng tác có tính chất cộng đồng và hợp tác giữa dạyhọc tuân theo logic khách quan của nội dung dạy học QTDH là quá trình nhận thức độc đáo của HS d-ới sự tổ chức, chỉ đạo của GV, là quá trình có tính hai mặt : dạy và học. QTDH có hai nhân tố trung tâm : hoạt động dạyhoạt động học. + QTDH là một hệ toàn vẹn, các nhân tố của nó tác động lẫn nhau theo qui luật riêng, thâm nhập vào nhau, qui định lẫn nhau tạo nên sự thống nhất biện chứng : 6 + QTDH là hoạt động cộng đồng hợp tác giữa chủ thể thầy các thể HS, HS HS, thầy nhóm HS . Sự t-ơng tác theo kiểu cộng đồng hợp tác giữa dạyhọc là yếu tố duy trì và phát triển sự thống nhất của QTDH . 1.1.5.4. Quản quá trình dạy học QLQTDH là một bộ phận cấu thành chủ yếu của toàn bộ hệ thống QL quá trình GD trong nhà tr-ờng. Quá trình DH đ-ợc thực hiện theo một ch-ơng trình, kế hoạch hoạt động cụ thể trên lớp học . QL quá trình GD đ-ợc phân hoá thành hai quá trình cơ bản - QL quá trình dạy học trên lớp - QL quá trình GD ngoài giờ lên lớp Hai qua trình này đ-ợc ghi nhận trong mục tiêu, kế hoạch hoạt động GD của mỗi cấp học 1.1.5.5. Chất l-ợng dạy học Chất l-ợng : là cái tạo nên phẩm chất, giá trị của một ng-ời, một sự vật, sự việc Đó là tổng thể những thuộc tính cơ bản khẳng định sự tồn tại của một sự vật, phân biệt nó với sự vật khác . Chất l-ợng giáo dục là sự phù hợp với mục tiêu giáo dục . Chất l-ợng giáo dục - đào tạo gắn liền với sự hoàn thiện của tri thức kỹ năng thái độ của sản phẩm giáo dục - đào tạo và sự đáp ứng yêu cầu đa dạng của nền kinh tế xã hội của nó tr-ớc mắt cũng nh- quá trình phát triển . 1.2. Quản hoạt động dạy học chuyên ngành may 1.2.1. Quản quá trình dạy -học chuyên ngành may 1.2.1.1. Mục tiêu dạy học Mục tiêu dạy học đ-ợc hiểu là những yêu cầu mà xã hội đòi hỏi ở ng-ời học sinh sau khi tốt nghiệp để họ có thể đáp ứng đ-ợc nhu cầu phát triển kinh tế xã hội . Mục tiêu phải đảm bảo các tiêu chuẩn : - Phù hợp với thực tế, với yêu cầu khách quan của kinh tế xã hội. - Bảo đảm tính khả thi - Bảo đảm kiểm chứng đ-ợc, đánh giá đ-ợc theo chuẩn . - Bảo đảm tính mềm hoá ( có mức độ vừa phải, cần, có thể ) tối đa, tối thiểu. 1.2.1.2. Nội dung dạy học Nội dung dạy học là một trong những thành tố cơ bản của quá trình dạyhọc và là một trong những nhân tố cơ bản quyết định đến chất l-ợng đào tạo. Những nhân tố cơ bản của nội dung dạy học là : - Hệ thống tri thức. - Hệ thống kỹ năng, kỹ xảo. - Hệ thống kinh nghiệm sáng tạo . 7 - Hệ thống kinh nghiệm về thái độ với thế giới, đối với con ng-ời. * Các nguyên tắc chỉ đạo xây dựng nội dung dạy học: Phải phù hợp với mục tiêu đào tạo của tr-ờng chuyên nghiệp theo từng loại hình ( chính qui ngắn hạn, tại chức ), và từng trình độ chuyên ngành. - Phải đảm bảo tính toàn diện, cân đối trong GD có nghĩa là cân đối giữa GD chính trị và GD chuyên môn. - Phải gắn nội dung đào tạo với thực tế sản xuất đồng thời tính đến đặc thù riêng từng vùng, từng ngành, phải thích hợp điều kiện giảng dạy học tập của nhà tr-ờng. - Ch-ơng trình phải xem lại hàng năm nhằm đ-a vào những tri thức mới do tiến bộ KHKT và thay đổi công nghệ yêu cầu . - Bảo đảm tính kế thừa, tính vừa sức, tính liên thông - Cơ bản, hiện đại, Việt nam. 1.2.1.3. Hình thức tổ chức dạy học Hình thức tổ chức dạy học bao gồm ph-ơng pháp dạy, ph-ơng pháp học, kiểm tra đánh giá th-ờng xuyên . Hình thức này luôn căn cứ vào nội dung dạy học và có định h-ớng là mục tiêu . QTDH trong đào tạo nghề th-ờng đ-ợc phân chia ra một cách t-ơng đối thành hai quá trình dạy học - Quá trình dạy học thuyết - Quá trình dạy học thực hành 1.2.1.4. Ph-ơng pháp dạy học Ph-ơng pháp dạy học ở Tr-ờng Cao đẳngnhững đặc điểm sau : - Ph-ơng pháp dạy học gắn liền với ngành nghề đào tạo. - Ph-ơng pháp dạy học Cao đẳng phải gắn liền với thực tiễn xã hội, thực tiễn sản xuất, thực tiễn nghiên cứu khoa học và thị tr-ờng - Ph-ơng pháp dạy học Cao đẳng cần kích thích cao độ tính tích cực, tự lực, độc lập sáng tạo của HS - Ph-ơng pháp dạy học Cao đẳng rất da dạng, nó thay đổi tuỳ theo loại tr-ờng, loại bộ môn, tuỳ theo mục đích, nội dung, điều kiện DH. - Ph-ơng pháp dạy học Cao đẳng gắn liền với các thiết bị, các ph-ơng tiện, đặc biệt là các ph-ơng tiện kỹ thuật dạy học hiện đại 1.2.1.5. Kiểm tra đánh giá - Đối với nhà tr-ờng có hai loại đánh giá đặc thù là đánh giá chất l-ợng HS sau khi học một nội dung nào đó hoặc cuối khoá học. 8 - Sau khi kết thúc mỗi khoá học, nhà tr-ờng phải tiến hành đánh giá lại việc tổ chức QTDH để rút kinh nghiệm . Quá trình dạy học liên quan đến nhiều vấn đề, vì vậy việc đánh giá phải theo quan điểm hệ thống. 1.2.2. Đội ngũ giảng viên với việc nâng cao chất l-ợng quá trình dạy học - Quản việc thực hiện ch-ơng trình - Quản việc phân công giảng dạy - Quản các loại hồ sơ của giáo viên - Quản việc chuẩn bị lên lớp của giáo viên - Quản giờ lên lớp của giáo viên - Quản công tác bồi d-ỡng giáo viên 1.2.3. Quản cơ sở vật chất kỹ thuật . Tính thiết thực và khả năng thực thi của mục tiêu dạy học thể hiện tr-ớc hết là ở các điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật ngành cho quá trình đào tạo nghề luyện tập, thực hành, thực tập của HS - SV. + Ph-ơng tiện kỹ thuật luyện tập, thực hành thực tập bao gồm: Sách giáo khoa, tài liệu tham khảo đến các học cụ theo từng môn học và nguyên vật liệu , máy móc thiết bị theo từng ngành nghề. + Trong tổ hợp các ph-ơng tiện kỹ thuật dạy học cần đặc biệt quan tâm đến việc sử dụng các thiết bị, dụng cụ có hiệu quả trong việc tập luyện để hình thành kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp cơ bản và tích luỹ kinh nghiệm sản xuất. Vì vậy trong việc xây dựng và quản nhà tr-ờng phải coi trọng một cách đầy đủ các điều kiện để thực hiện và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc hình thành các năng lực phẩm chất đã đ-ợc xây dựng trong mục tiêu dạy học. Tiểu kết Ch-ơng 1 Ch-ơng 2. Thực trạng của quá trình quản hoạt động dạy học chuyên ngành may của Tr-ờng Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I trong giai đoạn hiện nay 2.1. Đặc điểm,nhiệm vụ của Tr-ờng Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I 2.1.1. Nhà tr-ờng nói chung Đ-ợc thành lập từ năm 1956 đến nay. Nhà tr-ờng đ-ợc giao nhiệm vụ : Đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho ngành Công nghiệp từ công nhân kỹ thuật, trung học chuyên nghiệp đến Cao đẳng và đào tạo lại, bồi d-ỡng CBCNV; nghiên cứu khoa họcchuyển giao công nghệ, phục vụ phát triển kinh tế xã hội . 9 Tr-ờng hiện có 5 phòng ( Hành chính, Tổ chức cán bộ- HSSV, Tài chính kế toán, Đào tạo, Quản khoa học ), 3 trung tâm (T- vấn hợp tác đào tạo và bồi d-ỡng cán bộ, Tin học ngoại ngữ, Vi sinh ), 6 khoa (Dệt may thời trang, Kinh tế pháp chế, Hoá công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện điện tử, Cơ khí) và 3 tổ môn trực thuộc ( Chính trị giáo dục thể chất, toán lý, ngoại ngữ ). Về trình độ đào tạo : Tr-ờng Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp I hiện đào tạo theo 3 cấp học : - Cao đẳng : + Hệ chính qui : Thời gian đào tạo 3 năm với đối t-ợng tốt nghiệp THPT và 1,5 năm với đối t-ợng đã có bằng tốt nghiệp THCN ( đào tạo liên thông ). + Hệ vừa học vừa làm : Thời gian đào tạo 3 năm với đối t-ợng tốt nghiệp THPT - Trung học chuyên nghiệp : Thời gian đào tạo là 2 năm với đối t-ợng tốt nghiệp THPT. - Công nhân kỹ thuật : Thời gian đào tạo 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 1 năm hoặc 2 năm với đối t-ợng tốt nghiệp THPT. - Đào tạo bồi d-ỡng : Th-ờng xuyên mở các khoá đào tạo và bồi d-ỡng cán bộ ngắn hạn ( 1 đến 3 tháng ) cập nhật kiến thức mới về kinh tế xã hội, khoa học kỹ thuật, ngoại ngữ, tin học, quản Ngoài ra, Tr-ờng tr-ờng còn liên kết với nhiều tr-ờng Đại học mở các lớp liên thông từ Cao đẳng lên Đại học trong thời gian từ 1,5 2 năm . Các ngành nghề đào tạo - Hệ cao đẳng: Công nghệ sợi, Công nghệ dệt, Công nghệ may, Công nghệ Hoá nhuộm, Công nghệ sản xuất giầy, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ thông tin, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật viễn thông, Kỹ thuật cơ khí . - Hệ trung học : Công nghệ sợi, Công nghệ dệt, Công nghệ may, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật cơ khí, Kế toán. - Hệ công nhân kỹ thuật: Công nghệ sợi, Công nghệ dệt, Công nghệ may, Công nghệ Hoá nhuộm, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật cơ khí. Về đội ngũ giáo viên Hiện nay Tr-ờng có 300 giáo viên chính thức, trong đó 45 % giảng viên có trình độ thạc sĩ và tiến sĩ . Ngoài ra, Tr-ờng có đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm là các giáo s- tiến sĩ, cán bộ đầu ngành của các viện nghiên cứu, các tr-ờng đại học, các cơ sở sản xuất . Tính đến nay, Tr-ờng có 1 Nhà giáo nhân dân, 07 Nhà giáo Ưu tú, 91 thầy cô giáo đ-ợc tặng huy ch-ơng 10 Vì sự nghiệp giáo dục và 172 cán bộ giáo viên đ-ợc tặng Huy ch-ơng Vì sự nghiệp phát triển Công nghiệp Việt nam . Về cơ sở vật chất và trang thiết bị đào tạo : Tr-ờng có 2 cơ sở tại Nam định và Hà Nội, với tổng diện tích đất là 23ha 2.1.2. Khoa dệt may thời trang Hiện nay Khoa Dệt May Thời trang có 45 giáo viên với 3 chuyên ngành đào tạo Sơ đồ 2.1. Các ngành đào tại ở Khoa Dệt may - thời trang - Về đội ngũ giáo viên Với tổng số 28 giáo viên bao gồm : 3 thạc sĩ, 4 giáo viên đang học cao học, 17 giáo viên vừa tốt nghiệp Đại học tại Tr-ờng Đại học s- phạm H-ng Yên ( lớp liên thông Cao đẳng lên Đại học ), 3 giáo viên đang theo học lớp Đại học tại chức Tr-ờng đại học Bách khoa Hà Nội, 1 giáo viên tốt nghiệp Cao đẳng may . Tỷ lệ nữ giáo viên là 80%, tuổi đời bình quân là 33 năm, tuổi nghề bình quân là 10,5 năm . Tuổi đời cao nhất là 53 tuổi, thấp nhất là 24 tuổi . Tuổi nghề cao nhất là 25 năm, thấp nhất là 2 năm . - Số l-ợng học sinh sinh viên ngày càng tăng đ-ợc thể hiện qua bảng thống kê sau : Năm 2004 2005 2006 Hệ Cao đẳng Trung cấp Cao đẳng Trung cấp Cao đẳng Trung cấp Số l-ợng HS - SV 250 280 280 300 300 350 Bảng 2. 1. Thống kê số l-ợng học sinh sinh viên ( năm 2004 2006) Ngoài số l-ợng học sinh đ-ợc đào tạo theo chỉ tiêu của Bộ, hàng năm còn đào tạo khoảng 500 công nhân may cho các doanh nghiệp sản xuất . Khoa Dệt may Thời trang Dệt sợi May Da giầy [...]... đầy đủ về thực trạng quản hoạt động dạy học chuyên ngành may t i tr-ờng Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I trong giai đoạn hiện nay - Luận văn đã nêu ra 9 biện pháp quản hoạt động dạy học chuyên ngành may t i tr-ờng Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I trong giai đoạn hiện nay - Biện pháp 1: Đ i m i n i dung ch-ơng trình dạy học - Biện pháp 2: Đ i m i ph-ơng pháp dạy học theo h-ớng phát... tạo của m i HS SV - Biện pháp 3: C i tiến việc xây dựng mục tiêu dạy học - Biện pháp 4: Xây dựng và quản đ i ngũ giáo viên - Biện pháp 5: Quản các hoạt động s- phạm của giáo viên - Biện pháp 6: Quản hoạt động học của HS SV - Biện pháp 7: C i tiến việc kiểm tra đánh giá toàn diện kết quả học tập của SV - Biện pháp 8: Tạo động lực dạy cho giáo viên và động lực học cho HS SV - Biện pháp 9:... dụng, ph i hợp tốt các biện pháp QL hoạt động dạy học thì hoạt động GD sẽ mang l i kết quả cao, đáp ứng đ-ợc yêu cầu và mục tiêu giáo dục đề ra 18 3.3 M i quan hệ giữa các biện pháp Tất cả các biện pháp nêu trên có m i quan hệ mật thiết, hỗ trợ bổ sung cho nhau trong quá trình dạy học chuyên ngành may t i Tr-ờng Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I Các biện pháp đ-a ra đều mang tính khả thi, phù... tế Kỹ thuật Công nghiệp I trong giai đoạn hiện nay 3.1 Những biện pháp quản 3.1.1 Biện pháp 1 : Đ i m i mục tiêu dạy học - Mục tiêu b i học phân định theo các bậc nhận thức, bậc kỹ năng và chú trọng vào việc xây dựng mục tiêu theo yêu cầu cần đạt đ-ợc của ng- i học cụ thể của một lớp học, một trình độ 15 - Để thực hiện đ-ợc mục tiêu tăng năng lực thực hiện , cần yêu cầu ng- i giáo viên ph i lựa... H i Quản sự thay đ i B i giảng lớp Cao học quản giáo dục 20 Nguyễn Thị Ph-ơng Hoa Lí luận dạy học hiện đ i B i giảng lớp Cao học quản giáo dục 21 Hà Sĩ Hồ Những b i giảng về quản tr-ờng học Nhà xuất bản giáo dục Hà n i , 1997 22.Trần Kiểm Quản giáo dục nhà tr-ờng Viện khoa học giáo dục Hà N i, 1997 23 Đặng Bá Lãm Giáo dục Việt Nam những năm đầu thế kỷ XXI Chiến l-ợc phát triển... giảng dạy 2.2.1.1 Mục tiêu môn học - Mục tiêu môn học ch-a thật phù hợp - Mục tiêu đề ra quá cao so v i trình độ của học sinh -Mục tiêu đề ra ch-a cụ thể - Thực tế, mục tiêu môn học đ i v i chuyên ngành may t i Tr-ờng Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I ch-a thật sự có vai trò định h-ớng cho các bộ phận còn l i của quá trình dạy học : n i dung, ch-ơng trình học liệu, ph-ơng pháp dạy, ph-ơng pháp học, ... hợp v i thực tế của nhà tr-ờng kết luận và khuyến nghị 1 Kết luận - Luận văn đã nghiên cứu một cách có hệ thống luận quản lý, quản giáo dục, quản quá trình dạy học Đồng th i luận văn đã tập chung nghiên cứu hệ thống cơ sở luận về quản hoạt động dạy học chuyên ngành may để tìm hiểu cách quản quá trình dạy học, quản đ i ngũ giáo viên, quản cơ sở vật chất đ i v i chuyên ngành may. .. sáng kiến c i tiến trong đ i ngũ giáo viên, coi nh- một biện pháp cụ thể của công tác b i d-ỡng đ i ngũ 3.1.5 Biện pháp 5 : Quản các hoạt động s- phạm của giáo viên - Quản hoạt động dạy học của GV cần bám sát theo phân ph i ch-ơng trình, kế hoạch, thực hiện qui chế chuyên môn - Tận dụng vai trò của các bộ môn và Khoa để giám sát và phát hiện, sửa chữa kịp th i những vi phạm quy định hoặc thiếu... thiết ph i l-u ý khi c i tiến n i dung các môn học cơ sở ngành chuyên ngành: 3.1.3 Biện pháp 3 : Đ i m i ph-ơng pháp dạy học theo h-ớng phát huy tính tích cực, sáng tạo của m i HS SV B i soạn giảng ph i i u chỉnh, hoàn thiện sau m i bu i giảng nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả dạy học là một yêu cầu đặt ra đ i v i giáo viên N i dung của b i học cần ph i bổ xung cập nhật th-ờng xuyên; mục tiêu... đề xuất 9 biện pháp tăng c-ờng trong quản hoạt động dạy học chuyên ngành may Các biện pháp 1, 2, 4, 8 là các biện pháp đ-ợc sự nhát trí cao i u đó thể hiện việc đ i m i n i dung, ph-ơng pháp dạy học, xây dựng đ i ngũ GV, tăng c-ờng xây dựng cơ sở vật chất đã khẳng định sự cần thiwts 100% 3.3.2 Khảo sát tính khả thi của các biện pháp Kết quả khảo sát trong bảng trên cho thấy các biện pháp đều có . trình quản lý hoạt động dạy học chuyên ngành may của Tr-ờng Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I trong giai đoạn hiện nay. Ch-ơng 3. Những biện pháp quản. tr-ờng Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I trong giai đoạn hiện nay 3.1. Những biện pháp quản lý 3.1.1. Biện pháp 1 : Đ i m i mục tiêu dạy học -
- Xem thêm -

Xem thêm: Những biện pháp quản lý hoạt động dạy học chuyên ngành may tại trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật công nghiệp i trong giai đoạn hiện nay, Những biện pháp quản lý hoạt động dạy học chuyên ngành may tại trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật công nghiệp i trong giai đoạn hiện nay, Những biện pháp quản lý hoạt động dạy học chuyên ngành may tại trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật công nghiệp i trong giai đoạn hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay