Dạy học tích cực phần “đạo hàm và ứng dụng” cho sinh viên học viện tài chính theo phương thức đào tạo tín chỉ

26 707 0

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,609 tài liệu

  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/02/2014, 16:59

1 Dy hc tích cc pho hàm ng dcho sinh viên Hc vin Tài chính theo o tín ch NXB H. : , 2012 S trang 117 tr. + Trn Th Minh Nguyt ng i hc Giáo dc Lu: Lý luy hc (b môn Toán); Mã s: 60 14 10 i ng dn: PGS.TS. Nguyn Minh Tun o v: 2012 Abstract. Tìm hiu v y hc hii tích cc. Nghiên cu v các ni dung thuc pho hàm ng dc phn Toán cao cp dành cho sinh viên Hc vin Tài chính. Tìm hiu thc trng dy hc ch  này ti Hc vi xut ng án dy hc các ni dung thuc pho hàm ng dy hc hii tích cc nhm nâng cao hiu qu dy hi hc khi kinh tng nhi co theo tín ch. Tin hành thc nghiphi v ra. Keywords: Toán hc; y hc; o hàm; o tín ch. Content. 1. Lý do chọn đề tài i mc hic phát trin giáo d- i hn rõ rt v ng hoá v loi hình các hình thu chu h thng, ci tio huy c nhiu ngun lc xã hi. Chng giáo di hc  mt s  giáo di hc có nhng chuyn bin tích cc, tng yêu cu phát trin kinh t - xã h  i hi hc mà tuy o t giáo dn quan trng vào công cui mi xây dc. o theo hc ch tín ch chính là mng trong l i mi giáo dn 2006-o tiên tin, phù hp va các c trên th gii nói chung Vit Nam nói riêng. Trên th i hc hin nay vn còn nhiu chuyo tín chc s phát c nhng li th co này. Sinh viên (SV) vn còn nhiu b ng (nht là sinh  nht) khi phi nâng cao kh  hc ca mình. Ging viên (GV) còn dè dt khi 2 chuyn t ng do niên ch o theo tín ch.   c chn là “Dạy học tích cực phần Đạo hàm ứng dụng cho sinh viên Học viện Tài chính theo phương thức đào tạo tín chỉ”. 2. Mục đích nghiên cứu Tìm hiu, thit k, xây dy hc các ni dung thuc pho hàm ng dy hc hii tích cc nhm nâng cao chng dy hc ch  này cho sinh viên Hc vin Tài chính. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu - Tìm hiu, nghiên cu v y hc hii tích cc. - Trc tip tìm hiu, nghiên cu v các ni dung thuc pho hàm ng d trong hc phn Toán cao cp dành cho sinh viên Hc vin Tài chính. - Tìm hiu thc trng dy hc ch  này ti Hc vin Tài chính. -  xuy hc các ni dung thuc pho hàm ng dpháp dy hc hii tích cc nhm nâng cao hiu qu dy hi hc khi kinh tng nhi co theo tín ch. - Tin hành thc nghii v ra. 4. Phạm vi nghiên cứu - Phm vi ni dung nghiên cu kin th tài ch nghiên cu v v nâng cao hiu qu dy hc phn o hàm ng dcho sinh viên Hc vin Tài chính. - Phm vi thi gian, din bin ca s ki xem xét: thc hin th nghim trong vòng 1 tun, trong quá trình thc hin có liên l ly ý kin phn hi có th chnh sa nu cn thit. 5. Mẫu khảo sát -  nht Hc vin Tài chính - Hà Ni. - Các ging viên ging dy môn Toán cao cp  Hc vin Tài chính. 6. Vấn đề nghiên cứu Làm th nà nâng cao hiu qu dy hc phn o hàm ng dcho sinh viên Hc vin Tài chính? 7. Giả thuyết khoa học Vn dy hc hii tích cc kt hp vi các ni dung, kin thc ca phn o hàm ng d thit k, xây dng bài ging thc gi nht ca Hc vin Tài chính s c hiu qu dy hc ch  này. 8. Phƣơng pháp chứng minh luận điểm - Nghiên c: 3 - D gi, tng kt rút kinh nghiu tra, quan sát, thu thp ý kin chuyên gia, ging viên. - c nghim: T chc dy thc nghi nht ca Hc vin Tài chính. 9. Cấu trúc luận văn Ngoài phn m u, kt lun, khuyn ngh, tài liu tham kho lu kic trình   lý lun thc tin. t s v v dy hc tích cc phn o hàm ng dng ccho sinh viên Hc vin Tài chính. c nghim. CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN 1.1. Đào tạo đại học theo phƣơng thức tín chỉ 1.1.1. Sơ lược về đào tạo theo phương thức tín chỉ o theo c tín ch, lc t chc tng i hc Harvard, Hoa k ng ra khp Bc M th gio theo trit i hi hc là trung tâm ca T chc ngân hàng th gio theo c tín ch, không ch có hiu qu i vc phát trin mà còn rt hiu qu i vn. Tín ch ng  ng kin tha mt môn hi hc cn pht khong thi gian nhnh 1.1.2. Vai trò của người dạy người học trong phương thức đào tạo theo 1.1.2.1. Vai trò của người dạy Trong pho truyn thi dy có mt s i bt nhi bit mi tri thc v môn hi quynh mi hong dy - hc trong lp h Trong ph o theo tín ch    trên  mt m i dy phm nhim thêm ít nht ba vai trò n vn cho quá trình hc tp; (ii) ngi tham gia vào quá trình hc tp; (iii) i hc nhà nghiên cu. 1.1.2.2. Vai trò của người học Trong pho theo tín chi hc phc tu ki thc s tr thành người đàm phán tích cc có hiu qu: (i) vi chính mình trong quá trình hc tp, (ii) vi mc tiêu hc tp, (iii) vi các thành viên trong nhóm trong lp hc, (iv) vi ngi dy. 4 1.1.3. Thực trạng đào tạo tín chỉ trong trường Đại học ở Việt Nam 1.1.3.1. Những lợi thế a h thng tín ch là kin thc cu trúc thành các hc phnp hc t chc theo tng hc phu mi hc kc thích hp vc hoàn cnh ca h phù hp vnh chung nhc kin thc theo mt ngành c la chn các môn hc rt rng rãi, sinh viên có th ghi tên hc các môn liên ngành nu h thích. Nó cho phép sinh viên ch ng xây dng k hoch hc tp thích hp nht. Vi vic ch ng ghi tên hc các hc phn khác nhau, sinh viên d dàng thay i chuyên ngành trong tin trình hc tp khi thy cn thit mà không phi hc li t u. Vi h thng tín chng có th m thêm ngành hc mi mt cách d dàng, giúp cho vic qut c hiu qu cao gim giá thành o. Sinh viên có th u tín ch c k, mc, , , hoàn c.   nghiên cu  nhà, phát huy tc t nghiên cthc hc tp ca mình. 1.1.3.2. Những hạn chế Bên cnh nhng thun li, i gian áp di ho tín ch c l nhng hn ch .  c l s lp hc, s ging viên.  c, t nghiên cu, s giáo trình tài li cho sinh viên t nghiên cu  y trò c s s áp do theo h thng tín ch. 1.2. Phƣơng pháp dạy học tích cực Tích cc là mt nét quan trng ca tính cách, theo Kharlanôp: "Tích cc trong hc tp có t cách ch ng, t giác, có ngh lt, có sáng kin y hào hng, nhng trí óc tay chân nhm nm vng kin tho, vn dng chúng vào hc tp thc tiy hc tích cc là nhy hc ng phát huy tính ch c lp sáng tng ti vic hong hóa, tích cc hóa hong nhn thc ci hc. y hc tích cc có nhi hc t trong hc tp, ch ng tìm tòi khám phá ni dung hc tp, ch ng gii quyt các v phù hp vi kh u bit c xung sáng to t nguyn trình bày, dit các ý kin ca i dy linh hot, mm do, luôn t i hc tham gia làm ch hong nhn thi dy ch i t chng dn quá trình nhn thc. 5 1.2.1. Quan điểm về dạy học tích cực phương pháp dạy học tích cực Bn cht ca dy hc tích c cao ch th nhn thc, chính là phát huy tính t giác, ch ng ci hc. Tích cc là mt nét quan trng ca tính cách, theo Kharlanôp: "Tích cc trong hc tt cách ch ng, t giác, có ngh lt, có sáng kiy hào hng, nhng trí óc tay chân nhm nm vng kin tho, vn dng chúng vào hc tp thc tiy tích cc là mc tính quý báu rt cn thit cho mi quá trình nhn thc, là nhân t quan trng to nên hiu qu dy hc. y hc tích cc là nhy hng phát huy tính ch c lp sáng tng ti vic hong hóa, tích cc hóa hong nhn thc ci hy hc tích cc có nhn là: - i hc: t trong hc tp, ch ng tìm tòi khám phá ni dung hc tp, ch ng gii quyt các v phù hp vi kh u bit c xung sáng to t nguyn trình bày, dit các ý kin ca mình. Theo lí thuyt kin ty hc tích cc chính là giúp i hc t xây dng nhng cu trúc trí tu riêng cho mình v nhng tài liu hc tp, la chn nhng thông tin phù hp, gia trên vn kin thcu hin ti, b sung thêm nhng thông tin cn thi  a tài liu mi" (Shuell, i hc chính là ch th ca quá trình nhn thc. - i dy: linh hot, mm do, luôn t i hc tham gia làm ch hot ng nhn thi dy xây dc nhng có kh i hc t u khin hong hc tp, cung cp nhng nhim v hc tp có m phù hp vi tng sinh viên, tu kin cho tc phép la chn, t lp k hoch, t t ng, t mình hoc h thc hin nhim v hc tp, cui cùng t nht qu hc tp ca bi dy ch i t chng dn quá trình nhn thc. - Ni dung bài dng chi tit c th mà sp xp thành các v liên kt hoc sp x ch   ng sáng to trong cách gii quyt các v ci hc. 1.2.2. Một số phương pháp dạy học tích cực 1.2.2.1. Phương pháp dạy học đàm thoại phát hiện i phát hiviên t chi thoi, trao i ý kin, tranh lun gia thy vi c lp hoc gia sinh viên vc cng c, m rng, b sung kin thc tri thc mi, cách nhn thc mi, cách gii quyt vn  mi.  này, h thng câu hi phc st hp lí, phù hp vi nhn thc ca sinh viên, kích thích sinh viên tích cng sinh viên theo mt mnh c. Cui, ging viên phân tích tng hp ý kin ca sinh viên  kt lun vn 6  t ra, có th b sung, chnh lí khi cn thit, hp thc hóa nhng tri thc mi, k i. T i trên lp, v sau, trong quá trình t hc, nhiu khi sinh viên da vào các câu hi i mà t i thoi vi chính mình. Ví dụ.        3 1 4 7 .f x x x x x     Chng minh r '0fx  nghim phân bit. + c ht, vì  fx c bc 4 nên  'fx c bc ba  '0fxs có t nghim thc. + D th 0fxcó bn nghim thc phân bit 7, 4, 1, 3.  nh lý Rolle ch  '0fx có ít nht ba nghim thc phân bit nm trong các khong      7, 4 ; 4,1 ; 1,3  . + T t lun s nghim chính xác c '0fx. 1.2.2.2. Phương pháp dạy học phát hiện giải quyết vấn đề y hc phát hin gii quyt v d khoa hc là nhng kt qu nghiên cu v trit hc, tâm lí hc, giáo dc hc. Kiu dy hc phát hin gii quyt v là kiu dy hc mà ging viên to ra tình hung gi v u khin sinh viên phát hin gii quyt vc tri thc, rèn luyc m Ví dụ. Cho hàm s  23 4 khi 1,khi 1.xxy f xax b x     Tìm ,ab  hàm s o hàm ti 1.x  Bước 1. Tìm hiểu nội dung bài toán Bài toán yêu cầu gì? u kin ca tham s  hàm s o hàm ti mm. Bước 2. Xây dựng chương trình giải Tại điểm 1x  có thể tính đạo hàm bằng bảng công thức tính đạo hàm cơ bản hay bằng định nghĩa không? Không vì trong lân cn cm 1x  hàm s nhn các giá tr khác nhau. 7 Để tính được đạo hàm của hàm số tại 1x  ta làm thế nào? o hàm trái phi ti 1x . Bước 3. Thực hiện chương trình giải Hãy trình bày lời giải chi tiết vào vở Li gii. Ta có       22'0 0 01 1 3. 1 4 7361 lim lim lim 6,x x xf x f xxxfx x x                                '0 0 01 1 . 1 771 lim lim lim .x x xf x f a x bbafax x x                       - Nu 70ba   thì  1fa. - Nu 70ba   thì  1f  . - Nu 70ba   thì  1f  . Vy  hàm s o hàm ti 1x  thì    ' 1 ' 1ff hu hn. i 706baa   6,1.ab Bước 4. Nghiên cứu sâu lời giải Tương tự xét xem có tồn tại đạo hàm của hàm số sau tại điểm 1x  không?  22 khi 1,7 4 khi 1.xxy f xxx Ta có        22'0 0 0 01 1 1 2 321 lim lim lim lim 2 2,x x x xf x f xxxfxx x x                                '0 0 01 1 7. 1 4 371 lim lim lim 7.x x xf x f xxfx x x                   Suy ra    ' 1 ' 1ff   '1f. 1.2.2.3. Phương pháp hướng dẫn sinh viên tự học ng dc tài liu phc v cho môn hc ng dn sinh viên t hc, t nghiên cu bài hc 8 T hc, t nghiên cu là hình thc hong ci hc nhm nm vng h thng tri tha môn hc. Hong t hc, t nghiên cu do chính sinh viên tin hành  trên lp, ngoài lp hoc  nhà. T hc có liên quan cht ch vi quá trình dy hc lc coi là chìa khóa vàng ca giáo dc trong thi tri thc nhân lo Ví dụ. o hàm ca hàm s ti mm. Cho hàm số  y f x xác định trên miền Xvà 0xX. Cho 0x số gia x sao cho 0x x X  . Ta có số gia tương ứng của hàm số tại 0x là:        00y x f x f x x f x       Khi đó, ta gọi đạo hàm của hàm số  fx tại 0x là giới hạn (nếu có) của tỷ số giữa số gia của hàm số tại 0x số gia đối số khi số gia của đối số dần tới 0. Ký hiệu        0 0 0 0' ; ' ; ; df dyf x y x x xdx dx. Vậy           00 0 0 00000' lim lim limx x x xy x f x x f x f x f xfxx x x x            . - Gii thing dn sinh viên t nghiên c nng thi tr li các câu hi sau: + Có th minh ha hình h nào? T c bn cht ca gii hn này là gì? ng nào phi tìm? c cn  o hàm ti mm b + o hàm ca hàm s 21yx tm 02x . - T cho din cho sinh viên tho lut qu ca mình. - Kim tra, nhn xét, phân tích khnh các kt lusinh viên t kim tra, u chnh kin thc ca mình. 1.2.2.4. Phương pháp hướng dẫn sinh viên thảo luận nhóm Tho lu t thích hp vi hiu qu cao trong hc tp. Trong tho lun nhóm, SV va th hic vai trò ca cá nhân, va th hic vai trò ca tp thng thi tc mi quan h hai chiu: gia sinh viênsinh viên gia sinh viên  gi tho lun có hiu qu, giáo viên cng dn mt cách c th tc: Bước 1: Làm vic chung c lp 9 Bước 2: Làm vic theo nhóm Bước 3: Tho lun, tng kc lp Ví dụ: Sau khi ging dng dn sinh viên tho lun nhóm v i các dng bài tp áp dnh lý. Tình hung này cn có s i, thng nht ý kin theo tng nhóm c lviên cng c c tri thc v nh lý Lagrange có k i quyt các bài tn ng dng cnh lý. 1.3. Cơ sở thực tiễn 1.3.1. Phần Đạo hàm ứng dụng ở Học viện Tài chính i dung pho hàm ng dng; mu; phân phu. 1.3.2. Những thuận lợi khó khăn khi giảng dạy nghiên cứu phần Đạo hàm ứng dụng 1.3.2.1. Những thuận lợi - c hc hu ht các ni dung này  c ôn luyn rt nhi i hc, vì th n kin thc lý thuyt k u này tu kin d ình t hc nghiên cu. - Có rt nhiu tài liu, sách tham kho vit v o hàm tu kin thun li cho sinh viên trong quá trình nghiên cu tài liu phc v cho ni dung hc tp. 1.3.2.2. Những khó khăn -  nht ci hng gp rt nhic tp  bi hc, yêu cu ca môn hhc  bc hc này có nhiu khác bit so vi bc bit các em phu làm quen vi hình tho tín ch,  c t hc t nghiên cu cc phát huy t -  nhng v i vt v  i hc, nhic s chú tâm vào vic hc ngay t u. - Ni dung pho hàm ng dng nói riêng hc phn toán gii tích nói chung hu ht c làm quen  ph a môn hc này  bi hc ch n (ch không ph ch ng. - Mc dù các c hc ni dung này rt k  ph i dung khó, a  ph thông mi ch dng li  vio hàm theo các quy tc mt s ng dng ca  kho sát hàm s, tìm cc trc li,  i hc, không ch dng li  vic thc n mà các bài tt nhiu bài tp cn s sáng to ca sinh viên ch a thi gian phân phi ng dy hc tp. 10 CHƢƠNG 2 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ DẠY HỌC TÍCH CỰC PHẦN ĐẠO HÀM ỨNG DỤNG CHO SINH VIÊN HỌC VIỆN TÀI CHÍNH 2.1. Xác định phƣơng hƣớng c nhng thun la hình tho tín ch ca môn h nâng cao hiu qu dy hc phn Đạo hàm ứng dụng cc t hc t nghiên cu ca sinh viên. Vì th cn kết hợp ng dy tích cPhương pháp đàm thoại phát hiện, phương pháp phát hiện giải quyết vấn đề, phương pháp hướng dẫn sinh viên tự học, phương pháp hướng dẫn sinh viên thảo luận nhóm…  ng viên s i t chu phi các hong c thc hic m xut mi gi dy tín ch ni dung này có quy trình g Bước 1. Trên lp - toàn lp (5 - 10 phút) cui tit hc - Ging viên nêu bn cht v cn nghiên cu. - Gii thiu các tài liu cng dc. - Nêu mt s câu hi có tính cht gi m - Giao nhim v. Bước 2.  nhà - cá nhân - c nghiên cu tài liu, hoàn thành nhim v giáo viên giao. - V u - hi nào? V u - vì sao? Bước 3. Trên lp - nhóm - Sinh viên tho lun nhóm, thc hin các nhim v c giao. - Ging viên ng dn, làm vic vi tng nhóm, tng thành viên. Bước 4. Trên lp - toàn lp - Các nhóm trình bày v u nêu nhng thc mc (cách thc rng). - Các nhóm khác, các thành viên lng nghe b sung. - Ging viên vng tài khoa hc có nhim v: gic mc, h thng cht li các ni dung, m rng nâng cao các kin thc cn tip thu, gn lý lun vi thc ting dn cho bài h Bước 5.  nhà - cá nhân - Mi t son li ni dung bài hc bng ngôn ng riêng ca mình. - Làm các bài tp, bài thu hoch theo yêu cu ca ging viên. Vnh   bày kt qu thit k dy hc hai ni dung trong phn Đạo hàm ứng dụng thup dy cho sinh viên nth nht ti Hc vin Tài chính. 2.2. Giáo án dạy học phần Đạo hàm * Mu: [...]... phần Đạo hàm ứng dụng cho sinh viên Học viện Tài chính KẾT LUẬN Quá trình nghiên cứu đề tài Dạy học tích cực phầnĐạo hàm ứng dụngcho sinh viên Học viện Tài chính theo phương thức đào tạo tín chỉ đã thu được những kết quả chính sau đây: 1 Tổ ng quan về phương pháp d ạy học tích cực, đào ta ̣o theo phương thức tin chỉ ở đại học một số ́ tình hình thực tiễn dạy ho ̣c nội dung Đạo hàm. .. ho ̣c nội dung Đạo hàm ứng dụng Học viện Tài chính 2 Đề xuấ t phương hướng kế t hơ ̣p những phương pháp d ạy học tí ch cực (Đàm thoại phát hiện, phát hiện giải quyết vấn đề, hướng dẫn sinh viên thảo luận nhóm, hướng dẫn sinh viên tự học) quy trình năm bước vận dụng phương pháp dạy học tích cực phần Đạo hàm ứng dụng trong môn Toán cao cấp ở Học viện Tài chính 3 Luận văn đã xây... dùng làm tài liệu tham khảo cho giảng viên toán ở Học viện Tài chính cho tất cả những ai quan tâm đến nâng cao chất lượng dạy học theo hình thức đào tạo tín chỉ References 1 Trần Bình, Giải tích I – Phép tính vi phân tích phân của hàm một biến, NXB xuất bản Khoa học Kĩ thuật, 2005 2 Đỗ Văn Chí, Giáo trình Toán cao cấp, NXB Tài chính, 2009 3 Đỗ Văn Chí, Bài tập Toán cao cấp, NXB Tài chính, 1999... vấn đề thể hiện mình - Có khả năng góp phần phát triển tư duy toán học cho sinh viên - Có khả năng góp phần phát triển tính tự giác, sáng tạo phát triển kỹ năng hợp tác cho sinh viên - Có khả năng góp phần tạo cơ sở ban đầu giúp các giảng viên thực hiện dạy học nhằm nâng cao chất lượng trong quá trình chuyển đổi từ đào tạo niên chế sang đào tạo tín chỉ, mà trước hết là trong quá trình dạy học nội...- Sinh viên nắm vững định nghĩa các định lý về đạo hàm - Sinh viên hiểu nắm vững được bảng đạo hàm cơ bản, các phương pháp tính đạo hàm, khái niệm đạo hàm cấp cao Từ đó vận dụng tính thành thạo đạo hàm của các hàm số sơ cấp thường gặp (đa thức, hàm lũy thừa, hàm hữu tỉ, hàm vô tỉ, hàm lượng giác, hàm siêu việt, ) * Phương pháp dạy học: - Đàm thoại phát hiện - Thảo luận nhóm - Hướng dẫn sinh viên. .. dẫn cách đọc - Phát tài liệu giao nhiệm vụ cho sinh viên: + Tính đạo hàm bằng định nghĩa tại một điểm của hàm số cho bởi một biểu thức giải tích 13 + Tính đạo hàm bằng định nghĩa tại một điểm của hàm số cho vởi nhiều biểu thức giải tích khác nhau * Các bài tập Bài 2.1 (Tính đạo hàm của hàm cho bởi một biểu thức giải tích) a Tính f   0  biết f  x   3 x b Sử dụng định nghĩa tính f   x0  biết... viên dạy thực nghiệm sư phạm: hai giảng viên dạy thực nghiệm sư phạm ở Học viện Tài chính là tác giả luận văn giảng viên Đào Thị Kim Cúc *) Lớp thực nghiệm sư phạm lớp đối chứng: Chúng tôi chọn đối tượng thực nghiệm sư phạm đối chứng là sinh viên của 4 lớp tín chỉ K50 ở Học viện Tài chính (11.1, 11.2, 41.1, 41.2 trong đó 11.1 41.1 là 2 lớp thực nghiệm, 11.2 41.2 là 2 lớp đối chứng) Để... bảng đạo hàm các hàm sơ cấp cơ bản Các phép tính với đạo hàm hữu hạn Cách vận dụng các tính chất vào bài toán tính đạo hàm Trình bày cách tính đạo hàm của hàm số cho bởi nhiều biểu thức của các hàm sơ cấp khác nhau Ví dụ Tính đạo hàm của hàm số sau trên   2 x  1 khi x  1, y  f  x   2  x  2 khi x  1 Áp dụng bảng đạo hàm của hàm sơ cấp cơ bản đạo hàm hàm kép, tính đạo hàm của hàm số y... trong Học viện Hầu như các em học sinh THPT sau khi thi đỗ vào Học viện đều có nguyện vọng học tại khoa này khoa Kế toán Do đó, số sinh viên được học tập tại khoa đều là những sinh viên có điểm đầu vào thi đại học cao, năng lực tự học, tự nghiên cứu của các em đều tốt Ngược lại, hai lớp thực nghiệm 2 đối chứng 2 thuộc khoa Hệ thống thông tin kinh tế, là một khoa mới mở của Học viện, số lượng sinh. .. sinh viên tự học 2.2.1 Phương pháp dạy học lý thuyết Vì thời gian phân phối chương trình rất ít nội dung này sinh viên đã được tiếp xúc tương đối ở phổ thông nên việc dạy lại lý thuyết là rất nhàm chán Do đó giảng viên phát tài liệu, yêu cầu hướng dẫn sinh viên tự đọc, tự nghiên cứu giáo trình tài liệu ở nhà Để sinh viên nắm vững kiến thức phần này trên lớp chúng tôi sử dụng phương pháp đàm . o theo tín ch.   c chn là Dạy học tích cực phần Đạo hàm và ứng dụng cho sinh viên Học viện Tài chính theo phương. tp. 10 CHƢƠNG 2 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ DẠY HỌC TÍCH CỰC PHẦN ĐẠO HÀM VÀ ỨNG DỤNG CHO SINH VIÊN HỌC VIỆN TÀI CHÍNH 2.1. Xác định phƣơng hƣớng c
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy học tích cực phần “đạo hàm và ứng dụng” cho sinh viên học viện tài chính theo phương thức đào tạo tín chỉ, Dạy học tích cực phần “đạo hàm và ứng dụng” cho sinh viên học viện tài chính theo phương thức đào tạo tín chỉ, Dạy học tích cực phần “đạo hàm và ứng dụng” cho sinh viên học viện tài chính theo phương thức đào tạo tín chỉ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn